PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactTAFSIR FI ZILALIL QURAN PART 7 .pdf


Original filename: TAFSIR FI ZILALIL QURAN PART-7.pdfDownload original PDF file

Document preview


{rtc{nT.g{*tfr

ffi

c$]-Nlrflfrq{{rn

qrcTq{FKEfr{qrqqq

qlcr m'Fsr]=t e+.rrgft{st

http://IslamiBoi.Wordpress.com

q1q-c-Tn=gp;q -fQiu"

=fr
a'st '?rg
\qI6r qf!6q

=irf
c=FFtr!5[tcer<r

\fl=lqter \€

ft ffiFr c{Ft3tqtItrR w{qln {silq'rt
qfc<rig1'{f{ €!fr{ \qfq{vi'

EilFft{

q

!"rcs=r q:[-{rEi
ctg,Nqt qlqFr{NTFFA
<tr{rqqFqtdlltTFrr
qteErFTt

rvqq fwflr

ffiB

qrE cslsMf{,4$.rcsft Er6t

http://IslamiBoi.Wordpress.com

Ery:Fff? :fr ffia1
C<Ff<fsan=f
(fi 4v Tarwnw?rc)

"nnqffiffiA
qn c+l<rql-*

sttr<b<

rIB

c.o>
6FFt

sTiFl:

)q

.

ftor

.c-<Ftrsfi}

eBT{ilFtqtqqBq
oo88

qE{

qqgm€iE,q-s{vRB I ft lftBfr

olo 1\18 55gg C{Rli-E: olbcg

8SgbCC

ql('ltc'tcfirr
)b srr+ efqq{, {rq{B, EFFt-)ioc

q-frTTsdffi,

cTFt € TJRI I oobbo-l-b)Qbcl9
aov) €{ErFpr *q 64RB (qlr{ Tl!{&c mlsqt), Tg crFrIsR
BterR, 1frDgnt), ffiffi qq es q(qRrEiR, EliFl-))oo
6SFl € TrI3l : oobb-l-bss lSrA, mFfltq : o)b)b \rbebbq
srfitc(Frr
)bbc

caFg

:

u ffi

rREc \flEfis

qF

rrTJffi
rTFilq

Etitrt

o"ob, ?uq )8 )c

c{Erql;T TftTBR

tr{W

rcf+f.m

RFFR: ER'1vR'1

ETil{q

J
Bengali Translation of Tafseer

'Fi Zilalil Quran'
Author

Syed Qutb Shaheed

Translator of Quranic text into Bengali
&
Editor of Bengali rendition
Hafiz Munir Uddin Ahmed
TthVolume

.

(Surah Al Ataf)
Published by
Khadija Akhter Rezayee

Director Al Quran Academy London
Suite 501 International House 223 Regent Street london WlB 2QD
Phone & Fax : 0(X4 0207274 9164 Mob :O7956466955
17

Bangladesh Centre
19 West Panthopath, Dhanmondi, Dhaka-1205
Phone & Fax : 00880-2-815 8526

A-B Concord Regency,

Sales Centre: 507/l Wireless Railgate, (Masjid Complex lst Floor)
I I Islami Tower (Garand Floor ), Stall No- 36, Bangla Bazar, Dhaka
Phone & Fax : fi)880-2-933 9615, Mobile : 01818 363997

lstFdition 1997
,8th Edition

Awal

1430, March 2009
Price Tk. 220.ffi
E-mail: info@alquranacademylondon.co.uk website: www.alquranacademylondon.co.uk
rsBN-984-8490-21-3

Rabiul

http://IslamiBoi.Wordpress.com

ffiR{{Fsrtuttfr
uuq16q{q{Fr{
?T(qFrrRqtfrt

wRqFtqm'8.
csKqEetcv.n$fr ;c{qR$F6s6grr,
qt{K6{{rq lttcfi 1pil{ ?tcrt
$rrc cEm$"rqFq'qnSst

qFAqrptcq{ru{!

qqffi{t{,f,In{tq,,Tqrcn.Frqrtttl
vqt{tc{qrqrrfireq,eqw
qrdlRq{e{sstf{o

sr{rynqffiEnsfi'{etrqM{t
6{rmF{d{q{It{Trr
crmqtrRe{vmfoqnfurqt

cqmtffiqSSs(=n
q@6{wmFRqHpcEsfiu{c{|tR
qt{EqR REc{.ttRp w:n qrh lfteFFn
{trq 1

qr{{sRltrE'
'rfercntfrufrqS

{RTqfinq1'q1fu
{s[o 6{rqr.{n6{Fr$t
qFHRImRRgTI{FIql

http://IslamiBoi.Wordpress.com

CaFf{sffaf

er<Frrrc<'<t nseff
qrER sr<rir$l €TI EfstarR qMrd c{rs<, qs
{ft{
Tcrwut erqffi frsl{ls{' frr-rq T\F qQq-q<
6o,wqn'-qt {(qr qTilq erorFtg qml I c <q[i? UAp

dfi<

'R

qR qvtrFd

fficrls slFftr S fuTtfu
@r iprr rFrrn< eg<

\flqR snnel {c'rd q-{]gr c$ fq-<rflB qq rrrs c$g) q? orvffrm qT{fq
eFFFI-{R oM eFr:F{rd crr qsftql qr{Eq-q El.t ?FiKcEq \rrd qrtt qrffil qfiq
Fffiffi qfc{ qER sFlsR 1ve'r{ qt41Q r (at|q e1-Ey,14 v16n v qEfiA rc e l{lqft
uq*n trQ c{ tooo)

A ffiq

6qfi;q6' s sF etcctsit qRtrTh 1qq qQq-ls{ qRus s[fqrffi Aqcrtft
frrt ryq ?FGr ccrld wroFt nQ r qtrrd et q{Q r6rs ot|R cq, tqq|q EfirbR
:rqF q{Etor qQh Tgrfi ;rfl' mqfi GrsTfu qr{ qtq, rc:fi 66 ?Fs qvft q
ffiq c<rr{E[Ft'€ \FtvFlET .rcr csliNl|'t w$Frrl? cwra q+F rfl{fqe1q' Rrqr<
FRsw {tEr<
1Ra< qc 6olFl c+ft ctro cr EFr[r ?Fqt ?rrr, 6{ stqR EF frd sFrd qr{rd
{qor, 6q eFrl{ 6slirs{lH{
m*t qTft.fEfrT qr$tq rE qk{t eFFF.l E€Tl ffitr
rRrfl | frqv {-ftrr q{rs qws EsrtQ vfu s erc'tn € Efiq rIG[?r q+tfts
vm'nqte.rrqq rnRrfi, Rrg Rr+t em[ct cfitrn E[EttrR qv{rfu qrs
"ncfi r qrflR
qIqtFTr:q6il
q
v'tnlETl
TG'R arRrfR Tlqtcr cs 6tr rql{ crtqrrsr qrry ftfiG[5
<rcifiqq fiq'ffi6taqir<rr< qKR€ €ape.utqFrgqR
r

€ ffi{

+ffq qTslh, uta qq61;rc{"fi irtrqEcr eFFITF{I
qsF crqff qrErF't, T6Tcs crln qd ctTt ffi q{fi

cdt[NF['-rq<

fiprffirq qFrliliir qzqt Rcafl

qfr{'l st&s fth-ls r frq c{58il ffi ?qr,R' cefqin cs ftq Effi ef'€ e166qq,
st E[FItfi qqrq frr+ daQ <r*co 'ttfrfr r d< sfi c'faTl{ srt{ qF[ri{ 'tct D"il erR
efi Err cefce I qrgR v'r{FTR qqF 6{r{Fir, {Erkt EEFCS frfi {fr qr ?I|nfrrs {frfr
+gtB qNrs Vftr* ql Tt{rqFr vt{cdr .{8 s'r€ftr{a oqq| \qqtq ersrrtrd qQ

BIEtq6 6dr{fiffirr{pa1Ecs efFrrsld I
vtsft? S
6E;s\n;q' <ttskftil-d rrftUft{ fnfia:nqq € €Frfrrfrff 6fif:r
gl mcq qqil
vsft cslffirtrrd q#fi[F{ Trr{t m qR{q qvt qHEs rT?F:r
cfrjQ qFrfi \{Bys qcT cqfr r ccnir
+rycrtfr ffir-dt ,ct
slrrffiR <rtqlrg 6s {ryrsF
er{f{ rFcfiqq, srd qBE TIT,Q t;6E{ TrF
qrd srMqfftr{ {,teqqn c{r$l-{rrTc[ GFRETI;I ctesl;tt crFil€Tfd
crst r
6ttltt{ {ifr, Tfrfr
wfts q{fl"r v<qc h{q qrft qr<fiq,
{tt(T TlCStrC".t frC-qd CDTIiW'FI, :Trr<r$ itrF{'lR qrqE qHR, qf{Eq c{rsrmFf

ffiq

qfu

fu{

fift?

+@{

w,

ffi

qlq{ qcerq{ qff<:neafqt €RrtTTq ?{iF-q cE{inrcft ffiqfir q-itR qrTmr
Smt,{ft{q RfrT q{ttn qtfrE qrmeq r qmEt wqn qr&tsvm qlqtmir
ifl(qkF.f qfr6{ qrq qFffma Q eFF[rd qr{J mI{Il ir{K crrcq{ r qfr vrcq-* qG
"[+NIr{W'6

t

http://IslamiBoi.Wordpress.com

crFFllqrr-r
rqf{,rfiQl 6Fil€ fi
srq(q GrFqttrrd rrcQ st csr€lft *r
srt641 ffi64f EEr-qtB
qt5ilreilil qFIltrFr I qff{ IlcrfiT €ETfrr[rs c{irtotir lpEqe qfff[rd frfu fiKfr, Q
6{sFr qtrrqm-qf{K <FIrfrR m- cqcEltcssr q rqlrt EqcFr q{:[ldr flFr+ qF
qfgR sFF[, vtt qr$ {cfq$r ftfr Tdn cnDA{ \fl"fi qq;rk Tqrqn
'Rl{t{firrt
qr{-fl qFnq, qrcqt gt aRq sirm q<s, ccQ \xtccffre qlrffs o,alqe6qfrs \nfr{l

:mfu "ntrr-,fifukm

ip,Icq

qeFmq?

Ifqa, qnFl

frtq

qmnm .rsrs w{rfi{,

qQ

qq6'fq

rFdF afirt{ eff6qf

I

ba rT|raK WTTtft Tfq cctrs {ooo lTfict'ir qETfft q{q- .€ I F sE{ qf*t
rr{raEll qf{fim-< ctfur fiinrcq{ qq? FiFioK rrccl Err rEffi ft{
6FRsrR'6o ryq ql6q cMlHlir qrr{fi{ qt{Tf vtcq? frcE Efe I qfqiH q
qfrqry
cFnF qtfi[c? ;rs <E-d qtc{t Tdt Efic, frrfl, \T;SR vtflFTt qfirEqir

ffi? ff

ffiq

e

IitaftTrqtrrrFlfliFFl

I

bt.qft{ ft ftilfrq cefiNlFf'-qt rffrg q?Fr 6q15E vileil 6s ryq cfq qilcs Elt,
srqR cotfi srItF+d qrg qd 1ft"m qw mt I fFt irr qqcr r{itlir qnr*t q+qF
wqw<ffi,6s Qr{r{vflTffi 6egqv[Grt cqftEfitrd eil<Rqrn €slcft"{
q$t dt't $'m qFd ,ssts €fnrfsi{ I qfi (cfrs r<i|-{ Rr{ 6o|I qfrsir 6fiqF
ert€rt {ttrr 6t qnn qnr qirsFr cfrqq qttcrr qm \trgftrrd qB qrq'R
$tun
qqm?
qfl
qrn
rtrsr
e&E
frffi
Grt
Er$qft{
mci
6{Vlrv trFrl r
IA'm
'ntir
qcr[FF
qgq
qe
qFrq\o
sfqfttE
Trit
fics ,fKr<n r fiffi ffi QGfl
{c ccl?qEffi
qrqm
?Fc{
qsrffi
F6rnq wt1q og1 r .Q "FFf{flffi{ wcr srq'ftr*{ '{a cTfi
q? m€ Tcq qfrrK I rrtifi qFrfm? {frffi cft d{ srsffiF qlm T{r cqir(g EFr
vtcrd Etffiil qF Tfq T6T$F ${ crR ?{6 {dF qlGrqq qFilr{| I qtflf{ir slflFilir
€"F qm qr* q6nf f&:wq'Q ,fr ,Iffiqnq qfu'$ w oraR r qt'FrR Et(g qfi m
qnfr qEqq \fl:rEcir q qW ctfu'Trdt qqq
r

frflrffi qrc{ E{arrq? frr+

eqrqd q|g qt&'rs

fi s ?ffril ITt v$qlcrrm t{

qtftqt qte qp1s1tfl'-'6q qFrkm rlFTT,
col{le ftEW firs qfr ftq{
qtr*t 6rtmt
Tcr fi-Vfr vtit c{rc{br{ qr+Jt qtrilctrd
crtcfis
?Fcil cl r gfi vmtcna'ftR frcst ql r' qrft{t Efl qtiilrrr

{we

qF-m

fi

qfrqtqrtqsfl
EFI
eqn? loov

'rfirtff

qfr qTfl

http://IslamiBoi.Wordpress.com

c<srqsnEr

.rF nq?<F=r f+(3[ET

qr€r+ frq srr$T ql{s qrFsi{ qlaq qftcr{
T{t {ER r ffi Rcq qsqr fu
cqt6l r vTd ff{q e efr{ R'rEf sqR.'fi'{ r v.td vaqFfrd
Rm ET cqt6R cqrd
AwTt{ €rq"f siil-?r q< q|-f,Rd xft 1ct.;-c+ cEHrd furB
qufi, vn qA? <E
"lu
aft6EQ ffi ffiqrqq r qm< ccv qr$u qrft{
qG
w dqtdt qorRftr
Gf.)
r

qrfr{ Erd cEnn ,s-s <tG csFqln?

qg

qffi

r

qigrdn,

ffi

cgrxrrqa orce

qr{ q{tF 6qrsR {tfrE srdR, TfF .6sl.qkfi< eqll'qfte, qeb.
Fl.:rfl fiqlf_sfEn
TGttCt r'(lntqq wRst, lo)
qrqrc fuqr \flrft TrRr'l qq{ qrrnftvfu r GR sEqr
Tirig T{rcq ?tr"
aI csFffir +fr qtcq' el o{lr Wftr ftfi qBW q'u crfFFT, coB
$r vnm
qq ry{ ftq c.mrrnr rr{ TtrT <FrFTe[, qfTllq{ Sq['qfcQ,
<tt mrgn fins qrrcr

otl

mJt qro \lqr{'ilfi ft qkqr sI{ cl"Tr{ cSlffil-t.rfte qm
{cail, qm
RBn m E{cr6K qRGtr qrs c"H Til qce-

qsqq

,scls

q(qt, sfcq? qfror esrr{ C'f{ Sil qrqr
.q<r
6q,
irftE3t 6<FrR
?Frr
T{Itt, c.FI T16o Eliil qrflrq{ ong frrw sq|-qrnsrd w{I qt kqfiE itifpfi iffi

firs

K
1,

Qil\{l{Ttfr$s, )r-)b)
qFrrr qoqs
cefrs

qffid

\${fd

m-ql

elf6o,

c{rr{r

qFil,

q'fr6:rert qrfl, \ofcE-q Fr' ErCS" C{qrg
frQTt
qGoflqsro
sffrl filq,rm
vltrF sr s etsrFflfrr*, slsl qflqrd

cdrliF

ccItrF

qrcq-d

{irDFiFr

r'(q*lel_ftiqlqn_)s)

' frg w qftrr c{rst Erd qRF',T q{iqt qlrtrs q'q 6qrF ? Ck{ r vrcq?
w-rrdqt
qFfi, ktserfl qat foq'ch{ TrfoTK C{sFit s
eFFl3r r{I frc{ OlFm cq-q r'
lea

({flqq mrs.orq-se)

q5fi qrg<r qET TE{, qcqr rT,rc6T{t qrEl, .qffl qtRS
e cfqq, Bv{
wrqR (\Tlqfqd qfrq) qd TR iFcr, qrt ilrlr$ frrgq qm, qdf TlT{cq< F:il
TGt,
<gs qERE-EIl{t qrK c{sakt cqfsrqn srrqRrcqi r' (qil qrq
fuga_5e3;
qIil qrr$F vFT, stm3 qfru-q ,{slr{ c'n s3tt qr{l 6q, ,c<l (&r<fr-+
enffqFrd
qT{) wtl[rfins ftqrq-{A \e"fd effil4j cQl,
sfrq<
<frs
frrqcq{ <r*ce eq< qsf{ s
T{l1r EfW 1 qfil frrq,r?-rr<r ot{qr cffi Wi rt{rs qfrd g.ffl qgQ 4qqqF 1,
({ilf qE qqir-b)
qtrF qcs q&T wf{ <rcfi q<cq{ qR{rT
I srl-< 6{rirqT srd ctTr{ qrsFF Cdt
6qfr$r
C'lsi Tirr{l, '.qTt {ryi{wl e{R Ccl'Rr 6iCD cftrS, WFt q{t
firflfu ES
Tql
s! (ceottro)
qts <tr* cq{, qrl qERd
q|{{t:t
qiil
qFilrqir
6qFt Eret,
EI'q
qGstocr, qn frrsrq{ {qrfi? orq<r{orqr$ 'qffic{r
ffiF *tqrT cqr r ffi
vtm< ql qr{ <rr{Q st cetrs sKl q{'|srd <r{ oc< r' ({dt Eff.l_sil,
or-uu)
ErE'l3t

http://IslamiBoi.Wordpress.com
c<Fr€rsrrer

q'|{csq I qfsfqir cssfF( <fft
'c
qR
q1.gR
\ilfr
colqtte
stffFil,
<trsd
rel
6qff,cqg oerqol mrq ffi <6[Ft6[, cq
\{Fffcs' {CW c'ftn ql r qtlt|d eqfi q?r qlril< ER Ft qir rolcff{e ffi mrHll qt,
slctF q ciF.orrEqfft Yfi w{< sellR qrTcql
q-{R &fr &e qq {m c+Fqt6 firs;{ qR {crs cff Tit1eFI I q efc{Ns q-?r tTtcq
qtq qrF qq, qtcrfit q"'R-6T{t
RBe qq E"rc"ffid ctsls qail r elql'jNt, ffi ctarq
qc{r(q, !{Fr g.ffiir <eTt ET, qER slTFtt q9| s[l3r cefim {Kc' 6{t, sfi vnn rf{ e
qq(rrld T'Gt ({?t( {6{, qffi ft q<fi "ftr|q s sFR|Fr qrn q|Tt[qT qKq[q?
qRqrt 6s6qf1' ({d qtqql'ssls ea-ss) frfi qnm qlvfi qeran, cqqml qnrs
!m 6qro r sEqa qr{r6 FTt qCT[Q., !"|q SrC< qH6{ \TERI qI{ E5'R"t F*t q*
q[q< {l{6{ qfER sFffl qM
sqrq €Fiit W{ \rc,Nt qfcr{t l qrg 'fCA, s{ctD rl?Ft
wB(riir:Fet| qt qg \o{Fr dl[qir:H qFrrdii oo ed r' ("[*l cl-{t 1Tl?, sa)
q{<\o qfq1fs Frq-6q5

frrq sfrfl

orfi

t

qtimt cn{rqq, oG"rs qssFft cctrsro &:rg,q ail qcq '61r66q-6 fr5q
q1qfdfr{K qE qte1f, fr5qq +mlt \5fiil Fttrt, qg{t q1qF eGfi T.Nf{ ql, qf{{l
qfu clqftmm qf{F fiiq{ fi, ?Fcfl qFfrd {ftftr s[gt-qfril vfcqil :Trcal frr{ clT
q'ff?FlT ?FllsF[, qgkaQ sffi{ W
r qffirl ctrt FrD'rrr< finFRt

&fi

<rrrsi

ffi[rt nslc

{d qls c{tq'rqrqr, st-sv)
qq-d\5 qrqq|T csl-?M[tri <trs RBe qtr65rd rEffii RCe oqlrt qR e ETccr
tocfi' Cq'{rq{ r RftS ?F1.<,.SR 6{rrtfg' Fffiq-d qT{ mH qr{ {trT <r6TFF[, 6qqfgR,

qF$cq-?r;rfTn qcq qtfi< qrs ctlfc4l l' (

q $rffi carlsrrii{ setir silR FI s,{!*F q'rg} r qfi
q qirffid 6qt<rFii{qrcqqFtF csRqlRryr6rqQ

arcq<

qJtqfK enfl<

qus

D1e

r

r

sfril q'r<Q frq6CI:{, ffi c+Ir{t q-{E!'{t Fnqrs eQ c'fr{-d
ql3mr{ { r frq stt srs Ffi frffir{ qcF etfu
aEfscqir qrq .ftfitq Trq {n Fns

ftfi

FEq55 Fns

qfglq sf{rlat E.f6F E{tffd
cqp[q( opfme {t6rq sfts 'ilT[q{ 41 r ffi q.F6sr,
qR TtrT
oitrc q'n rFcrcqq I qr Ef{ sfr€ qcH frrs.{ qIlfu cqFFcEs I({t;t{ frq
vR qF {c-E:rFffir <1ims mt :rst

Ewqr 6w{ Ig Rdl.{ Rcqt, rc1fi 6rqr e;tf$tlsBt ft1frs
cfitn rffiFs|trr'qq Qrqt I csr{qrffi{ "tlsl{ qe 'qT{ 'sstr ER< qqr{ ffi
qTr clcq qER s|.{lsF wfl e qTfr
v<Qmq, q1-6{ ffi q.{|q firw' ?F[Ce {fr-<Fr t
q&e ffi Rrm qgn qfElqs r &fi frrqa 6{$ Ffqosall-s qnqr{ sa g ffi
qqqsfft € qf${|ft RrFH ql, ooffisfr< qER vtflqfd srqN ccfiFs frfr frdf{
qralt-T{i GT'tltrrt TITc'{i fr {qRrq
Rrqq ql I rsfgtr{i "tlst{ &fi s{fi {$F
srd crq frrqr

frtFq Rrqt qffi qsF
GlcltsTt cot{te c'fiR{rtrl{

qqq \5t3r ,q<'E

|

w{r

qR \{q'B?

fifi

q8

ffre

Wr+<

http://IslamiBoi.Wordpress.com
c<Fr<rs5tl6t
GFt, sffi ft qfgf< T|qt m qffi ?qfr{d
qTIffi
<tlrfir< qtfm qns q1o€ I 6<Ft, qlfiR

.6fia1e' ell€Rl rt6g\s frrqCqt eqR<

ft .ccq-< cGTQ Frcei< qetffil

<-qre

*q 54sTr< <ft qln Tqtt qfo'r qlr< sRrq q ffifld olrr-d
q|+r< l|-qT{
sall atFr'6ir ql 6S{r *1 66-uF 54q:r<k, qR q?ffn sF ER Cptellre
qf{lit
Ft qrct qftr qt r ffi qtq Etgffi{ ql I q tur{ FKq{ ER {wre Aqrqq I
ceIr<r

nR.fiq <|{rqqr

frfi cssm 1-qrn

t

6SrNIrd{ "llg| E+rcg B+rF qir qt{tfl{ qfrrQ q{N \T|q-{r ftrgi',5$'ffi{
?F-?rffi{ I {ftF eFt q;t sr< Bhr{t, qM &fi 6€f{qIr{ ftgi< qR {m c"fGnBq, cftq

<n EkEq, qi, ,fr ot qtfrt
qTl sfrclil wi
"{n qfi q<-ff{ frE 6qf$s qtrR {fd frrq'cq{ s{R ftsfd iFr3 I
qqR eHrEt qcq-d TTt T'rd
firFnr om-o{ <na-|ig slcaft frq Tq I qFlt Titl Tl-q
qF qe<l )o\)
qcu-l T$n-q I (
{Et
cqr${ I q+ffi \flqR sfslst lrp.r crq
q{<E qRff€ qqrqr 6s-v161 fte.r ER {rq c"rm cfrml, ?F1FF[, t, sFfq'q
qtfr \T|lfra E;aK e.r<R r qfr qnrm eq[$ Tctl qs"f6 ftsR TR, qfi d fr9,
'fd
qrds q'st s|e qfr q'tfi
sfcq| sM reR sfe qfi qfu< <R qt I qBl 6{ \flgfq{
q1ft qfgqd q-qt s rfu Tqt1g ce16F fr-<H qQ | 6sfit qA 6+,eR w[rGJ <El[Q,
ffilqf, q-11 cefts sRR FKFI q{ {F1' cetfr<R s qcE? l' (IFt qldl 6qq{ as)
qlq1FF CqqFF[, qq< frq1a ,{a:rq Tt{Fl d ffi{ qQ qre str{ qR' t

qng?

r

ET{e

6SlSrI[4:r rrFrs qrsR

eFlsl Fnq< e s4R{rd {r{K

Sen

€R

C€oftq

<f*t

€ECE

q&i yrtr{fr!
q$l?r{ T.[< ft{r< <rq bl'rE{ 6q
"nhs'{ Tql3t c\5lvl
q&rt 6g1lflK q8 6{o16 Efr{K eft-wrft,
{tfuas, yR qqrq, cstff{ 6fie-r<:[ql-{,
q{ds qR{ls

6gl-<E[tr{qr

cssKqtrr?q-{"t{!
qfft
tr sffi{ Gq:e16qr1-d rq11 ql-a1ft Gs1.a1s$ rsqlql ctt6q qf:S qfqn
{rq F.) sr{ q?F <n+m qq-*s qrqrl+ frq Frrsc{d e &ffis "rEF <f{t
?FG-[qq I qq<s \TfgtcsT qR tffi qVFr fi q<' q:R qtfrs sf< I-c\e-| cofdsffffd
ettvl'{ FKq< ER {fsR r Sns fiIr scr-{t<fd cqtub c{rg tt&rg cqR, fiqF
'flsnr
q| \qFfrs' qlTf{
y5q c{R <-q<t=r r qq|{ T.rdR 6{,t;Mffi< evq q-{ttr slqift<<
"ttft-stft, elb-<v, {ft-Rfi,

{<l-?r<icnRiffcq r csFtld

{RqTGIYFI tGlr<
tr q:{fd Wrgil frFifi{ sefi -otB {tr{ {ry I )bss cfdrd qttt+ flcrrd EFFr{
rrqqq I EDs 6iltq rleff{ fi5g tdl{l q+{ frr{ qTF firRq eftm Dfficq neRrq
{fftGrs q-{f<tR fiirs | filRrEilt'Fffi cdtrlFe qFNfd q'fim EItslG{< E'|T{
qfcffi R{v {f{, R?t€Tl{cs 6€rEft Til DErtrI ql, R{ssf{ 6rst cRtrTc Tvrffi {fu
661s',{\flril

Rrrrq qr

I

a.

http://IslamiBoi.Wordpress.com
6<FrtrF5TFT

eqofft{ T{ ,nftskq? EE rrrqs :n$n fr{frqnqrr< Dq'rr tr{r6Td
'tqsma q+tr qc{tffd 'rs cqr{r erRft s-N'r{ .{a frRrq mfr{ qtfrs q(q€R.r

