PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Send a file File manager PDF Toolbox Search Help Contactบาคาร่าออนไลน์ แนะนำวิธีการเล่นมือใหม่ .pdf


Original filename: บาคาร่าออนไลน์ แนะนำวิธีการเล่นมือใหม่.pdf
Author: Windows User

This PDF 1.5 document has been generated by Acrobat PDFMaker 18 for Word / Adobe PDF Library 15.0, and has been sent on pdf-archive.com on 11/01/2019 at 13:23, from IP address 180.183.x.x. The current document download page has been viewed 38 times.
File size: 93 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


บาคาร่ าออนไลน์ แนะนําวิธีการเล่ นมือใหม่
สําหรับเกมไพ่ยอดนิยม อันดับต้นที่มาแรงในช่วงนี้ คงหนีไม่พน้ ไพ่บาคาร่ านั้นเอง เดียวนี้ กไ็ ม่ได้ยงุ่ ยากถึงขนาดต้องไปหา
เล่นที่บ่อนที่คาสิ โนแล้ว มีเว็ปไซต์ออนไลน์เปิ ดให้บริ การมากมายหาเว็ปที่มีความน่าเชื่อถือสู งสักเว็ป ก็ลองไปเล่นได้เลย
วันนี้เราจะมาแนะนํา วิธีการเล่น ให้ทุกท่านนําไปเล่นกัน

วิธีการเล่ นบาคาร่ า
จะใช้ไพ่ 6 หรื อ 8 สํารับแต่ละสํารับมีไพ่ 52 ใบ แบ่งการเสี่ ยงทายออกเป็ น 2 ฝ่ าย คือ ฝ่ าย PLAYER กับฝ่ าย BANKER)โดย
เริ่ มต้นจะมีการจ่ายไพ่ให้ฝ่ายละ 2 ใบ รวมเป็ น 4 ใบ โดยไพ่ใบที่ 1 กับใบที่ 3 จะจ่ายให้ฝ่าย “เพลเยอร์ ” ส่ วนไพ่ใบที่ 2 กับ
ใบที่ 4 จะจ่ายให้ฝ่าย “แบงค์เกอร์ ” แต่ละฝ่ ายจะจัว่ ไพ่ใบที่ 3 เพิม่ หรื อไม่น้ นั จะมีกฎ กติกา มากํากับ ถ้าฝ่ ายใดมีแต้มรวมของ
ไพ่ใกล้เคียง 9 มากที่สุดฝ่ ายนั้นจะเป็ นฝ่ ายชนะ แต้ถา้ แต้มทั้งสองฝ่ ายเสมอกันจะคืนเงินเดิมพันให้กบั ผูเ้ ล่น
1. แต้ มของไพ่
สําหรับไพ่ที่เป็ นไพ่รูปหน้าคน ให้ถือว่ามีแต้มเป็ น 0 ฉะนั้นถือว่าไม่มีแต้ม ถ้าเป็ นไพ่ป๊อกเด้ง ก็รอลุน้ ไพ่ใบที่สองให้เป็ น
8,9 กันได้เลย ส่ วน A ให้ถือว่าเป็ นไพ่ที่มีแต้มเป็ น 1
กรณี ที่บวกไพ่แล้วแต้มเกิน 10 ให้นบั เฉพาะเลขท้ายพอ เช่น
5 + 6 = 11 ถือเป็ น 1 แต้ม
2. ลําดับการแจกไพ่
ลําดับในการแจกไพ่ จะเริ่ มจากฝ่ าย ผูเ้ ล่น ก่อน แล้วค่อยแจก เจ้ามือ จะแจกไพ่ท้ งั 2 ฝ่ ายไม่เกิน 3 ใบ
3. อยู่ หรื อ จั่ว
วิธีเล่นบาคาร่ า อีกข้อที่ค่อนข้างสําคัญคือ การอยูห่ รื อจัว่ โดยจะแบ่งเป็ น 2 กรณี คือของฝั่ง ผูเ้ ล่น และ เจ้ามือ ซึ่ งจะมีเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
3.1 ผูเ้ ล่น
ให้ดูผลรวมจากไพ่ 2 ใบแรก แล้วตัดสิ นใจ
– มากกว่า 5 แต้ม คือ 6 – 9 ให้อยู่
– น้อยกว่า 6 แต้ม คือ 0 – 5 ให้ จัว่
– หากเจ้ามือได้ 8 , 9 ผูเ้ ล่นไม่ตอ้ งจัว่ เพิม่
3.2 เจ้ามือ
ข้อนี้น่าจะมีรายละเอียดมากหน่อยสําหรับ วิธีเล่นบาคาร่ า โดยให้ดูผลรวมของไพ่ 2 ใบแรกของเจ้ามือ เทียบกับไพ่ 3 ใบของ
ผูเ้ ล่น

