saneeraus .pdf

File information


Original filename: saneeraus.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Chromium / ConvertApi , and has been sent on pdf-archive.com on 24/05/2018 at 20:37, from IP address 82.130.x.x. The current document download page has been viewed 284 times.
File size: 597 KB (5 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


saneeraus.pdf (PDF, 597 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview
Menetelmät

Modernit viemärisaneerausmenetelmät
Moderneissa viemärisaneerausmenetelmissä vanhoja putkia ei kaiveta esille, vaan putket uusitaan sisäpuolisesti vanhoille paikoilleen ilman tarvetta rakennusteknisille töille.
Modernit menetelmät rantautuivat suomeen 70-luvulla, jolloin kunnallisella puolella alettiin sukittamalla saneeraamaan viemäriputkia. Putkien halkaisijat yltävät aina 2.5
metriin saakka kunnallisissa viemäreissä. Isojen putkien sukituksessa eli sukkasujutuksessa epoksilla kyllästetty polyesterihuopa ammutaan veden aikaansaaman paineen
avulla puhdistetun vanhan putken sisälle. Putken sisälle muodostuu saumaton, tasalaatuinen ja kestävä uusi putki. Muita isoissa putkissa kunnallisella puolella käytettäviä
menetelmiä ovat pitkä-, pakko-, muotoputki- ja pätkäsujutus.
Ruotsista rantautunut kiinteistöjen viemäreiden sisäpuolinen saneeraus alkoi yleistyä Suomessa 2000 -luvun puolivälissä, ensimmäinen käytetty menetelmä oli
pinnoittaminen. Tässä menetelmässä puhdistetun vanhan putken sisälle joko ruiskutetaan tai harjataan pinnoiteainetta, tavoitteena on lopettaa valurautaputken ruostuminen
sisäpuolelta. Pinnoittamisessa putken sisälle ei synny itsekantavaa uutta putkea. Putkittamisessa menetelmä on sama kuin pinnoittamisessa mutta pinnoiteainetta laitetaan
putken sisälle useampi kerros, jolloin lopputulos on itsekantava uusi putki ja samalla saadaan pitkäikäisempi ratkaisu.
Sukitus levisi 2008 alkaen kunnalliselta puolelta kerrostalojen sisälle pieniin putkikokoihin. Pienemmissä putkissa sukka ammutaan paineilman avulla vanhan putken sisään.
Työkalupuolen tuotekehityksen avulla sukitus saatiin 2010 toimimaan myös aivan pienimmissä putkissa, jolloin kaikki kerrostalon putket pystyttiin sukittamaan. Samalla
menetelmä levisi myös rivi- ja omakotitaloihin. Hybridiremontti taas hyödyntää perinteisen putkiremontin ja modernien menetelmien parhaita puolia.
Pinnoitus on edelleen käytössä pienten putkikokojen saneeraamisessa mutta sukituksen suosion kasvaessa pinnoituksien osuus pienenee. Sukituksen etuna on sen
tasalaatuisuus verrattuna pinnoittamiseen.
Modernit menetelmät voivat tällä hetkellä Suomessa erittäin hyvin, ne valtaavat joka vuosi markkinaosuutta perinteiseltä remontilta. Tämä ei ole ihme, sillä modernien
menetelmien edut verrattuna perinteiseen putkiremonttiin ovat kiistattomat: nopeus, edullinen hinta, pieni asumishaitta, joustavuus, lopputuotteen laatu jne.

Alalla käytettyä sanastoa:
Pinnoitus
putken sisäpinnan käsittely erikoisvalmisteisella massalla
Putkitus
vastaava kuin pinnoitus mutta pinnoiteainetta laitetaan useita kerroksia, jolloin lopputuloksena on uusi itsekantava putki vanhan putken sisälle
Sukitus
epoksilla kyllästetty sukka ammutaan paineilman avulla puhdistettuun vanhaan putkeen. Putken sisälle muodostuu tiivis, saumaton ja itsekantava uusi putki
Pätkäsujutus
suora putkiosuus voidaan saneerata työntämällä tarkastuskaivosta sen sisälle uusia lyhyitä putkia, jotka liittyvät toisiinsa ja muodostavat uuden pitkän putken vanhan putken
sisälle
Ruiskuvalu
pinnoittaminen voidaan tehdä ruiskuttamalla massa puhdistetun vanhan putken sisälle