ER I

eimFflc
{rq sF <Ed qftrt qfi $Gs "flc riKR I T{prrq .rqfi sltr Trqqtft .Rrd qrqR
qtc't r m-fu ilqftes
trrq
ffi m{tn 1Rr *, cr{rn qqtd Etqr< TRrq<
!?q?
qr*tr{t
q[q
vt
ft orlr qmt;t {fts c+fr* fr{f cdt, e frRrE
1-<-<q cc".l frfii ft
s[$ frqc"l<r qtc{ qr{rc* qFt qfis Eqesr{q {qmf{'-qr cwr cRr{c
ry<
q"'r6$ c{ft frgwrlvr++
q<"rd qffit CIQ sg cfrmr qb cptzf< FlrEt ilfr I srrqtT
ETN T{tr T{JVfr
fi:na cr-<qfB-rfi cqqw qtqffi qtc{r QqsvEq f5rsl[r{d <crqr 6{st I[cR"
qRrff{ wtqil ffi GqqlTs qar$c
rq-{rs $tfrr srcs l|r{Ls(q r en fr,$HQ
qerfl ql, 6rF-iilE{ im< cio er$rq cc R iFrs rircst qrq q3r qt frTb w{$fr
sR-l o-{F Eq,s E6arr 6qilB{s ql Eqrr< ffirqta w qfi cc6 cqmr
Ft{ftqrT Ets-"fl R"IAE fr-4: 6ep5q, sk'fi FFrkq-< .rdtr$ Wfr eflp pg*
cqrd t' ( tilt qE qldt{F, )\8)
qn qQ +atq{ ccQ {{t, ict s c{Rfrffi-d ( qgfE3 <qN nfib 6qls sm-<
wrtr s'Fr) w{fift +fu'm Trtrs qfrrA $'fir otr6 lfqm ftntr clil Efu< Tcfr{
srlEl-?t <lr"rs qTft n€TFr qfr $TFK +{' mAuq mftqr qrFQ qa4q q's6.pa jr
;TttcTq Tgr<rd fifrs q qqrRnTs qF{t
EfrrR qfqtr qtqr< trfitwd rrot
affl< {r{s st< >r-116 qr{rd sF irtf'rs q{q @ +r< ft6s 6rrFlt r Q vqT*rv<
frrq qq$q, eR qtfur 'Ttfit, rrffiqR ffi qkql-qr{ g6 q4q6 w"rrdqrqn
qr*J qtfr <rf{q qrs B5-4lr r qI:Ir< q qrffi q+fr qqtrs .fr
w< G-sf+nmon
stqft< Sffiq cskqr{' qiqrccl qfrunofttfrcqt
frs.k< crFr {@ qQ arq qfi qqn fficqR q qM qR Tr* cqt r vr< rET :rrr
"t[v, )bvb qI(F qfi rIsrd qsB q,ffi{ a4fr's "ffu-srr r{$tft cqlFr qrfl TIFi
qsqm qR qfrot" q6r tQq
rgmd sq< frq fr"rrs Frrnt q-{qqrq € ffiq
6{rrffir{',m ctrs {e
sb ctiF qfi fttR'qnqr{ qcm qc{ Etr <RR r gle q;q;s qfi F{lc <tqEt
ltfuir qq | <t(qt-{Qq TEra* qvftr <Frqs wn
fr{fu q+fr st{t
qlERvFm \fl:rlT rrq{ qrfi qTre flssFil {l{13 slrq{h s qtTkr{REII q,Tt
c{Hlre qtfrs} {tg{6a q]-ilpq cqddBq Tft< +-<q, snr< o?t e ctRctrt ft{H?
qcF fim csFqw{ sl{t 6.1{rd
{cql't carsQil{ <FT qTr e"m ffi <rGg qs qT{
{fo Tgrr{ 6{A onq-t str'ft{F Wcs siF srEt{ r fu srGr<Q ..qbr qfi q{gj
T<Ert{ C{, qTrr{ ql{ cs qTaR fr cown Efiq qft ftqr{q', vt cqtdt qQ
rFfrq3 gir{t ScqE T{
S ffi 6srlqFr'-qi qKfu€ Etr< "rftrrq q1{froon frOq Qr151g etd
q+!
T(frqrmd qFn T{rcu 'r<4c qmn q<?a
T-<rs EGI r lmFt
"tBr+s
r

r

r

r

wf

r

r

http://IslamiBoi.Wordpress.com

c<Fr<tqFr
1frcr< furrnqr ?Fr{c.t € ffiq 6Effi;6rys' tfu ntn E< fiTs q{ {qt
qf{{cqir 1ft wwt Gslrilfiiql qFrtr qrs edfi r qf qfi c{c{l qlcrd rn cq

qtrfr{frwErg

w'tir

chQfr

|

tqfi qra

)bcb crrq 6nrc{ qcq

JIlRNr'{ qsa

qfrcK ql rtql?
qtrfq {t{fElvf fr'r{ Blrffil, srit qqF ft'qbt BT
6skmr{' "ftg qir rffinlr ffiR qfi \{l{td 1ti

{rqtrt c"Frl:t r eIqF 648 stfu
qt{Rrrc, El r*rq r € ffi
urrr-.[ {T, q{rd wrnir
Q ryr lBro slrql sf{Fr

"fl
)bb8 qIFK elrF frs-iF|{

q{t|

fret[sir

@
?FTt

r

1

qtTflA cflT{R qr*tfrrar otqd crrr* srd frrr ffis fu{ q-$Tfr
6qi[syq'-t43 s=rs:rF <talt
frg qgrs, frq, fr{ru rtrfq 1 qqgfcffi Q ffi
qfrtr+t?
Ttt frfi ctft ffi \flwrd c{vtffi wK qtc't
srqt, dQ sryt{
{q6lt{ I rt-ir 6trF orrsild Tcq q{ttrt€ 64 \[t{tr{ rrrq{ cqtrfkql, qT{fr eT? friis
frm? 'cc&cc'{t{qrf, Tirl? qlrR eFFIrt qrl qFtro cc {qr Tswstqk{s \Tr<t6
oca Rrcrt | 6fi-rqtr{< TrFrdr mr{t6r qrq qfi cfl[t sR, ftffi? 'colNlffii
ElTlsra[' m$ SF qoqd rrqRtFM< Rfu{ gfrs vrro qtrr.'Fr Rlsfqrq' cgl{lir
>oQ

.cslsvllRc$ 6{0{tt
qtmcl qrqo qrl
cqftfd cq? qggF Rrqt qt{R €t<r.K qo r<fu qm r
qV-{|.{ r :{fcq qftctt qtq
W sf+ft{ trcr w VFrs'F] sTsFil rF<ro siF <F<rqf{ I 6{q
crrqgq EeF{R s ffiefafs slfi <Bs ?U{ Etrqf{ Q:rqfq.{qF5E <RE1F frqls66t
qtrll I
c{ ilvF fu qF6ilgE cffifgi' r qt qtrsR qqlqd qfir| qEf€A es {A
qrg|td qirfi rFr{ isilrGn .c{qfrd :Il;ttrr{ qrql qfu" fr'fi Frr{ tT*rs EF-qlT frcr
qraFf I {fu? cct furffd {q qqf{ qguq $a 6E lil!{l;t r qtfr qt q< srsr{B
frrr.tFr wq ,€ crtFtg TrF-< c<Frrrl q"'r{. qIrR ft qt-ql efi fiq-{ ,-qrF

ffi

qffi{rqr

ffiq

crrrur{' q? TrfrEq{ff {F ftst ,{t aRq{ ?Efi?ir qrrf{ c{Fr I
qtrq
:ilr{
'6FfN[6dt-i qTflvrq') r ffi
(,Sd
ftffi q'{r{r tss-sFt ,f{fr'6 fi{rF Etd
ft{rffi 6q fi4arqt c{rtitsltrdin qffivrq <{Fcsrq{ si-dQ (5.IeFr6 E[BE.s.t qrq €
ffi 6Efs6' r ftfi sm W Vfrofs qR emffrl{ er&'nql Fnsq cRskr sfql
lrGf(ET 1 66rrfFFfr e W g'frOt 'COr<nWrCm ElTlvCFl' qq qf6rt ftq ean qF[{t €
qI{Fftrd< ga{ rlrg erH TrdR I w{roR q? cte[ erfis Q errfiqrfle \fl'nr{
?Ffcq Etrl-trt r on, -ltcRa q(afffr ftcqfrq{, ffi{q TE-{ qfrq qrqq rql;t
c{FFf{c{l'E?, eRt q+F W<tq eFrutmn q|(ql fr'n-sd qrq 6{lNfr{< q|-cclqFfd
rT!'r{', rrft.lcq 6{ €fqF fi?tR E[trTt Gfrs rtfu on? fWs qr{Rffit c.rt aRrqtfrs
qq .:rFfrqq fu stft{'-ql gfrsf r n qtm EltT$ q< w{-{l'a c'H FL<R \fl @
?smtrm E r{Ftv q"fift fr:rrq fit{.tt"nr' r Er vrofta qvrd qE t Q mqfsrqt
sFrR ryR qtrtt qtfr qt"rqrr+ frc.rcn-< q{rfrtq qlqkirl
qf6r 6<FRqF q{tr ft{s qr{d qtr, qtE Gtrlits[R q{5tr uFrst {b< ql|t,
qr{{R qpt 6qt?qFr qsB ft{s qmifffirr qrc r qftRFrfiFd frqq ql$n ftq&E

S

I

http://IslamiBoi.Wordpress.com

c<FriFnar
,4Tqq

rErrd Q-firo qEEro{rqts

ffi

silir w{R qER( ,{T qffi affi{

€q< qR crosFr w{q{ qr*Q1q1, {s<t( qQ trs c{rs RElslfo c'frs qrq @
cselrftr efqfu crracfqft{fqfd c€Ic{d "fE €{R qt{kqr qgrsEtrr
q-mofr<i{,
€ ffi-q ceRqF['qmft conqn-+* q<A vl€ft<, rtQ {e Fr{trFir qcg
r<q:rs{tmn corr{ E,ilqfl cq'Tr{ €fc$q{ qsfi; frg qtcRn-< Tlq4qft6ar 6st m
emrw r6s(q r ,qe qTft3 6{r'FMtr{ir cq <l(Et qfiq cq.Tt qffiqsl .f$ts qlcEr
frs" r er Tf<fr{ EEstB s qtr-Rql&< nt&e qf{f{ ,'lslir r <Iqtm efFfu csfrqt
q{<fh'' aR"t ql s.(n ca{ry{
qs ryq tttq' q{ltrt <Kqrd
TEg(FI[s aeri ststd
qmq
o.st
I sFsFI 6sl$ctff{ "IIts E{ s-{sirt "rvt c{q c+Idqtr{ir r$qi {<rc€
err<q cfitR qcq qq
Nn ttilir qssl | \T1<rrqir eQ ryq Attq qfi fi qqE e
srq gl {6{ fiitwttr{ qnrn nGrrofi E.Tl, q;s srdqcq s-t qril qTFa \TCqFr'q s
qrFlgl I l
cruruo <Ererfis {qr qtfr rqTfr< ft ffiE 6E1-s6' q|rtg TdR ffi{
vtflhm fr{ TtDtfr-4r s+r @ ryn ttr< \r{-qlc,Fr+ qFTtc.l afqTlcr c,H <rilF
"fl
TE-{RQ WTfd {r{ qrrrcE, qER vEIr{Ft qfqr{ eIr{K qfi m qffi
rfle
qg<m,c= {6ffiQ r W{C.E{ \ool-q-i W6crc{ EIs'f{ 'criFMr{.tft+ c qi{q {trq <lcEl
q{Tfq' ,{qmT Erd{ft SqYr< q-"H Es I ?il(Ef[hrrg cEFKut, TA qfrqTq? RFF
rpplFil, fficttft{< <F6r?FsH stiq Etrrq-{d, s-rsiFD qlqT ffiftTr iTsflqrqq
cqrrK :rq wtftsq <rfu qcs Bqfu RrdT{ | cqQ cqtrs sF iFrir {v rFrtrF TIcc l€
ofqFr q+,f.fqR q{RRvt c{rtffilq f;ttrq q5a5<ll :K{i rya EFnr qrmt qsR
<scircq r qlgfq slslEn< qutfis <l{Fr rEq q$r cslfrr{ {{rt 6{{ q[fr ffi ftFf
{qq rGT q6q ; @ 6<FEl-6{d "flsfg Elil qfi cq{r c'ftqt, qIER sFr{| csl_<qFrtrf
\ilwn? <lEld qni rr{q ?Fri a1frq rm[q{ r fip cofi qfqfl qfgR sfsF{td
E-?rir[Gt, qrflR \flTm GEr fsq-{ Frr{fu 6sKqr{ Tft< frfi rqfu qRtTr{' iF.Tq
sctrqq I 6q gfflf{! Tqt fuc<r frr{ e effqrs qfi rerqn et rFflF{q DR
qfr qn 5qftTq \fleFrtmr et q.ns RsRfn \s('IqFt srrtrrl ql r qtTil T{lA
q$r q?F CICq \[l${ rtrd € ffi{q GFf{sffdl, sql- 6SIWIr*[ RTSlifCat
c{tgrsllrdrd 6 qfifu qflwT qy1ftqr qfiTI q;c?RTF qffi{ qlfiR q;rfl{ ffi, q-{
EFtErq qc{ crrqrr<t{<tt @ c+orn Efu-rqrcfl qfuror< cqR q{(6rT
6{t\e-lrro frrsTrs {effq€<r @F1w sc:t Earcs oftR, ,fi aq6,*qtra emf'f*m f*S
.{rW {tfrrs< q<-{r{ Q cqto qFl[qK .ffi+ cqHt
qrft{, t$ ilKtE qtqlft{r
Rfts,
I

r

I

r

qrrwltr{ tfiqqr$r'a
q."ttqa

\o1rpftrffffirq

q-{-{q € ersFF{t e[oil
vtEtrgb<

cs;ffirE

qq** rllc

6Effifq'

rs

qq c{rlNr{ qorcs'ft{s{

http://IslamiBoi.Wordpress.com

.gFFrTr<r

qQ

st

Tarailrfrq c=Fr3rqrFr

=afcei':ttt \51TCR

{fi qf8 !fi"?rFr (c(ftg \{fFilFil)
wflc (\ff{ls )-b)

\a?

stqftT (\$$s )-b)

\s

mtrwmfr{ieqfu{6Tnsfr{s

sc

)c,

ffi sqtrqftwlrwr "ttef$r €b
ql;K q{rq qrqfiflrrr-{sTla flRq& 8C
qFN ()o-)a)
8b
qTffr ()o-)a)
c)
erycT qqF?ftq {lTcqi q*r6 al
rrfi wfr? Ecl{ 1E-{{

c(

q{qF

)))

ottw

))rr

$E{lR sWF mtc*Kriir
qlqflftqr q& qtntftvm

'llq$i fil;T qF st?tcv

q{{r{ ' )),

(ca-cu)
EI+fi-{ (cs-cu)
srqrdTfoc< q*q fiHfu
qllr{FqffTcs wfutBuw
qqRd 6.t{m cqrscrd "rhG

.q-{rle

6IEtr, itl{ s 4q-q{ffit qr{t
qarq<fiq,{T

{qe 8ftreq<srq
:Il;KqTn-{ ff\rqq ccltrF qFmqit

qfslE (cs-s\e)

ftst s fr6f{
llT{IE{gcn..r

\t

q+ff" (ab-be)
qar& s qql{tcsir fA{rcqr,r

ffiqqTfr sq{qr1ErcB{EKcqd

19

<rfi< qfiI

t

st€-d<

c)

{rqrt

t1

{r-<v qq (\il.)- q< q!-{f
Kcceilg qEWFr qfrcqq
Efr{5(*f tn(cells q{q Wfu
TsF{ 1r{{ DrRfus fr-fe
qm\o ctlstsir (qt.)-qr frfi

ffi

R.

TrI qtkt6tF{ ++r "fRlrls q((IR

t'8

{(ftss{EryDql
s[lxlo (b8-)o\)
qT-fr< (b8-)ot)

catFrra .qrF .H\ilft srq b4
bo
c{{{ccItrFep ffi{trqQti{tG
b)
E fuivt'ttmlmm(Its(ft

q-nft{

wrq1Fl

foq'cq< ?tcqF

flt'fiu'rmd elqREbt{

s,frslffidqlrqfrTF5

)eb
)8V

q{fi"

{qq(fuqfiq

)\}u
)8e

bro

(qltmrEfr{t

)18

)9o

6fl6qc-Kqrdsfrs cqqq
qrrlE (ts-es)

(rv-oa;

)\)

)ts

g\

qq{Eilfraqqr

))c
))b
))b

)Co

)ca

)cc
\98
)qb

)c1

qsK q{Ba{R <it'[rd
qqf€ ft&

EfF{ s

b9

q1Ql ElEc{T
TTEC|{Cq{

hu

\eTtqt

)qb
)ba.

ElTIts (\eC-c\e)

)o)

qHRd wKM{6qqFrfr<?,gfrv"t )b8
cqrKr qqil?Bl;tT.-{tT
5bq

sfs'ftT (rrc-co)

)oC

ql'fls

)oc

sl{Fftr

50s

qeq {fufurhpt 1vr.)-q cqn

)b8

)ob

T{F qG qlE-fficm ?qF

Q,oo

crrslFt

{ff{slfrrqfr

c{rwiTqtfll

csrljrNR6.rmft<ucq-rT{
ffiT{ffinstcf{ft{tm{Rcfi{s

qRqG

()o\e-)sq)

()oe-)sc)
qF{t

)bb
)be

http://IslamiBoi.Wordpress.com

E[rF€ffi fr ffir-T

GrFaerr1q

qrfuK

6qflE{ \or
| "*o" T{q<
qgrqt
qFrR
sem
\))
| ffitifi<

ffi q1&< aq*cnq
()eb-)c))

r"n b)eb-)q))
crcq

"rror,=u

w

$LF.s

&,ffiqn

ttc
l\b

qrrns teq

lw<rorr<astr+qffiq&
tqffrcr

I

c'tReH

"lFt<$m

Tq{I
mRtTIc (c.) c",ndrR t{su
I
I

ro wa-* qr{Fr{Fr e gl<

| **

srcd

tsu
\eb
r8o

t8c

6{t

eF
r8c
gW
At rr<u'm
mnmrn (c.) lco
I
qtG< q?il{rsrd qnn
| "trft6lRfr

i *r*t

.W

lal
qR.roFirRSil \aa
ffim{qr<
;
(tql-r*)

oi

i qHlE

lab
$,a

iB

Fqrflcrar€ftqffisqtfu qft{r

la

m

steQq'cqrd ntnn err* aQ {$
ftc(crsfrflEEfiumcmfirffiqfr qcs

{11

eryEt
Tlfr{ Ectr qRDR

qbl

/I
s

cqq'l$sgtRnqfqqBeF
wc{Eq

ht

tp

:/

\bc
frnrmcrslTrdrwnr€qu \be
nnfuIB{fu{t{?qmqftum tbb
v-teQq € c.lcitclsitF*grC$lg qbe

()bb-tos)
tbc
smft{ (ta,l-qov)
eoe
ffi WtqfdrcK sftq? q.6teol
colirsflriir ffi,fit
eoq
c{rrrsnrffifirqq cqrqqt
e))
qfi'$ cstrFR aiFq e qqF e)b
urlTls

s.
co
m

Wmqtll's{irl

a,)b

dp
re
s

I
I
I vrar<*
|I

l5c

or

qft

I qFls
I

http://IslamiBoi.Wordpress.com

ffiq

C"Fy3f\qtl;t

T{T \ryrar qt'Tr{s

qfrg;

\sITFITF1T

q qrttr T6F q{q{ {ilerErr q$ftF, #s 1rRr qFnrFr-qr qrsft I q<
qf6ElFl'frT{ s'tR, {f q-{TFi cft
qc{i ct{Frcfelr{ m{t {Fr I qdtq {nc{R
TRTi
qE ct-?r orq(r cqtFlg qrftn q"'tfrE fo{s qRarr{ 1 ftq urrse q? qsq fiTrTf,
€"R EE Tffir rc{r qfFrtDqr po tqtrqJTR q Esfr{ I qFrn qfrn fr$c{R
qgts {Jl'l-s qRcTlFrFr crft il(q
qfE rs'ftrqr{< erolsB
rW frq mffij<
I EcsIsF{ rrscq

ffi

I

6ti

qfffi

frrsT< frq qr{ fir"Fq rlq"trr {<l ceRT vtrs qFTIqt s'cr rk?t I qFIriF-d <cre
ftffi< "lq-s <fwqft q<( Ecsrrs< lffi 1cr+ }sFt? r ..cA qri fr{rll s"lir m
fr-s frcr .g Rtrn 6sGrm qtrnn 6{cq qkEtFrt o-sl<rcq, sK"t ffi
cG rg, q&
':r-{[1

1

ere-jrF ffi acrru <rrce
qgqqrss
qrslrB"
q.sq
qr$dt{ l?rc
|
<rrcq
Rqs
$il
1Esqft,
qqG
q<(
q
6Eq 6srn ffi< \e"K <qsc'Er qleiluqt I q ErcF
lql:t: <{qts(ft e
qrqjq
qsrm
E"rff\o
frCn qrnio RGF lEr$tct cclrs qrrqffi o-fl {rrcq
qfE c{.lrEtr{r q{fqi T41s ErE qFrrcri-< qr-{fd
qrycslt TdqR
1B{'rq? :Ic$
qnv-+
frrs ETsm Ec{lw r clsfq slrrtEl
1E uercsn :rc$ 6$':n qfiTd qlT{
qtfrrs
IE +'r<rq{ r frt-u-srur< Tret qtm qsR qlil{t cqolQ, ml 6q Tr$,
ErslGoir qcqrt Tf{cs< t<fi?I RrrCR r sn efre-rsF q$-qqt(rt e qbq qffire rg
T'fiF.ftRr "tRrrfi{ qrT rrTrq {r{aT {{.-q wsR-qrf& I {evpr(ss ,flffi T[$R
qtqR \5l{lEl fr&l m"m rf$ Tffrcr frrsrq{ I qq:-srrd-?t c'ftal wr orr< fr?
q*"f
?<Gqrr{ qfli <6m afl?Ft rtrq€ aq Rwn Ercq-< Tc{r r6$rQ
"tlefsi lffi
qr{s
qrfrs
sFc:r-?T r{fiw, {r
Tfcq< 'tRE{ ElVl W{j 6s.rC{I RSC{ strC-<
srcs
JTsFq T{
esrr<A qfi Tqerq ,qQ {Rq sFrtrqjr {flsrqrm
'fsrr{ {c{i Fnn ercR
qFrf[q
q<(
qq
wtw or<R
csFMfr{ir EFfr-rq ftf-dq cclr{ qfi ,-qt\,-kq ql6{
fi-ffi qt€R "rrro'< ,ct qRE arq qET sfrq Ec{tri o,rdR, ft{ fr{ {c{ cff{€s
qrsR qR qfs rlattqrs Lcq( q< eFoIsF Tett \s FKq6E-s ef{& cquts s q|.lrR
ft<rEr ETrEK frlq qftcq cq'ilrd qni qf,,6 {Sffi cemqtqmT Rclr{ clr{R
qK qtfr qlq c$t-<q|trrd w$ q<"RQ cqqrs c{r{R qq efsr{ qrTcs{ qrsq
cft{R R&g erofr<< TE{trF, ffi fiffirq-< o?t <rq frrsrrq< firtTsl s rH rwr$
BSs E-srs {rF{ qm6q r cmqR csrts{trffi drsr <E E-fiqr"r{ ofu< w+qr<
frq-s e q6sj-< fr-s frrs

trsi

o,Tcu crfrq 6q"fi q|m

q<t Trs{

r

I

r

r

I

qFfls\tffi
qq

ir<F-{

r

{f$, {f$ sircfl qsrfr ofi 5696q, q-?tl et-ir*"f( {t

RcIr< firqcc<tr
vftqr ersirsa cEiRT qit( qm qefGtlt cs-s <T r etrer+i qBi-sR-<?
cqfrE, TR SER ml{trr -*t e qff{-cqfrf <Tcqrrs qft qqq cqqre coFrR,
'
c'rrrR vnq-<ro fifrT fr-$ ftq qffi,
{qR s "n-*t"rorft <g Rffir<
calc{rE,

|

http://IslamiBoi.Wordpress.com
c=F-r<rqrFt
qA qs

sfftq s qffiq <ifu-cq-<m qtTrrr

strqRMrd 'rls Rcl-cr
ftm srcq< s?-fi ETR e{tcr Drq(q q<q rr{c{d qqRst
c{rqR r
st cs <jfutqr ersR \ol3rl cRq qrrcq I q?F6r nq< {c$Q sro ft+r+< Ttq {cq
carrT-[q q<(q?pq cc<tMqil frrsrcq< sirq]'mtrq qo Rrfi qlq sGI fts qt'q

Fvlfte,

ffi

{r{l[R

q'q

qtrqK q{r

t

qsF qT{ft{s.i cq'"tt sts r c{ q< fiq"f{ s q{llaft,
mq-{ Fst &E-s-stft sT s \ocli Ee {flC e<( q& &Frcqr {c{t Td #rq, s'l
g,t eFef< frstd $rtrcq ,{<q
qlTF Elctc{ E6Rs ?F(<Tq,, qw<-<
IFd q<
"tftc<
ftErs qfrffi 4qr* 1tlt lfu sc< Effirq 1 ftq eBls {sI 6tl, EcvrsB {il? Tc{I
qrdi wTsqTQ <fqt<rscq, Tt {l{r<< rrnir {c{I 6{r$ 4F q{d em't 1Grcn cn-l
qTfln< qtrEIA fr'q{ mw qlftq"t, F:rdQ {rkR qrflrFK qc$ qlrqtF\9
l-<RT
frq-Egs sR esR qfin r fiF-E cqql sm {grc"{ qlTslrq t1wrftn {-rd <6f{l
qf,q(q,, frg srtrc+ q[qfu-{t elqfftnK lc$Q ffTFq rs <ir(qffin< frva-<g e
e< g:tq"d c-"f6 Rrr< qlmf6-{t s-dt q[TR r a*ttr TIRE E\3{3r JI:nTr{ qff,{
qrrqFrtrs< crqrfi qTtr e ffiEr Vrq {fl qrg(q q<R. 6q{lr{t qrrrq sE
qIrqfrrTm qrER qrFi q-sE qIG{R'$\5 s s'ffi-< qTfr< fi-$ frrr q€ efsfd;
qdqwqfrflF{ ecm oetR qre.{6m aqforro< olaafqq-5{t'ft 1furo cnrts
qt 6qqt q<s. <1fr-wd< Fr{cct {sq {furs Et"rq +d r q? wd qfrm q-<?rcri-{
Efud T-{K qHI Al-st qri'f{ ii'd Erq, qtffr+
{c$ c{:Fr E otRer e q&
"ld
Frcqs qt qTt efflrr tfrqs s q(ficf:q-{ q1eftsft cufff firc qrsr< ffiq-sft sq
q'{, q;T( qrer-< <rfuro G-{sl-< fifu-{ canl{ q,fiI sM ?Fcit sl(s' r RGqcqt 6q Rrc{
Tqqs C(rs-cat q{(T{q€ ffirrW<qt{<l Cg{ el13ll[s e<( tR {rdtCss qIFTIDqf
orffi r q:l-fi qlEf{3 ter msfa+ qQ q{TFe(Ef{ clTr{ tt&tr (frql"l{ qqcrl
EFtEFq Erf+l or<R qcsTsq q|sR uEfiqt CFTTTq{ r eFml l&{cql {ilfcT
qFKtF{-d qc$' ei
arrd \r{fi,isfthfrn ft-n e<s, ,q-st {E {fro;ffi tr'f6t?t1€ 6q'c{

