Inlämningsuppgift 2 instruktioner (PDF)
File information


Title: Microsoft Word - Inlämningsuppgift 2 Graf 20180414
Author: jtr

This PDF 1.5 document has been generated by PScript5.dll Version 5.2.2 / Acrobat Distiller 15.0 (Windows), and has been sent on pdf-archive.com on 22/04/2018 at 22:23, from IP address 94.191.x.x. The current document download page has been viewed 257 times.
File size: 113.92 KB (5 pages).
Privacy: public fileFile preview


2018-04-14

Inlämningsuppgift 2
Inledning
I denna uppgift ska du implementera en Graf vilken ska representeras med närhetslistor (dvs.
”adjacency lists”). För närhetslistorna ska listan som du implementerade i första
inlämningsuppgiften användas. Vidare ska du bestämma ett minimalt uppspännande träd
(minimun spanning tree) för grafer.
En grafs noder representeras i detta fall av heltalen 0, 1, 2, … n-1 om grafen innehåller n noder.

Förberedelser
Läs om graf (Graph) och grafrepresentation i avsnitt 9.1 samt minimala uppspännande träd
(”minimum spanning trees”) i avsnitt 9.5 i kursboken.
Delta på föreläsningarna som behandlar dessa delar, dvs. i synnerhet föreläsningen på onsdag
vecka 16 samt måndag vecka 17. Måndag kl. 15.15 den 23 april i Multisalen kommer vi att gå
igenom uppgiften och svara på eventuella frågor.

Implementation
Du ska utgå från stommen till klassen Graph nedan och definiera alla medlemsfunktioner för
denna inklusive konstruktor och destruktor. Kopieringskonstruktorn och tilldelningsoperatorn
ska inte definieras. Vill du trots allt göra det är det tillåtet, men du behöver då ta bort ”=
delete” från källkoden i header-filen. Vidare är det tillåtet att lägga till privata hjälpfunktioner
men inte några ytterligare medlemsfunktioner.
enum GraphType {DIRECTED, UNDIRECTED}; // used for member variable in the Graph
class Graph
{
private:
GraphType
//
//
//
//

graphType;

for you to decide: member variables and helper functions
but you must use the List-class from the first
assignment for the adjacency lists that will
be used for representation of the Graph

public:
Graph(GraphType graphType = DIRECTED, int nrOfVert = 0);
Graph(const Graph& origin) = delete;
Graph& operator=(const Graph& origin) = delete;
virtual ~Graph();
void reset(int nrOfVert, GraphType graphType);
bool isDirected() const;
bool addArc(int sourceVertex, int destinationVertex, int arcWeight);
bool hasArc(int sourceVertex, int destinationVertex) const;
bool removeArc(int sourceVertex, int destinationVertex, int arcWeight);
int getNrOfVertices() const;
int outDegreeOfVertex(int theVertex) const;
int inDegreeOfVertex(int theVertex) const;
List<int> getAllVerticesAdjacentTo(int theVertex) const;
void minSpanTree(List<AdjInfo> minSpanTree[], int cap, int &totalCost) const;

1

2018-04-14
void printGraph() const;
};

Klassen AdjacencyInfo (som finns i filerna AdjacencyInfo.h resp AdjacencyInfo.cpp) är
definierad enligt:
class AdjacencyInfo
{
private:
int neighbourVertex;
int arcWeight;
public:
AdjacencyInfo(int destination = -1, int arcWeight = 0);
virtual ~ AdjacencyInfo ();
int getNeighbourVertex() const;
void setNeighbourVertex(int neighbourVertex);
int getArcWeight() const;
void setArcWeight(int arcWeight);
bool operator==(const AdjacencyInfo & other) const;
bool
operator!=(const
AdjacencyInfo
&

other)

const;

//it is ok to add more comparison operators
};

Objekt av denna klasstyp ska skapas och placeras i de närhetslistor som grafen ska vara
uppbyggd av.
Du ska använda din egen implementation av klassmallen List som du implementerat i
inlämningsuppgift 1 föratt representera närhetslistor (adjacency lists)
övriga list-objekt (ex-vis för parametrar och returdatatyper som är av datatypen List)

Medlemsfunktioner i klassen Graph
reset – återställer grafen så att den representerar en graf med nrOfVert antal noder
men inga bågar
isDirected – returnerar sant eller falskt beroende på om grafen är riktad eller ej
addArc – lägger till en båge från sourceVertex till destinationVertex och om grafen är
oriktad även från destinationVertex till sourceVertex. Om sourceVertex eller
destinationVertex inte motsvarar en nod i grafen returneras falskt och annars sant
hasArc – returnerar sant eller falskt beroende på om det finns en båge eller ej från
sourceVertex till destVertex
removeArc- tar bort bågen theArc som går från sourceVertex till destinationVertex och
om grafen är oriktad även bågen som går från destinationVertex till sourceVertex. Sant
eller falskt returneras beroende på om det fanns en båge som togs bort eller ej
getNrOfVertices – returnerar antalet noder
outDegreeOfVertex – returnerar utgraden (out degree) för noden theVertex
inDegreeOfVertex - returnerar ingraden (in degree) för noden theVertex
getAllVerticesAdjacentTo – returnerar en lista innehållande de noder som är grannar
till theVertex
2