Epoksi, epoksihartsi
Epoksi on nestemäinen muovi, joka kovettuu lämmön avulla. Epoksia käytetään sukitussukan kyllästämisessä ja se kovetetaan höyryllä, kuumalla vedellä tai reaktion oman
lämmön avulla uutta vastaavaksi putkeksi
Asennusrumpu
paineastia, jolla epoksilla kyllästetty sukka asennetaan vanhan putken sisälle
Karstaus
karstaus on viemäriputkien puhdistusmenetelmä, jossa putket puhdistetaan mekaanisesti
Inversioasennus
tulee englanninkielen sanasta ”invert” – ”kääntää”. Kuvaa sukitusmenetelmää, jossa epoksilla kyllästetty sukan sisäpuoli kääntyy asennuksen aikana putken sisäpintaa vasten
Bladderi
haarakappaleen asennukseen tarvittava ilmanpaineen avulla paisuva työkalu
Ohipumppaus
menetelmä, jossa jäte- tai sadevedet ohjataan saneerattavan osuuden ohi työrauhan takaamiseksi. Nykyään lähes poikkeuksetta talon pohjaviemärit ohipumpataan niiden
saneerauksen ajan, jotta asuntojen viemärit toimivat tämän ajan normaalisti
Avopääsukitus
sukituksen asennustapa silloin, kun sukitettavan osuuden toinen pää ei ole näkyvissä. Voidaan toteuttaa sisäpussilla tai liima-avopäällä. Sisäpussia käytettäessä ja asennuksen
valmistuttua sisäpussi kelataan pois putken sisältä.
Umpipääsukitus
sukituksen asennustapa silloin, kun sukitettavan osuuden molemmat päät ovat näkyvissä
Liima-avopää
avopääsukitustapa, jossa sukan päähän liimataan sisäpussista lopuksi sukitusnarua vetämällä irrotettava kappale (painepussi)
Kytkentäviemäri
viemäri, jolla viemäröitävä laite yhdistetään kokoojaviemäriin
Erillisviemäröinti
viemäröintijärjestelmä, jossa jätevesi johdetaan omassa viemärissä, sade- ja perustusten kuivatusvesi omassa viemärissä
Mitoitusvirtaama
vesijohtojen ja viemärien mitoitukseen käytettävä virtaaman ohjearvo
Jetti
sukitustyökalu, jossa laitteen sisällä on kumipalje, joka kiinni paisuessaan luo tiiviin ilmalukon sukan ulko- ja sisäpuolen välille. Kun paineilmaa syötetään sukan sisäpuolelle,
kääntyy jetin suuttimeen asennettu sukka oikeinpäin ja sukka tulee laitteesta ulos. Sen jälkeen avataan ilmalukko ja jetin sisään syötetään lisää sukkaa, suljetaan ilmalukko ja
lisätään ilmaa sukan sisäpuolelle.
Normivirtaama
vesipisteestä saatavan tai viemäripisteeseen johdettavan virtaaman ohjearvo
Pohjaviemäri
yleensä kiinteistön alla kulkeva kokoojaviemäri, joka johtaa jäte- tai sadevedet tonttiviemärin kautta kunnalliseen verkkoon
Höyrynkehitin
höyrykehittimellä saadaan höyryä, jota käytetään kovettamaan sukitussukassa oleva epoksin kontrolloituun kovettamiseen
Hajulevy
valurautaisen lattiakaivon hajulukon osa, jossa on huoltotulppa
Hajulukko
laite tai mutkaosilla rakennettu osuus, joka estää viemärikaasujen pääsyn pois viemäristä
Höyrypannu
höyrypannulla saadaan höyryä, jota käytetään kovettamaan sukitussukassa oleva epoksin kontrolloituun kovettamiseen
Huulloslevy
valurautaisen lattiakaivon osa, jossa huoltotulppa
Kokoojaviemäri
viemäri, johon liittyy kaksi tai useampi viemäripiste
Hulevesiviemäri
sulamis- ja sadevesiviemäri