6f<

\eF cem elR qtrs

r

Fn*R
qn3il
r

{(llr qknr "Iffif {fR

w{m{ qrEF{la $R-sd cmqR r mcqR qQ
qni qR ,{s T€roI'I cem qRFrtGs qffirq q<( st
T*l< vcqi w-drGs ffi
qTrEtGs qcrre cuflBI
{atft" $1cs< eeqcrs qt{r{ 6{c{ {atftr e frfi s
fifuwm q<(qlfuft< <rffilcrn csEI m <-?{( q qcuED-{TF ,{F s:I6rsq {rq I q{
$Et q&Is.En sp qr{ qrdko cftqfir{ eR ,s<( {$r q|sRr E<?IIGI qr$ cfrgr{
\oRq< c?tGF I q qtEt< cfi R{|rq- cfflFt ccltrF qd etr lwdls c {rq.|jr ro|r{l c.R
cqi, 6R q s:rcorr corril fiffi qq<I-E]-{ r qqFrlq {K Eartrt 6c{rq q rtr{s Q-aq)
qt {ft{ q{c1 ?fiffid EG+e 41€$ Tr{ I T{( F1 {F *Tfnr tr4 T{5q c{"ry54
:l-ql-qqfc3rrq, qK c<{Ht cfi qK Tt r e cfurfi c:rqK 'fRD'rdrs <-cq qw (qt.)
qT{lffisit:fitFl Tr{I
Cc|rT fuT mRITq (C.) fis:rcq {A <{re< s.IGTEt t e Tql"t
R-<tq prrce ei qrQ qftn r cr<t fut{ Ai"qlcca q{E Tgqc{ Tcrcq,{e Tltrcurf
r

http://IslamiBoi.Wordpress.com
c"F[3rs{t=r

E;f{Ffti{.:ft frarrfr{

q{(l't {tt {cT .4? qlfu< Efrrs {f${K qfcq TEITd q"'f6IE

{C{tCq t Enn

@
ffia .{e Till< TC$ fu-Fsrtrr qlm6[5 qC{A r laTl <Fcq, 6s:l.l rGI frtrvn {c't*
:ilffirfift'm qR qt*t ccqtfi sc;rcq-{ qR q<| ffi
<t ER q-{R ftrfiqt ft srrq
qtq< q{crflSt {fuq-{rc o? m'$< sril €q c{cs celKtcq r €v-fc{ qA R{qfi< T?
frrs ft q${I \{'r{l{ 41vKl iFcGq r snGrt qrcilETt qmrq c a*tF< c[lft ercq<{ldl qrsrs Qqro frqir ETH s<R qrqi'ql'd-ffi c"lr{ fficqRrqt vrcq< c-R6
{Rq& Efrrft€ ft wso-<R qt ErrRmt cq ryorrd t E&nn-< qq <fttffi q{(
xrqrr-sfi-{ c[s'J-?r clcel c6r{{-?r s E-{KqIKd q E&qH qffi{t qtrFF ftd ftq
q{r@c{ ,r qft{qlql ofc$r {l{t qF-6T sGI q TiltFL{o qFIsE fr{c{r fr"fE <f{l
qlc<rti-{ Tlq<Ts;ftrs
q
qrcrq I 4(rq-?t
'K <(rt rfcr q{( {tuK "rd {4 {1T {fljr
crtl{{ sK ,€ ffi{ arq"t sil-?r sql <[ET qrfiq I qit"l-?t m?fi TF {(ttr{ <{qF{t
csr <qrq, vilGrffF ft{ fiLq qm qEcsr iflrq ctfcq, qfi-< crcq {l{{ ft <Kqrd
+mrq:e<( sftftr vlr{ frsfc{ sKl qM fur q€ff€ fir+ qf<moft<t fr'\r-IK
smi.rrrln ccfisr Tctf,q, qK W{lR <I frlE|c< ,4-< q-<|-{ fr-crcer fuRT q|+{cffi .q
qror< ft{ftcqtrs rfitq R-ff{ qni oh uGrscq q{q m Q-{Erq' (rTrsi< frrs
qr<l{fift) <]furq<rs fr-srr{ w]-ftKlftrE-< <s ET .qFrs s'ftt4< "llskTt $m qr<
qcR q€rrqr frro qr<rq qFrr{l-?t otq qfr{l:I Errffi cqrq? q<'rd SRlrco o<<
qgrfdft c{|+rqr ft ft "tR'tG qrscq sR ffis
"Rrfrr qllr< c\ol'frr$ft s
fr<<q rg q*tF< w<i 9llrs{t ${t
q q{F-d qrsF \Tfls Eqr.... frq a*tF oce erq qrFilR q3t q+F {tq qrtcr
Dffirq sl-?r xq qNsm {Fr{ Effi{ ctcal qq( qftr{ srEcq FR\o icq fr'ifflft T'drcs
Eofi\o qrj< fiqer*r qG q$fr q(rss srg I qlfl-{fl q& xwr er{'F{ q{{
Fe etgt -"8 q, n co0 c?ffi141 fiffiq qerEl cerrn ftfl frcs qlr< r e{< FQ
cqt-R-{rqffi, c{Trql cqlD qfi sl YqGe qs(ql {s, rKR.{l$dGl Iffi qerEt fi
ercV r qlcftss[r{
.{ftc-{ E(FKR, frg qsqqs qqcT
{rta-< ql ecmnfr< frcs
qRfd ftRcr \flm., frc< qlqrq sm cct qlc{ 6{qF nrs RsTrat acsRrqt r q{s
Eelr{, 'ts{, qF{R Ecrrq qE fiRrc rr{cq< Q-<n dncr EFrIR r q-{r'{cs vK c"rQ
r<"qts-{e fi'r+ cqro qr<, c{{l{ c?trs c{ qR rttrr lFIArs 6{cq qrqRrqt, qsefi
pm cf6{DqGIql
a;qffi {r{s q?F fufi qt{ cclcF sl3t fi-fiTlqr sF Tr{rq | <rql qlq:l
(qt.) € 6K ft $ esrt (wt.)- qR Etsfi qr1< carsQ rl$s< ,{R r{t qR<rr<-* ttql
sF I sq{ ,.{f,q-{ Tlcal, q[qirriF s 'qcq-{ qgFKqir6F 'lcE? Til-d q$trc{tg 'l{sl{€
q? T|Et e* FTrql r q"r<Frr+ <6t qfqa s :t| ql€Tls qqRr qrcal .ffiTlq 9lRl
qr{q-csm qfuF qK6 Effi{ q<s, Ercqrm 'Ifilnr rfl-d wnr 1cQ Ufur si-<i I9
etr6q fr-{t q<q Bqfu cst-sfu <q &fror* bEq n-rFflrfft s.c{ ftTr) wvi-< frqtl
qtfu m-st qrfl r qQ e1fusrd cq-{t qcEl 6{, vt{t uttrq qmn qTl{R? {{q rrst
ftcq ql'rq +-{r<, q4?rl snr< Qqt qrq q{('Ersm{ Ecrl6-{ln er{d qrr evcE qlr
r

r

frr1p1 qq q (+)

http://IslamiBoi.Wordpress.com
ersr< r qqR qrtm qerc{Q qrq
6q, .Bts.F{
culctcFr qTsrtGF, (6{ FFffcqTrS 6q-q ft6a qrfls (ers c{d scr
EF,{t{ Irs TtRc{
qFl-?r qr$ oitft) cry cq{Kq-Tffi rG s
qT{I
frmffi o<R
r{e1-q6
<Kq-.d

frr+s ioro

qvq<

mFH

tr+ ryrs
sk

{cqlrt

cR{l{ cel-mt r qrK Ts+?ft rrcEs \'k cc-Tf c{s e cfl-\r+{
rS* qodq c{rs {ft{ Ts at1-s6o "tR-{ fril cc R.{TF
'tftst TrlR s-rijq fuqt
rilEit{d q {ftFt rq-< qA flArtnffiekffiqtfrFrrcTrMrosrfl q<(GRfiT
3({s-?rrKC-s q Aft{st Cq'$ Efvcq r cffc{d qArrT{ m{l eil\e Rrqt m, vF € TtT
fr-+ cqr+ sKslq qrq srcF FEorcel cqTR oa s3rtrt, qFr Er<tFTl{
EsitsrP-{ qr{ q
qr{r,
Errq-<
Er-?r
\s
ur< B"w"rE cqlsfiT ftfrq 6qrs as{ 6-s;s q5a.
Efsks
fi-<qq-fi qtrrGF[, sfi 1lsl{s T{-d ocr srd {Ntrt Erq <:rr< S"Rs ils e
cqIcE-?r &fiqm r q q?rqtl E?l;t cc ffiRiltttcf{.t F{r<r
qfrE s ET,q qqlqd qyq celaF
AA< frrs rr{rd rilEil str RFre r q?t{ cc
Dy{tt q<qla cTlt{, wtifs s'fqs rrR, vllarl srq€ s-inq q|<Fr 6?Fs ffi
EcfR olt +-+ce qrro< ftsQ p"lt-a qffi \bEq r 6twq rFfis, sr(rR. Tfis,
qffiefq s "l;Fofrr EW-gT +-trrq qFff{ T|<|Tfi o|iffi?q€ frg ErT {g-rq r q
s-2ffir,

ceIFs

5+ qr$E slrfl qtfol e qt€{t eKr{ w* @-erEG< e stFTr:[r{r T<q il{q
firq{ CIa cffil oc< 66nq r qnr{ q{-eg qc'cr 6ryt qfn frr< Ttsn_< qni qqqcq R{l{ catrF qelcr
qc{Rrst r qK qt ft{ cF< .Ftrq {t ft-q m b"ll6{
{dld

qt

frr{ slr{ I Tt frE omQ +rsrq e ftfi {R.olF, p o irDr,
rgl, {rrrqF s Fq&frc, srrfi € loi, T-ryrTf$it q<tiqEqficlq{ r<
ffi m
\5K Crcq frcs {16{ | {r frR q-q.m cc qFlr{ sr<R c{ {tfr$ qcq- gljr qR"ft{ \otr{
sc-<[q

cftet T'K

q'Ifr s

Cslrt T:fC\o ECiI

r

qs€T, ebf *1? 6{, sF Tl,ql ccQ frcq cq.tF cq|r$ fr <s${ qrnRrqf .{<(
cqqnnQ q?nrm cry cfirq qrm 1 ;FtF q{rmr onn ei +etterflQ qwfl qFfts
qt*Rr e"mn ee
{<rg <{qK {r$ q:ra| mqbe- "fifr{rfi $ft vtr<c* qkqr|-qt
erst< &fifi s qEcs r csteff{ Q'm qq< <g r frc-rq +r< TE{srsl
csFlt{ Rr{I
e{{ {tT{ q< efG"fFns-{ 66q fr6 {Ir{, v.tQ frm sf{t frK slr{ Tt efTt sr(q
I

q5q-E"FI s:tcf s-{Fr

qrq

olceR

r

ffi

qBr{ r sFrc,lrq vfm-< RsTFtl
Erslro:l qvq ffiflEtd qFrrq il"n

stcqT ,4sfr-{ {liqf

s?lq c{Ta rrm, s{{
cc So'{d-s qq'Ls tf&-6s etFpr< r cc{f6.qlqrst

qertl< ccE EaFr
qcit,

qir

Efi

fiq frs srrq;r sT.ni
oFr$ cRnl.<r$d srll eft-6s qtqrr il, rs-t cc qfts{q-{
ntd cqo 1I cs-{! EcslTrFT R4R lqs "lcts vt6 €fqq Til q61 sir( sR E&qf{ 6{

ffiq-uslm qtft
CflITI

TIC{

r csB

I

WtE{ :ft$ qk qs eFr(r'R <{qF q-< qF gftr q|${r EftR-sk< & wq<53
frrm qturrq c({rq'6c-{t qrrcq- qrt wilrq{ frce e{t6s {tc{, fr-q slElTfR
cfiqrs!, qlTru-s< q-{qt T{ s'Gr cq"{t qr<- {rt qrfiF
fIaR Tcss esqt qqfi
qcqr {ird +.146 enm rEt qrsrq, .cuffiqs6E
6qstm qqT TE +rt qmRcqf,
,

http://IslamiBoi.Wordpress.com
:ft ffiq
C<Ff<rsrtat

qF
qiF qFl-?r q?ffi q-{{lRe qrr cffcq | €il qcq cal q< qfu, qKt q|fifqis {tq
ficH rlrel{cqrm sftq-< <s qfi'flqs <FI aRct o<E(ql, qaID v,rfl:rq +<Qtrql cq,
F,{fr u'K Ffffit

sfflR

q1='1<

CqqmFrcqtg r

fiFcr q15{ | q6.ir

m{I

q?pqq csf c8_s 9IcaR EErq q<(

'

{Ol{-q{'ttqql s fioTr (q" e <lml)-.{..< {c$ q-t{Fq Dl-{<rrrq, ,.{ c€l{
6qq'Fls e ctmtt< qr{t, q q"r}s {it-T{rfit qq st( cTlfu cwm qrq-< clcal
qqcT,lft< q-q € qsrtrF vE{ E.F{-s.ftcq( {q{l{ r q s-{ qs?rrd qrqE eF EcR {R qt,
<R( <nFtr q c(ElE qs{{ Erq qrc(q q{( Dqrs qffom r qr{ qrK {16-{ F-EFFqs
q+Q r erm ccscft q$ rc E{r+r {st es r{qq qH srb qR TS rqfsfd E?c{
rgd frqnn qM r qqfr +.c< fre0'F Ks]$fu :Trq-< frfrffi rtcfl Flrq qlq {[tll,l
cqre 6qq1-Tlr,w $trs-<RiFrqsrs qfsrq Q'GI I q ffir$ qtrEfFI eH$ Yrq
sK;trq cfi qR [?Irs c6's ft$r orqq s-{t 6T[s 'lIK q<q q{]wolft e qqq?Ftft
Tf-Tirrtc-r{ q'q csd qF em.r I qfrq qw IG {il?r rc{t ee frrls {l{l{ c"f'l T-{l
<sce r sl{oBr qffi s< oF{ {s{t{ oK 6q?tt sl{ q-Eq q-{ qs ccq{ qFr'q,qtc{
cfilr{s q?rc.|l"r{ cr\9-'r<t frw qt r crlp|c< D-{[s alrrs eT{ fr<{q{rfl
qrq {rfi frlrq< ql'Fn € ersrr{6rq< etRft ss fiffi q-gp .c {flsr {c{I cerrl
sil qcrrq I {3r {c{t Ttl Urtcq $ffi rGqffi {sl-{ eflsl-{ ffn<q qrgR {ftcq
qqrRn A{ qtetK qffiFrrd< sqf I \rkt'K ftdft-{ qc< qf-ft qq qfrqarm(
qrq{ <"fil qmrR r ccqlnt qrftq c{':F{ or< cqq qIrflEr54g {ffi
1q-{-elaTfr
qdrR Tt ewQ <rsRrEr A-{ qfu6m 6'6 fut r eQ erEE q {il w<i 1ffs q3 qsF
ft-+ qt {firl qT$ttn <fft q{fr, sfrs cqRn {r* fr$rd rgqr< qffi q'q q<( fiam
<irqr$ fiffi n,-46 wqi oBKs qrqir cu-qKt vrq <rdt< <iqrc? qqq'cs'*tls €
qrt er+tr+d YFffi qTffi ?Fr*rq
1F{-rtK {e-eryfvT <ft s-$d <tl"tlm Etr 1lt
sc<, EF {*m <fqtsqfi qrgFtGn m, {t"tt'flft "rb o<'rq ,{ "ttfsl -'p qcl sd
q-+tl qQ {qf+i q{t
Etr {<t{ lft 1.rs <it"Bl TitFl
'l[v r errsisB {rrd rc{I
qRqtGE fu[{{ clcq lCutfr 6{c{e q< il{il qr{ r q;l {qqtf4ln qqfr{ {Et
qtK

r

r

I

r

qFRf6{ qffiTql R{TccR
q-{skr c{,
TdrT
qsF ctrE 6.F qcg qt Etrs q-s ,{sF oB

W"rct

(
F
b,
i.

I
I

cs ERg1f,t cscq €rb

ffi

st s-'lqFI,

qBry

Braq qcsce qrFR q-QT{, c{:FI TGt

nffi<

"rcg
TTq'E q?I( q'q'{

s'Ird I qt{ qrycr
qTdcrfift | :ttrlK{ q

q-{, c{rr srb <qfr r e qlqlqnl'{{{ s[b, v?l"t qm-<
Trrr< ftco stfrlT rq T{ftg
qhq ocr qq?r
qqrr{ctK Tc$ qn
a-a< msR st 11< qlcut, ft Fsqfuro s
Tqi
cqs qst{ft{ qT Eq|-{ r frq Wtne< <{qt emtet eter< qtm"t IE Til-?r
qls< Ffiqfu qEq
qft-r
"fqrrq cRct o-+r.s- EEq rc{ ltr+qrqt c'lti s.cl lrqqslr{
T-dR q|{ffF qrF"m I q c$r fr{lE qo FlcFqr{ {ftd {€rtrd Frq<q ql{ltrTl
qt qeTt effs
gGeE1, sfr'\e sr Efr xq6nq r{;K fic'lqtm q{( T{Fc<-?t
e ffiE fi-rr-l r-vtr qFFk< ErR-d q{ Isr<qEqqPTlFql? qFfsn nqqs +qqe sft{
\n-{t <1T frm qrq, frrm om R wI 'li:elsEtFI q<( cq c< T'tq +<rq {tfud s{

{fu

{ffi

frcrr.T sx c. (<)

http://IslamiBoi.Wordpress.com

qKrq, cc R'{c{ as{ Tt qrq EF qrrTR qrq{ s'lcedffir srcql qEpct fr'l:(-s
T-c< {{rt CelriF {rq cqT- q:H {tr6{d q?4F
qqrntft
s it-R-fif{ ltftl.< s{f6{ I qR clcal 1Et EF< rcqi <g s
{1-*l1fr wtrq
Brg{cstuB ctT{] Erq- {r EE{ Eex?:mm s{-{q{
gK rT€<\5 e
"tftc{ {Trtr{ <*T s:fifi e Ecqlr w"rr6Brgq om firn T{ttrr
q$${ T-{t q<( q-< {c{t qffics qrftn< frlTlq I1lt {qq € Tq-< Erit, ql{ q
:RF qfftn {f{cs< EfeEftc< q&-$<t{ ft "tfu{ ,sr{cq \5t€ qq.{('|-{ qgt }r{q
cq?fl'c{t

6{m qlfi {t ElcqlrcF gED-{lEE

r

EC{I

qrqr<fe{I({r qcqi eQ qffinR fiRfttr ft
"lffiT *fi
q<(
iFcKq, q{r{E
q6
actF m refi caFt orrfr
1ffi ffi
rBu ruqt cqro frm
qr-{slT ft ft q{F{ qG@T T-?ns qr{ cq fr{r{e cu'aq cfifi FR qrqFR r,el
qTfr[TCu. 1{T-6[E qqsFs 1ffi, gts qr;rsbt 65aa1 q{4< ffifu€ I ER.F,
qn-qfr-qlcaT qrcq cr{c{r 6elt
q{q;r lFttr{ RGn
Ipefd cfcq qtfoTrq r
T-n s
q?lln
qfrqF-{
qEt
qR
qQ
qrrrq
€lqq-cst'rfrfrn "fqrs'i c'qr6
r
wrs W \3
qEcr{
qfl
qt{t
}KlqR
qlq
qrsrq
sQaq
grq
T.lce
csr{slr{d
'rqrsFc'K <{11
ql<F "fifrrfl I c$r{qEE ofu ist'cq{ ql{n qqrsR €Qrr{ ftdT.rRft ETq <KrqTR <4{t xq ufftE crlletts rFr< I \otcq<-Gp {cil<q <rar qR-q €fq. {fi salt FIcs sr
iFGrcE, E1T iFfis sma-Tds $e6q.1 frrscq q?m a-F-d$ft{ $Ft-cq sffil-r{{ sr
mRr{cq I s[[q-<m qretts $rm cn*t Err[q c{ \5litl cq $o € olc?N=t €"R Tcrcq vt
ql sircq Ekq-d ckel T{{ s sn q(ft-ctftcq< q(q{ qfr{F( q<( .c T(T(
"tR'',c-n{
eftq \flTq-d sor< sTr{s "nfu 6{rq qFIr{ I st{ttrttq[q. 6{, e .ftfud w$'sKfr
skq<'rs {Vro EcE {Irq;rcn qfq cfirqrq crst-< fus EqIe qr<|{ q,lfrr*cq e<s,
{I<l q qfsFrcs cqrq {,c<t erqtlTFt srffq r 9I{ e-fftir rui ffirem nr*cq e -ftfr
,f<-sffi-{ fr+cq q<r qqt sTm rTcgs
E1-6q-< s'K 6{cq qm6 T1-4g-<n ercq ffi{
qg1il
vTco
cqrH {RctR qil lGqlrqr qsEcg ffig Er{
qlq csFtqtrq <f]ft lD{Kft< Wq-fi <uq eQ qtTF rt$cq retrn eFB ilv{
qcR Erq 6a6a freg6s
{RACR c{fsrcfl o-<t r qK
@gio on
"rsl EfuSfd
fr{s cskqR 6otr+ Q-qs qfffipr{ utrv sr5 r qft-q{ffi qqrq ryR Trrqir
qr{R el4trR qfcqFn I {s-{t( e1 ffi s Fq epir6 gr{r \bftq6 qrdlA
tqqtffi qrffilq.{ IE q{fr, qcFrt cotrqt q?qR <ftr qqafl s{ 'f$r rEr{ ffi
T-{t ETfr <t cs'm {lRsi 1E< wqje iol rqtqsfrr
saru< {-T-drrl u]ecgq-< e& vlFR{ 'rs cerrs cffi{ rt-{{ ffiq qlqRrn
qFT m.Kqfr{ g,R <dil< Bffi1j q6a1 ffisqrn_< geEqrf qFr sr( dF'|ft slrqE €
s-{'X' eA

fto

cq,

1

r

lrwt"tfl
e+<

Arrqfq E tTTcq-<rs

ffi<

rsd

o-Et r eQ Bcq-'|'rrs

q<srtcil r qtr+r< qrqrs qffiFffi<

c€

s,T<Q

qlEI cfi-?rq|6{d

IE-{I-frTcs cs-q <tcr c{T{ Te[
qcr[q cETfr aqlt <ail ectra
<t "tR"tGrs 6sq'T'Gr r QBqrcry< .cfi
qTF,
cft{q qtG, qg ut& s clHts{ qttreK
'tl\'t Erv <iae qq-wt&, Rq
qffi(q c?rcDrr{ frsq-slr{
cslFTtcTq r er{ qt&< {c$'T{t (qt.)-q? qlGR

<-qt

qffi

qffi

r

http://IslamiBoi.Wordpress.com

ffiq

C<Ff<{qfaf

sFKt q:m RgE-qfqq caFi GIF uR serqnre 65-q Fr3 {{l €fq.qH
c{Frql;t qtR-e q6{Tq I cq33 ffi:rq rrd {ilItr aF ECq'
ffi"rc q|-{ ft-I s|{fq r q qrq qTE csoK {t Fl{l3l Tl(q {tR-q T-fl qffit,
qeq< e< EErGK ?rt'tIGI rel{l3t {trK :rc{I Crfffi c(ft65f GH qt E|c-{ I q< BTq$
qcq, yfr cfi {rw6s qq6 +<-re c1161t q<( 6qf6Firqi{ s154I q cssFt ,4?F T{
$efiflqm I csTfifi uffi qlq6q srTt, {l Cgil{R Tr<< T.tq c?rtrF 6gi1{11fr< T'|(q
ilfrq qCx'cq, qK qEtqcs Ttq frr{ q{] Cs'm o-y"rrw< Er{q*q sr{t ql I EIIT in
e-+'r,Q

ffi

rI{

flR

rerq-fl

FIfi

€rqq T-c< qlcot I'

c{, EqIlS {r?t(d T-{t qcTcq <T{sl'{ (q.)-cs q<( 6rd ccQ
qfd q{erd
.q|ftq?r$ {ffl w{rcq-d ft-*rq. eE 6fi-?rqr;rd cRlKJt ffiqlq'srd 5mcq I
q{t6, T{1-5,fq q5g TEFId ctitr<< <fd qrqcq, qrr6q $ffi et {+-{ 6'l6q slst
:T|I-trt c'i{ <5Tt qcscq
e|gn-<efu< <frt I IE< {m fr-dsil{r{ 6 :1< T6I|]< <{'*t st<
q<q F*F1cs3 frrl cs q{t qc< qs qf{fr{ qc11q I qq< frq< {rqtfi qcEE 46<ts
qK T?Frs T?Frs qa $.)-C$ s'61-?r grl&r$ qg.6 o-Er< Sffirrr q E"rcfi firc ft{
q? RE e+-d ql$sFcs c{fitr Cn{l
v,[r+ qurssftrTs qntfi T-{l Rc-TIR t
,q?tlr{ m{r

firq

{f,ttr{

(rKq

I

<uflR

(.q.).

m fffl' <'rd

{lGtEI T-{t E[Et, {q{l(
'q(Anlll ql qll6s.l'

fi

q|gl$

ED'K

s

cqF"fi, q

EcE{

Qql6ag <nefrc<

*u'6 6ovFt- qr FFIK F|TE
FlIIr{ {n-< {c$ crFI (TIr{I

q6tst(rq q6q qTffl qT{ q35F q-{q6 eR drfiqq 11 qMRs-ir
etFrr{, 6rl qT{"i cs'rtrIl
ct{<"t 6qrrs-?r qr$ T{rl "F? {.tftq r 9.c{ c{ sqa r+rc
qltqft Ti[tcgl Tfif{ o<cq ftc<l c{ sl gT|r{.ft JI:ffcq{ nt{slT qffiRT{ frrs
qlrs*ls ftq r s$r c{ {<;cs {K5q c{, TIs:t <V n6q s STFT Tql Cc EEt<'t
,4 6qb

sT[q-

,{T?|l-{

ETi

ft, reFl o8q sM

i
i
t

h
$

EI

I
$

F

>tlq-cq'

r

ttry cs'ffl, vtcq-?l-trF q?o
€fii{ E[{I
Rffi G€l{l:rk{ q|rqlrs tft-v culGII I Efcfil q(.g fr<ffid {g{ I[qlr<t'{ € {F{vis
qTr
Efr$s r-fl, ETmr xc$ fr{rq{F q<<n< ot&qKl, 6ffo-aq e qrfa rrsisK
qE rd ffiM{f{
{RrT6{ ?o'rd qio q-gs €-{c{< {D-q| T-{t, cfcet clcel Eifrq<
s1RERTtCre;< q.{FF sR{f{frs qga cdftl 6<-?t T'Gl cTfl sl(q< cD-\9-ffs ctl
qfqfufs fr-sM F-{rq st {d rK cq-ql, \5[ffi-< ft<r{ qtefrTlcs< n qarct< <l:rl
qTft ce1.5s
dcq Krgcq g15s :1rlcfutc< nrrg qrq cpql I s'Eq3t qC'f Eqt('f s
qtrqRrnsr {s-{ ersR qE Tr< frrr q{q Er-qnm sF{Kl EIE sflt frrqt {{\5
:ro-q {ft <{tq{ cti r ,oqofftq qrfq c{rq qs frrfi sf{ {f{l{ rRg Ei*Rql
qcrnlqq:r qe|l eKq-< TIrqN-{ q ftfiq|{te6q vcq qF{ffil, Efm< r[rdm serd
effi Etef "fgffi q<q qqir<-d tfftc< s;m q1q a?rK|< s-{RrEt r <I{ fiEF rilwt
q"fdfrT s qA
ccrrs 6rq qffi fir{ftG qRsn{ T-d skq< Ttcq {€ offq ffiRrEf I
T{{ffi< qrft"- <aqt T{rrq3 q(Frf {(
g;R qrpj ETq;

F

<rTrq EK

qip Tq1q frdfcq< ETKv

http://IslamiBoi.Wordpress.com

c<sr<rqr5t

qtwr

Rel
ntsr{ cmnft 6q'. {afq,cq {$ scr ,q-srrq qlgRr qFnY-d <s.o
qFr6 sirt r qQ qmReqs frrft q*mq ar{ q-f,qr5q qft
nn<r flil Rct {IrQ-s
Ra-< crfi sircs CIrrcqT e<( fr{ffd q-{q qgr€ frqlq srrr{ T3rl{ qrFrt \o-Eil
q(4TQq q(qf{ o-rd crlrqq r <ifr"tis fr+q cerro
qN&-o e tfrs
.ft<r+i *Rrcr orrcRq Etil qrsrqr frqF e qrQq nT{ Dl{ orp,.cq{ ritqrdq
{r{q
t{qtT 'tt{ q<( E+rd T<-6s-< EIfl c.flft-s qt q-T r TFr{ <Gs qlt{ Trfl 6{re
qq.r{r c-{rd ufi mnqlsRvr{FTl ftEcsA
6s'gr{t
n cgft< ndmr*
s{< <m(q-{ sqqotft, qFqcrft s q13f"K corr+ <i& Tl ctfu

ft{ {rffis,

ffi

fts

ffiE

Erc

ffi

er

{r, qr{ qQ sKcql ffi <rq-e arqq fr<rrd qftwq \TrsR{ frEn urq
e-16 $6q5ry qFKq qk'fiTfu lreta
16 crfrE{ I q <nef15d o15*t Eftqt,
qqqmiltr-l, ffi{q TI qr@'r6trqr+ yF-str c+n+ q<e*tQ Gm
eg6sa

