180417 Wyrok war.umorzenie art. 178a par.1 k.k. .pdf

File information


Original filename: 180417_Wyrok_war.umorzenie art. 178a par.1 k.k..PDF

This PDF 1.3 document has been generated by Canon / , and has been sent on pdf-archive.com on 21/04/2018 at 13:46, from IP address 193.239.x.x. The current document download page has been viewed 474 times.
File size: 932 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


180417_Wyrok_war.umorzenie art. 178a par.1 k.k..PDF (PDF, 932 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


svgn.rlql

WYRCIK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

POTSKIEJ

Dnia 26 marca 2019 roku
Sqd Rejonowy dla Warszawy Pragi - P6lnoc w Warszawie, Vlll Wydzial Karny w skfadzie:

Przewodniczqcy:

SR

Protokolant' I

Prokurator: n
':'"1
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 26 marca 201.8 roku

rorurl

rtnrl

oskar2onego

urodzonego

w dniu

roku w

o-to,.ie:

w dniu 22 stycznia 2018 roku w Warszawie na ul.
w ruchu lqdowym
prowadzi|pojazdmechanicznvmarl[nrre|J2hajdrijqcsiqwstanienietrzeiwo$ciz
wynikiem:

I

badanie

-

0,43 mg/|,{ii Oeitlinie

-

0,43 mg/l;

lll

badanie

-

A,43 mg/l alkoholu w

wydychanym powietrzu,

tj. o czyn z art. l78a$ 1 k.k.

orzeka

I.

vznajqc, 2e oskarZony

dopuScil

sig

zarzucartego

wyczerpi.rj4cego dyspozycjg art. l78a $ 1 k.k., na podstawie art. 66 $

I

mu

czynu

k.k. i art. 67

$ 1 k.k. postgpowanie wobec bskarZonego warunkowo umarza na okres 2 (dw6ch)
lat tytulem pr6by;

It. n.tg9ie

art. 67 g 3 k.k.

w

zw,

z art,39 pkt 3 k.k. orzeka wobecF

(dw6ch) lat;

fif, -ZdKdzPI0waqZeruawszelKlcnpoJazoowmecnanlaznychnaokres2
na podstawie art. 67 $ 3 k.k. w zw, z, att, i9 pkt 7 k.k, orzeka od
na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i pomocy Postpenitencjarnej
$wiadozenie pienig2ne w kwocie 5 000 (pigciu tysigcy) zlotych;

N. na podstawie art. 624 g I k.p.k. zwalni
s4dowych w calo$ci, przejmujqo je na rachunek Skarbu Parlstwa,

ponoszenia koszt6w


Document preview 180417_Wyrok_war.umorzenie art. 178a par.1 k.k..PDF - page 1/2

Document preview 180417_Wyrok_war.umorzenie art. 178a par.1 k.k..PDF - page 2/2

Related documents


180417 wyrok war umorzenie art 178a par 1 k k
sr torun i c 1430 16 mbank unw
so warszawa ii c 495 16 bte mbank
vi c 352 16 mbank odfrankowienie sr wawa srodmiescie
i c 3575 16 sr warszawa unw mbank
i c 114 16 sr warszawa r dmie cie

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 180417_Wyrok_war.umorzenie art. 178a par.1 k.k..PDF