Lattiakaivoinsertti
kylpyhuoneen valurautaisen lattiakaivoon asennettava muovinen sisäosa, joka muodostaa uuden kaivon vanhan kaivon sisälle
Alipaineviemäröinti
viemäröintijärjestelmä, jossa jätevesi johdetaan tarkoituksellisesti aikaansaadun alipaineen avulla
Paineviemäröinti
viemäröintijärjestelmä, jossa jäte-, sade-, tai perustusten kuivatusvesi pumpataan eteenpäin
Pystyviemäri
viemäri, jonka kaltevuus pystytasoon nähden on pienempi kuin 45°. Kerrostaloissa päällekkäisten asuntojen kerroshajotus johdetaan pystyviemäreihin, joita myöden jäte
päätyy talon alla oleviin pohjaviemäreihin
Sadevesi / hulevesi
maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettava sade- tai sulamisvesi
Ryömintätila
rakennuksen alapohjan alla oleva tila, jossa vesi- ja viemäriputket kulkevat
Sekaviemäröinti
viemäröintijärjestelmä, jossa jäte-, sade- ja perustusten kuivatusvesi johdetaan samassa viemärissä. Sekaviemäröinti on käytössä esimerkiksi Helsingin ydinkeskustassa
Tonttiviemäri
viemäri, joka yhdistää kiinteistön viemärin kunnan omistamaan kokoomaviemäriin
Tuuletusviemäri
putki viemärin paineen vaihteluiden tasaamiseksi ja viemärin tuulettamiseksi. Pystyviemärit jatkuvat talon katolle tuuletusputkina
Vaakaviemäri
viemäri, jonka kaltevuus pystytasoon nähden on suurempi tai yhtä suuri kuin 45°
Vesilukko
laite tai mutkaosilla rakennettu osuus, joka estää viemärikaasujen pääsyn pois viemäristä. Keittiön ja käsienpesualtaan altaan alla on vesilukot, samoin lattiakaivo toimii
vesilukkona
Pystykaivo
lattiakaivo, jossa purkusuunta on alaspäin
Viemäripiste
viemärikalusteella varustettu viemäröintipaikka
Viettoviemäröinti
viemäröintijärjestelmä, jossa jäte-, sade- ja perustusten kuivatusvesi johdetaan painovoimaisesti alavirtaan
Vähimmäiskaltevuus
viettoviemärin pienin sallittu kaltevuus, jossa viemäri toimii ilman tukkeutumista. Normaalisti viemäriputkien kaltevuus on 1/100, eli metrin matkalla viemäri menee yhden
senttimetrin alaspäin
Umpivirtausjärjestelmä
täyden putken virtaamalla toimiva katon sadevesijärjestelmä
Padotusventtiili
venttiili, joka sallii viemäriveden virtauksen vain yhteen suuntaan. Esimerkiksi väestösuojien sulkuhuoneiden lattiakaivot on varustettu Triplex -vaakapadotusventtiileillä
Preliner
sukitusmateriaali, joka asennetaan saneerattavaan osuuteen ennen varsinaista sukkaa esim. pohjavesialueilla ja saneerattavan putken ollessa vaurioitunut (terävät reunat,
yms.)
Sisäpussi
avopääsukituksissa käytettävä materiaali, joka asennetaan sukan sisälle puristamaan sukka putken seinämille. Käytetään myös liima-avopään valmistuksessa
Sujutustykki
kevyt työkalu sukitukseen, jossa sukka asennetaan paineilman avulla ”ampumalla” ilman sukkaa kontrolloivaa sukitusnarua. Soveltuu erityisesti lyhyiden osuuksien
sukitukseen kerroshajotuksessa
Sukitusrumpu
paineastia, jolla epoksilla kyllästetty sukka asennetaan vanhan putken sisälle
Haarakappale
tehdastekoinen kappale, joka asennetaan saneerattavan putkiston haaraan. Haarakappale valmistetaan yleisesti PU -kalvollisesta huovasta tai lasikuidusta