Tr*{fr r elqft

<tvt Th rF-?ne€ wfl f"rq"frq{fr
qr< nrq qfr
suR {Eq q <Fqr {ls.Td <rtt(R sF{ 6arc{cR, rrrirqir 6{I{s
c$ft e <iTqt $t sTr ere-'rf$r{ Tr{[q q<( q:mq-d qr{q 4ffiqr qrs,, E[Hv q
qmfs <K{rs }r6{fu frc{ EFqs s-{r{ qrqi
Fcq i.t&crrq, {rq c+-qkt o}torrcq
q qtftfi fr$cq<
tmr16
cerro- qqtrTr )rcgir{ "ror$I-{A qft s s'n
nKs <tqfiq-fijo
csft crftfl, q(qit s cirwrcq s{-fi qfr.Tftfi-< R-r[6 fi'ct-uqr efir+{ :rrst
qr\5r{6 qcx tt&-cs crfcq{ qFr( qs'{lq qrsR
raqrqR eRI re-fgfqR qrq'crr{ set3r
frv1 or< dtfttl q(WqT <-q <s5.fr 1c6 I e;r qt qfq1g q:rGK 61s ffi"t&.cs
qgs Rqr qcrrq c-f,+.Rq wsr* "isffi
r sffl qffiN Ergrq{ qqrqr
qfrrt wI T{< utfl <r+qr <ffir< qn<ut Eq1c frm, qrfl
I.n v5g fr6qo1srir[E{
$fu st cunffq€ qoq nd"r.<-orro r Em-r.[cq, qEfRT R-q{r.s-rfli qmrqq
r

qQ rro-E

frsft

rd ffiq

Ecqr

r

ft

qtrqtul
{r<r ft-<-{ft "r{T@n
{srr :w$ r cR{*,
DTsr^Rsl-r< E,ro <-<t qrrcq qfrcsR q?ltq€lrsqqq or<
ks s-{"Fi
....... saR qcq. Em, rrtil qrqr< qrflEsrErd

ffi

ffi

r-ffd rl3rc6t frrqffirs Wtrcqs Sr{Cq r' (qfiflv 8_b)
qn y-frot< etir
{E otRft ep qcqqre- {qt <rre
lrs {Fr-{ qtB-< <q-<tq GF:r.r iFGr Cw Er{t, qBt Cs{
qmRrql ebrc< cq, r'FK qtF* <-r<rcffi E"lcstft Tri qrsR <-qq qrefft{
coffi
{atfo fE oL<R{ I q< Tc{r Gfr crcq ftrsrqq xEq e<J-ffift, Eoffs-Eon {"t,
ELrtqftT qFd qKR q{( qrt{cs eqq frq c({E T-{rd sni frr<-$
lft nq rGr(q{
ql-{qt€r[rs
6ffi
\51-rq-< Ec{Iq-{ crftqfr E"rimft <fir{
ffi6q{
s
{AfA.
frrsrqq
W<-qC< {c<i qI{ $Krq-{ cqQ r< E"[qTq, {t ql_?rl
w< frq cqc+ cc frcqT
rr<F-q qrflq-{
Tdq Tr{ frre "m< r slro qFt arf[Rq qT{ eT{, sR sRt c{ g+ fire
qtm
{aR< T< frq 6q66 6q1-1bRo fitstcq <r<qR Tifts qr<, ft ft qfqi c{ €fqt
$-<rq qir(
a1 s.| gq{tq-{ s-?rtrr- ew El"rE qTR v.EF{l s.rr+ ftrn
ffcel

nq

{tfu

;

r

$t

M

http://IslamiBoi.Wordpress.com

ffiq

cq:-f<\q'Fr

frrlrqT r qqr{r \otrs qtgR sFrlqt qLsMftT {fu c|Tds frc{ frrTrq{ r v.R t\efr
6qRcx

ftpq-

qtfr retrrcq-rrs tRfftr 1c+ wret q'rq Tr{Q €{( cql{Effi qw
cc1115a ftR-{f S41-qfad frfu1 S"m <ffor fii6Q, 33 arQ cqrd 6.X-q'-s6{-qfft
tsr+qiR

Tr{I

I'
q<5afisrEt

{E qll-qla Rs{ 'q{q IFr Rcrt <f{< 1g{ a{flq yft-st ET€
cef't s-?rt {c{rQ r q-6 qllrm frcc rFqr< {Eil 6s fr't ce.kT l"tffivtin sp qrdil,
T6$T ct 1rr< Tc$ ccQ era(rutQ gorv <6n+ cs$E\o o-{t Ecrrq q<q IE<
!ffi ceFt F-dt qrT(q I e qtsq1 <6f{k Erq-{I qcq {r$rs \5ld qRqfr c-r6
ir,r-6 F.-{t q<q sl6s cFs "rcq DEf< qr{i S"r6q.t qf{ fics r-GI qq?Fq q{q!'rs m
q.q-{F c6t[q Cq"1rs {Fr sir( afsqal qqqfte !ffi
cqtr:F <frS, esf{1{ e rfft<
Fmcrqq arrc "flc{
<qrqq, \{K qfr qofi N'r{ftqffF @ o<t< 'Fr FFrftq:rrs qq< qEG
qr{ sr<fr, ....... r e{rcdl FlT{t do ellsGl, Tw\3 <ir6l sittrr q{tr{ Efl3t ,{<
cqroR owrcq-<ro (cdq Ef.lr{) cfi T-{t q;q ;' (r$iflv ))-\a)
qqlr{ {I{{ qfu< qq ffi-4TtT fr-Em"r< :rC{I C{ :1-{ TB <{'qt T-fl qc{Tq, \5rcs
q rrER Drs3Ffaq q<( {rftcq-< Tqt q Jf{FGFr x{e;Epg kcq TrE Br}'cq r qr< q
<.f{-rs {q? q6T E;#cq c<, vr$ <<l<<t qr r{l qcsd{ c{r$r<4 e.c<A ft<{
qlrf{ "fiG frnc- qK ... fi-<rqT ftd q qr(Td 6fi6qt efffi ,{ c(s{ frFrs Er{ {l
TS-q \fiqq q-sFrsq \flTq-?r ffi< effi{t E{T{ rlTsrd< ctcel <KrfiQ qtsr{ frg
r

ffi

r

EIKiF RGI

I

.ql qrarmr Ec(r't ct{cr{ -itfud m ,ffiTqfi-{ ftd Etrr'qc <f{s qmcq, stre
m"ltcil qc{rq 6qo qe<|m aqq Ttfrq EgTK 16 glrq1r6{ $tft{l qcr(q, .ttfu< st
cq"mfi qc{Tq q<r, c{rs qr.rc{ Run c.nn ft-{'{Ifr.flfrT <ll"llc< stcqirc q-rfiFlrsl
q<( {afsclsfm qiod <r<t {cffiR r cqd T-d qrfip ccR x<qq cgrft .Ftglrd< c{rol
6e66 {'6s qrqJ r cvd T-*l qcr[q 6q, cq vEq< {<K <t't-{l qrd\o \ficq (qt.) s
ffiqte$ (qr.)-c$ c{rotftrgqFlE cclrs 6<-<iFKfus qfiRr{t'r
eK'K qs'ffs-dct s ffG Eq.frq< qo ftd ftRfr caFt T-{t {cs[R r eQ ffift e
qqcotft {Tsl;t fuqr< qr+-<TsftR Ttet {fro fus rrd&rfl sr* ffis qfqt
qrcrq r qF <f*r< :rc{t 6c{l {tlt rrfi wfr< Ptgnns'n rTrcel .Ksl-q cs:rrclr<
qffis qafl r W qtq:{
Tc'iT{fl{cfiQ r qR q dfslK{fd rrqQ TlTs $< qaI:I q$i
qC
Tsr{6F
Esft e cE{e-*n Bcq-m Tfl qcq Etccitrs q{c.Iclr cfinrqQ fr-cd
c{(F qtR, R{r{ carrs qil qmca r rrK <{ql Rrn-< qmFoerqfr qIq(q, '6q qlqq
{Efr;KI, q<rBq qrfr mlTrcq< si6l .,c$r cqFrs "ftsimR, {t...... (qr-qv {s-a.1)
qR-TI m$ sdqt (rec-\ev)
qFtcq-{rs q{,$a qsE cqnrq oc< eQ qi-{rd frr{ vtsks qtr{ {fi \sl{ftq-<
f;rot qtg,t fiRn arrq< R?r {l\3Tl3r
EFffir dTr{t

Nl-"llst

<r{ql3r s-trcs

q-?r

fr{q

qcR c'frE{ ,$qq \5Kl frcqrq'{ qqrE:r{

Et'fFn I srrr s-F"rd

qfia

qfu q|sRd s-trs

http://IslamiBoi.Wordpress.com
CTqst<qFT

qril \r-ff{s eo ffift
r q-<q ?F-dItrTt qFil elrq-?rm cqHriF {el
q-el'r<f, $ v'Rfrr Eqw{ Er$rd crcq qkq 6fi=q,,d{ft
Rclr{e cc-{t
qiRRrqI r qFil c{sfE ?F-<r qr{ flrtr{i{ css{l c?tcr tu'n qrn qrgR 6{T{4E
s$ smrqf{ tFmftr sen, st seppftq qqKftqrrs RnTv-ft< qcqtfi Tn ffi
c?rrs c{c:I

qrflR{ 6{slre

Er{lq | <ail qraTq s, Elcq-{s ffit Erard cqHra s 6fr*ffi &finouryt Tdqq l|llgl;t
6s'{fr sr< {q fr[T slmsrcs qql s Rqdrffi {c{I 6{Fr6r cqm- 6firT srn efcq-< <t"i
:Ircs{ cEct sFl srdRr4t r B{, qA r{, \5kq-{r<F 5ffi aqq 6{ 6{trFr[E;r Tgc{q
qER s|gm ftrscq{ eR ccfc$\g e? wfr+ .Iltiel{ c{fd ftrr \otcnilRr <Rss om
cqr{- {ft 9l< cqfsm&< qlIFT sldt "tt <lz{ r e{lr{ qfd .{{E frvrr frm :rnfrqfq
qliFdq ?l'"m, fit qcq r qnrrrn< cmt qffilr 6q, qtqq-{f€Tl3r (fr
sqqftq
q1rqq \[Rrc<ir dT{Itrs wftsi-d clsrc{ qm ffi qcsrq I sm qfft{ Tftqir qtrld
q{SF e friq ft&. qrqr< {fdiF ftcs Eecq qrs <FyqR .fftT{ ssTFF +ircq
E(Frr q:R Erfi C{'f frq {TcI {KK e Rfrn <r*r+< c+no frrwET qrqr
qRrN F[< fri]sRrsl q<( slTt Tn rF3rFt q<( fus|'rs s-{cgt c{, qerql
fi{Rs <Frqt r c{erqt sr*r mwfi< €eR qKf{ or< FrRRaqr, 6rrE(FTl qFr5q qrER
g.kq-< qffi qKF Tr* fiirgRn{ r et qrErd cEst"rrb
Tr{{ rE{ w-{ls(tr
fir+E qs$s Ercq<:rc{I cs 6rqt \e s{erqE E\eTl-< q{vG ce'crtfut ,a<( II;FteR
na RqIr< stfin rc{r frcq.m-{rs \ilr{e- s<rR n vfr*sn IF qcsRrqt,
"rvTR-s
qtYC{ C{r{ sl6{q q3r{ qflq sqft confi ffi<re-ft[T ql;tfnl
s'frs
<q sq;RF
urst € cfrqd< qF[r cafnrir <FrqF rWTr erfeT tr{ r srtrqi erfFw q
"lglfrs
en"rcrm Bc{Tt o.-dilt qkqFrls v+t 1du {r? qq(Bqqqgl e.tft< c{Frt
Tt{tir
qqF ft sqfft-d-sr q<( qrflRqfr-d qsR;R? qrd Q
s[rE conqrn <fafo
RGn frr$r r$ cctm .esm ft-rm tret q*m qrqi fretcsrn rtl EcEE, c<, qrq
csl{qll-fi :rc{I TrstEq'r€q c'H TTt qrsiR qq( we1 q?qt ETu oat qrrcq srd
Bffi{I qq sQ qFqR qftErrs rr{q 6T{ <tvs fr+{ {RDr'HR 6q6 qatFqt FfTf
frcs "rrrr 1
e !3{R €iraq .srrycq qglqFt fififu 5qr41 fr5rn w{Etr
cermtqti ,{< BrEq sprcq I E[tEr C{',|frrf,{ <f{v ,{
6qEqt <rsr wrEt mr{fcrqf
<l JlT{rl qTtqlcrd qiqt $elcF.tffisrt qrscq

ffirs

r

ffi
qffi

sffi

ffi

6;ffi

ffi

I

q<

Rr{ cqr6{dm qr*rtlr< c{ FT< q+ft.< \{F{-dr ffis -*'*
+r<R r cc{frr gQ errq< wfce| 6s qtftfutr caf.t ?n-dt qrscq vt qcEq csrmr{q
oftcl qxq mlrqt rocfi Tql,q{fi {< <rsir Ec{trt TtR, E[cm <rsr ftqq q< 6{rcrl
<t?rEfd {i tfrqs El{ rtfui qir qcRt E-ccR< Elst{ qrs ffi qft 6qfip{ffdrd rffi
{$, qqq ft <tu< csltrlw{qrr{ <nff TTt qqrq et r}+r* Eqa q.s F|lpt mqQ
qR

qqrys q<qit6tt rrt qgt
qR <6flT{ Trfi qt&T skTErt qir ftilorcal <srFrl Esrld
tr{ scqrrs {A
<{-frl ft'-sltr q8-o "rcqm qTF fficr{ q<( qtm (qt.) s q< ft sftvi? Efurqr
qen Es stq s<rd qfu6q{
qtTfu-{r
rr+< slG< eftrqfi m g qpffql
5+.6q

r

"rd

IE

http://IslamiBoi.Wordpress.com

ffiaT

qffu

qs qfiF,Frffir

C?1rf<sn=f

sc-{Rrst st fi'{t qirsF I qt<rl-?r q{-r
6cq q"nq 65R RfiLTit frcqr ER< Ttl IPv'ffurs qlTc{
c{qr;ffi RiTterqt
q
69r{ sd I Tql rrs< 6rfc{ q4s cfi frF[rffi R e:s(?Flr Tr.nn qaa ql:Iftq-{riF
Ers qc< qr< csq eR qt{Rq<ra ffiq\o Fri I qR qft-q 6slil-qF{ Rp c <f+
qot{tr< EfiTF ft{rl? q'{ftfi
cqr sI( q ft{rd< cmt ArR et&Er{ e
Tql

sF "If fucq

qq

ffr{

IE

t{?

erfrTq fr-{rrd r?lls q"rJr I TlETlm qr6{s :fcrfi qc;{ ETqsR-srr{ e qF fren<
cfiffccir <f+t "iFTI"frFf cfi ?F-?il {c{rq 6q, "re=r€Ks q{rll"l T-<rrdl c{ 5qttra qjfu<
Trq qr< ,{ Etr €-<n .{Ttr q"rdtrd qrcq q<tnrft q&s qrs, Etr ft{q fos Efu
qr{cqqfuqqi .cr r{ fi<-q
qn et "r{ns efi silIr{t 6r-{ cn"lcs "fl? 6s-TIT[sit Wcqtq{ Tct[ c?t ccrr
vsl I'ti', qi <*t ql{ftqa rEq 6flt c?fm$ {trt Er I cfir{Trd aw pt<ff?
qflcflf xc{ qs {<R frE{ s tffi-o cqt'Ew q?Rq?t ftqfiKs:n+< {tts qtftrl
Frc6I frTCTK e"r{ frqS I {ilttr{ {c{J qtfi (qt.)-q< otRft .c<s, {Tsrdrd cqlsl's
q\erl s q.Fls cerr{ sR € sk fr< mftr qrqF Tctt TEt qrs(q q<(
"rcv frqts
qfi< :l-sFrcq-<trc qnm q|qm qrs[q 6q, et wrto .Fsr{ skq-<trF
c$ot frrs qr{r{ Rfi o'rs qlfls er{t stcqr <t1{lrs fr c{FFt ft'cl c<< or< frrs
qrcfu r qfrfl qFrlr{l qr{rq c{, ER$F stm< otrq qmrqr {E cqlrs dr< qq<t
cetfu qr+q, TKt slci-< oEq qgpl {fu Frsrd fiq..ffi c"H q{F qrsrr{ i q
cwE qile qFflrql qrscq 6{, TEs 1Tvlrfi c{riFI{ "r(9 ltrr F'{fr frs.ls qcs
etFFr{ 6qfi iFGr sftq-< <t'l {t fulg ErJIRrqt r elgrtrt s'Ft elTtcl T'{rit 6|l, vlitl
ry1{"ffi{
cqfF3r et<ffqcn c{tTt€ltg <t"l {lrr<a {sFT, \req< er[c?
rl-{Etr{<
itrit6{,
\5t{l Frq-{lR er[qr qr{lre
<tt"Fd I q?|;t {-fl mca g<t
wq-.u]
frcr steTRre fr6w[q< qr{I sl'JIGK ?Fri crF'Fl I .FsIm< re't otsiQ qbl R, cq
\oftq-TFF qr{rF rlfeffs 9l(q {m qsrd <t{t IE lF.-{ril I srq< <t"l T16{ s1TF5 celKt
6{d F',Gr ql;trd i.< ekq< W'r{fl 13r{m c{{r{ Erfi Tss sl c{ s?Fs DI{ qlsinir .gr{ qiFEI iptrq,
uttco "nr< 41 l"g.trt {l-<t.Ftgtrdir q-sq olT{t&<
TcNI{ s <r<rqrcr q-${rE \[ldiKt ql{'lsi ritGl, sRl t3-<T{ qHfF ef5srt4 5q q<q
cqqrni vH frKfr{ etrqtR, c+{{r edqrq g-lcq{ \flfr fr{l{ | vlt qffiq c{l€qR
sxl sKFrt 6R qA q-{rts <r{Eriir6F vrs frR TEc€,
" 'F'ITfl crl ltr (vlmt) Tlq c.{F, cqrrq, s'r<R
F'Flrffirrs ul1rrc<
"fm<
"i['l
qir
q5{
€rq.rslful
erfg
frr< srm c{sljls wl
rcE
ftql
TFft{t
r'
r

frffi

ffis

ffiwt

ffirotft
trrqfi

1r<

r

et{([rt ew lr{n <ft qcftqst tcq, {r{srs sK wRr ft{FK {{qlq
qff{ qlF-rr qrrtet nl;t I 1ftd q6 qq qR-qcF eF Tr$ q TRt't 'lrm r e 'lcsN Dsld
{:l-{ sttrF 6flt frq n? orrs !trq, ?trd {Trs q6 q<( Ft frg,rme ftom o-*re
qat I q*r ft$
c{ qHl s-{F 'ttn lrqs ft{fir ,ttR r qfd E@ ,a ryq
+l, in( 1{ TIEttI cq qttc cefrs DEI,
E${ s? e stlrf ftet,t ft+n ofis cs

slr{

6s

ffi

ffi

http://IslamiBoi.Wordpress.com

ffiq

C=Ff<fs5rf-f

ft<rff{ -ttfr "fisrld \{krm gl< cql I qA q< R-qm qro :rwd o-*t Eca qqq
qF{k-{t qcEE c{,
ffi Q-<I4< {?t -flfud srficft 6{ qR, qf{ {c.l{ q'r{t o?t o-<-co
wdrs

<l T?

fu<

q6uq sQ

iF-irne-s cq

ffi

qs, v'rt

w$qlcr{ 6EIs, s|-iT[

qni

Tqprq qFT

ffi

{fr

w{Tt oscq r eflt
nsq s
mkqlr{]{ acffsrErrs FclTl <]a qtft or<

qF q csvlrfir cv,srd E{tq Rctr{ vtil qrfrfro frq s[st Tt q?:TI 6qRffc{R ffi
TGr I q <-+r+< qffi <],fuq< srr{I q[{sFI T-{6q *FFrrdK frt? ra, 6sq qFr
ffit-{-qRT{ sl{l q<q frfr er{ qtft g,l1n< Ttrq qq{ oc< er{rq{ 6n Q-<q sfrc<
qurq <6n <rrrq I q sNK {kq ll"Fr ffiE q{l cotrqt qrlr{ 6qqq rstfit'.fin
cqR, oqfr q< <r{s q-{I crrr{ <i&-< mslcl<l-<ct ffirs;H I euqt s<rqQ sFprr ecl
cs csB wfq n<rs effc< v1s 4l1 I qq< sc11 T<fi q5gs frqs qfu 311d< T6cq e
c-ryrq< cqtr sKt cq,n s-{t qrrsr< ffiqet<rct DrE[q I \nsq<, e sn{Tr{qr<rd
{R.tG ftq tfr qM qF ffi qtsr- 'ttc{ qt r stQ c<.ffq qcq
E+.llQ ffi wq'< TkR 6{ csuR {ffi, s'tr$ qrfr ffis Etnir srgrd
ffi etcq-{ qlqc{ c"I.t Tr<R..........q-<.8? ic-Kt fi'rs-m<rs se{s smcq I q<
cr c?T rpFgt aefi vKt <tfuT qlfrc{ <Erq, crtrFr nafi wfliQ qrfr{ ge e*fto
{c-{ r'(q-gfs cl-crr)
qn qQ ffi ryq-rr{ "t3t............qdts, 1B< W{t c{ra q< ersirc6 q{s cs
q+<, cqi Tsrtr{ fi Rrrcq \oF ffi s{qt q<( -il ca{ fiFE r qffi
T<tr {R
W-s-'fcE< qq"r{ q<( IFd qrE l"riTft< qcql fuq$T <-tRstrs<e er{e- qd
q"ffrq
T& rs*, TI qH csrrs{trq3{ frT{l{qtft q +r {cqK ers qfTl' cqR q<( IFd
?n-fi frTtrs-d W s
qqm
l$erqt ffi
'fq-Nft< cd{leils <FGr
"rfq E&rl
f{fuI{T @ W wtc*{ cD't"t {cdr ms, qr{ cq-q lB,.tfu[g qqrrs {<KR {cst
sry'n etmt r fea W-. q&m qnO <-sryir{ Tgemfd frrs 1€ mlrtnm qr<<lr{d
Ecq-'.ti qcDE qsrqR ct{rc{ {ql{ u?lrs B{-{R r-{t q{<(Gt< qG R-{tfi< :[cg
1-pul
ql;It I Tq^e-'lrs, qlfll
IE< <qccJ< fr5E 6?fflq Tct sfsIlt q<(. Fgl R'ri, sfcqir
{c{i q{< frE{ qa< e& q1'rsi c$( q'rc't r elit sr <m e*, fi-<sT.t Elq s
qE fsl qs{lq qffi $'r' I qr{ ftqTQtq Ellq s qE tsj ettsrlsr qflForft qr<
6sE8 ;R r ftfiR ryqrd qG'||Ts q<R, m T{R s"F {-5R-s.reFr qfffi r qqfs
qtq q.rrq s scst'tF<t{ TNt so5rtq ffi r GR cq-oqq qfi"fG'r 6f< tqt s
FailR qA{ r etsTm fr6q< cs161 <1fu, c'ffff <m cqrc?< +qtt Tt qs qtn< Tfiqr
c'tro {fr< qt r IE ll-<, qRr i5K r srlr ffiQ qr<I fr66 qftoX-4q, {fr{ .g <tqqR
r

r

qTrltqqcq,

ffi

@ Trgcqq qtor.F-sft s frfoo Ertr frH ........... cqe
sqtq-d q-trr, {rd fircrsqtR or< r (ql-qls c.a-cu)
. gRRe qrffitFilit tm eftr* D-m[q q<R, ft:.ts ,cr stRft< <f+rs c'H a-<t
qrq, {l-fr qcql erfifiE E(DE T{l;t Errr{{ q'S{r{ I yE 9lcat utfus {l{{T('fi-d
{Rq&< T$ {R$ld T.c< wfux cq-sl qcDQ, \ollvi-?r6F wrqTQ G"rcc.t 6q'Ttqcua qq(
FFrrcqi{

<-<

http://IslamiBoi.Wordpress.com

:ft ftanfrq

r6=Fgrs{t=r

qm< FITB ere-II+6n< q.rsfl c-kd stmjrcF qtf{c{ vkqi w cq{frqt qrq
ser<frc+ "tcE? {l{{ q\e-i r?tt 6{cr q{ ftRr{ 6fl q<(qq(trFr 5-5s s5a11q3 fr-6
I

qffil

qr{<Frrs sm
T[3 s TFrd qG

€ RcaRtvs <r{qR qrfl

sGr I q<eFr \5rfl qq(s.kr
nsile qlTdfr< s'Fr {1{ TG{ I T{rEft $em{ qF{ s cs-6 s-dF
nfiq'nq{ s-{f{'fd q|sR Tq-q q'Elft{e vftq-q R:rm {q csFr"ft iFGFr I q< F[6r
slfi-?r qt&< ffirfiil Elm'TFF EsIlrl]l{ T-Gr q<( frqif{fft Etq st6q{c<F qfr(:{t{

qrrq

e|ETFBl"t

qgs {r$v'ts q{(

ffi{ [a{ <* r 9R
qfficl< stfu{ T.Kcq eftc-d q,t&-d q{rrq cqfr$il \oftq:[r.F frcgrcq{ cqm frfiq rrr
mr q{(cEitdft{t qfi|q qgRr$e cR"t or< s 6m enR q< frqr sT{, $ff qr
qR'Er
Tq FI.)-q< TtRfu erc$ qt{rq, qm(q EF, qkEq, ry s aff*l*-<
qm-d eF qs I rK['f c(['f skq-d EFrcFir utfu gfromgs c"r.t
(qr.)-q< \ffi
:6-q
T-{tq@ 1
aft <{E q'sQ Effirqj cefRs qrg[qT qir( {<Rr Ffvf* qc$ <rTrq
qrQ
IiI, esQ rileTFs s e'{qKl, Tl-?r c{tr{t 1ffi{ cQ r slcq? vilsTlsrs E5E
q{65 ft6s qlEI csRqfq ql;tkq"
'6q qrfl3r qtfu, fr{fQq Frs s qtfr-o-vtrs qqf$ qEqgj o.r*t I GR q|sj wfuR
Ttfrs,lfr< rg -Ilqr+d qF c+B clQ r'
vfrq-< T{l{ s]& eT,F reffcst vrcq-'{ fu3tf$'t srT(q qkt q q6q, .qgq,
sF ar +6s q<( wf{T TtR-{ q-srtE ql-gR r cslclr frqrct Tr{c{< serr qn:r
EIEI|6{l3t T.Ir{t c€fr{l qfi-sl< cl-R'- qh ft om c{trr 6fit qFs I qFR sltrr, GprlErls
(sefq qren< nd <qr-m {qr{ qffrq) TErs< cc{r 6s'rrlt ,c-s <ifu< eeR qFrc<
eru\e Effl ef[c-< csfNR qqfr r Efrq<:rc{I e R{rRs qr{rs< qtqfu Rrqt n,
Efr',$r sl-{qr Rrc{ qTilq<Q frqF Tr{rs qr{ I srfl :rn F-?t-Ft affi qq 5{
qRum{< e{&TR srcqr firqffi-d, cqelr< tets't<t ft<q rr"F s-itrGr, <Ft-fl <tfisri
q[st q<r ft orr
Dl6[lr<, crfs e at* qfrF'l6l;Tt s-?rGt I qqq Rrc{
1E€6< Elg ellTtNr{ Cfil a1-s1 f{ltrS efteflqc4< srst qrnra d< qtre qtrq, qk iF.rrfl c{rHl
mrot oi qr?ni q ft or< Il;il {IlI r R$r tR {c'Rr <]?t{lr{ qrq qM,sr {c'l3r rq
qq{e eR estefc{ Fst o<rso \3iF loTrq e<( Etft{stffi{ eQ
1frr$ (wqftl
qtfo-s \ffsrF-d c$rs Tffu TcE ql?llffis rTI q[q.I sTt w frqn e"K qqrR{
fi-<<tq lIF{sFIr fr{tqrc {cdr fficFrq :rrllvFr
qir*r qcuFF {A< EeW <lrr{ 6.tc{ io6q{ qt'pr64s
Tq E[q-r qq-6q( cql<6n
FGr I er{er<

w{tqilr$

cerr$

I

r

cq'il qiRcq

I

o1ffi

cq{l Tl-{, ,qsq oq11 q<( .{.$8 qlq<F[,
{<tF< xc<i <ffs Ecaro cftK
qrflvi F<, F,l'1t6q< Gir$
'6q qFrri wG, 1fr<<1-rorr<) q-f'Trq
cl{rft s$ird $ft-s ftfr q\fl \il-d mB cqQ I'
€frgrc {At Ekq-d re.rrq fiQ cqrcp caH TKcE{, {l skq-< irf c't-rt TTrs
T[6Trqq r q-+-q

qft

E[cq-?r

{:Rr?ffir q-{rkq3t

qffi

T{f{{R s qgt ft<q

atffir qR"tG cq-{rs oftfrffi{, Tld qFU &

"ffttrqr<

fifrs Rcql r frq

rtrsq
qr\r'rmq FM ftq wpkcl-< qrql
<r+qf ccrcs

wf+mfn, eQ T+-q q{RcnTq.ry gTfiq efcqd FrE6

http://IslamiBoi.Wordpress.com

Et€ftT:frffia1
qqv {Arqrr$ sftq{

c<s1<qFr

cr{ sr[st {t q<( s|cq3r rfs € <FrqtGir ffi"tG
qrd
.T-trf cstclt 6918 <rirrstqt I
qFr€ T{E 6{ qqrlr<{ firm qcc< TT[q qERd
<M cfrqtfrffi{, v1ftqpQ vftq-d
FrSn ckq sl*l T+R cu}t o-*RrEt Tt
?F-fl"lclsft

wri

ffi

r

EtF

q"ill;tr fffh {R(tfrR esq Rrqt qcm caft | qFnq
amtet
sRt
ceno
or<
ftq-qtft
rns
Q-{r-{<
w.r$
Gs'te,-{R
T-rdfr,
mt68
tqt
nfrtl
{G
{q-<-\rfF 6qlra frq1<ftss uBtfr
.Tq (ql.)-.ffi T,tRilt qqq T.|Rft, {t E"lr{ls Tcll< et'Ttcl Ril({ rrccB r qR qlq
c$ill\{tr{< vc{t <fffo otRfterqR \c{i eff{Icr{ (qt.)-q< qF{R-s q efcq('t ctrr

vfcq-d

r

Fl$ft{lB4lfuE<t-r{ ffi{crcq r q$ffqqcq

W

qtfr Tqcr "ttftKR sK qtfr< sftq.........qm qtfr qtct
"nfrcs yfr[{
qFrrd
qsl'l$r{
qFrm
\Tls|gerqrs
ert fu qr
ftrR srcqrrs, {l.fl
TL<R6{I r
q{ qlG r' (qlrts ab-s8)
'(qt6{t t6r*R1 TMffi
orrq \ol&< stt c.flsts{rT I 6q <q-rqt, R qTlir
ql1tfq
uG, fi-<igt € {ftss
FKI qFcfE qlg[q{, FFIt[q-d q1ql w{t c{.|trtl Ev
cQ, {fr{ s <tqqR qF{rq Gfr qrq........... 6{ qtrm qtG, q-flrQ qtfr omrcq(
Tftq qNR <r<< <ts1flg c{trq FrrsR q<( cvt{rcq-d cn"trq'{ frRR..........
FFrl[vi-<-rs

