LiataniDiafilonikoumenaKtimata1841 (PDF)
File information


Author: HP

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice 4.1.2, and has been sent on pdf-archive.com on 08/10/2018 at 18:37, from IP address 85.74.x.x. The current document download page has been viewed 345 times.
File size: 79.75 KB (5 pages).
Privacy: public fileFile preview


Άγιος Θωμάς (Λιάτανη) Τανάγρας
Αντιποίηση Κτημάτων
Διαφιλονικούμενα Κτήματα
Αμέσως μετά τη φυγή των πασάδων από τη Βοιωτική γη, ο λαός
προσπαθεί ξανά να αποκτήσει την απολεσθείσα γη του. Το
ελληνικό κράτος χαρακτηρίζει Εθνικές Γαίες όσα τμήματα γης δεν
έχουν αγορασθεί από Έλληνες πολίτες με έγγραφα.
Το έγγραφο που ακολουθεί μας μεταφέρει σε μια δικαστική
απόφαση, όπου το ελληνικό δημόσιο έχει προσφύγει κατά των
κατοίκων του χωρίου Αγίου Θωμά (Λιάτανη) Δήμου Τανάγρας και
ζητεί την επαναφορά των κτημάτων που οι καταγραφόμενοι
κάτοικοι δηλώνουν ότι κατέχουν, στο Ελληνικό κράτος.
Αν και το δικαστήριο κατοχύρωσε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου
την απόφαση, ακυρώνοντας την από 23 Σεπτεμβρίου 1841 αγωγή
τους, στη περιοχή μας εθνικές γαίες δεν υφίστανται. Παρότι
καταβλήθηκε προσπάθεια να διερευνηθεί η τύχη των κτημάτων
αυτών, τούτο δεν κατέστη δυνατόν. Οπότε εικάζουμε ότι δεν
εφαρμόστηκε ποτέ η απόφαση του δικαστηρίου και τα
διαφιλονικούμενα
κτήματα
παρέμειναν
στους
ενάγοντες
Λιαταναίους.
Γιώργος Ηλία Ζωίτσης

Το Δικαστήριον των εν Αθήναις Πρωτοδικών
Συγκείμενον από τους Δικαστάς Νικόλαον Φλογαϊτην Πρόεδρον, Ι.Κ.
ισχόμαχον και Νικόλαον Πέλλικαν παρεδρου κωλυομένων των λοιπων
Δικαστών.
Συνελθόν εις δημοσίαν Συνεδρίασιν εν τω Δικαστιικώ Καταστήματι την 9
Μαρτίου ε.ε. διά να δικάσει επί παρουσία και του εισαγγελέως Κ. Μελά
και του υπογραμματέως Γ. Νικολαϊδου κωλυομένου του Γραμματέως Κ.
Μαγγανέλη(;) διά να δικάσει την εξής υπόθεσιν μεταξύ των εναγόντων:
Δημητρίου Ιωάννου, Ιωάννου Κουμπίτση, Σταματίου Γκίκα,
Αναγνώστου Αντωνίου(;) Μιχαήλ Κόκόση, Ιωάννου Νικολάου,
Νικολάου Καβά, Κίτσου Στέρπου(Στέρπη), Γεωργίου Θεοδώρου,
Κωνσταντίνου Ζωγράφου, Σπυρίδωνος Γκιοσίκα (Γιοσδέκου),
Γεωργίου Πολεζα(Κόλιζα) Ιωάννου Μαρίνη, Κώτσου Καβά, Δέδε
Βερτή(βρεττή), Μήτρου Καβά, Αντωνίου Μίχα, Σπυρίδωνος Λιάτη,
Κώτσου Βλάχου, Νικολάου Θεοδώρου, Γεωργάκη Παπά,
Αθανασίου Στέρπη, Σταμέλου Χρόνη, Μήτρου Κοκόση, Δήμου
Ζωγράφου, Σιδέρη Δρίτσα, Θεοδώρου Αικατερίνης και Γεωργίου
Ζωγράφου και Ασημάκου Βρετή κατοίκων του χωρίου λιάτανη του
Δήμου Τανάγρας παρασταθέντων και του πληρεξουσίου των Ν.
Στεφανίδη & τούτου (…) του πληρεξουσίου του Δικηγόρου Π. Γκίκα, (,,,)
του εναγομένου Δημοσίου παρασταθέντος, διά του πληρεξουσίου
Δικηγόρου Σ. Τριανταφύλλη.
Οι ενάγοντες διά του πληρεξουσίου των Ν. Στεφανίδη εκίνησαν ενώπιον
του δικαστηρίου τούτου κατά την 23 Σεπτεμβρίου 1841 αγωγήν κατά
της επί των οικονομικών Β. Γραμματείας και της οποίας εξητήσαντο (…)
να επικυρωθώσιν οι τίτλοι τους οποίους έχουσιν οι ειρημένοι κάτοικοι
του χωρίου λιάτανη εις τα Δάση και Γεωργησίμους Γαίας να κυρηχθώσι
τα πάντα ως ιδιοκτησίαν των και επομένως να μείνωσι ανενόχλητοι Αον.
(…) Βον. να καταδικασθεί το Δημόσιον ως ούτο είρηται να επιστρέψει
εις αυτούς τα όσα αδίκως μέχρι τούδε επλήρωσαν με τριπλούν δεκα

