democracy aky thaghuthekeve fl .pdf

File information


Original filename: democracy-aky-thaghuthekeve-fl.pdf
Author: smile smiley

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 27/07/2018 at 10:23, from IP address 43.231.x.x. The current document download page has been viewed 899 times.
File size: 569 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


democracy-aky-thaghuthekeve-fl.pdf (PDF, 569 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


‫ޑިމޮކުރަސީ އަކީ ޠާޣޫތެކެވެ‪.‬‬

‫އަލް އައްލާމާ އައްޝައިޚް ޢަލީ އަލް ޙުޟައިރު (فك الله أسره) ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތް الحقائق في التوحيد އިން ނެގިފައި‬

‫ޠާޣޫތަށް ކާފަރުވުން‪ ،‬ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ‪.‬‬
‫" ޠާޣޫތަށް ކާފަރުވެ ﷲ އަށް އީމާންވެއްޖެ މީހާ ނެއްޓިގެން ނުދާނޭ ވަރުގަދަ އުޅަށް ގަނޑެއްގައި ހިފައިފިއެވެ‪".‬‬
‫"ﷲ‬

‫އަދި ޙަދީޘް ގައި އައިސްފައި ވެއެވެ‪.‬‬

‫ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވޭ ހުރިހާ ތަކެއްޗަށް ކާފަރުވާ ޙާލު ال إله إال الله ކިޔަފި މީހާގެ ލެޔާއި މުދާ ހުރުމަތްތެރި‬
‫ވެއްޖެ އެވެ‪ ".‬ޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވީ މުސްލިމް އަބީ މާލިކް އަލް އަޝްޖައީ އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕަގެ ފަރާތުން ރިވާ‬
‫ކޮށްފައިވާ ޙަދީޘުންނެވެ‪.‬‬
‫އެހެންކަމުން‬

‫އިންސާނާ‬

‫ال‬

‫إله‬

‫إال‬

‫الله‬

‫މި‬

‫ކަލިމަ‬

‫ޢިލްމާއި‪،‬ތެދުވެރިކަމާއި‪،‬ޔަޤީނާއި‪،‬އަދި‬

‫ޝިރުކު‬

‫ދޫކޮށްލުމާއި‪،‬އިންޤިޔާދާއި‪،‬ޤަބޫލާއި‪ ،‬ލޯތްބާއި‪ ،‬އަދި އެއަށް އެދިގެން( ﷲ ގެ ލޯބަށް) އެހެނެއް ކަމަކު އޭނާ ޠާޣޫތަށް‬
‫ކާފަރު ނުވާ ކަމުގައިވާނަމަ އޭނާ އަކީ ދުވަހަކުވެސް މުސްލިމަކު ކަމުގައި ނުކިޔޭނެއެވެ‪.‬‬
‫އަދި ޠާޣޫތަށް ކާފަރުވުން ވަނީ ފަސްކަމެއްގެ މައްޗަށެވެ‪.‬‬
‫‪ .1‬ޠާޣޫތަށް ކުރެވޭ އަޅުކަން ބާޠިލް ކަމުގައި އިޢުތިޤާދު ކުރުން‪.‬‬
‫‪ .2‬ދުރުވެ ގަތުމާއި (އެބަހީ ޠާޣޫތުގެ ކިބައިން)‬
‫‪ .3‬ޠާޣޫތަށް ރުޅި އައުމާއި އަދި ޢަދާވާތްތެރި ވުން‪.‬‬
‫މި ކަންކަން މި ވަނީ ޠާޣޫތާއި މެދުގައެވެ‪.‬‬
‫އަދި ދެން އޮތް ދެކަންތައް ވަނީ ޠާޣޫތުންނަށް އަޅުކަން ކުރާ މީހުންނާއި މެދުގައެވެ‪.‬‬
‫‪ .4‬ޠާޣޫތަށް (އަޅުކަންކުރާ) އެއިގެ އަހުލުންނަށް ޢަދާވާތް ތެރިވުން‪.‬‬
‫‪ .5‬ޠާޣޫތަށް (އަޅުކަންކުރާ) އެއިގެ އަހުލުން ކާފަރު ކުރުމެވެ‪.‬‬

‫ޑިމޮކުރަސީ އަކީ ޠާޣޫތެކެވެ‪.‬‬

‫މީގެ މިސާލަކީ‪ ،‬ޑިމޮކުރަސީ އަކީ ޠާޣޫތެކެވެ‪ .‬އަހަރެމެން ޑިމޮކުރަސީ އަށް ކާފަރުވުމަށްޓަކައި‪ ،‬އަހަރެމެން ފުރަތަމަ‬
‫ޖެހޭނީ ޑިމޮކުރަސީ ގެ ބާޠިލުކަން އިޢުތިޤާދު ކުރާށެވެ‪ .‬މިއީ ހިތުގެ ބަހެވެ‪ .‬ދެން އެ ދޫކޮށްލުމެވެ‪ .‬ދެން އެއަށް‬
‫ރުޅި އައުމާއި‪،‬އެނެތި ދިޔުމަށް އެދުމާއި އެއަށް ޢަދާވާތްތެރި ވުމެވެ‪ .‬މިއީ ހިތުގެ ޢަމަލެވެ‪ .‬ދެން ޑިމޮކުރަސީގެ‬
‫އަހުލުންނަށް ޢަދާވާތެރިވުމެވެ‪ .‬ދެން (އެއިގެ އަހުލުން) ތަކުފީރު (ކާފަރު) ކުރުމެވެ‪.‬‬
‫އަދި ޑިމޮކުރަސީ ގެ މިސާލުގައި‪ ،‬ޢިލްމާނިއްޔަތު (ސެކިޔުލަރިޒަމް) ވެއެވެ‪ .‬އެހެނީ ޠާޣޫތު މި ނަން ވަނީ‬
‫ޝާމިލުގޮތެއްގައެވެ‪ .‬އެއީ ނަޟަރިއްޔާތު ތަކާއި‪،‬ނިޡާމް ތަކާއި‪،‬މަޒުހަބު ތަކާއި‪ ،‬ދިރުން ނެއް ތަކެއްޗާއި‪،‬‬
‫ޝަޚުސުންނާއި‪ ،‬ޤައުމިއްޔަތާއި‪،‬ބާތިޒަމް އާއި‪ ،‬ކޮމިޔުނިޒަމް އާއި‪ ،‬ވަޟްޢީ ޤާނޫން ތަކުން ޙުކުމް ކުރެވޭ ކޯޓް ތަކާއި‪،‬‬
‫ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންގެ ތެރެއިން އެމީހުން ބަދަލުކޮށް ތަޣައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ފޮތްތަކުގެ މަތީގައި ތިބި ބޮޑުން‬
‫ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުގައެވެ‪ .‬އެމީހުންގެ ބޮޑުންނާއި ވެރިންވެސް މެއެވެ‪ .‬މި އެންމެންނަކީ ޠާޣޫތުންނެވެ‪.‬‬


Document preview democracy-aky-thaghuthekeve-fl.pdf - page 1/2

Document preview democracy-aky-thaghuthekeve-fl.pdf - page 2/2

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file democracy-aky-thaghuthekeve-fl.pdf


Related keywords