{s-fl(

(c\e-rcT) q-fi-s.r<-iF|.ir qT&<

qril'

6s:Fr

scr

qn

qr+cqrq

srr?It?' (qFlFo-ba-br)
eQ EF sr[-s< trq]-€q qrrl

1rkr {cil ra1s {rfi o.rnim lBrsarnr T{,rrc-{r
qt I?Ig{T-s 1fr Oqqr m$ <fft qrsrq I q R{qt T"lr€
qffirq ccQ eFffq qraffi sartsfut c'Ft <Firl3r qr{t {t <ft:qnrr< e6sIs qt&<
q'r{l, qfsR sl-{ffl 6F <I-6 T{r-stft'Rqtr{ CI{ TT{rhrrs {6rrrqq, qqKt
qcKq I wTil{i FfRft

ffi

crq ER{I{ qqq?Frft 6-Es{R {lcq TF{t e-sk E{Nld {c{r Fitts qcT
efifi ql sIFIr q-flIfuT< qcq] qrsfls e ccRt't qtfh c<t+, qcl<rl'ffi curscqq qQ
qffinr$ <{T<t e s-frq< q-{{ftq< T.I6q nffi6q <fit er< frT , qqrc
cDr{cqq

ffi

currrqq c$t ef[q-< frq fiq qtG< cryrocn<ro 6qq'lslg ?F-{R q'r{I uKt {all-{at
cTe|cqlt fr+ e EqctE qF F-fis I q<erd q|qR el{lEtt cDKcqq; stccsr q\e-t ffi{E-l
s q{trc-T{ \eet{ Rri 6-53,ft6E an-oR :{141fr rq<( qErqT <rr{q"trd fr+rq {6
csl{tcfr{ qqGc{q er$H Ec{ Ttsrld q<qer[q-< crcq q-sq emK qDr6R rrt.6qfs,
Tql-{ts Effi g qql?f1-qflftr< q6el Ts-q <-t r cocn cc'{R eR s6ci16p ep591s
s-dt 6qls r qt< 'eQ Rrqt elfitr$ q-s{ F-fl e E{q.f fiT.R Wlg s e.tII 'Fft{,
mrre frqmr cfiIqH Es$ q<( frqrim s"rE 6{q' {r< Fro ersrd effi q6q qefiqf
{R"t& I q-iprd qqf6q qrcqF-{rd erc$ro q-{tr C{ cfl-v q-Tld wqr q€ ffi mt
qcq cfi e ffirs srq-{ EG Svis {ffu<
flifr s<t qs{E ft6s \T{6qf$-{ o.rd
\rlSR s<fE qtEIft{ qtsfr{ Tf{tTr ckat Gfr fifiRs Tfffi qfrufarqf< qi''ri
qrlMfrT frsr qF{rF{ r 6r< <M {Ec<< retrq cftrq cq'fl-?r qr{ rr?Fr sl*t et
ersttr|l^F <tm, fre$l {a flA or< qtgf{r <lftrs, \o$t qeln ffi sEq-fia a|qt
1

http://IslamiBoi.Wordpress.com
R€1@rq c<rf<rrsrFr
ersR c<t't qfifi, ql{vi R"tvi, na< ?qzii s TfdTfR Tlffirs frg T'c< cFT, {Ics
qry< qfrTq
qr< {M cmr, rtls-qfrK
vrrm q-{cs
cs(rrt TFr q<(
cq.cet &5 sFll {cst-< uttrF ctgt ft'F "flr* | ftq qq< ns"t ?ml {?l;t srcm TH
c{l-[TI ers[g qM sl{rcs qsF{ q{ {t, srrq q[qirrs frfi frq frcr cqq r en m
colffi fr"fn"Iri celm qtmt <-!r
r {fir.rcs cff qkq slm-< set-?t qrflIq{ R{F
q{{rca qrffi Tj1els s? r frg qcs€ {?Ft sl3il cR{l{ q-q il, \5q"r qbtq+r< eTfr{
q{ q<(sEq-{ Ee >r{q-s qRR qvq sE-{ 6{c{ qt[c c{: etKt
\oftq<rrs
'it-$\'.t€ T-{t
rirrre"lct qr ftrc fi qrs rrcq
frq6d e fr{c <{qt o-*n "m @ esq R"rcq.< <{qt \otfi< TtT6{
*1SR<
cfl T-{l Ecq, {l vlcqlrtT rflTcTfrT 3I ceR-s q'rft[T 6olFt !c<( sTffi3t wgRarElGts

q{t

ffi

{l

{fu
I

ffi

Essslr{ {f&q frco "m< I {sKI( q?FT vr[q-{rs 6F $fir{ cq, qrsrqt rfiB, 6Fr
n<sq Rqqr{q|ft g.ftn< s'K Tfiq qeTl-?r qr{t q['FFt <t-fiq? stffi<rrS ft C"fqCq
,f6g ar+l <ifun< srdi fr(RE rn(rc-?r ql{em ,{:n q{'s strq{ frrs eFfiR Rrff
{Icqqt, {?Ft sBrt fifurg firsTrq{ qr{ TrRrq orcqr cq-$ q Rsc{ qqt{d sl{J'qR qfi q?n csInt qfrrq cs'rrqt Tft "tlffmR ..... ftq qfr ot srn<
ctrR r' (qKls b8-)o\)
ffi61ql'5q r{-qq-<lft ffi
q<'K stcrq IF (qf.)-q< qkq 6$-fl8{ € Etrd lr\r-Hrrcm s-6 R.qr6'< fr<Kft,
{fi dt;t ctcct RrEt <ft Aq-fln-{ silG r ,.{ otRft qn csmqfni{ ffin aata wc
qtrflEs qcTR q<( csl-?rqrcfi w c{rs c+ft qrq Ecv <]Krq I q?lfn q< q(]s
Tmsbf fro W {fi qcq r orrofr ftrfi m$ erc'-d {fur <fqt qrrrcq, Rfi Wrd
6{6qd frra ftd q-{E qrr qc.u \olfi< qG $fu{'rs <r{t arqcfi <{qt cq{t {R
eCTd qFt flla{rcraT, qFr F[q-{, qE TfT, qar st{R W {rterEt? {c{i
qTlTqcc
qq-s qq.+* fr+<*rn
Tryt (qf.) e sRrqB? \ffi< <{ql ernrq r sQ
qcftg qeIF *"tA ?(fis qr+stil-{ Vffi "trqq p5gcq r qw <fird "r< qfri qqq
{st, st{ sc<l ft{qr{ Ery qnr (q.)-q< Rffi frqfis <{ql o-*t{rrCR
qR
'K Cq"ll TItt, q{{ <ftK W$. tr-flEr{{ C{ €f{(rt qffiCq s.lco sR qftt
R$rc< cfiFrs q-{qBr yrq {-{t qm(q, Erq {fl qwcq q-< s sl3r ql1.srrq,
ftt<q\ots r e@ frvt q-{'Fi qfc<t :rq {<Eos BtgFls qmcq I cs-{tBrlR <(rt<
ml-srqlt s"r< E"n(tR TcrFF <R< {c< Effim s fr"tcl'Ili fi(F qfrq, c{c{ qtpl w
I

r

ETf{, 't(rt{F, Sq;{, $ls s {rsr E{Frf<t I qrFr qf{tcim ffi,r- R-<<q eQ 1rt qlu-f
q$' r+'frlf a<tro vtmfr r <f+t emrq qE {fl< q6s Gffia s sfi qsffi rfcpr{
w ql&T cqfsm-d q-"Rd I q{em <ft Aq-lmq qrG< n.ff+'-{tl"K lffic ErE (-?rt
qcrrq,, yrq {fl qrq(q:$1 (qt.)-q< Ftrq srEt q[il 6T-{lEr{r sIGR TcaR {{I
dr$ sm qqq cs1ril {fit Trfrc{ cqrK fia-{ iFafl, qfi E.m:r 'rT 6eR;6 q ffi
UqItFlg q{ srFt, {?Fr sl{t m-stBrr* qr(fficf c{cs ctrql c"rmRml, ftq aq o|1.{ qR
fr-{RT cfte ffficqt, ,.{<"[< RqqTs qc{ yfu frqlc CFE(E ep srrRcEl r e
qfficq TK {c{r qErn flrr+-< ckcl
acrru sE q{ilr{{ <f+ts
T{f (ql.)-.s{ }KHR

http://IslamiBoi.Wordpress.com
c<FT=rsn=r
<fqrf{fcam eoB a<"f {rst'i qlrq q<( {ct (q.) qmqrs frq cEnq cq{r{ qr{l
qlqK o-m qrfft I
q<R. cRtr
qsrr< q?ql v6, qrt c+{t qc-s
'rry TF
"rde- ffirpfrr< c.rq Sr* orq w*.q u'-{t q{ qq1€ ffi"ffift c?fr\o raro{{
qrfl cr <.fqt erftq slqcq, q< fW<i qfqRfus dm we< <6
{Tftrce,lgt s-{K r3qt, frfr{ qdft{ qFr{d clccl sqt <affi m st frs{ wat gB o-*n
qrr T{t (q.) qr&< wr cclcs {tqi T<'t Ts-< q'r{< esF EGfiftq-{ cer{q sffiT
q<( {?Ff g'1-g1 q1ft T-5g <6[rEt, cq fg cs]:rfd r6afi qr[il frqpQ ftq1-q T-{r{ a
T[g].Fq qfs qt qfT{t qHRrs emr$ cq'?tr<t- s{{ sIfr.< seri 6{cr qrq qr
TqKfr r <ft W-q wfurs Fr+i{q ,4s qEfof{ EtrH T-{60 {Et q6q Ew=r
qftT& ql"t{, {fi-{rd 4R ffi{ cqtrs ttrqt q<( skfir rlan-{ €eK 'flqg ETE
I

qsil I q ao< :[cvt erK q?Tld ffis c<< flref fra<q c"i't TTt RtT[q
Itl wl' csE{l T{lF "fisxt slTI ql
q {fir rc{I TcsterEt qf{K R'-{dq qfiTq ccarfl tr<Q ers +ft.g.;-c<
cfltlEllg cq[-6QrF|g cqq q'm r e{.iotR rys, 6tR eryF GF:H qr< q<<ft qr< sK
<-*n qF+

r

Frmt m +<

qft-s

@

q@

eQ

rffi<

#a

66 **

qnr eR fiRrE eQ
qrfu{ sn ut&< qc$
(wt.) vt< r<r$

R-cEcq

Tct

r

ffi

Trq cq{t sF {q{ 1lr
cEffiq-d-rs $nl FTl< qr{I qlr{eFt 5rlQ6-aq q<q
sl\s$ sQ
qIgR{ T'Eq q3r qtft-{ s-fl< qr{I ml{t sr{Rffi{ cr{ F{tEr+< {lcq qsEc{
qfr q{ | srrq cgKqlqe ot{s aE-q frii1fu cn]=Ffr{qI{I qrdTts iFTK qFr etglr{
c4l$ sTrs etrlf{ r qTrlll4 qcq,
'qtff< qqs frfr? Jfinn qtfrn q€Tl{ sr{l' {ct q-s-< q-{'641-E'55 apft

ffi

C<-{t Ec{ etcv

o-sqt..

... .. .... e<s.

g,r{R

ffi

qrp-6rst'5r

t'

(ql{ls

)

aa- ) a q)

qR qErRf,
'fs c?rra qlrt qt qsre :r{enT"l{ t<r<-< frfu€ .{qq fr{s-d
qtrR smrfl fi 6.;-m Frh1ftolq mq ffi
qrq
qft<
Ts rTrr<T s$qrR Tmcct
crrlartr€< ery& (qdtq cq firq-sF q.FrlrT|-< wql Sfro "fl'tc-{ EcRiq) i56 e1-ol''[
ffil{clt qF{ T-r$r, qlfuT 6q{ ql{{rs sr< qlsrrreT {E ?FEterqtrs r qtfrcn cq{ sK
erTE T{ q"orr6, frfr \dt[T {t6mcea vl< qr$ crrq <fr$srr< q-<ltrs qtfoq cqq
cqQ Xq st.gftq {'R-6 Tt firT qn {r{ q{]Fl] rrsE {A-<{6E-d qttF{ qlbcq
r

,sr.tlq Ecs. fiQ {E qts$E

ffi

frrg{,
rrfiTsft, q<$E qtfr corqftrd q<Fr rrrq cqRo qr*R
qFRr +qn Ratr<, Rfr qrsFF{-sA s {atfu rtq-fR r &fr eM <trtR
(cq

rq{),

6q

ffit

e xdm +-6t qt< c{b c{t r
W ql;t:Fc<;I q?t( frfii fr-{r TTGt"t I w4{,
qlgRr s"m fru:ry Q'Fr T,r{t q<ifrdtry qleFr T.rfi fi-{s< qft< s"r<, frfr (ftq)
qErq s 6t< q-sq frq-.frq< e"ra R{l:ry Eq{ srcq{ q<(6R qTffiq oml, vrqcE?
ETC9I FFI.<I Rq'IflgE[Ig Er{ I'
sKl=r ere! fim& carR 't-?t otRft fiq ttfu€ qFffit Darcs sp a-s5ql 1 qQ
uarm ers.mtrn q|grq qTrfl qFId <frR ckq qqs q< s$qrd ft-ro "r+*m frca
qrn | ft-63 qrdn ccQ qRrc-s< EEs c{ctf qrq.fGs qsilTt Rt{K frrs q<( drd

http://IslamiBoi.Wordpress.com

st'€*tr
€Tm.rRct{ ft5q I q-6 <ft wquqr il{ftr

c<Fr<rqrr=t
6r< qqs s{ftrd

s.t3rcct

qlsR qTrqf

c{fi Tl+ff{tft{ t-9< efgB<

Tlcq fi Fa[ atrct q3fcqt | $F.it? qcR
9r< t<q <rK, cqr{l ccR qrcffi Tell, {fi cul{l{ <?r qnacm fit ceEa sl-fi..<
<(rtsrcqircr 6{{ s-<rcffr ..... vfr ft qmnn<r+ nenaq* cs $rrt{ Tr{rq Err6<
cryE cqrcr{ sKcq <Ks{ s-r< c,qr<?' (qms )ct-)ca)
qaeK qtfiNr{cm qfu ft ft .lIR 6a6q ,qr{&rEt vr{ ftRR
cqrt Emrqc{srER qcqi qsF q(us vTrq3t FIrq q-$TR qlgrqi rrq cers dt{ fiqrffi
qrqRrql, sBretsr ut q].ryt Tfi qcr {ls, crT:FI <ft tr-fieq q<( qqrFi cs q< qtFd
+"irq qrm frq.{-{ qrfl-< er.ir ffi {c{ colcR
e{fi-sk< 1nt qr+fiffid rr{r qr{ qr vsorftr wrrcffi qtrE-aq e<< frGn
lf-qtr brgq qrcR I qr{In qcDq,
\qr{ sm-{rs cql:rql
m
"ffi {cg er{te{lqTfrT{lTqERErriirrsffi,
rl-q< <q wlqF frnftKft c€f{rfi ?FGr ....... e<l co.l D-p--tq
ft< qfcqpk-{q qNit
(qFo wn cem <Rs) <;r( fierqt cqfr$s c+ft wfq R-{ffi- snQ q6uq m{ s
c{c?BrE qfG r' (qme )ca-)cb)
q<qir qtftfi fr$rq? RfrT fr-s clrdem{ts q-rqtu-{
eftcr umcq, qr qR
qnor,
qErGK mq] urftfiqT{ ci?fleflE F.Gr
Rvcs o{t cdrcu {ttr fr-rt< Are @-m
€:{"{ R&T {lTes 1rln Erg{ s-fl Ers6E, qrsq{ +Sq qmn € \e-R en-s-gts
a""6t' nsf e.-*t qcsre q<( qsjs qqr*"rff qrr* TEqi-s <1cs< xdtqt e CI< qrfr\{qr6 Fq o-<r,c- <-{t qc{Cq q<s.6R clcat {efFat <r{q? T:l-60 qr<l"t q.Frfr{I
{6{(q
'{T{ {q-d q's-q ffi FIsrgtq<i; $5q<, v.t {ller{l <r<Q wr sl.trFl ........
qB'R sKrfl nTrs c'nr-{R srffT el{ qcij etet qnfs q-?r csB qR, qr< frfr
Er(q'im qq(s'r{ e qffiom qc<l frI-rqrfl qcr 16T crgRTld qrqi qcv frra
qlfm r (StTlrc- )bo-)b9)
q3r'K qrsR sKrfl fia <Tqrs fip+16*n s, frfi €dq-{ro C{ctElcs< erfG
q<(erd ffEFqerq-'ftdq.rfrc{ ccq r qR eoefla srcq'< qrf,{ qwnnQ
<-ql ilpq
Grqp v.r6q"rcs ffi cq cfirFrrs{ w fi'"f&cfi EI s{q qqsFs qc< qaanh
r

r

Cw,lltl T-{rd o.FTqq efr ri.R frrsTR qa1<s-sT q*Rdq6tfufi1 r €-<F1IE {cR,
'€Kl csFrr$ eg.Fn s-{rq, trqT cs{Ftr qc< ccg c$-$q\o?
TrE qJs,
qtfi ret ax q-s-q-{ c,-sffi q<( $fl fu{ qkq erctr{ qr{r
rc({rq.q.r{slft TE I'
(q]-sls )b1-)bb)
q<ori, TrsT{ qtft
qsTE qHRr qE |.[-\9rd crt sRTql

+mRrqq, cq
cErtfr iF,il Gld
qTfw okq q6s rcvrq qfrs,
frra {ftq EK
D'{qFR eo 6q q?flr{ Efrst qm r qt{ qER qTrfl eQ <lsiFd 5aTn fr66 g6
<{E ({.)-q< $qrc{ vlcqilrs qsF qTl< TC$ elI<FK si'Hi q{( vfcq-{ qs.T cq-{
cqftn-<rc qRsrl"f +;ffi q"rql F16q1ftqq I q<.[qq(q,

qarfst

c{tq

6r{

"t=+s

eryrr-<

q6s <rrcq q{q 6Frs s q;ucEt
et{ cerrs qrqro TA{ c{.T{ or<

rrql <E:{q

http://IslamiBoi.Wordpress.com

.sil:qlft{ :fr fi54pp4

C?Ffq\qfaf

r(ffit, ur+ FEftq;r ccE "tft{hRcq-<rc (wq<rtrF Fl{irt qqfqd ctcal q(ftr4'K
<lfr[T FKTRia) ...... qF yfr m{rQl \5lim-<[riF, sl{t Fl*l{ frrs vtfrrl inlre,
qqr qfftar ea frqE cq"l(qil' r (qmro )ba-)bv)
qrF{ ccItrF Wtr{ {fi Wdq T{'r (C.)-6S Er6i't Srd rFqt FII qmcq, 6ra
crqt{{ 4r< sclt <qt qc{Qrfl {-{Ttrr ctgt< frco- rFclt Tqt qrr[q GFT6[ or< TlTs
Gt"{ cqq rrd q<( srq qftfF qtrF qq-?ItrF? GF:F[ or< ftcq< q fisTl\g-Rt
'l3t-'l-?t

ftfi

fi

9rccl TEcrd <trcq
T.ItrrrI D-Fr rIS? 6sq;T Trd \fl-?n flfu{r e
qRRiElff qs? 6{T{ iFK cc 6@lrrriF c(iKq T'c;t, \ffiF g,|ili rEq st xwr<
qfur s lr-w6d ql6t cetGF irur* sr{]'{R-{t EtsTt {c{ etlror 6F:l6t ?FGI Tr.:[{I
s q-?r fll.TtefiFt cqE$rfl c?HrE Tr{ efln qrq coFre[r{:r r{-qF$ sefiarqf? FcNl Fil
q[-Tcq cs'gr rFGr c{ Tstcf TGr g,F sffF q<q \fu crcq cql q-{qT w"'rdTql.g Trc?N?
eqelnQ qEIR \olltl-qt tn qr{r6 qir{rc{ {r{{rs ascl T<-c<;t qr{\3 q'Hfc{l {6ftR

Erfl

e

r

qffnq

q[q

,

F.uftcror< ect aRcf TGrl q<( Frcd1 ns ({rn wwftl qtn Fndq cq-rrK
qrrrccqi{ 6qrr+ 1{ ftRK lte .......... v.{'RA GA
q<(
q{qr Vfr
"nrotl
Tq rJ&, {rfl FFrl{ Tcct rtq {r{rq, sm sl< fi<qT{ e frqR{ qntl.9_.I cclr$
6q6a rynQ qq(sFr \r-rd ceIc5l $s q| r stift €r< eFttct fifr ctfr{ DGnq qn :rfrr

qm

firR

sld crrqqreqe q{
eqpfc< a+,q q-ffi sefieril c(ftqsrm q? {rltr<.ccql q-{frro art Ecrcq q<(
6-{rlK Rtrr fto'rs gtn {dld Err$ cs<\o \si frr'F lgserql< frrs fitrc{< 1E
qffiq FirI EL{rq, {K <f{l q1nqslr< {illqq qFRICT< {Ct{I€ C'f{ sfl qmrq
qK, qQ s.rm cai,t o-srs Frc{Q qr'{rE qgrq{ qfr qrftql< firvsBrs qrcrt
GT{qElsIr{ Vn mt {C{l(q
q|Ttr$ Ttt1jl cc-{K (D?f T,(ft, E$it ,sirq-?t
qatrq
{ilF-< FrT-{q< $o1-s .s+F
q<s.6F

r

I

r

ffir-

5-dII

I

srs'ft-f{-{F

ffi

5-s541 I

SrgRn <-<iFrsir

s*l sTqt nr<R qqEq< qQ qq

http://IslamiBoi.Wordpress.com
raFt fTrqtfaf6T c<sf<\5rFr

st{Filta

\ETrq q['31-qs

TSr

qEr.|E

losFT t8

r{=FTT
A

qq$1c1

IA U

U

U

A

Ejt,rjlyt*

f,;g."4'{;6 r* G"et u t"i, l,ri +6;5
q # v, *)t u ;!t.l,'i, #!@ 1.4"3Jr. u iit
t

|

i

u

AJdz

@

t^;,;r 6,rili {i;}eo',,tr},y d\fi$,',{si
t.--

i

t

6

t

el Y!

-t

A/

Lt*,t-{

Nslt

I

zzt

/^.

-l\znz

zzz

A

h oz7

}r4
Au

t

^

/.

t

f

A tl

3l

-r^ft og

Ao z t\

Az .

6

z

..

t",

z

z Ao

lf

z

L t

.'

/

I

oaf6,oJl

@ zzA zzz

-z

z A .. |

zz

$'
ziAt

Ul*J Lt-,t{

6I

tr

,bl u/-/l .J=*.1, 6 t'-Ju tt3 uJ t;u

6,$J|
€>

I
i

I
r

t
r

<<TFr <*{ qr€Tq g,T=rIETr<t qTc:{qtfuo
qt-x
ft-r e[$l-q, q. (6q qft,) e (rEr) erq FFrtsr q& qlfrq r-<I
l.
qKR sq gfr q< Erfl (<.lcT-<fiT ) w cq?flrc ettcrl, ftl{qFrcri< qni (efr
q6q) eoD Tiffils'i, qsq< (.q <1|"1|c<) 6uT{ln :q6;t C1;{ C$ftril eT1r<R
qqft"fq qt qrs r e. ( R ${q, q fuqm) c',.trrcfi{ {rftrs< s'tq celrs
FNICq;T T](q qt ft'q 'fltrTrqcscq FFKI \5K (rclRct) w1q-sq s'crt q<(
El <Iq ftn ootqst qfl csffit +-r1"lrm{ qTrKor +r<l ql; (qFrycE) csF-{t {<
TnQ E"rcq..t ffin D(Et I 8. q:H Trct qq{Fi ffi q<q om firmQ- Elffi<
e"rn q|{l-< qFI|{ qfrrr\g] {fi vl{l TlrrcT c{EtT {frcR qrs-csl, ft<a lwmn
qFnFI l<i frn,; {fi \orfl (qRtrrr q<) fr$q qrpt r c.. (vtil qsr{) {fi
q-cq-?r Trcq wqr< qqR qlrfrsJ, trfi \olfl qqrsJ qK ft.?R <-qpm s,
ffi qrqn FqlT {trt5r r' v. qlcq< o,rq rft "ffblcTrqnqet qffie qrfr
Etcq-< frrsq r-?r-Fil, 1c+isn<) T{TCqir€ ffi er{ +.<i<T (Tl-fl{T \oEhrl
qnq ft qID"<6f Trra) I q. q\o{{ qTfr (q{l< fiq-{) EFr qFrt slffi<
(qrsjrsK) srcq \ofcq-< olTffi {cE r{cE <{ct r-sc{t, (TK.t) ffi cut
in<t q(<,
(cnrltnl qtqF frqt'x qtr y. 6ft-a ("rl"t-Tcqi-<) tR$"t lM
qfar qt'Trl
. -6<rt v :ryqfra1 q
(s9)
a
=.Tr

I

Rrrrq qT \e (<F)

http://IslamiBoi.Wordpress.com

EFFft-{:fr ffiq

cr661qt4

ofuj:$it j'4 rt u';] ;"J33 ";;,6!J1.@LuJAry4GG V:,;-"'iJi ,"r#-Jtrt drt *:ti

I zz
"*2
:.,^*
I

iEt

.

