De Grazer Paard Feiten en fabels over fructaan (PDF)


Document preview - De Grazer_Paard_Feiten en fabels over fructaan.pdf - Page 1/1

File preview


De Grazer

doeningen en onherstelbare schade veroorzaken. Het teveel

VOORKOM TE VEEL
FRUCTAAN! WAAR
KUNT/MOET U OP
LETTEN?

aan fructaan dat niet verwerkt kan worden leidt in de bloed-

Hoe kan op een veilige ma-

baan dus tot een verhoogde bloedsuikerspiegel. Normaal

nier onbeperkt ruwvoer aan

gesproken wordt dan in de alvleesklier insuline aangemaakt.

het paard worden geven?

kanaal dit simpelweg niet allemaal verteren, waardoor er
een teveel aan fructaan in de bloedbaan terecht komt. Een
kleine afwijking in het pH-gehalte van het bloed kan al aan-

Insuline zorgt ervoor dat de bloedsuikerspiegel weer daalt.

gel, kan de insulineaanmaak volledig ontregeld raken. In dit

1. WELKE GRASSOORT/HOOISOORT
KRIJGT HET PAARD?

geval is er sprake van een hormonale onbalans. Wanneer

In de natuur eten paarden

de bloedsuikerspiegel ongevoelig wordt voor de afgifte van

andere grassoorten dan de

insuline en het paard daardoor een giftig hoog gehalte aan

soorten die op de meeste

suikers in zijn bloed heeft zitten, is dat zeer schadelijk voor

weiden groeien. Het gras in

vrijwel alle organen en spieren. Voor het paard is dit zeer

de natuur is gevarieerder

pijnlijk doordat er gassen ontstaan in het spijsverteringska-

en vaker een beetje dor. Die

naal. Ook kan het paard last krijgen van spier- en darmkram-

grassen bevatten langzame-

Wanneer een paard langdurig te veel fructaan (suikers) binnenkrijgt, met constante hoge pieken in de bloedsuikerspie-

VOEDING

FEITEN EN FABELS
OVER FRUCTAAN
Fructaan is een veelbesproken onderwerp in de
paardenwereld. Vooral in het voorjaar is het een
hot item, omdat veel paarden in deze periode voor
het eerst weer lekker de wei in mogen, na het hele
winterseizoen op stal te hebben gestaan. Er worden
regelmatig discussies over gevoerd, maar over 1 ding
zijn we het allemaal eens: Te veel fructaan is niet goed
voor het paard!
Maar wat is fructaan nou precies en welke problemen kan
het veroorzaken met betrekking tot de gezondheid van
het paard?

een wateroplosbaar koolhydraat (een soort suiker) dat gras
nodig heeft om te groeien en wordt aangemaakt als het gras
de beschikking heeft over zonlicht. Wanneer gras gegeten
wordt door paarden of andere grazers, zal het alles in het
werk stellen om zoveel mogelijk nieuwe scheuten te produceren. Daarvoor is voeding (mest en water) en zonlicht nodig. Wanneer gras zonlicht ontvangt, kan het voedingsstoffen aanmaken en groeien, ook wel ‘fotosynthese’ genoemd.
Bij deze fotosynthese wordt door het gras dus onder andere fructaan aangemaakt. Zolang er zonlicht is, zal het gras
doorgaan met de aanmaak van fructaan. Een deel van het
fructaan wordt gebruikt om andere stoffen aan te maken
die het gras nodig heeft om te overleven. De rest wordt opgeslagen als reserve.
Het ligt dus voor de hand dat er ook fructaan aanwezig is
in hooi. Het bevat ongeveer dezelfde hoeveelheid fructaan
als voordat het gras gemaaid en gedroogd werd en blijft in
‘dood’ gras dus gewoon bestaan.

in 1 product! Door de specifieke openingen zorgt het
ervoor dat het hooi geleidelijk vrijkomt en de vertering
optimaal is.

WE HOREN U DENKEN: ONBEPERKT RUWVOER IS TOCH HET BESTE VOOR HET
PAARD? MAAR DAAR ZIT DUS FRUCTAAN
IN? DAT KLOPT, MAAR WIJ LEGGEN UIT
WAAR U OP KUNT EN MOET LETTEN.
KAN

"
2

ker. Wanneer het paard er te veel van binnen krijgt, kan het
insulineresistentie en hoefbevangenheid veroorzaken.
Insulineresistentie betekent letterlijk: ‘ongevoelig voor insuline’. Maar hoe kan dat ontstaan? De pH- waarde (= de zuurgraad) in de maag van een paard is erg laag, net als bij de
mens. Door deze lage zuurgraad kunnen micro-organismen

HOOI KAN HET BESTE
WORDEN AANGEBODEN
IN EEN SLOWFEEDER.