2018-04-14

minSpanTree – bestämmer ett minimalt uppspännande träd (minimum spanning tree)
för grafen vilket därefter finns representerat genom närhetslistor i parametern
minSpanTree. Parametern totalCost ska innehålla den totala kostnaden för det
minimala uppspännande trädet. Kapaciteten på arrayen finns i cap. Om kapaciteten
inte är tillräcklig eller om grafen är riktad kastas undantag (t.ex som en teckenföljd).
printGraph – ger en utskrift av grafen så att det framgår hur grafen är uppbyggd. Både
noder och bågar ska skrivas ut

Din implementation av klassen Graph får inte ge upphov till några minnesläckor.
Du ska dessutom implementera en fil innehållande main-funktionen i vilken det åtminstone
finns funktioner som löser följande delproblem:
läser uppgifter för en graf från en textfil (innehållet beskrivs längre fram i uppgiften)
testar och visar resultat av anrop av alla medlemsfunktioner för Graf-objekt förutom
medlemsfunktionen minSpanTree
bestämmer ett minimalt uppspännande träd för grafen (om den är oriktad) och
presenterar (skriver ut) detta på ett sådant sätt att det framgår vilka noder som är
sammanbundna samt vikten på den båge som förbinder noderna. Vidare ska den
totala kostnaden för det minimala uppspännande trädet presenteras.

Funktionerna ovan ska anropas från main-funktionen och ska vara fungerande för flera grafer
så länge innehållet på textfilerna följer den bestämda uppbyggnaden.

Skriftlig rapport
Rapporten ska ha strukturen av en teknisk rapport, som ni lärt er skriva i tidigare kurser. Den
kan vara på engelska eller svenska, men säkerställ att den är korrekturläst och att ni har använt
relevant program för stavnings- och grammatikkontroll innan ni lämnar in rapporten. Utöver
ert namn, studentakronym och datum ska rapporten innehålla följande:

En redogörelse för hur du hanterade närhetslistorna i din lösning och varför, med
hänvisning till kurslitteraturen och föreläsningarna.
En diskussion om tidskomplexitet och ange tidskomplexiteten för alla medlemsfunktioner
i Graph-klassen förutom funktionen minSpannTree.
En beskrivning av din algoritm (i form av pseudokod) och de datastrukturer du använt i din
lösning för att bestämma ett minimalt uppspännande träd.
En bilaga i rapporten där du klistrar in lösningen (källkoden) till funktionen minSpannTree.

Inlämning
Du ska dels lämna in den skriftliga rapporten enligt ovan (antingen som ett pdf-dokument eller
ett worddokument). Du ska även lämna in alla h-filer och cpp filer som du konstruerat och
som krävs för din lösning av uppgiften, dvs. minst:
Graph.h
Graph.cpp
AdjacencyInfo.h
3

2018-04-14
AdjacencyInfo.cpp
Filen innehållande main-funktionen

Lämna inte in en zip/rar-fil utan samtliga filerna ska lämnas in som separata filer via Canvas.

Regler för inlämningsuppgiften
Inlämningsuppgifterna ska göras individuellt. Det ska vara egen implementering i C++. Det är
inte tillåtet att enbart modifiera eller anpassa kod hämtad från internet eller från annan
person eller annan källa. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren
skyldig att anmäla detta till högskolans disciplinnämnd.

Grafer och filinnehåll
Innehållet på textfilerna ska vara enligt
Rad 1: Antalet noder som ingår i grafen
Rad 2: U eller D beroende på om grafen är oriktad (U) eller riktad (D)
Övriga rader: nod1 nod2 vikt där nod1 är den nod från vilken bågen utgår och nod2 den nod bågen
ansluter till och vikt är vikten på bågen
Nedan är ett exempel på filinnehåll för den uppritade grafen.
7
U
0 1 20
0 3 10
0 2 40
3 2 20
5 2 50
5 3 80
6 5 10
3 6 40
4 3 70
3 1 30
1 4 10
4 6 60

20

0
40

10
20

2

1
10

30
70

3

4

40

80
50

60

5

10

6

Tips:
Anta att in är en inström för textfil i vilken det finns 3 heltal på en och samma rad samt att nr1, nr2
och nr3 är heltalsvariabler. Då kan läsning från textfilen genomföras enligt
in >> nr1 >> nr2 >> nr3;

4

2018-04-14

Exempel på grafer
Oriktad graf:
12

0

17

4

7
16

11
13

6

21
26

1

15

3

20

14
27

15

18
28

8

22

5

2

19

23

24

9

Riktad graf:

0

1

45

17

3

31

13
47

2
82
8

5

4

6

41
63

33

22

5
19
21

7

5


Download Inlämningsuppgift 2 instruktionerInlämningsuppgift 2 instruktioner.pdf (PDF, 113.92 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Inlämningsuppgift 2 instruktioner.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000759830.
Report illicit content