Silikonibladderi
haarakappaleen asennukseen tarvittava ilmanpaineen avulla paisuva työkalu
Pakkaaja
bladderin sisällä oleva taipuisasta runko-osasta ja pakkaajan päistä koostuva työkalu
Patch repair
putken sisäpuolinen kunnostusmenetelmä, jossa kunnostetaan vain lyhyt osuus
Paikkakorjaus
putken sisäpuolinen kunnostusmenetelmä, jossa kunnostetaan vain lyhyt osuus
Injektointi
menetelmä, jossa vanhan ja uuden putken välinen tila täytetään vaahtobetonilla. Injektoinnilla voidaan korjata myös vuotava betoniputki ja -kaivo
Insertti
kylpyhuoneen valurautaisen lattiakaivoon asennettava muovinen sisäosa, joka muodostaa uuden kaivon vanhan kaivon sisälle
Rassaus
rassaus on viemäriputkien puhdistusmenetelmä, jossa putket puhdistetaan mekaanisesti useimmiten ketjurasseilla
Ruiskubetonointi
menetelmä, jossa kaivojen tai putkien sisäpinnat korjataan ruiskuttamalla niihin kerros sementtilaastia pyörivällä keskipakoissuuttimella (sentrifugi). Tarvittaessa käytetään
betoniverkkoa lujittamaan betonia
Valurautaputki
valurautaputkia käytettiin ja käytetään edelleen viemäröinnissä. Valurautaputket ruostuvat ja syöpyvät viemärikaasujen vaikutuksesta ja niiden liitoskohdat ovat alttiita
vuodoille. Vanhat valurautaputket kestävät arviolta 40-50 vuotta, jonka jälkeen ne pitää saneeerata
Viemärikuvaus
viemäreiden kuvaus kameralla ennen ja jälkeen sukituksen kertoo niiden kunnosta ja sukituksen onnistumisesta. Käytetään myös viemäreiden kuntotutkimuksissa sekä
painehuuhtelun työn tulosten arvioinnissa
Korjauspanta
putken saumakohdan tai vuodon korjaamiseen tarkoitettu kaksikomponenttisella aineella tiivistetty teräsholkki, joka asennetaan tiiviisti putken sisäpintaa vasten
Pihakaivo
talojen pihassa olevat sade- tai jäteveden kokoojakaivot
Sakka eli sedimentti
viemäreissä kulkeva jäte sakkautuu ja sedimentoituu ajan kuluessa putken reunamille. Vuosikymmenten kuluessa putken sisähalkaisija pienenee murto-osaan entisestä ja
tukoksia syntyy yhä helpommin
Saneerauskaivo
betonisen pihakaivon sisään asennettava muovinen kaivo. Myös valurautaisen lattiakaivon sisään asennettava muovinen kaivoinsertti
Liittymäpora
liittymäpora tai robottipora on kameralla varustettu porauslaite, joka liikkuu sukitetun putken sisällä ja jonka avulla hajotusten liittymäkohdat porataan auki
Sentrifugi
työkalu, jolla kaivojen tai putkien sisäpinnat korjataan ruiskuttamalla niihin kerros sementtilaastia
Viemärihajotus
viemärihajotus on esimerkiksi asunnon vaakasuuntainen viemäri, joka liittyy pystyviemäriin. Kerrostalossa pystyviemärit keräävät asuntojen viemärihajotuksen ja kuljettavat
jätteen talon kellariin
Haaraviemäri
haaraviemäri on esimerkiksi asunnon viemäri, joka liittyy pystyviemäriin
Mankeli
laite, jota käytetään sukan kyllästämisessä. Mankelin avulla säädellään uuden putken seinämän vahvuutta. Mankeleita on sekä käsi- että sähkökäyttöisiä erikokoisille sukille
Muoviputki
muoviputket alkoivat yleistymään viemäröinneissä 1960- ja 70-luvuilla. 1960- ja 70 -lukujen PVC -muoviset viemärit haurastuvat (eli lasittuvat) ajan myötä UV-säteilyn
vaikutuksesta ja ovat alttiita halkeamille. Lisäksi vanha muoviputki ei kestä kuumaa vettä
Virsikirja
sukitetun haaraviemärin hiontaa käytettävä työkalu, johon kiinnitetyt hiomapaperit hiovat haaran täyteen virtaukseen

© MoMent Ry 2017


Document preview saneeraus.pdf - page 1/5

Document preview saneeraus.pdf - page 2/5
Document preview saneeraus.pdf - page 3/5
Document preview saneeraus.pdf - page 4/5
Document preview saneeraus.pdf - page 5/5

Related documents


saneeraus
hartog suomiesite
kev tkampanja 2016
philips pdt 022 fin
h2ratk
legioonalaisen vaatetus

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file saneeraus.pdf