"

Suikerklontje?
Geef liever...

insuline en het paard daardoor een giftig hoog gehalte aan
suikers in zijn bloed heeft zitten, is dat zeer schadelijk voor
vrijwel alle organen en spieren. Voor het paard is dit zeer
pijnlijk doordat er gassen ontstaan in het spijsverteringskanaal. Ook kan het paard last krijgen van spier- en darmkrampen, last van stijfheid door verzuring en, niet te vergeten,
last van innerlijke stress.

• Als het gras kort is afgegraasd of afgemaaid ( fructaan
bevind zich voornamelijk in de puntjes). Daarom eten

LET OP: EEN OVERSCHOT AAN FRUCTAAN
IS NIET DE ENIGE OORZAAK VAN INSULINERESISTENTIE!

paard hoefbevangen is, zijn de lamellen in de hoef van het
paard ontstoken. Hierbij kan zelfs de hoefwand los raken
van het hoefbeen. Ondanks de heftige pijnen die hiermee
gepaard gaan is het belangrijk dat het paard blijft bewegen om de bloedtoevoer te regelen. Bij stilstaan krijgen de
benen en hoeven te weinig bloed, waardoor alles in feite
langzaam afsterft en er bloedvergiftiging optreedt. Het afgestorven weefsel moet afgebroken worden via het bloed
en afgevoerd worden door de lever dat als bloedfilter dient.
Wat niet wordt afgevoerd door de lever vindt zijn uitweg in
de vorm van ontstekingen aan de hoef. Deze ontstekingen
ontstaan dus niet als gevolg van een bacteriële infectie en
behandelen met antibiotica heeft dan ook geen zin. Aangezien dit een zeer pijnlijke en ernstige aandoening is, is het
belangrijk om direct de dierenarts te waarschuwen.

HOEVEEL IS TE VEEL?
Hoeveel fructaan te veel is voor het paard is geen exacte
wetenschap, het ene paard is gevoeliger voor insulineresistentie dan het andere. Daarnaast hebben we al eerder genoemd dat fructaan op zich niet de enige oorzaak is van bo-

Fructaan is zoals gezegd, een koolhydraat oftewel een suiLangzaam hooi voeren en stalververveling tegengaan

SWEET BLOCKS

de bloedsuikerspiegel ongevoelig wordt voor de afgifte van

stige problemen zoals hoefbevangenheid. Wanneer een

Fructaan is een stofje dat voorkomt in gras en hooi. Het is

WELKE
GEZONDHEIDSPROBLEMEN
FRUCTAAN VEROORZAKEN?

last van innerlijke stress.

De gezonde, niet dik makende en smakelijke traktatie of

paarden ook liever kort gras dan lang gras. Die puntjes

beloning voor het paard. Geperst in grote brokken en

zitten vol met suikers die ze lekker vinden.

een waardevolle aanvulling op het dagelijkse rantsoen!
De fructaanindedex van PaardNatuurlijk / HoefNatuurlijk:

Insulineresistentie bij het paard kan leiden tot andere ern-

WAT IS FRUCTAAN?

HAY SLOW FEEDER

pen, last van stijfheid door verzuring en, niet te vergeten,

bijna niet overleven en bevinden deze zich bij een paard achteraan in het spijsverteringskanaal, namelijk in de dikke en
blinde darm. Dat is dan ook waar de plantencellen worden
verteerd. Bij een teveel aan fructaan kan het spijsverterings-

vengenoemde gezondheidsklachten. Het is van belang om
het totale voerschema (en hoeveelheid suikers) in de gaten
te houden en daarbij rekening te houden met de hoeveelheid beweging die het paard krijgt.
Vooral de factor beweging is erg belangrijk in combinatie
met fructaan (en andere suikers). Van fructaan en andere
suikers gaat de bloedsuikerspiegel omhoog, waardoor het
paard een hogere hartslag, bloeddruk en aanmaak van insuline krijgt. Het paard zal dan moeten bewegen om de overtollige slechte suikers te verbranden. Wanneer het paard op
stal staat, kan het zijn dat hij onrustig wordt en begint te
trappelen. Het paard voelt dan dat hij overtollige suikers wil
omzetten in brandstof voor de spieren. Een paar uur later
zal de bloedsuikerspiegel wat afgenomen zijn, maar ondertussen hebben bij stilstand de organen en spieren de overtollige suikers ontvangen waar ze niks mee kunnen. Deze
kunnen zich ophopen in het lichaam, vaak vooral te zien aan
een verharding van de manenkam en staartwortel.

een handig hulpmiddel. PaardNatuurlijk heeft een frucre suikers en kunnen door paarden goed verteerd worden.