At

A.

z AD

.

| |

Ai/\

Yn

ttz

nnn

..A

.tr|

2.

t

x

(frfr-{) {Kq< €TrK qfff sfft qrq vKF rqq {f,{ I b. q< qg6 ei16 sfrq
qlt-fl qr<, EFrt (q@ qvt q< GTriF, m) ffi
frrqcnr qG qr{q ?Ri[rq,

FKcl qRt (EFRti

ft{rq) qrl{ qrrEryfir$ <Fffi:er[gt

r

sr€€r<

qr{rTs 5-b
vffre, nlq, ftr, cfl'glq
qE {trcq? *e nq w-<
1*lrn <FErtn o) str-cs <I?rElr q(s(q, <Ke-d rrt
qc{rq qrIT qfrq tl-lrrfi qrlxos ($ r qq< qsm< *.t c{rq{& il T'rd qt:trdt
fre TsDr-Q erqq or<E qr qrair qqtfrq \e c{rrFprcqtrrl ct-{q s'rccqq I q-< EI qcuq
qtm frfu qr-{ EIRI frE qflj frTrs( qG tcli\o s-{t qmR q<( qFfcil qrfl(q 6{,
qE csrrwn Rq W <qi q-on n qim qr<ft sttlRqrna qqn{ q*r qql <Ke<
sryq r irT<ct{ cqqnFfi qn(q 6{, qtE col3rql;t m frvg-{-d wsotRq< vrkel !cr{
r

qrF< <rEql<r

qq "lfg

cltglct c{lrfi ql1tr <F-qF oroc- {rdR r qd srfl
sfi-< Ttrq€ qTe[ q$ns <3 crrrq 6{, q. 6ssf{ ciF,rr{ rl-sTd <trs:r{ I €(qil
qTq6a csr qc:[s
q<erKr qtr-csr<-qltrFr <-E Tilir {E-{r F,in e(T(q., ftq re
?F-G[rq,,

@

srfl csl etqr< nR 6q {trs Erdt qn.ror<-qirq{ qT{'t 6ql'nl €R TFrt F,il[s
{fcTfr I q< qQ al'fldfiR qcuq qsaff{ qftE s qASq q1a1 6s'fgf{ qf{rfi Aofr

gms qT{ts{T{, {ryqs qel1q safi <DTI
s<IE 9llKfi r {p-{li 4:f< qsq e <Fiemi< <Tfu$ qd e n1IrlEE {<"ft sil 6qls
ql cs;i, q< Tcql c{ T T{cl'<rTR s't q-{.ll qlc<t q6aE ffi
{T[, qR qrrfl .st
aqffi caft erqqmrqlqiq oR, sfrs efi qrcrE c+.rcqt Ws ?Fc[ qr r q< qft+
csrc{I erq +s r E'RFI EKI ql-qrml

cuBr

sd qmRsffi.nqrrryq,

w€,

qfiqr-Eil{-ftq-6ryr*na q6q Brn'tl e<q RcrR qce ffiqn cirsFr {t
q|arq
qrnr.q I' qqfiq e qssqrqt ql css-Ktrr
cq{rr r|rq
Rfitr rFTIR
€Tqtm qfi-s qqqrqt'r rcq or<R cqn frRiR frrfisrrs trfN orme ErsFtg
qsasril I qFr 'ffis.r{'- q qcuE er{ frcfi (srd cqr60e[ irqt qcq)-q< gcq-.'.Ii (st
q
<Ercg Dt€Tt qrq g.t) E-g <rscq r q?ftq <q-ce --"ls{l q[q csElr<T Fe[ qcFrt
qR

ffi

r

t

C$-gT{

r

()) cq"F )E ?rrfi .c\ th, tr c(6{ct
(t) e{ "n6{ 8l Tst
q

T{t

\TI€r

Ert'<ts

(

gB

)

clt?It b/ qqfrq

q

http://IslamiBoi.Wordpress.com

c<Ff<rqFr
c=Fr3tgIlTCGr3t

fr"Ra rry€.q'i :$f{r{

g;Rqp

'e .{qq q{D cset{ {t (gf{R fis.B q-{q{Ec$cq, *i*tr c* q"'fd FFrld rct
6{{ cSEryt C(ft{st ql EIGF" qrr q cs-sFr c{ft:FKriir qm qs qfrs $'fcm{Ht'
q 6<F-qR 4rFm qrsrq :rr{sra q-s-d T-{rd q'r{ q<( Ge|.rT.t cFsR
Brqr$.........q 6ssR cnQ qqrs e[slrt T-{cs EF Tl .c< :rc{I RrTcq qTq TE{6s
6R Rrrr u,F{lco EF st srfl efqq s-Gr qt, E{ q 6ssK srrur< qcrfiRtqrs frq
ftttq"ts R{r{< fr-+ qto'{q iFTcs DEI, qqfq{ qE'rrqr ftco vfro qR( r1-grs DF
1E< wrct qlrd r"F6, ql;t srr fiT frR frs{ 1qqEt, a{ veqt qr( qsB
{S-qTfrtrft wrq r ur< q "rcq <rrcQ qrq-o dFt, qrdFo iTl{t, q54q fr{fr q1
w-6 T<[ s efirFFr q-tr6 \9= chrflnld iF.rq s-{R c'IqT{ TC{IR <R s3, sl qbtq 'Trr
6Filt sf{ {t I 6{f{fr{ls {f{ qt RT{ WtEr <fif frr lTr* tFm{] frg eett W:r*t
ftqR,.ftV st*$' q crstrn Bffi{lrr ql.r54 fr6s 1u {nrlr.cq qftr* {r{ q<(
'tir'Kr$ CRISI ?mrr{ sBrl q-{E.<t{t frrE-< qcqi'qlqfq{ lpqrs T{q ft-s cerr$i
cRlqtlrr{r{tfiet c'iF qFFr{ I cld 6q <rfu qr{tTd q-<r{? dfr"-s 1fri6q qnR
qfiI T,rS n-{p ultrq, qrs q6aftq qxrq-< 3c1-6-g 6ars8 r(rllt{r{ir slq eF
T3rF qr{ .q{q.slr<t firr fkr cc rtt{t E tt{l cr ag< ft{,R qEst{ e<< "tR{
rT(sld qwro efl3[G[, qt Jr{ecIII qft iFfar (c.) s'rrqq s ffi
qT{ri< {c{t iF,:rcs
cDggQrq{ q-{(

Et-\geFr

ffi

g.t q&rT

frrTRrsq cutfi Rct<

e{ qr*{ €qftq< :rcqlt e n€rrc ffrlqh

R6Er

fo

qt

r

,fi( a{ vqppftq fufd

mrnt q"r{ft <rEEt Tt ffi$
5qr41ft'qs q-{, {t qF{lir
qfl6q
qrRsft"f<
q6qt q-sF Eqf€q
qc<
&ffi+ fui
Tlsqtfu
"m<frq-q"ft"|d
ffi {$ qrt; <-?r( cr{rFrs q{'s ft<GK q?Fq qrqr-?r q{r$f<rrgR AqERT<
qtrl:r{ I q <Frql, qeFI Tr6d c{$t:FF-{;Tfinir c{l{F firrcq, mqR {sq slflqlrst
T{t{l{ frre crf{tm rscsRldQ qE{ q< cqlrs Etr crd crtrq q<qqfc{fr w+qF fr-6s
efirg c"f[q, ETgffi o qGq-s {6ftq e qsKft{'s.r?< T[{i ei(-v' ane r qftis qct
ctfrq sffi-< W-< \s{rtfdil q<q ftrd ctfcq q;fi qlfit sl-6Fgl3t
"fq-s cr-sfrd{
qrq
qpvT[hir
ft"r+ r et ftq cclrs ETr crd rtsTlQ
Tt{tct<r wF{FFrrsr qr{, qFr
-qQ \$il{FffilT{ q{'N;r cqrst
XI-{IT tqFflT vt[q:rr$ ,Fq-+ql{ ftRc{ qffi1q64i
qrcq
cDAt Drfrrl
I ff1vrs cTcfi frro qFm cfitd q'c$ e<q "tffur <l-qt t{dtr
qt'Iffd qrnl qn3c< eo qrd eFET cfird olt ora qffirq r c"f.t oc*cq ftq
qzqie Rcqt

4

E]m-rvd rqrq

r Qryanq

ns{tg

I

frq snq<e ,ei ata< nfuq<m q<qTrA e$q q-+qta trfftq Ecs EtrstR,
c{rsR"rErl sirF Er{rq Q-sq ffi{st e Frfa qrdFTccld I qeIE still col cuttbl
flT<qsfu qrry ffu< W Rttr< atq ocr qrF{rfi eqq Eq-F a-sca EtFlcfi
{r1trc wlrtfrTRIr{ qfirlft cclrF r 6<n orn El"ns EtF{cq{ Ekc-{trF q{t+.R s
wwrt-it cartrF | 'ttFRTo El&rtr{ q-er{frr stvq, \trfts +,sttd dqr{,
qffist e wr-ftrtfbt< gTFT cefrs rq&um q&qfr e ettll$ ErFR qs qfsR{t
qrq qrp[>ffi crfiqift 6erq 1 ,{8 frfi
.{rqQrq{ {ql 4ft (1.), crm on60l cqrro
frzE.Icq<

ffi

Raftaf aE \e (..t)

http://IslamiBoi.Wordpress.com
c=Fr<rsrFT
q?cq-<rs {Fr< \eq-q{qE qmr< frro eftrr ff{R q,TiIQ Rrfl dtir
q|rFn I qeF \5lreK€ \iltrF \rcr:I{J frre q5grq, qt{d-rtqTt, q'Ftl;t, &*sll,
qrgrR r sT iF{c{t &R
Etqlro s Es{ 6{q{rd ffi
1fu-o w"tt vrrs wr rircs
ptfr coq or<-{fr <-<s, <frhsrd cket qlt6{ DrErqq r dtfim qwqq 6R frfir$
crFqvr{ ft.s ql"rcs 6fiF frtrs< c€Eq I er{s{rs wi c$|ft lft 6.;-c< uzai
qqrq{ els calrs q fu qs qn{frFf r q{ mq t.c}< qc$ RrEt qfuK q{(
q-q-{Ar qs qFm
'q qcFE qs6 6$sR qt olqR orcq q<Q4qm[q r w'{< q<iefm 6s'Frrd rffi{
Tc{I tr{ 5$.164 qqftfut 4l ErS r (e< W+orCt< Erq-1] q[q.,) R;r q< qrfl yfr
(s-{l.rm) q-rd o-+ro "tlcrl q<( cqtcffi[q< qFU q cs-sl{ qcDE qrfr qTdrJ

Ts srd

r

t'

$or[qrFlall

q;\,1ffi

.

qrglq qTffi qEsr ETe{rs Etilt c{fc:t"T,
"1u
q{.BQ qrr+q'ffi,gtffE {r
$cq< sT'fiI *i u$"6fir $eftqfitft Jrsf{R TGr, qR
qm
q'rqi
q
Trrcq 1 qq1 gfiffi qflQ nns
+l-?il {r6fir
c+sn
Vfrq
efKr?fi 6{, Ti[rq qrE-ffirdql"t QTs 6$,st{ RqTr< ql;r<fi-dnR R csftrtl <Ig?t
q{qK c{rsfrfit T-?tt< q'6{r {r{-{rd frr< emcq q?R q< atflQ {A ffin 1q.; q{st
€ wTIIc{-< r{rrh rqt cEqrn q<€tq qrg(R{
e<Eslcq qrqlrp< :rdr€t& sR Vt< qcq qst TsI qrrqfr$rw qr$ Vr{
sqorfti frWncwo stinF "rcel ftRrr qfiffi q6q, q 6s-sr< fr6s
etrn Etq r
qmRcarq
cERv
r csqfr qqs cfcrrrq-{ qffi co.l<-qlq <tft cq srfl q,rrqfr{rcs<
q?F{l

qsi

crt,

ffi

wffi

r

ffi

csnfi {{t
qfr'{-6{clfiT1rm
{q$stc<
mrornErt o-<ro f*cn

fr{frr 'r<l'il srm{t qirq qcrq< y.f {{

cqr$Q

I

A-{ Vq]l srFrrd ems tq-qT{ celrs ql+{qlfr g6d {cr slsTl-{ sr{cq q{rs{
q6q6 qRnst qlqrq, frV fu qrqlc{<
Ftmt {f,slrq qst cqrscq q{( qsFrr{

p

lI{Et SI{sCT {FKEI 6{E{ BEh rcr qrftq I Xqs rfT{ qil?tl< qrcrfrl(sit ftm
frr< cutrq q<( s{-sr{ qKgE crlr celrFcq r ft{C-nr< dfr+, It|{t-S'i'lt{t, ctfler{
q3n D1Fr TfsT{ fi6q fr61 6q6q
efoHi q<q<lfue s qrslsftq TIF-E ffi
qFFFTE $T€lfr wq'd qfftqt frqq 6e66 qr++ Trd rn< ftrmq, qeID \5rifr-<
,.c

1

t{ ffv<t rs$q:R ffi

ffi ffi

r sT<t fr*rK qfcq crrq FK{R6{I
ftr+< e't<
qr'ffE qft{ Q-fi <r<ql r fip-E sn'K ETffi< Sqt-cD-q{r q<( Trt
cq, ft{
{fuT rfqK\5ECF.I cartrFc8s qqfftdEs"tlFsEcrrF
T<R qr[t, qrcRrEr
Aq qqqtq qrqRrEr cm fud 6E-qKt
ql.sr
qqRr
qflfq
?fry Bk< q<s. qcc
6.FFqIr{;r
{p-{ qir ,cs ft'{ rlVF, 6{
qtq srtEC{
qrs {trt qfgrcfQ +rs steff {fu qg4, RqtG{ q€E
q<( qfir{ qlaq c?rs lr1t {fu c"ttm
firuc cerr<
qqlr{ .q{Elv' *lqfr <l"ro wcd"fud
<t<-qs()) qrTcq I ({3 qd qo{rq qETq<a
(ffiqr s fr<qT-t) qtcg \e \flI'lsi- e Kr;rd qE'lgl frfr EM cslr{l Tr$m cqrt

eQ

ffi

r

qffi

q'{fi

fu

qffi

I

())

cq$ nttcvn q1-g qm ceEA <Cs gteTqgltrRlY qn-mFq
\qqEI

a

I

T{I \ql?r \qt'<t+

fu

6$FMF{'

"fsrol ?s|n|s'

http://IslamiBoi.Wordpress.com

c<FriqFr
sFr dt r ft{ lffiIq EF qrn qo Rt rlg[o, 6sry6q fl-$ 6<rRqt TWs<

cettefft TT6<

ql q{( d-cr{r qtq celrs {lTs "fRl4erct {s qr{'rir I Q5qtq rlvcs DIr qT{ qnt
Rd, nqtrq qem v-1< rrtftrrsft<, 'rrr+wrosrc{ q<( "tM {Rr+r"t qr€rqct
iF-?rtrr,
{q nfrs.{.'fn {l-E5q s Ter{fur efrdtsTt q<( v|{rr{crK ${qT g-lrq 6afrs
{w qrs'r{, w {r€rq frqlqR<IqEq$ s.|rflqtrrq c{rs
Q +qn ftq m {EffG e&6-s ri-<rs DF st <q, qF1-q1q qlgf EF1o1 EFI*R'ffi qtsJ ftft, cq, qtgR Etvt:r{xs rrer< rtfi-o q< csB cQ r ,se qTft firli
q|qme-{Tffi q&F qqrrrT ercgrs {ft Cfd qtG< orcq q6re{, wr ,{Q <e-{Jmt
a w s rsrtrsEq <'foq? {q {(F{i r qR i*lgR RM TIR 6fi541 qlfr{ ffi-< qv
TIfiR {lit-drd csb 6Q- sF{llr qd qmt Gtr, {r{crr-d q-<rn qdro' ffiff*
qfrfu qs .s-{I{rr qtflfqa, 6q-q 6ffi 1fu x<trn dR {q EGffF Kcscq
frrfiE:rr{K{ ft<rq< R 6{tnfi frqrs FT{rfl frxEr s srd q{T frfi<q iFr{ cq'$<
qRr+tft, sR frfi qat TEfl ffir s qtt{ otlF msm qfqffifts ffi r qR qQ
T{flC< frfrF sFsF{ TqsrF ftdtq or< qt 6{, qtfrfq{ ftq lE-<'rffi e<( 6tr
qfrFlEqtR sNt-q st't TcttrrF Trq qfd c,oB qnq ?nl etls'cs {lrr r efifr
@< r<
qR
qoqq
q{-€fu
ef{:v
fi$s cq"ll
ftqrs fit{lar ffi frsdq:FGn r
T{ryRq?
rrFr Gl, cil qlelR Elgl <'lcil <'r[q clclt 1s T-<r[g EIs qt q<( ql 1r<t-w<t rs Fst vFffil
d rFGr ?Flril w[ ql{rlE]s sircs Dl{;Tt r qttq rE{ TF{tr {Itoffr<s, TIT{ <F
qQq s'r*t 6{tr-{ffi mrq fus flr;r ql r e:Hfr corrqr ft'W ifqrr-T{ s qRqrc"rd
c$m ste. Rdtrffi cs'Gr st( 6{rIc{t $dctl n v$rq sil-?r <rtqk{s c{ qlsr{F vils
cqr+ efls fiirffi'|ql \trFq<q ?Frd I q< c{Itril Tr$ sfr qrsl{n s{q{ 'rrfienFt
fr6qr rilffi TEq{ qtft <'m, elqrq qBlrr* cotral Tr6Tfl{ fircqrs vK o,fcq frt"t(
I

r

Tr3 CqTqI

I

frtrcqg

fr-<,

frrr @ <q fu

qq=arc{r

{-{fifr, ftv qrqro qw{w&

c$T{r

fr{Tcc? €"lir.dtc{DFKq?

\Trqrs {lT{

ql& s Ffte

qrq

frw

qc{ fitrcq ,ccr

qrfut,wvleeffislr

ffi

q6q wrrqFrxFo <l

esF qq <r{cq {rfi {{Eilft rt qtfu-+ <cq qRfu I qil er{s'rs
-{fr-qntt
qqr€
ft+t< or< ql 1 smt qaqtf"E I qcq< q""mf corril IEKI roirl{
qoF qq q[q {V"lFIfr, qil qf$Rr qfrqT{ ftoF T-c,r <ct,
qk
qlofsfl Tlc{ 4l r
fu s'm rit< cftq efsrql qfffi <q m-<-mftc+ (q< s:tsl{) qcftqfd {trT Tr< q<(
etfr{r{s, ?F{qh, qRffitst s{tffisq {rq s'Gr qtER EM q{i qfrdt, qFFF-6F,
6€q cmtTls \5ltts, 6{'lrq, \flFiFl e 1ffila \flGII Tq ccrl
clGlr erF qq qftR, {l[qlna <art ET qRrq c$sR r qrt qcq. ?Eft e rPn
,c<l <Eqfi-fftE cqrF qEl-{d tE Er{rd rcll <rq c'l3l-s Frd qpKq,, qsq srr{ E'Kt
sfccr q{Trq.-s € qrm.rrqrm qrqf{rs rfq ftr* qel+t df{ qft-+q
sFi-{ Tc$

I

r

r<-e&{lr$-fiT-{s s \flt{qtq Rflr< c:[F[ 6{s,
a :tart ilrrfrr qt'rT+

TRcl ,{ur< (frMT qt qirrrEq-<

http://IslamiBoi.Wordpress.com

casrltqFt
qlrn TNFI qfffi <re qTA scircq q" c+E 6Fe cR
qAffilgl
srtrrq frrqrq-im
R{lr{, qfrs st<t ct{fdq flTr{{ oke rE qFcf q.fft

{c{i

csB c+B frrqccrm

TGFfi I eTt {ril''Fgrtrr vrO ctttbt

ftlr{< qrql'wgl-{3 m {FFr $'Nl

ffircq s|r
qtft
q<qsrfi
qFil ersrd
ocl
frrq.rffi
u[qffi
Es$?
stdqqKs'c.fd
qtfu{
qrr|siEEt rtclsq q<(qffif q {TrTd
<fqffi-+ cquft{
CTC{cq, cq:r;[
"ie<m s
qF
,€qr<
frg il{ slTf <IirqR F'Gr I
frrqrq{ ffic.t qqKFq ?F{lr E(qTqj. sfdt
.n+l n6Ga qrc <tfr6{ Rrrrq, rtctsEl, ,gorflT?Fslil
r qR gNIr< sl3il
orrqfrmre< qrinn,ft+ e 6{lcri{ Trol rilcil qr*ro-* qTfiq qqR qrs Qr{ <rrqf
<tq' firs ft-{nr sFEr cTFTGK qr{i s{urg vft-qT{ <lfrr{ fir{cq
qf* qoB qq qcq,, W*t frrqcqffis \q-qfl;1' srq qR ?Frd I qils \ffqrq
6Ssr{rq;t fi'{l6qt aA& qqaqc{ q<(Em-< qrcet srFr s'rq frfrc{ \T161-qr ftq E[rs
srs<rrd mRm crrcq sR rl-{Rir <Cs qt{-s,lT{ cR"t qr< frrrcq I sr{ qqrn
q-<rS'K 6q, qlgrqi fu <-rycs
qq, frs[ Ot{q s
"iRqR E€Tt
tr<.|lT $'R 6?st
qtQq frqF- qt q$d eT{m qttr-osn< qRFrqqt ?F3tR qFTr qrc[q I qeF Et3il vt
<tc'frrs frcq,cqn qrry xqqgi ftil{ "f6&, ttt-tsq e qttq <ii-$ <lfu{ firscq
6ffi qm{Tsft{ qzli' q8
Q-fi <l-qq1a1frq qenm ot-<r cctro ftdqrtq

qfffi

qqqqR

ffi

ffi

I

fffi

r

qGqtfu

t{c't

qmcq .c{R.Tn{ s[r{qs:in-ir frr+

qtfis rFrs

Lqrsqkr

qnqfurcx

ftrc{

gca cft6q c'rrq I qrt c{Et qqrqd cqfu fi-<rq <r+qtr eqir c€ r qQ qn
6{rN[l;T gKFe Ceftil qrffifi&m s13F 6strF <rmq, frm q6{t Ft{Tt rritlQ
Ff{kq? q-<F 1Basl qfsl< fiA
<irER frr<r, st cstltccir ftqcffi q-sq
q$q,
qF,
qrq"qqt \q4\rt cqQ- .s rr{Et Ff{fmr
rllir
Ec{fq{ c{bfF
{c{I GFftrTl

ftfi

ft{rqr

rrfl{F qlqe pcfr

6rr{

iFGr

te"e-{ ft'cmq
qffiqt frdlm< lIJsRir s;r< cqrr yfu-{s RdRrT trst cus-+rs s irtwr
Q-<rq< q-<F-q {Tqtfr:T{t{tn r qF ebte wt ?Fe[ 6t, R[rq 6s crlrtl <]& qmq
{qs e <i-{qt til$ wflfft T1rr{ EItrF \{R-s-q ccf qTr{d qeTs qTq"
cqFfir{qt rFlmo q[?t ciIIR q frfi {Kql< {6Tt <'trE .ir{IFR (:r.)-6$ GIFFIr{EI
r<Fq ryl.q"rR

ocaQ 6qrs

r

6ot{tcn-<

o-srs qt3Etrqt

r

srrem€ efr tfrW qrcArtru< Stqtm gr< qFfl TtT{rrF c(?tfi o-<Rrq{
q6'l{\'-R q;I qsrerd q:n Etr{ stfl qr{v.{ {tfrrql 6{ sri ccr6{ 6fi q6s \5rFrt
otcm qrq,
s6q Rrqt, qlr{frstrs-d fr$qlrq Etil fr{rqm q3 Trd rytF{c{t
q?rq qtffiqm T{Eltrtit ?FrR q{"rsrr{ sril qlwnq{q rrdRrqr cI, c{ :lltq? .|'llvl;t
s'rcqirrs fuqr qqFrct qRut-rtt ?FK sR ffi-cvTq-skcr ER|Q 1F.t srg
r

$t

urqRcil r e:rlQ FS{ qfrRezv otqTT{ q{ER (c.) TtTffd qcr* {69 y-{cs
UtrFH vtsRftfrrrc, frF DRrfi cFs qfftn frdfq .s-( sfcc-< $r<t ctv F<lcs
cErRfufi qg as ftFcq, qrd E-t frBrt, qr'rqrE qrfl qsR egtrR r q< €ffi'rt
RrEr "{fffiRs 6qi{ fffq€v-rc{ ,snndr \flEr$R qEqgt qe6s qr$ rnr, \ilir
qltf-\9rd rTfcq wri Tfcil ql-{'lvJ cn c5rlttril rl qF q<( 6$r nfaqsfd
ry'{ ,$s

http://IslamiBoi.Wordpress.com

ffifq
eM-cqlr

C=Ff<srl=r

{r{t qr, {lir r(Ft cr{cTT crfmft c?trs ql$ qlqlg {(q

Ter{fu{qtq ccrs

qit( qfu qttrt cc

r

?rfi

c+rril qgq
qt'tq{ s<fd

&R{ {s, ;rs qBt csrril a1 AB{frT frEs, qt qs<R
fi cfi qrs {|r{ q{( ffis Rsrr ffiqs Rrr qlFril r qK
AAN
s1-6 qqi'tffi qtq{ ccrc dflT e sR'srcs< cffs'cqlrs qlglTcg {ry min mz<
ts-{tq ccQ fi< T-qrtcFf{ qrq{ {t {aft< {E-{tEfl cqrrp gl3r gko "nm er<
qcrq r r R&n qRr<r.r<, ffi q-qtcqr Ren rG s cqnrcqtft {t{f{<, RF{
q-irEr{, R&n qvtk{d, firfrn Fgl cEs-{t{, fiC{ qrftn frtKffi, RFg
a*rr<nm,
fiGn qfi'cfc'F e frfrX <rfu< q{rrft ${csr rtrqEn-{t{ qrrrn{ 6a{ smqfrr+{
$Fcr fFgt s'dR qr{r r qR{let qlRr{rq 1Fa-6 \ilqffi ,c-sffE {rfrs, {fr{,
r

qfrefl{s e RqF{fl\ot
qTc{q iFGr DET(g r

qtffiqtr

c{-trr DEn\9=
QQFI

c<tR&n

Tcrt

qlrfFl?F[Fts qR

qtrls qfflR{ qA r{{cq-d {qlqa

i5{F q<rQerr{ flT{rr

e11ef€t
A5arfq .e q1qft:tgtffi?t
qkqGrts q+t fudf{ q+q qr( {rgs< Rrts,{s

qlKF

<Kqrd <t DIE 5av54s lfq
e qrcqfrsts fiFf conqt cq'6s{ qfu< cc{r firT-{6 cfrs 4t q iFqrc'm GFIrqI qiF
qqsFr, EGF qtG,
q:rctir qnq ftTt<n qr I sffqr<5< frrq sTREfrTlg
lFta<:Ft5Er
el&E {cft, etGE cq"ftffid +<tfirGn <ol wG s E'R{-{fd 6ffsm-{ {t$ \tld srFl;t
sF qn eoF T{fre<
1<fufto rn frcre r Q qrrqfr$csR qprq qFSn
\e't-?r, qI{ q qcq {wT{ qrdit qEcffi <fu qrqq <KEr qfrfls{I, qdlq rl${r
s{< {r{crd .llqq rrir{ q&'st r rq N.<tq ftgcs qrcq R rn $rt&T \31K qt qFIl,
1

ffi

Qpffi'qEq q[{rq{ Tcgrd fifrs I qfi {FIrd qqf qrq, qEr€ frql{r{
TdMR srft$t<:rrrl rgR'FI @ qqtft"tl qf{rqq[q< <"f R&Nlr< ersTfis qn(q,
wHc*r rgq< <ReFH qrscq qFlgtr{ r frGn {c't frGn Vrlce RtrR qqGrs qt
q,kqfrflro< eFr{ TFF{ crTcs fiEE qrs(q sf( q-< sl{t $ot< otst$.t Efu{ r ,{}K
ql{FJ fircT5g{ qr"t Trt Erlnq s-f{ ffi:6qqpt.q< sq< fi"rs | {F{t Tg-6q s ect
<f{rs, {r{t qrq e qFrl {clff, -cqTeR frct <r<r<r< Tr1cq< qEq srcle <tdrd 6DA
{c{Iq r qqF qr{Ffit rtrFI :rc{t frad $qfi.rstfrsK q-wG ql alFFl{ q< ${rcn
qi w
\$r{t B'{tq qc{ frtcq q<( q<
$-{cT{ qtd"rrcr s sF qE TN
E-{rfcclir

