[Cau hoi]Ky nang y khoa.pdf


Preview of PDF document cau-hoiky-nang-y-khoa.pdf

Page 1...24 25 26

Text preview


dinh dưỡng nếp véo dao mất rất chậm ngay cả khi trẻ không bị mất nước, nếp véo da cũng ít tin ở trẻ
bụ bẫm hoặc bị phù.
Câu 11. Trình bày cách phân biệt một trẻ bị tiêu chảy theo IMCI.
Phân loại:
Tất cả trẻ bị tiêu chảy đều phải được phân loại độ mất nước.
Trẻ bị tiêu chảy 14 ngày hoặc hơn phân loại theo tiêu chảy kéo dài.
Trẻ có máu trong phân phân loại trẻ bị lỵ.

Phân loại mức độ mất nước:
Hai trong các điều kiện sau:
• Li bì hoặc khó đánh thức
• Mắt trũng
• Không uống được hoặc uống kém
• Nếp véo da mất rất chậm
Hai trong các điều kiện sau:
• Vật vả, kích thích
• Mắt trũng
• Uống háo hức, khát
• Nếp véo da mất chậm
Không đủ các dấu hiệu để phân loại có mất nước
hoặc mất nước nặng

Mất nước nặng

Có mất nước

Không mất nước

Phân loại tiêu chảy kéo dài:Tiêu chảy kéo dài nặng khi trẻ tiêu chảy trong vòng 14 ngày hoặc hơn có mất nước hoặc mất nước
nặng.
Tiêu chảy kéo dài khi trẻ tiêu chảy trong vòng 14 ngày nhưng có có mất nước.
“One day you’ll leave this world behind so live a life you will remember”
Tim Bergling

Author: Dr. Louis
Supporter: Dr. Tham

26 | 26