podstawowe dane dotyczace ubostwa w polsce w 2016.pdf


Preview of PDF document podstawowedanedotyczaceubostwawpolscew2016.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Text preview


Wiek
lata

Tabl. 4. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Polsce
w latach 2008 -2016 wg wieku.
Rok
2008
2015
2016
% osób w gospodarstwach domowych

Ogółem
17 i mniej
18-64
65 i więcej

30,5
32,9
30,6
26,9

23,4
26,6
24,1
17,0

21,9
24,2
22,7
16,1

Źródło: GUS, baza danych Eurostat – wrzesień 2017 r., kod:[ ilc_peps01]

Wskaźniki cząstkowe składające się na wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym
Zasięg ubóstwa relatywnego
Według wspólnie uzgodnionej przez kraje członkowskie Unii Europejskiej i przyjętej przez Eurostat
metodologii, za zagrożone ubóstwem uważa się osoby żyjące w gospodarstwach domowych, których dochód
do dyspozycji jest niższy od granicy ubóstwa ustalonej na poziomie 60% mediany dochodu ekwiwalentnego3
w danym kraju. Przyjęto więc relatywne podejście do pomiaru ubóstwa, zgodnie z którym próg ubóstwa
powiązany jest z rozkładem dochodów i standardem życia w poszczególnych krajach. Miara ta określa zatem
grupę ludności będącą w każdym z krajów w relatywnie najtrudniejszej sytuacji dochodowej (bez odniesienia
do poziomu dochodów w pozostałych państwach). Rokiem odniesienia dla danych dotyczących dochodów
gospodarstw domowych jest rok poprzedzający rok badania, w związku z czym należy mieć na uwadze,
iż wartość wskaźnika ubóstwa relatywnego w 2016 r. obliczana jest w oparciu o dane dotyczące sytuacji
dochodowej gospodarstw domowych z 2015 r. Z badania EU-SILC wynika, iż zasięg ubóstwa relatywnego
w Polsce wyniósł w 2016 r. ok. 17%.

Tabl. 5. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym w Polsce latach 2008-2016 wg typu gospodarstwa
domowego.
Rok
Typ gospodarstwa domowego
2008
2015
2016
% osób w gospodarstwach domowych
Ogółem
16,9
17,6
17,3
Samotna osoba dorosła
20,3
22,9
26,0
Samotna osoba dorosła z dziećmi na
30,2
32,4
34,1
utrzymaniu
Dwie osoby dorosłe z 1 dzieckiem na
13,9
12,5
13,9
utrzymaniu
Dwie osoby dorosłe z 2 dzieci na
17,9
16,7
17,0
utrzymaniu
Dwie osoby dorosłe z 3 lub większą
34,4
34,0
32,8
liczbą dzieci na utrzymaniu
Dwie osoby dorosłe bez dzieci na
9,7
11,3
11,6
utrzymaniu
Źródło: GUS, baza danych Eurostat – wrzesień 2017 r., kod:[ ilc_li03]

3

Obliczanego według zmodyfikowanej skali ekwiwalentności OECD. Dla przykładu - w 2016 r. wartość granicy ubóstwa
relatywnego w Polsce (roczny poziom dochodu) dla gospodarstwa jednoosobowego wyniosła 14771 złotych a dla
gospodarstwa 4 osobowego złożonego z 2 osób dorosłych i 2 dzieci poniżej 14 roku życia – 31018 złotych.

4