{{fi

lfr

<l& s qftr qrq{ frFrn qffi'{tTsq frqR cq"{ ftrgcq
e cfifrs {PR{6 wfltm q$c[ *"t? qr* q|.{ G, qrqrs {m f{Ar cq'rcrqt
qM "1ft4" {ft q-drftfilT
q<q qnffi
qnq6mns4 qp{cq Et$t
'fcg CrftE
qsKst
qF
{t rsltril r+cq 6irF efisld
!5qlq dfl{ Rrt m* t$lq
fi'sqq Frtq
sr{J 6tA q5s qflq r {ry+ql{ nfu< r{fosr{l s$E FBqrc{ qfuq Ffrr{ <t"tK
qrqR <F r q"r<ft'c+ qlqrq3 "Icel qffi;ryqft4 cs{fr sr<R frq {rfirs qisrlv
frm cEq-{ srd mRF{q (c.) {r$rs st-$Rrq{ I s'fctFrm qrfl-€ ft'co, ffi stsH
q-<F{qFtItrtIqcq, 6{5Ft, qifrfrc qcq
qtrr qt"atrF
a
=rt
r

1

http://IslamiBoi.Wordpress.com

ffiaT

C<Ff31qFr

'4 qqq .csF csel{, a Ttfrq qcsrq Ft{lit rRg:r{q \flFlq< elsF Ccrr$ r {orlr.
FFrl{ wscfr q fr'qrT cs'tril c(ft.fqt effst bBs m r (eo<t cst{Kri< .sqr$t Tfl
q6q) cvr (ffiqlT) Tl{Tm ,{ 6$-s'Fr sm yfr >ro6+-scs {tcil q?r( mfn.rcri-d gTr{I
cfi q csslit ${6rffi ftrn< orq F3rF eitr< I'
q qqrs cfrs-sIcT e$q qr6{.?t qF{t q<( wtrfc*t ctTr{ .4 qgrcF *tB or<
cslErF srcl qFKt ,.c-sE R-stRu qlFrtEi{k qrrrq-{ mlq o-*R,
q-{$A q|qrs{ qrfq qFG|$-stc{ qlrqft qTEq qfrqs qc{ c{cq, qrr q 6'i{c"t
q rTfl-q R{

fu{fi-q' \Tet{t

Wffi

qrs Grrtcq, vcfls e1-1v"r6s e q:rrq frrd
6ef6s eTEtq stcqirFF qs qrrs qlg {c{ &F

frr+, m{l{
qF,
WERcqt r frg
1rfun "lcfrsvF 6nfus q {ctq ErEfF? TftsE s c{rFq
EIs celrr frrq'cr Effu-r{ frm qfEm "e st< cqE qn'+n-*< frr+ qFfcs ffi(q,
"il.fi"Ifi errqF e vf< q&r+f< {Itr{-qr{s-dt slmtcF eR cqf< qTfi.ft caf$ B6f{
F-fi{ q.trir .{<( qrrqfr{trs{ T-{E cal6p {F s-fir qril Eq'rc o16 w<fq q,fF{cr
Drrcq t<6{rq {slsK q?Trifrdir 6srEI q<( TfiH qtcrt qfi-o sdqfrr crrq tcffi
clgq frrl Tkq I q6fiF vlsrq{ {sltm s "IR${FQ q$ <Kql-d rnTcq I qcfts\ffE
cfi{qfr{< qllGmF s qfftcrd <il$fd $$r{R qtFf{r 9|(s q|sr{fifuf TETrs
a{fr e q{rtfrT qrq eftc{ frm urqcq
mEl;rcq{ q? qroa< cr6q qrrq< qde q-s{q qFrqf, qqrs eGff*- rfolt
qq(ynlf,'s s<tir eRD?t q-{Irs Krrrq r qsi[qj eRl DF qqrrqn rrrql qffi qEq
qr{s T|TcTfr cnffflS coIrs {fu c'fcg {rf,
FIT{ EIE Tll-(s I qsflGI eQ ffi
q<( qa'{rdr eQ b"flrnl Aq-qm< qcRt cs]vK froH c€< I qR N €
"tffi Ee6s rrr{ q-IFTI qw{ E|.trrfl SR o.FTIF ,ffr+ stftsrqs, Tfirq Tr{<
qt&< qm qrgR vFrfl cq qErsrc ft-{F.t qbrc Er{ sF
Tq Rrscq e&,F T|-{t-Tr
qf'fi?
:q'6n s rffu
Tqr{ lgt r frq c+rr* {t-{cT{ c{rqffr Fn q yfiq1 qr
cflr{taq Ef\96s qrs {r( qt r qrq{ qrrq rf$aK cstHt wrl6{ Et6rF Tt
"lfu
q:n q{rrq csrm,qtfu qr$ a frrfi
.{<s, Hft{qt{ mlc{t
'lts{t cs{ .ts I
"fq€
64fi;a ql+<Tffi qyq-TVq +-scs cfro qqq {r$6 TTEI qls q*r< qrqi o?t
utfrrl sl-{ I qJr{ c:ffrq frE frg qn{ e[q-{ cw{tqH q'(ss q-!E qc{ {l'{ q<q frqo
ffifro qTceft q.ni sQ ry$-q rVqfts IErsR qq qE"lE'i srrs qII6s! qK qR{
$-{r{ qrs-$ Re1. {lE qqq Eq o-<Fr eq-{R fu< er< 4t ?cr( qE$ 6olr{f Flq 116o
c'ffi c-$s fr5a qlTqry s slimlTi Efu'6f< ETtrfqeT 7qfuEi Ect6{ q?R qArlEI
'
c<tq <'fce crlcFr€ qt{ h'ft s ercnft'rd Ecrlq-{ q{ I q< wni RGe Ts{ 6dsrF,
ftfu ftC e fri-q rf{cqis ErgIqq, sl< skq {Ts ?qtT-qFrqt{ Ttctt N ?FR-rs <|qr
qr I qQ qrrqft TrFr cdsRf6{d canElftF wrh q:ilq qnrsQ ef.Dtqti rTTrq, qclitl
eq-qTtr qRqslT srm sral' g eqnfi ercqlqi sl. E[q, qkqft mFrr?F qrlq'
q< vo'q GI'r{I wtrwr qlTcffi:r[{I qrflR Eq-s frrfi qftn Rdlq, fi$rKt,
qr{ftqgf frqrqlq ettrs q<r( qR ffi ?FItrK &frcs l{n q*;d uffcv sd, csrcil Tffi
crRq

Etft{

r

I

qrrt.qt'<tr{'

q

=di

http://IslamiBoi.Wordpress.com

c<Fr<qFr

fitrs ftfufte Ter<tq <t T{rtq csrrlt <irqt ffit sldt rfirETfu qs41, v{li c
qll
qrtlqm 4l+qtrft .lttgfq-dl itFI ctrc.FrE rT{M, ftq q $rr+{ {qftw ffi
q
q+
qfi
qtq{
:rl-$
wlM TR xc$
Er:t qs
<q, qlgfqTft Rr-df|fr q{lq, Fr{cl
fiFF?<FnA< qfffi rsk?lt fiqJ 'l6gtk< qs qRcqq ?Fffi I q q6a ft5qs qfi
Gsrruifi't e qrftd fuffir r eK qrlq <{ w& <t cdril cfteftfr-s ftfin?tt ql
sffi{ qFl
6onm Rr.tq q€rer<nm Gftre 6fiHl q$q "lc-s srb stqR ffi
qn +1s'l6m +utquffft <t cqHrrft Tl qrrqft qflq ........T'ldcl ,4 {Tlcsir ffi
<fu q6TTq dft, <{, qtG s qtsf{sqfd frfrcs r eld €:Ft c-|ffi ofscq qfscd
qE{ 6sl cdft, qtG s q-crsl-?r "tR'urse ufq ec} <ct,
qc$ c[ scfKft
@ <* Rt rt
ft-E tr-utqrdn c$-s <r+qF ql q{l qcq qt TEs er$ofts qr$ cttm {t q<(
qqB<Fslr< q<riq:rr{q q*{F ftqEr?rF

T[{I T'KH OsCs '{rn 4t
sr{q-?r ..ct {A< frrq
Qqtqe< $fr{ qrl sr{ I eQ ftq fifsm qffiql
srl frm, q6 g<t<'tG q'F om, 63
frfi, qsqt 't& s trstmn q($
q-Ne-'.tfu frr* vn {c{I qrH VE o Yft qf{ srr q<s. Ef{ :rqro q$-o "t& qF
s-<1u q|5d ql Efd c$ftrs, sfd
ora q$fu T({ I ftq cc fuq ftqgs!
<{r+, sR qlFer+, {k< qt ff:{lffi F{cs srd qrm clft ql <{, mrq sF td
ESrTd qt& e ,{Efl?Fld w{t fiRsrs ff{l<q fl?llit s'N't vl< {R I {e--{t( qfi 6sr[{l
,c-{ fivcrr e"ra sfr crfrlt qetqri ,frsfrs Ec{ {l{ sl slil llftq tet< crcet +qfrG,
iorqrq \l-Efi sl qqrq lFIfu q?[curl, I?;l-q{ry-{ Ep c<< qq{ll- TTrq, rsr{t
qsfu q{ srcq< Qqt re eqfr{ {tK< er{ q-sF Tq](<Ictld &fus m
q?fitq
frT'frs Erq{ qrs, qlqR sFl6rl, sfcq-< cslT{l c$ft q.fl csfcql cXfu vrt'fteftC
r

rrrQ-{

{ffi{

qffi{

ffi

{flril{ fiftq omlt

i

ffiFlr{s
I

r

\$ir lmrq q$r 6sfc{t qrMr<t qRnqqn crral q{r{ Efiffi Trc{, vrFa qr{<Etd
Rrlr< sfq o;fts "ffrd, qps s?Fe d q{rsi
?<FtA c$fis E{ q<( {ffi'{e
qcr ff{ rf}qTffi s qefffi${ r qftrre< qRqTF ErsA <st Es ffi
c:rFi r qrd
6{ cslnt frcet \e qlql @ rf-{c{? Tc{t rtfi q wrq <VTft <t <q-{Tfr qr{ {l{ 4{(
{fi Tg'd {qR sK orR q{F qrs erb, st cc FsK csrse cqlo- srq Tlfffikq
m{t {l{ qeFil qK <rq{tR-{ qRqGr CRtrEt cqfs 6-qn{ qRTRrt rg EFrsrcq'ri
q-{F{t ccR c{lTq cq{l {t{, Rqtc{ TgK wT? q{fto, c{rttr{ eq "ftq 5qld rR(q
rrsE {ilr<t{ € {FTar eqKft q-<t qid qc{ sr{, <i'd qc* TIn {{ E{5IEfifu-{
qRsnm s
qnrcil{, € q{6{R q*&-rs rql tl{ "rom{ft s qrrqft wlq, <l ffi
JI5IIq

t

T{s{ffi Tg s \old <t:r$rF Eq g.l{ T1K ql, gt<lcq-q cwrc rel qlQ,
Trd.f Tg qrdreR ot crttit frq qurrs< ffu Wst Ecrrq., qir rgrs <rE{< qrfl c{

ffi

<g'ts Ttn4t '|t€Tt {t{ {cftT cfirq m Tetts qaffii5 iR I q? <Iw TjTqlifca€
Er"rq <F-fi q{fr q<( qR c{r$ Tr{T s G"r+m qF qil rsRFflbfm mtrtR ol
qff,Rn€ sTIn s 16 cfcqr|F 6lcrlallqs ql;t T-drd
{ni-dq {r{ sil qsR I wrtr
q:Tilt qrrf qt'TtrF

RrTfrf Gf:{ \,

http://IslamiBoi.Wordpress.com
c<sr<ts5[t=r

<irqt <rscq cqQ {ft'skr< ffiDTdFTT rrgn cs Eso,{qfiv qrq q<s, qr r'{fi {ffi
slfuT m 6-c74q qsrR :Tcrsil RTTcq srs mtR Elqrq s-{t qrrcq I ,cr{
q<( qrErq rgerqrs rks fl'fir{rd q.[4i'ft-{lq fifrrE qr<r{
qrErE s
"tfrq
qlfittrcq, ql{F qlfrcrrq qerqtrs cs't{-{rtqt'{ T-<rl3r v-5qy, cr:FT q
a*f* mv <Ffu
qr;rc ETTIT wt{fi mqrs {8 r ft-E et :rqn q-{K<IrcT qffs 6srqt qrq r-dt
E{
ql r ql{r{ q{ sr{I EEcr{ AO ?{b+st, qq frr<-o {fr, cq$ rrrqqq s qGsfro
urflftq srJT T-<tqr
sffd {{"r '{l;lreiI{' s {l-{crd hG-s DRTET cwR rn-rmq r-<l qtrt c{q{ qFrqr
frDKqrs IFIIT{ <rrt qrr qtko, ioiqQ wlcq eDr q{F etffiorqfu Rfir< oM
c[r{, qf< s{{E q wfs qr{ ef$5qrs qtfis ,-{<( qFf{mq qqfuftE q:rlq
rTTrq I {FKsrd
{aTcs< "rRsTat-{ ,{rs Tqt qF
{-qr s ff{r{T 5fr'-q 6$.|({r
c'tl't"t<t cofrqlsrE<t{ffiT tndqs c{qrrGr etwq.|'n erFq{qR €erd q<
Iri{I{ Rq qr{ {l$'[<r r qrfi sr ctft< qr$ {r{ ?FGr 6q, c<tfr{l frqn a{Tr{ qeTt
qr{cl< tqr< e"r< frsl1 ois, q|fr-"|r< 666a
F-rdq as.......a16qQ qqk{
qr{ csrc{l qtft cfrFrs ffiq <1 {{fte oQ qn frr+ cotrqt frg< ql{R qfir sE
T<l 6[cs "ff(-{ .....frg smqiQ ,{A tr1u{ qgt 6q, IT-{c{< qryJIT1{ e<( DR'q q;Tlifcr
BF qs, qm qfrQ qcq ff$v< qc$' fr-{rqrtq @ frr,fi ?<FEr, {t tsq {r{cvd
qf{crd wqj frq.fr
{c{ti cllca, fi-< qnqf$l-{< m{I ?[rs Tl r \cf{ *q qcffi
w{EiT fr-{rq ?FK, st+Q cq qsq ccrs qdlq.t"l{ s Ep Rrcr< "tRFo qs e<( qQ

ffi

I

r

ffiq

ffi

{fi

*t

eq g,rcF eF3 caftrF qlErhl

Fr{

|

ffilE

ETftT, fi s$Tft fr'6r1q crrrrf {Rr<r{ e<( frrfi 6diril fi-sK azq
s
R3 A;qq6Ifr Cqrc a$rS CCsrqt xlxr s 'F3< Tc{i {wtm <t qrywn< n fr*tq
qFrH qrq vrl{ q Rrc{
qsEt $r q{{lQ qtqrs
rrm st Tir I q E.JF
"ifr$t<
qdlq
qr<,
{EclK xql Fr+.f e qRr<r"r< {cfr$I eqr+ft< fr+H o,q c{ft qfl, frg
eF3< {r{I
dft csffi m q< kFtb <rrrq cc€r{t GrqR qlER 4?€, QEffi q-{t\"-Rq
vlcq< qc{i c{srqt 6qr$Q {rcq r olmt {c{I qrsr{ q<(T'rfl {c{t qls'r{ Tt, Tt srclt
:n{t s'{ elrsr{ sr( T'rrfl {c{I ccft ars.r< <t qq?r ?EFIB s:l.trr <t rrtvcr qr{e
csfnt q:rcl qr< {t r 6R u"s,lg sefi r srq q\erq-<rc EFrsci cq'{R +rF csrc{| cs.rHl
wrx qtqfrs-sfc{ vkq< ery&rlo asrr<T qr$ qrcslfrR
cq{l TEt,
e

{fi

{ffi

qtft

fi-rsd

6EEt

qc<

utfrrs

*6 ftqsi
ql(EE

{EITI{ lt, qfrs

ifu{
qaffin q qrt

fu

cfrqrrqm

qrql

;

q?lq qlqrrq-{

{<rrs qc< 6q, qen-r{ TR DRq <l ftfl DR6ER $all (EI qsfr, TEI
hftTgl <t qflq-qft-s lfrr-q q.efr<f, clqcsrtfr qq-{f {'csfFst
heTq rT-f-cds <il qgfr r frr'm c$.|r]{t qRr{r.lR :[c{i rlw s}t ffioiot <t
fr-<r{( q{] 66ffif w{Erd ?q&Tste ql:Itcqr ftrDl .r{ r e{tr{
}qB-sEj s

qrfr

{ffi

ffi

:Iryn<tq

eG"r{

${i

e <sfqrs a+ns fdm

"Fe

nfcel ga1-41sTFt

6{lrtt r-{Tq'r

6qT

q<(

E"rR

"-stmd
o.-ff{ qrr rr; q<q fr{c+{ q'ni
6srqt Wr<l{ rg ufrq 'rca Fm

http://IslamiBoi.Wordpress.com

c<sr<srFt
ersK q'6{I "rc lfrelFtt qf:rr{ 6tr[?I sld ccrrsq qH<ErtrTlcq< Frsl cfiT
RCs '$C{ q<( CCi qrdr<sk<lc{it s"|itR <ff{ Tffdil{F{ffi3r<i DErcs Etrt I qerd fr6$
Rrflft q-{fl-dj w{frwr cqfrs<l rgt{< qe-Tsffi qT{ircl TGI E?rcdl qA ER qtlEq<
q,{qt-{ qFlkq< +.rcq -"t? afl<l'K I qq-{ E5fift sr<{klr
'qQp:|({
v'6mTdrs
{xlq s rflTt&-s ft& ccl6{ frc< qtqco qrE
Tq| {F 6q, srfrqfrTlF
set-?r DcTt\g-

r{fi

"tR"t{

qFftftrr{ qwq {fr tttr ETfifr ERE 'fc-s laru q6q
qv-t q:n-q <6Tl Tl{
cq q:ilrwr {c{, "tqfr q1 4e-qvltt Rcrq or<, E;rcs csrffi
{t, et ftq or<qnr{ frs frrl, qqftnfu ft-s frrr <t frwtrffi ETfus {relQ
q'r{s{l{ cqls {t 6s{! 6{T{f {Ft<sr{ BTfu e q{'tfud qnn ?iqfu 't&? g't 1c't
qffiEfu {ffiT'ca qr{rq
q{u qt{fro qtr<ft a:rfffi eR hffi< qrl 'I{ <5:R cqrt Er* effro q<(
{rfiErr{t( s qs "rsr€ {[$'frflqrlF "ftafsi cl{|d'fs cllllGl srt ET T|, {d( {|ft
s{f{{ d-{ q'"r+?s sFI dxFQ m-qlft {rl s'K qt, qqqft ql
"1err{ s{-{t{
?q{ffis vm ?qffi<tft Tl r.nm *<q sM {rq 'tcB Tr3 ql t skq-< Tkq
ffisst qd <q <i'fut"- rFFI cqq, qaftrfu qtqrq Eqlq e <rqhfu-o rf$tng<
{'|qfc{ slBm +? qt cq-st r efI{ q-{E ffiEA qq< ?q&Tgt il?dK s-fff(qir {C{t
ff$T6 efca ... s[eKfrrs, Ercq< <t Tqo, ctqqlfr-s[qr sqoFrcl, 'rE {frot, erurd
{t$n s<q q$Fti {Ft qFFK cqlttE{k'fd <I{Et \flTq c{ ffi frffiK qRqft q:{trwr
+< qrft s {Ts 1<ftq< ffi ftq c{, ltft-Xgcrr q{t{ trTfcvfl e trftt frq
q*r6 q'n cqffie corffi hB-{ qiFFT q-rl
frq qqs seffsFlg qgt qrrrrq-d 6{Erfl rEsrs D3FI q{qsrffi ftrs dc{ ft{
qnFe r ftqrst q-<l cEI T{ I {lfisf{ 1fuo c<< rlTcs< qq{&-r{ Trq fi'rR qr{I
q-{'RR qir{ qns K(cNrs s.lrq frs, qR EIqf{ qfi fi'q[sQ \nTrITfi s-K qt
sfdq iwf{ {fNro 1-qru'< st-W cal6T {s iF[-?l-rQ, tT{l{ Tt{tT< Tf{<sld
?qfilqrElrsqfifuT9ffi(q, TslTrlrqsrra qvqd K({€lfrq $6iF
q<, <fr{ qw{ q{rqr ulRfr-s q-<-{fu c{ Fq q''vglErq trdGlt{ ,{K ffi
{qR qrd ffi {la r cqs qtlrsl m"ns cqrsR frqc< 6,lTcT6 s fuqs-{r{ {rN
qfrqfu's qs6l s'rq v'm ctfrq, fE cqcdn qW r[641sfq e Rqtry c{Ftcl sfiq,
ft+q e qep q"6{ ft q-dsd q-{ls< trel sro T-?rcq I qlT<f qH oR, ccftg qq
t f6ts6t qnqfrrfrw orid oqf4 qf{fq T1R qF{I wq? q<( <6{l* :l-slvtttft
Tl;K q{M '{<( s? q'nqFxns< {r{s <fq-srl snm cTctftr< TclsFI Frc{ {rF.
qe E"rros qrcqtE-{ld ql-ffiIcF q$t{ <'frt {{q qtrt I qr{ q< "ff,ftffi qFKl
?wtft n€rrre-{ffiEi \3 EsEr q<qi3qrcTd fiTo srfi ql<l{ Frcqskq-{ frqq s
adaqrcq< ffiqgr o 6frfuput ad6qsq e<R, qEi q*Rsr*t qFmq<rm qlgrr€
Arffi frr+ qr$q q'rqfctE, TqF T{A qmfrq qF{.{ fi-<ffrs {q-d ?Fc{ trc-v Flsld
qc{i qq( qrsr$ {{ffr Tr*T Tl{rq wqr<qffi s TqcTtF|Eit trr-s FFil< qcql
cs qfsF q,tf{rr c'frqq sFs Yfl{115s RFfd qFq-fi osrs "fi{R I ,srsFrqF
,

I

I

t

t
i

I

I

i

http://IslamiBoi.Wordpress.com

ffiaT

6<st-Nl=r
qf{lrqrrs cErq{
"I{$t ft<{ <I<qrcR"t s-{rd q.r{I qfsF srflr{t Ecq vFFt qR

Sqqtc{< qtffq.t frdrq, qlvq qlqErFF, aqrftfi=s <j-{qfrsaRct

iEns r scslqcq mA
S-irr{ o?t qmrq, {qdt(
s'cr frTe- ultcs qrs Rfos qstrrd

Tql{ ffi
qrqrF€ TFffi:RF scF el&rrtq F-irN, {sl
ffi oq r qls$cs< et ql 6o,g fr{ cqrrot cot ffi ctsrtq otrqr {ETt
qc"R:qt ,{<( qlsrq{ {ft{ ffi E-vqm c{r{ ffrt e<s, sR R{|q EE si{tR I1{rr5I
6K EWT$ Ee-h <i-{F qT ry c(s'ffiEn Erl l-{rqsrr qrDA dnfiilr qtmr qrrRr
cefrE 6s-sn ft-s M'm fiimRffi- qt<f{ qtftr$Rm qEmr€ qr.ficr qE,
ef&tmo s <tq{R, qtlq-qlgl <Fr crn fosr qi qT{tn qcuq
'q cq cqQ csEt{ {t Fl{ld rlrqrqF qqrq{ {sF cItrF qtRq Emcq, {w{t\ q
c+sR cqr6 6sf{l-?t Tr{iI:tc$ c+nfi qcft{st afi ql eff6o I q 6lFgr{d Effi.ti EcE'
crq Vfr q? E-rfl TE{rs qE-d s,rfl q<q mlrlwrq< q'r{I q {qF1 66gil?r q<t

q({, {im r{E (c.)-qT wl-{€ Efrr{t{

$o6qq:641;'
qrd {{{ qEIRvlTtst 6m <qqrc rrcslfi scr q Tefisril <6rcdFT, qrft
6n frqq Df{ sil-cs, iorfqt qrq cstNr|rdir qq Tql-{ <tfts rTTs'R ur{qqm 6|<

ftrfi

fiq wC< Tkq caFt s-ireFr qt qrr q-cq qtfu< qrql ffi Grcq crkfi qsQ nsrlv,
qrE qfq{ s .crt ft<q-Rffi r qtfu T6kfl Brrc {cfu|q3 €erd q frq|-{r{
TFR< aaq rr{crd ft{c{ DtE io-if;r, qlcs <ffi tqqtcrd eA fr{Rq< skdrtrs v,r{t
TqslT qkqfffis< q{skr cclm 6Td o.c< qFrco qtm r q?qn wFm cc-TIqcqt
6q, q css'Im 6q ffi|erfl cnfi qcTrq et {lEq sift\o qC{ sr( qfSR <iQs q{]
otbrs <9, v-vsKo rl qRupp fuc< €fqq sil Tfat ql r efrq q6q Qq-ap6q p
ctsTtg I q{s ft{r"K *F6t <tlettcr <T{ (q.)-cs $fl"IR w{cT6t Tins qr< r ffi
EM clr cF qrrq Ef$R q{.T Tr{ fr<t vg*q Fil crcs qrd? {itt qwqr Fffi+f
crtrr Dcrrr, sffi q{F {IE{t{- stfl qfsR qt-vl w$ qy6g fr6fq Wqigtc{ qFrr<
sFrR qr< dFr6;rs I qQ q6q Etr qvq- c qt \l.E{ T{rqt q?F qca qlcK d r qqftq
qEr{< qr{"lgj \e q{J Tlrfl En'lgi qs rTkcl Dcrcs
ql
qiHtq qcq
'tlcr r sR
qfld{
'cE1qq1 sQ $rtlsrflrs
s'cirt {t cv.6l1q-< a5<ii 'r+ 6q-5q qfiq q11tp,
qr< ffi eVt wu FtBrs, qfurqa (s q{aqtgl) ficq crqq +.rn qr r ftg, g ol
qq$T ffiFq (gFrEq< :rc{i qlrq srdtfu afq{ Tut r'
eFR ftffd Tq rT ftsf I {qfl( qEnq wnfl tr frq a1frq F6{rq{ sK
's
wgrqQ q6q wER{ orrq qtwry{q r q< qFQ Erq Srs qV eft"rm+ s ettqqlvt
{fi{f 1 rfffi s:[EE{ {tG-{ qr{lq
r cq ffi1frfi ccK-{ Et cFrc qr{ q<(ffi
qr{riioi r<-cs q6{ $o-vtr< r q-?r 6K {{rl-d R"iA\o Egr c$E frTq vr \l-s,Re

ffi

sIBr{ qdrq{ {{ {cq s.rd ql {r{r wrr vt< qlq ff{ts
6{-?FF r 6+;nt etrs Fr$R crq s {teptsfc<t qmq Fffi1 qFrK ffi€ r Effir
6$'{;I T(;t q <Fl-qF CFFF il qc{ 'ltr{ Rqrq qHrqr ]fl:T{ sTsl-d clcel clcel q"u'
+tBrs {FH $'tqtr qftol< srrq Tcar c:rc{ tr{l i{l!