taanindex ontwikkeld, die globaal het risico van een hoog

De meest gebruikte grassoort op de weide is Engels Raai-

fructaangehalte aangeeft, op basis waarvan het graastijdstip

gras, ook wel koeiengras genoemd. Dit is een eiwitrijk gras

en de duur van het grazen aan te passen is. Bij een groot risi-

dat speciaal ontwikkeld is om snel te groeien en waar veel

co op een hoog fructaangehalte is het verstandig aan om het

belangrijke voedingsstoffen in zitten voor koeien. Voor koei-

paard maximaal 2 uur achter elkaar te laten grazen. De fruc-

en, die een ander spijsverteringsstelsel hebben is dit prima,

taanindex is nu ook beschikbaar als een handige Android

maar voor paarden is dit gras onder andere té eiwitrijk. Kies

App. http://www.hoefnatuurlijk.nl/nl/fructaanindex.html

liever voor speciaal paardengras in combinatie met gezonde
kruiden. Zowel voor gras als voor hooi geldt, dat het zo geva-

3. MET MATE... EN BEWEGEN

rieerd mogelijk moet zijn, gemengd met onkruiden en krui-

Net als bij mensen geldt ook voor paarden, dat overal waar

den. Probeer bladeren en zaden van de esdoorn, eiken en

te voor staat, niet echt gezond is. Maar anders dan bij men-

gevaarlijke plantgroei (bijvoorbeeld Jacobskruid), te vermij-

sen, is het spijsverteringsstelsel van paarden erop ingesteld

den. Deze zijn vaak te vinden in bermgras. Vanzelfsprekend

om dag en nacht met tussenpozen te eten. In de natuur

moet hooi fris en kruidig ruiken en moet er zo min mogelijk

leggen paarden behoorlijke afstanden af op zoek naar eten.

zand of stof in zitten.

Onze paarden hebben daarvoor beperkte ruimte op de wei,

2. WANNEER LAAT JE HET PAARD GRAZEN?

in de paddock, of nog minder, wanneer ze op stal staan.
Belangrijk is dat paarden onbeperkte toegang hebben tot

Fructaan wordt door gras gebruikt om te groeien, maar als

ruwvoer, maar niet in korte tijd veel fructaan (suikers) bin-

groeien op dat moment niet mogelijk is,  zal de grasplant

nen krijgen. Zet het paard alleen in de wei wanneer de fruc-

het overtollige fructaan opslaan tot een moment waarop

taanindex laag is of bij een hoger risico maximaal 2 uur. Het

het fructaan wel weer kan worden gebruikt om te groei-

paard kan worden bijgevoerd met ander ruwvoer, zoals een

en. Redenen waarom de grasplant niet kan groeien en het

goede kwaliteit hooi. Hooi kan het beste worden aangebo-

fructaangehalte dus oploopt, zijn een te lage temperatuur,

den in een slowfeeder. Het paard doet er dan langer over

onvoldoende vocht en een gebrek aan voedingsstoffen in de

om het op te eten. Ondanks het fructaan in gras en hooi, is

bodem. Als er dus veel zonlicht is, maar de plant kan niet

ruwvoer nog altijd het beste basisvoer voor het paard. Bo-

groeien door bijvoorbeeld droogte of kou, dan stijgt het

vendien zitten in basisbrok appels, wortels, enz. nog veel

fructaangehalte en is het risico hoog. Als het bijvoorbeeld

meer slechte suikers dan in gras of hooi. Of het paard extra

gaat regenen of warmer wordt, kan de grasplant wel groeien

krachtvoer nodig heeft, hangt helemaal af van de hoeveel

en wordt het fructaangehalte minder, zeker als de zon niet

arbeid die het paard moet verrichten, waarbij het de extra

schijnt.

energie kan verbranden.

Vaak wordt gedacht dat je alleen op moet passen voor een

Geraadpleegde bronnen: Paard Natuurlijk, Hoef Natuurlijk, Symmetrical Horse Training by Tahné Yzermans.

hoog fructaangehalte als het buiten lekker warm en zonnig
is. Dat is dus te kort door de bocht. Het risico is gecompliceerder dan dat. Wees voorzichtig met het paard op de wei
laten grazen in de volgende situaties:

• Als het te koud is (< 5 graden Celsius);
• Als de bodem te arm aan voedingstoffen is
(onbemeste of uitgeputte grond);Als er te weinig water in de bodem zit, bijvoorbeeld
door aanhoudende droogte;

Kijk voor meer info op hofmananimalcare.nl

3


Download De Grazer Paard Feiten en fabels over fructaanDe Grazer_Paard_Feiten en fabels over fructaan.pdf (PDF, 3.24 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file De Grazer_Paard_Feiten en fabels over fructaan.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0001931158.
Report illicit content