FILE HANDICAP UPDATE 02 MAY 2018.pdf


Preview of PDF document file-handicap-update-02-may-2018.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7

Text preview


HANDICAP INFORMATION - MAY 2018
UPDATE 02th MAY 2018

No.5
Rounds

Member
ID

NMB040

Member Name

Home
course

Handicap
index

Home
handicap

Last Update

Rank
Home

All

NGUYEN VIET THACH

DMB

14.2

17

21-Apr-18

24

10

10

SA-0038 NGUYEN TRONG DUC

DMB

15.4

19

22-Apr-18

29

21

21

SA-0062

PHAM DUC PHU

DMB

17.6

21

30-Apr-18

43

17

17

SA-0053

NGUYEN LE DUNG

DMB

13.8

17

20-Apr-18

22

2

2

F-0008

DANG QUOC HUNG

DMB

19.8

24

21-Apr-18

60

2

2

19

23

29-Apr-18

56

20

20

SA-0024 HOANG TRUNG THONG DMB
SA-0044

DUONG SINH

DMB

18.5

23

30-Apr-18

52

30

30

SA0047.1

VO THI KIM THI

18

20.4

21

21-Apr-18

65

21

21

F-0001

TRAN VAN QUANG

DMB

20.9

26

29-Apr-18

68

11

11

NMB042

BUI QUOC DUNG

DMB

15.5

19

21-Apr-18

33

7

7

VIP0034.1

LY NGOC DUNG

18

24.3

25

13-Jan-18

77

1

1

18

26

27

3-Feb-18

85

3

3

F-0001.1 NGUYEN T. THU TRANG
VIP.0010

PHAM VAN CHI

DMB

24.5

30

21-Mar-17

84

1

1

SA-0010

VU VAN SY

DMB

244.3

30

25-Apr-18

82

6

6

SA-0087

DO VAN TUAN

DMB

26.5

32

21-Apr-18

93

23

23

SA-0108

BUI XUAN MINH

DMB

29.2

36

21-Apr-18

99

3

3

Provided by Northern Systems Inc.