s[:if4i a316s qr< r qor<frro

qrq

http://IslamiBoi.Wordpress.com
c<FT<sfl=r

T{E (q.)-CS {rSt{;r FGr rEl qRrq, 6{riry C<rq?r stir orrqR 4TTq
qRTq,, '€ 6$-v-1-q Ttft-q s.-{t qcra FFI-{ Tf6Q I' qT {ns(re lTrqtfi oc< qn|{*
ETs ccrs cqRs c+-sF <qrq, 'q{ffiq o.6{t csljfcnr ircfir slq cerrs qFrt
c$ETrfit t' qrF[ m{{, T{{ (C.) qrffi, qR std rFl(R q {qr{ m-q?t, qtft-q qrEt
{Ics sr3 q c{lg-Krs fufr firsi qqrR{ sr{F ceI[:F qt{v csq?r ft"i {Rlfe[c<
frqlq Trfi{ e<( {Fr{qtfuS qw{fcT{ vrr{q -trfu cqr+ rTFt{r{ T'c<;r q<R, sftqir6F
1@t4Tetl-{ srfl $orcq{ 6qq 1 q'Kfrcs ct{kq fi{str ET*FI FCd <Ert Ecrrq is-rrq<
ffil-{ {r<-< 'lT tErs qFrcq qT 6{9Ft, {IF Trd ,.c3t €'lit sFt fr{FT ql${ Fc{, qit
ft+l q{fficq ftfi "fRo'r.q{t s-6{ q<( q csgFr qig-t q"u q-{K Frcftt qfunut or<
E-s{ q-{-EtFA qtflEm q cs-s-'r6fi }Efi?i <f{ T<ts fi-s q4gq c{, q {q{q
Rrq{sk< rrru Flqt e >rqtfrs .cr r&< n,IcqqlR'E qrfiq I q san TEm RIWR
q?t'rr{

r

(q.)-q< qrn q{rfccrr qErGK {c$ qfr6s F<t EcEE, Sro rf{fuTF qEr$
qeRfE cqnctt sfl-?r ql{ror LsFqr qril{rrq fttr]{ <Ifu furq yrE Efrt Ecq q<(
q*{rtcct{ q[$ 6R sjfr'q< erw
@ om drr+ q-tryrct a,il-?r qni ETq r-{tqrs.
WTtq s qfr< Ftcqr qfrttr qrlr q :rqr{ csq?r qtfrq Etrtt, w{fi &fi Grcq ,s.
Fmrrs rrq qrcq q-qq s-<r-trFi, frcq< ft{rq q 6Fsn<K wv tr"rqf"ro frq{erqga
"filtfi-vtr< Tls-<IRs ?F<IFF[, q 6ffil5ls Efr\fi qrql q{fg+lcq 6f< "f<egfgCq"ff<-*
etrqGfr Tswst ffipt qsm{ qir( q qtr qtR-q e 6+tffi sS{ tRRe{ cqrsrcfit
T-6r€ qrdH s'cr {rr{{ csrfil E8"l ql{fr{{ {t
:{t=fT :rf:{f6g1 qT6r{R-g1Z\EE1 \53l=fq -fR.fG'
e cfiq s{-\gTs erql{ rg fr.tle I TF.l eK B-cEil.f qce srqft'{ftsr cr{,gr$
wqco Es"ttF* oil,
T'r< cTstTrir{T l"t n{rT{ c({t <q-'{E q3 aFol wqfr
Gstqmr+, wTE 4fr-<-'ct Fnn qtryt qffiwt qo obnnr< q[{t, \5rf, tro ou4-s
{c{I, q{flg{ 36 TG "I6iW srqrfrfr{d ;[c{t, IEr{-?[ {-qnTlc{d :rcqt r SUF
ct-qFt r-{t' EFfrG r{tffiT cFil&-{ Tttffitcs, e< adrflfr qfrErqqt{
4sE ffu -q\urlcnf€ {cil, q< qaffiT T6ftilK q-r<l, qlqfq< ctcq q*rd
4efffi{ :[c{I qfr{l 'lqgi sr{ TErs ctfF ctflbf IE e{s s $-q-<q-sftR W$ r e fr,fi
lI<Q eq"l{ qt c(ftssrm e.FI ?Fin qBI:{Tr, qR e e|qqrrt qmrF{t ..sf;rc{ DT-nq,
qq;r {KIrEt qrcflD-{t ql;r {Frtcqt EtrqF-qt st RrTsra EE-ssIr{ l.tvt cq'{, fist
cu-e-qF u1ffuT ffitr qF qE\ot{FR{q
r

I

{fui

{ffi{

r

qlrqft 6{64o1 6e1@iqr+{ q'rfrrs frffs rnr E'rq[q qqq E'r-qt qlq Bsr
c(s6< :[c{I eicg c?f6q, Vr{ c'lrq {r{crd frfu{ vqrrgrFfrq? cuttryofiqF, sr{
calt"r Tfu 'lf€TI wr r]s-{ qr<t qc?r s;Frgt Ts<rcftr frr+ qrq-{fr{{ c<l'ft'r"{
csrrr q{lq'Kof?t ffi{sft .llMrqirt ctTTtT sK(rq-< frrs 6r{ frcs slsrF q.rqi
$qqq efumFlvfl cqr{cq r qc?r {lTC{-?r {R"t& R ?Fcsl w(Tir vt frqt T-?rcs€
qqT ck"r sr} r qfinrv frF\rT qqrT qtq-?rr$ c{ ql{rr<;t :rc{t lv[g qcTrqvr{ Fa
,{"1r{1t&Em cqEs {cR{1,-{R r qrrttqErq
ql< s.rst qlfuT ffi, qqq nm firnR, +fis slcq< seFr <lF? C{-cItT qlrtR
ffc{ qGryjrq, q<rd Tfis <l Te{Kd {l€Tlit "R fr$tTd >rrT sr[tTra qlTF rtlfr
'il-sg€ Frffq r..... firqcq-{rs K(r"l-?r q[$ frrsq srffiq r' (q]il\o 8-b)

http://IslamiBoi.Wordpress.com

ETIT€T<

C<Fr3T\ TFT

qqrg'f, ,{}K ${rrd q-<tqf, qrq[, ws'r{ R"rc6 srcnr q(dt{ q<( {R.tfrrg
s'l6q-r K(rry< R<rft ql{rrq]I wni ffiT \i'rfi | qrE csrfstffi{ vc$ ql T{
,hfrqfiT q?Tl c"f.t T-dt qcra q<( q {Rq cs-\rll-{d E{sT.lr <{qt s(Ft qFfcq?
Trq-?t s'l{
cr{l{rs qm, ffiRv rct csrq qFtfi< x{ {firs,
'EcFt
"€l-{-str<
"q
ft-s FRf.F{r cc-{ q<(q{qet s ffiryF ftst{ {tTT[s qtftrs cotn
qTflleil:rq ffi{q s qqtr?F qfi-€K uoirR sFrcct K(q Etr{ c'IcR, T{rql K(q
qcvcq qffi? q{qs'K s ffi63 T'Kc6t, ilfrcs qcm
EXF< ReETi rrrrg, Tfi
q<(
rlT{ ffitT frrv'F ErR TEt
R{Rn-{ srli qft{rs efrcr cq'T r iott er.ilq
r

qrq',

rrfrre'Rn qeRt

qsFrtr+

qfi qqc +T< ffi,

s6c-d s'rd wflir qFIFt qrrrq
\l.E{T
frrrd c<art{ {?F {ts Fts
frdtrffi srni:rEs "tvtrJ& <rrd t'

rorrl-1 srrc.f

Tffr'rfq s E$r fr-dtn? {5trn-?t ffiR qsq efsR 'flTEfu qrs r qt
Eh{R qr$ $s Frg qrr q+F qmnm qrqi frcsrrs fol< corre ffitf o'ca .{<E
q.ffB qls oc< r fto q:l-{t {rfu{ qa's fr{q qmr< mcq qrql{ csTtn {-se <t$'q
w{qF Rslts r<l rrc< | {s--d( q qF{fd R'+*q e-sttlr< Tf{cs? q5ay $efiql-qtft <qq
om, i{ffi fuTr{ T'Iq iFGr, qfeKTt sffir qfiI ERE s[R q<( cFr{lr{ EErIEq s
<re{Rc ftsn csq afi-s fi1fi 6.q-g
sl-<'Rr ffi$, qlK qEf{lft cq1-s ffi{ qr{ {-sld r,q <lgr{ ft e<pq qffi
sd cu[{at s rtlsEfrT Tr{i sffi qFrfr{ elf$vls qr{ crfrEl, slTt ({ftrs) crc{ ff{l
Etg qI{ c$fr{l Tls:r qnqv, qq.l Trdfr r \?fd e{ I[c{ {c{ oGq 6fit El-\51 <Mc{
c+trqt FfwR cfq"t GrEtql r erq-d :rc{i rffirt iqFqR EsrK cTft s.KR(qt Wrn nA
qg skq, Q-{c{ ?Trcl< corc{ <|ir< EerE{ erEF{T r stR qlqR s'Frqt FKq{,
!fi srcq3r €"K qFFt qFFr qcq crftql, sfi sfcqr ers q Telt Rl-vl q{t ql3t
m Tql< <Tr{r { 6{, ql{3n q{$R {rqq REN I'
qr{q q{Jl{ T-irq\e \e-t qFlcs Er{ ql q<( slcqir cqrcT{ sefi fi-sl< sTcs DIT ql
qbtt qlrlRqs rl+{ erye r frE q v,{!*F qFrK {fi q13R qF, E?Ft s*r qE rfi\n-ir
TC{I c{ qsi oafiil qfuT qtrq Et 6(RCT qlcq q<s, o qoofci ftER T-m <n,
q{fl qIrE{ fr{'q ;' qt qqt* rFrs c{ sro qorft or< vtQ ql r <-<(qq<qfr'slm
W*t el {RfeFF w{Il{ s.M s-c? <rqi TSD{ <FRK Trr vrdl {rq \sTTfl Tfrfi
RqH r'frp, {1, ft\rq-qs qcql{ q65R c{ 6m fur 4sq qt 6fi, q ffi
st sTFo sftq frn c$.RqlE rrrq EFrcq ql r qrqrq fton s.m rRr{t{{ s{F qr{
s{{ sl{ qK effrs 4t w]-<t(sfi ftor< ome c$,Tfit s]s 6R
gl=n -'l}strS ,{ffi
{dIC SFil
{1tk< 6{, sl3rl 68FFO iFGtCq, qlq c{',FFTrrqe
eRTr<q c?r cqcr <v m{ <cq Breq +.ilRrrcq r c|g| fud ftfr q-o.qq qfiqG,
€trs .ss'flq rfhs <6" fi-or* .rt Tr* q<( vR IB ft< qR q$' Fft<t Trerd s?[
*on sl qTA sil celrs <v qtq6sl s {qlE qt<'fi qrE "rl[r; <flrq? er<-+t qce
w ccF$ 39I{{ q-{Rqf{E l-$Q <e 6i-?FF- qBtR qtsrqd R 6otr{ 1Ea wco r-<
1

cars

w{EIr

I

EF'flrE q Ir$-d q<El<ctt {r<-{rd Eclrq q{( qw frerFrtft .e frqn
qrilq-offtcq< s'R <l;KR .llfu {lfrq {cr[R r sffl fuqcc-d cq|s fuR Trr[q, sffl
a Edt qrar qtlTrT

http://IslamiBoi.Wordpress.com

c<5-r<qFr
q<( ftofse s'Gftq
rl-rEI Rcql' <rql n qfqn qlft-{ qrra vt sKt fu
TC<|re
qfi rirffirpm qni cs'fcll Ftqt cqq or< qrrqfr
ft-q qn-flrn< ew m
g.fsTt
q3fi wTrF 6e66 ft6ss q{ 4rl q<(
etrs'cg
ekt-t
T-rdR, {{{
'IffiF qrFI
q'{]FI TTr{ {1, qSI CSfril C(SF€ s.C<fr r t, u[Wt, q{sl{ qGnrq s?Ft, {e|;t v1-64g
:m TM ce[tT frTn ql-qld {T{ lRm crne q<(sl\3<f T-dr{ {s-{
'tcls T{ {c{ celcR
qrq(q,
.ffi{
-nR<
{RRG
<f<-{l<
sFrcq
fifr{
s6q
r
x'q<
Efr{H
{r{ W<
I

r

I

En
€ Cq"lr<, v1s e+t Eq s Qqrys cql6< "1q611ft !ffi $cq r cq-.f
cfllg,cr s Tlrtrgm q{< W <k-{l{ W< Tc< qlrre, wR Bqrq,{Ft qr{fn< ?Felt,
\51 {< sr G]TQ fiTI FIq r qfim< qffi c{ 6fi st T{, ets x't{S $rcq, ,€
-fi&? rffiq 'R?FIcFIg R -fifr fiqnq \ol€ {r{q q-{s{ F-GI I q rl{lwo q"r$ft[q{
q'Kt{ qqn+at-fr, qF q'rstkgl € q$uq s{r{t 6fi qrT {l]r a1 ; {sirt( 4<
q{llqft sar G D-f,{ {tB, E$-st, qDr{rN cq-cqs cq({ qt- cq{cs 6ltr it r 1r<rs
ql- qbR qt{tT{ qr{i E-{q q<TFt{fs< w{qt q<(qqq rF&<
{tr<t 4t st({<lF DR
fr'q{ r q1-{ {fi qrr< qffi{ E tq<fr ql{cs sF T-<r-c{, s?Ft st #sftqtr qfd c€lr{Q
E"m qlfqr< qt r st? ,{Tfi Wq'
W-{l( w{.BR q'tfr &E.Fnt{rq's,rc"{t g,frqrcF q1fi-{ Ft[q <ao "fbf* <mce
q<s, T{E-m-{rss fr-sHt s?rrn ............8I-clR qc< fit T{ <ifu {Kt qFrrd
qlilsq(ER rrcel 11q s-{F s'ltrcct fr[silq-d(s qtrcq-s Fr{cq r' (srfl\5 v-s)
et\trq qEf€ sfq'erElrs <Ef-W< Ttllil T-<tqFI rsl3rqffi{ q{]vq ?sfiB'
EF'{T< ftqrl {l-qGrc rdru afl<Fl3r c{ s{rH <rscqEI cs cs.trll qqmi eFrs 6fit
qr{ I qR Tqr{ ..s 6{slr{{ q&F qrq q{ Tcll T{ct eRcl cqRt q(q, 6{, Efr{f{ fi-<q
qu"Kk-\g3 fi=<r{( clcel q$lsFlr-l6{ q&s- esB c{s R€Tl{;clTq ficqq q"F
q(rfi qtrfl;T!6- FTgR eR eF s elmrqFrdn c?tFI|EECR!
frg qrq{ <rrqR qT fiq Rlftq {T{ cqg cqT s?Fl \drqirro qer-€
ccriF
<l-T{F

cqT?mq

r

'rs
qr r ,q<'i-?r qfi-<lT qfftq qca- qr< ffil e1-fi1 sfiq
qr$- cTft{ qcu qr< cr<t frffiftn rkq< RwE{ q<( sftqrrrF TE-d E-1ltfr
olrrr< ft"<t {rfu cqrl qr{ I qratt {tr{ T-ffd csrm s'r<ct of m e{
Tc{ ftors T.m,
qT'g_+"t mRrl {rEH cam qrc<, <-<s,q<-'ttQ st
qrt|m
q[s qrq, Eq"r
fi{&s
EcrR
\orfi frr'fqKr Ecr <rE Bk<, ?l{, qrv*t q<.Rq <V {rqq ft1q
{fEH '[sTr{ cq qXq qtc{ qt, q<r mfrq eE q$ry66s <C p q-{E E{
slrq-< FRq q-t{qYT Tm {r{ qr{ q<( vllq,r
Ts {<r{ Tsc{< uer'6ryfrq ETI{
sr< cnfi << rvtQ qr.fiqqrq,
ffi qft q{ F{cirl Etcq<cF qrcq( Freb T'F.d cERs qc?Rrfl, q1-s w<.rt
<q{cvi,(-c-{s srrq< fifrq {-aq iTqrd ewFflsrq sTc<l I qr{ qfr rel-rq-er{R,
q6ai ffi5a eKq3r qFrc{ FrE q-{r{t r ql* qtfr 5?FQ vrcq{ cqr+ cfldR q'c<
qf{t

TF{t o-d< Frol< e6o

1'

1q"tfu)sRr'

q q[rE vG {q q<( el{t$ ,{s E{ I q Ers{ Tc{r r]' cqfr\o q6n(q q<( ]Icq3r
n.|rq cqR\o qrrQ g.l q<ffi ,nfr-q ftscq I eR Tcqt s{q-q Rrr* coH e-*lRrTcQ
qF rT'rR( qrflE s {lR"m-{ qir<fc< fihls
Tfu qRrq, 6q?l[n rrs-E crfiT{ s
q?F-{
qq<frE
eell
Tcrrq I erK frT{ c-r# Ei or<rq srfi {I(q-{
{qIeW frTtT{
q Tift qt?r

\5rt'qt$

http://IslamiBoi.Wordpress.com

ffffiq

cqs13F=1t=r

F,rq <Tffit qrrrcqr[, Efi srfls \3mrtrF qE TrE ffi{ fir{Cq q<( T{A-{ts
sfrrijrrs fuispa-a-afg q-<| sT<Fr frrTrq I q?'rd Eftq.?rrs {qMlff q]FR s.l*lqt
stT{ frsrT sTFtlR;r {l qgR eFrfl 6r* wn srgrffi {r{I c(Tsct ocr Grc{rq{,
qaIF slfl ffi
\il FCq crftq I qErfq sKrEt €Tq-{GF qt<lqT eq-s:( e sn qRq&
c"1rd cct T{EF c?rr$ s$rlc8{ir {t cqt {frr <-6{l{ R(Tcq | 656a1 ftfrq 6e166
ffi +qr+R qK ;H r eQ {k( crcrr<{ Tc{i 6s qr rrRft <|ft qs6q st RT{ sql
<9, colfr "rfrl-sln elsrq frsraflA q<i E"tcc'.t s qvd<rftcs nR1{
gr{ fifrq rsq "tt"t flj q6s "flEtqTI ct"lt qr{ r'
eQ {Rrrc'r< <n"tlcr gn orfr< 6rIHt q{oln 6E, cR U-s-ls rr{lqt qn T-drs
c{fcql WEI Tt c'ftqftrel q<( qs{ $lqffl cqffir "rr s{tds'f rg qft"|3t q#s\51
c"'f6 mB con* E-6 fu6 srR {r{trts etl6{ qt q<( qslc{ €f{ s,{13t EscRns
sfra 66s1{Fr ql
1w{ti sfr-+ qR 1o-€t<y {tfl qft qr<, stdti {r:r {u+K r'
qwqit qrtcrd rl{qrs rrFr cqo{srfl srft qm B'm, qE r q-{$t Tffi-F q-sef
E{r+ cq-{t Ecq Egs cr{Fry I qdtq cqmq cars {fu frc{ 'f{st{ Tfil sItrF q66o
cqrt Er< r ftfrcq w{t qr< srr+ ql sEtrsr ft{ qer** "r< r efiR ft sr< c+o
ql5trffi Trt{] tffil3l;R?
q4sfr5q cq g <ifu< s"rsc,f< qiw srd r+fi-<
qq+l qcr slm, ERIS
'nm
qlrd qFlssrEF {ftel lqq om firqllt Rcsrccr q& ct{q q'GKR t'
qfiA 9< c+o qffismt T{f{ qgrq{ {qrm Ewsl q6n rln, qK ffi ffi
stBrs \or{ "rtsql cqm <fQN o;n$t ql q<R. ffi c+rcq ffis qa5q{ il r ioFrt
r

r

ffi

ol

ioEqa

x&

el Wtv "tR.tF

+mcq, TR rFdt q-{fi sRFinF Ft'fercu q5q I
qrr<r qf$ ot fr6q e6E
carciF <tutd srli

{f$ ft

aq

Tfu-v6 c'Ft T-<-r{, ft-E isn r+ft< tn ErqT.| Ec{
st€$s cq m rfu cTft{ E(F, cq lrG ccrm eftT frWsq {fFtm erKc<rqr
sTI q<rnQ, qqr{ir qrilEqrElcro qirq< o;n-< q-<(ct Frqcc< ffi alsa I qQ
q?ffir sq3t-qt{ft m?rr{ q<q

qrt[fcqcq,

'qt rq 4R"tfu qfftq srfi qt qrq qr{

qftre qFfl-< qmssrfl-< {ftcl
elTI D-fl gqF +mrq' q<( 1qI{ <EKs qrq c{]-<-qrrfi sFl{ 6.1-?FF e<( T€{rsR
qlFilD'qt er<R r .q-{.l]i c.Fts 33 <-u {irffd
T<fl{, {tItra vrro
{T{ I'
q €H(('t qtvd qRftm ergB csffi qrlr q<( €R,il&"flEt rq[s ft 33t{ c{
fisrs qr5qtF{t oscs EtR {t I csr{t t'rdfics{ Afrqq qTl({fE-{fsrrq m"lt rN fu<
st:t{Frtl q vd M or<rq q<( frrqrq'-{ lfr-r+ qfqlql
cwrs qffo-{t ffi
fi'rs smt AqqFr IF vK{rd cqrc <q.tr< qr< 64-sq; STt(, qrfifq{ sMerEfro
<]aI3< c{ft{l &R6Td q|cet 9ry41 Trd fl qlc< ;rtl 66-{-{I srlgR slTt{l fiffi 5fi6qt
efirc< :ftslT{ | q|qf6q-?r qfiI q?lfr{ qfft sqTe,ffi sceE, qf{ E.r qcq, w{$R
cqfrl r<t< Rqf< qEq s-{t qr< q<( Tfrd qe sroET {EI T-{t qr{ al r qofi\ {<
{t "tI€Ttiotq6oor<RqGF cq-{tqc< crrctq c$mTq c+fto'ctqK4t q<(T16*l
6slm ot-sitrF <ide +ca (an EK
a

={r

qFr lrrt={trF

lt

r

cq,

http://IslamiBoi.Wordpress.com

srf€firil:frffi{
AttA6 l
,.
z
6:r,r;fr d :i-f ,'dgt . W;{
t-.-l

At t

A

? I,V leo+-f
6-t

fi;).rrit q;ts- ,ftr:,

l -n

-

*4.

u

yt €lrj. L du

c<rf<rqFr

.

@

rr

$J;
r!

c/_.4l;Jl

ury

olg

q*s),Bq

t.i.

.w

e

o&

6lz

& )t

h A

t

;, 4!
a/

a

a

Ul cJb ,

a

z A

zAjA

2

@ t

2

2

AJ.ztt-o

A.

t

i

VJ l9o5-,;
SAtz

"lJ.7.

,qef,!ty.6lQ';6 ai'eiruirdl:Eb

A9...

@

l\

z i

6 rst s

A Az z

z

Az

l 3l d'+,-.i'

t

L

*
d,

'
@cr-fJf ur aJ Ltu6cri'+{ ly r}! GJfl glu6rr-rr-lf
A tzi

I'elu4
i

z t

f ;'":a,{f rt"ft 14|t

(,4 qr{t) qfr srcs
)o. qlfiR csFttcq:t (.qt) rftrin s"tlr
coEEfir qFr q< ffi-6{3r ffR"sK <Fl-{e +m fircsR; frE cWr<t (q$R e
T& c{F { qqEI s'K afffi 1
c+glTrw)
.
o
"I{

Em @,

)). qfrI

re.r.
\flfie

Frrtcq:r (Rfrn) qFFFr-\s{s{
q'l{ srrR, \re'K qfi cqr*tstcr< <r{R, (rfirrK frq-f{ fuTr{ FFKT)
qlh:rrs qMq't iFr{l, \5{{ (q:n< qllmrr) q-de. (wqT6s) qwr ?F3[6q],
qFqfdr kft{qvl, 6q ftqd qtsftTstftrq< Tc{r.ftfrq qm {t I )a.. qlflR
\sFrtEt T{6dl-{ (6q ftftq), qlfr {?F (fiKqt) cslrilrc qqn siil-?r qlcq"t
csFfcq< <ffrffiQ,

E't-<eK

frqn, serq 6fl1frFn cstflm qrsrql r-<I (eriF fr<v fl"rrfll ffiq <E[cFlt,
(qffr c<r{ vlrs qlqqt s:Kl), \TIfr ol EK ERF Esl, (o.R"t; gfr vmnre
<|fiRrqt qte{ cafFs, qK \5'frs <|fir{rq ffi cel6s r )rr. sll$f{ ElnlEIl
<Enqr[, vfr eTfE q{Ft c{trF, 6{rq rls ! q{ltrT (ffi) wq(qsr s-ffr{, qbt
cq.Filtr er6s'T?nm qrq ql- Tls, (q?tFI cers) c<Rcr <ls, (co++l) Yfr
qoNfirscq-<Q qr-EF{ I )8. 6{ <"nfl (cq qrgR sFrlqt), gfr vmrre mfr-*
nlis 1-murft $iflir) \Fr?FF.t Rls, c<fr{ a (wqn" {s:l;I)-cq< TKF (sr{
carrT) Bbrm qr{ I tc. qlgR \sFrlEt <?rrst (tl, $e;, TIcm sr{$H cqTl
qr{cq qfrs vTrna qs-sFr I )s. c{ <E[mt, c{rEP pft (e qTqrr{ qr{'t)
qTrrs cmrrftre ffis Q3fiF, (vtQ) ffi.e q[q< (c'fF<R s{r<) q,,di
w{S FFII{ (Eqfu efffi):rnq 'ftel (-R tlrs{156 riq c"rcs) E6q eff<ffi
1

a -13n qfq \5fi'aTT

fr.4fq q:{ 8

C<s)

(

Eb

)

-trTt t qnftq q

http://IslamiBoi.Wordpress.com

\ttf€qt{ F-t Rqtr*q

c<Ff<rqFr

;tly"I ;U;h.V;
), *. 4 ert iE t ; f, ;Fi,ry V;,'-+'-*

,;te#l ;t
,AgA

L

.

O.IT.

A rA

zA

.

z A zA z tt 9lt

frk:@a,*:'+l

/

t

.

z 62.

A th

F ztAzz

/

.

.

A ..

ri,tA

Ar-v,*V 4 ry' s;,flf&

t9\f tt&",; qitbir€ll '+ii:;;l
z

t

-o lAtr

Lt

zDz t

.t2.

.A2.

.

i

$

.

.At-.

@

.,r-f
zzz

@

UN,cp$Jl d uy1o@sJsJl ob/,;i. i)F,rJt
VJ rp*ti:y cr t*-1 t fui L ,JLssVty cf l'e;.c u))
l.'6J

w

/

..g'Az

a

z16.

ata

L

l-

ziz

v

c,/ tJJ dJ
-ool

U-tti 6i

-atua

2/

zglz

I

A

1

l."*u9oc*$nl

A

/ ,

,*,o4

aa

a

ti+rt

t

.

/.

.

qu*

/

aYga

h tt

6zz

Ul3 l,Is

n

pfi

ll

aA

i/

a

.tA//

A?a/

/

ta

A

/

Jl s,*(L ug$ ol
zillz

-

l"+JO,

\,

o

Tiffi q.ffi) qrfr srcqr rl]R \{?r{F ql5rFil, qFTr{t slfi3r
fr6 6e1'56, sl6h-{ c'fqq frs cefr$, EI(F{ vF frs cers, sIcEI <1fr-s
cqGF, FFr gfr ern-< qfksl(.i ffilTr$e (rrTK) T\5@-r-I qTar-fla (Rmc<
ffi"lcs) "[c< qt I )b. qlsR \sFIIEl <Flrc'[6[, c€ qrs $s yfr qfi ccrrs
qflrrtfiE s RglF q{{a; (qq'q rrstcK) {KR cqFrf{ E{-{T<6r silGr,
(vlrm ,{q9 6sNl-cri? :r{Frs frc{ fi'F{A wfr qRrflE t{ s.m 6qr{t I )b.
(qgR rotrrtEt qn4-5frg <6nffT,) gfr e<< cu.FrK {ft qf*n- T{<l:t T{cs
qrrfl q<( r{< 6q?[{ cefr{ ql frq no \51 coFlsrt {ts, ftg q ETqF{ T'fcqs
ffic{l ql, (crlc{) Fliri{t fur{t ql66T5rcq< {c$ 'flfirq qcr {R"r I Q.o. wq3t
rt{tel{ sl6q-< qffi
T{Etc[ frrfl tr{ fr v.fcr{ firqcm qqr{TitT{, qt
el-?r-,fGGr
vlcq3r
sfq ccrc$ crfiel{ s'6( <t?fi {c-{trfu- q?iln T.c3t frcs qlri, c{
(\5lcqR qlctT) <FIffiT, (\9-|5l[rqst {tfr-s FFmqi{ q {Tqfr3 (or[e {sTn) cefr{
6oFlfcq{ R ARci s-c<Irq;t, vK Erq-1t q qfgtqR frRR:RI G, (6{{1tr crlcdl)
FFKI Eis({A mT<rlEI qc-q rtr{, qq?il (dF roce) csFrdt (qws) tr-T'{Ift
qr{ {IGr I i). c{ qrm sfR sr{ T'Gt Fr-rEl, qtfr w{'tt csF$cftr €sc-{'{
qffi (Ffflrm; Qsro$m< qr-$r I a.\. qslr{ cq qrq.?l Eg{rse ersKfl-?r
qfm q?r+ cSanEI, qso6 (en wt) {"FT \ol3r} W cq alle (v ioFt Vt)
qfflfi s-<[rEt, s'fi eRn< Eqr{qq{q E]fi< €srl< qFrn {rt c'lc6Tt, (qlcel
q[al) eFrT qrfis< ft"q qq on-q fr5qrq? e"K qBrn (frcsr[q< cflen
) q. sqveF ({crq-E

qlxlir<

q {=fi \5rFf rql'<ts

(

Ao

)

clTTt br qqfi-rr .l


Related documents


tafsir fi zilalil quran 04
tafsir fi zilalil quran part 4
tafsir fi zilalil quran part 12
tafsir fi zilalil quran part 11
tafsir fi zilalil quran part 19
tafsir fi zilalil quran 05


Related keywords