กรณี ผเู ้ ล่นจัว่ 3 ใบ ฝั่งเจ้ามือพิจารณาดังนี้
– มากกว่า 6 แต้ม หรื อได้ 7 ขึ้นไป ให้อยู่
ส่ วนกรณี ต่อไปนี้จะต้อง จัว่ เพิ่ม
– เจ้ามือได้ 6 แต้ม ส่ วน ผูเ้ ล่นได้ 6 , 7 (◌ุ ลุน้ เสมอ 7 หรื อเอา 8 , 9 เพื่อชนะ)
– เจ้ามือได้ 5 แต้ม ส่ วนผูเ้ ล่นได้ 4 , 5 , 6 , 7 (ต้องชนะไม่นอ้ ยกว่า 2 แต้ม ยกเว้นผูเ้ ล่นได้ 8 , 9 ถือว่าชนะแล้ว)
– เจ้ามือได้ 4 แต้ม ส่ วนผูเ้ ล่นได้ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 (ต้องชนะไม่นอ้ ยกว่า 2 แต้ม ยกเว้นผูเ้ ล่นได้ 8 , 9 ถือว่าชนะแล้ว)
– เจ้ามือได้ 3 แต้ม ส่ วนผูเ้ ล่นได้ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 , 0 (ผูเ้ ล่นได้ 8 เจ้ามือไม่ตอ้ งจัว่ แล้ว)
กรณี ที่ เจ้ามือได้ต่าํ กว่า 3 แต้ม จัว่ ทุกกรณี ไม่วา่ ไพ่ของผูเ้ ล่นจะเป็ นเท่าไหร่ กต็ าม
3.3 เงื่อนไขรวมทั้ง 2 ฝ่ าย กรณี ไพ่ 2 ใบ
1. เจ้ามือ หรื อ ผูเ้ ล่น 2 ใบ ได้ 8 , 9 ไม่ตอ้ งจัว่ เพิ่ม ถือเป็ นแนชเชอรัล หรื อเหมือนได้ ป๊ อก 8 ป๊ อก 9 นัน่ เอง
2. เจ้ามือหรื อผูเ้ ล่น ได้ 6 หรื อ 7 ทั้ง 2 ฝ่ าย ไม่ตอ้ งจัว่ เพิ่ม ดูผลชนะ เสมอ ทันที เช่น 6 – 6 , 7 – 7 , 6 – 7 , 7 – 6
3. ถ้าฝั่งผูเ้ ล่นได้ 6-7 อยู่ เจ้ามือยังจัว่ ใบที่ 3 สู ้ได้
อันที่จริ งแล้ว กติกาส่ วนนี้ ผูเ้ ล่นอาจไม่จาํ เป็ นต้องใส่ ใจทั้งหมดก็ได้ครับ เพราะเป็ นหน้าที่ของผูแ้ จกไพ่ที่จะต้องทําตาม
กติกาหรื อ วิธีเล่นบาคาร่ า อยูแ่ ล้ว แต่กอ็ าจรู ้ไว้เบื้องต้น เผือ่ กรณี ที่ตอ้ งการแย้งจากการดําเนิ นการที่ผดิ พลาด
4. การเดิมพัน และ อัตราการจ่ าย
หัวข้อสุ ดท้าย เราจะมาดูกนั ครับว่า ผูเ้ ล่นสามารถเดิมพันรู ปแบบใดได้บา้ ง และได้ อัตราการจ่ายเป็ นเท่าไหร่
– วางเดิมพันฝั่งผูเ้ ล่น จะได้เงิน 1 : 1
– วางเดิมพันฝั่งเจ้ามือ จะได้เงิน 1 : 1 แต่หกั ค่าต๋ ง 5% ให้กบั เจ้ามือ เช่นแทง 100 บาท เหลือ 95 บาท
– วางเดิมพันฝ่ ายเสมอ จะได้เงิน 1 : 8 โดยแทงว่าผลรวมแต้ม 2 ใบของเจ้ามือและผูเ้ ล่นจะเท่ากัน
– วางเดิมพัน ผูเ้ ล่นออกคู่ จะได้เงิน 1 : 11 โดยไพ่ท้ งั 2 ใบผูเ้ ล่นออกหน้าเดียวกัน
– วางเดิมพัน เจ้ามือออกคู่ จะได้เงิน 1 : 11 โดยไพ่ท้ งั 2 ใบเจ้ามือออกหน้าเดียวกัน
และนี้กค็ ือวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับ สําหรับสาย เกมส์ ยงิ ปลาออนไลน์ เราก็มีเทคนิคดีๆไว้ให้กบั ท่านอยูอ่ ีกเยอะแยะ
มากมาย ท่านจะมาเป็ นสายไหนเราก็ยนิ ดีที่จะสร้างบทความดีๆมาไว้ให้กบั ท่านอยูต่ ลอด ที่สาํ คัญควรเริ่ มจากหมัน่ ฝึ กซ้อม
และ ทดลองทุกๆเทคนิคอย่างระมัดระวัง จนกว่าจะเจอวิธีที่ดีพอจริ งๆ แล้วจึงเริ่ มต้นการเดิมพันในลําดับต่อไป


บาคาร่าออนไลน์ แนะนำวิธีการเล่นมือใหม่.pdf - page 1/2
บาคาร่าออนไลน์ แนะนำวิธีการเล่นมือใหม่.pdf - page 2/2

Related documents


PDF Document untitled pdf document 24
PDF Document casinos
PDF Document casino


Related keywords