Σελίδα 2
Γον. Να καταδικασθεί επίσης με τα έξοδα της δίκης και τα τέλη της
σημάνσεως.
Ο πληρεξούσιος του Δημοσίου
Επρότεινεν στα των εγγράφων προτάσεών του τας ακολούθους τρεις
ενστάσεις κατά της μνησθήσεις αγωγής.
Α. Επειδή η αγωγή των αντιδίκων δι’ ου περιβάλλεται με τους
διατεταγμένους από τον Νόμον τύπους(;), καθότι δεν περιγράφει τα
όρια και τις θέσεις, ουδέ τον Δήμον, ενώ κείνται τα διεκδικούμενα
κτήματα. Ότι μη κατέχοντες τα κτήματα ταύτα οι αντίδικοι δεν δύνανται
να ζητήσουν την επικύρωσιν των νομιζομένων δήλων(;) των, καθότι ο
Νόμος δεν ώρισεν τοιούτον είδος διεκδικήσεως επομένως εις τους
κατέχον (;) εχρειάζουν να κινήσουν κατά του Δημοσίου πρόσκλησιν
προς αγωγήν και μη κατέχοντες να διεκδικήσωσι διά πραγματικής
αγωγής τα διεκδικούμενα κτήματα και ότι τα κτήματα ταύτα κατέχονται
προφανώς παρά του Δημοσίου προσερχόμενα εις αυτό δικαιώματα
πολέμου επί της επαναστάσεως(;), περί απαιτήσεων δε Δασων
παρεγράφη πάσα αγωγή των αντιδίκων δυνάμει του κατά το 1836
δημοσιευθέντος περί ιδιωτικών δασών Νόμου.
Ακούσας τον Σ. Τριανταφύλλην πληρεξούσιον Δικηγόρων του
εναγομένου Δημοσίου αναπτύξαντα προφορικώς τας ρηθείσας
ενστάσεις.
Ακούσας μετά ταύτα του Π. Γκίκα πληρεξουσίου δικηγόρου των
εναγόντων (…)

Το δικαστήριον δεν εσυγχώρησε την περαιτέρω συζήτησιν της
υποθέσεως ως προς την ουσίαν.
Ακούσας τον αντεισαγγελέαν
Διεξελθών την Δικογραφίαν
Σκεφθέν κατά Νόμον

Σελίδα 3
Επειδή επί πραγματικών αγωγών απαιτείται παρά του Νόμου αρθ. 534
της Πολ. Δικονομίας ακριβής περιγραφή της ιδιότητος(;) και της
εκθέσεως των ακινήτων κτλ ώστε να μοι(μην) δύναται να προκύψει
λάθος περί της ταυτότητος του αντικειμένου της διαφοράς, επειδή η
περί ην ο λόγος αγωγή είναι πραγματική διότι αφορά διαδικασίαν
ακινήτων κτημάτων και παρελήφθησαν αι μνησθήσαι περιγραφαί,
επομένως η ανωτέρω αγωγή ως γενομένη παρά τους ουσιώδεις
τούτους θέσεις είναι απαράδεκτος και άκυρος.
Δια ταύτα
Παραδεχόμενον την περί ακυρώτητος ένστασιν του Δημοσίου
αποφαίνεται άκυρον την από 23 Σεπτεμβρίου 1841 αγωγήν των
εναγόντων κατοίκων του Χωρίου Λιάτανι και καταδικάζει αυτούς
εις τα έξοδα της δίκης και τα τέλη της σημάνσεως.
Απεφασίσθη και εξεδόθη εν Αθήναις την 24 Μαρτίου 1842
Ο Πρόεδρος
Ν. Φλογαϊτης
Εδημοσιεύθη την 26 Μαρτίου 1842
Ο υπογραμματεύς Νικολαίδης
8 Αυγούστου 1842 Αθήνα
Σφραγίδα πρωτοδικείου Αθηνών.

Αρχείο Εθνικών Κτημάτων / Σειρά 004 Οικίες & Οικόπεδα/ Υποσειρά 012
[Φάκελος] GRGSA-CSA_PAO005.01.S04.SS12.F001864
Φάκελος #1864 - Αντιποίηση κτημάτων (διαφιλονικούμενα κτήματα):
Δίκες Δημοσίου– ιδιωτών, 1836 - 1852 [1836 - 1852]
Λήψη 111 / 11338 / αρθ 6443

Μεταγραφή Γιώργος Ηλία Ζωίτσης


Download LiataniDiafilonikoumenaKtimata1841LiataniDiafilonikoumenaKtimata1841.pdf (PDF, 79.75 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file LiataniDiafilonikoumenaKtimata1841.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0001899264.
Report illicit content