PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contacthair color .pdfOriginal filename: hair color.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36 / Skia/PDF m76, and has been sent on pdf-archive.com on 11/09/2019 at 22:04, from IP address 148.251.x.x. The current document download page has been viewed 12 times.
File size: 2.9 MB (26 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


‫ﺟدﯾدﺗرﯾن اﻧواع رﻧﮓ ﻣو ﺳﺎل ‪ 98‬ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از رﻧﮓ ﮐردن ﺑداﻧﯾد ‪ -‬رازﻣﮓ‬

‫‪‬‬

‫ﻋﻠﻤﯽ‬

‫‪‬‬

‫ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ‬
‫ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ‬
‫ﺑﺎ ﻣﺎ‬

‫ﺳﻼﻣﺖ‬

‫ﺳﻔﺮ‬

‫ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ‬

‫آﻣﻮزش‬

‫‪9/12/2019‬‬

‫آﺷﭙﺰی‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﺧﺎﻧﻪ‬

‫ﺳﻼﻣﺖ‬

‫ﻣﻮ‬

‫ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع رﻧﮓ ﻣﻮ ﺳﺎل ‪ ۹۸‬ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺑﺪاﻧﯿﺪ‬

‫‪ ‬ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع رﻧﮓ ﻣﻮ ﺳﺎل ‪ ۹۸‬ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از‬
‫رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺑﺪاﻧﯿﺪ‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺮآرا‬

‫‪1/26‬‬

‫‪ 3 ‬روز ﭘﯿﺶ‬

‫‪https://razmag.ir/introducing-newest-hair-color/‬‬

‫‪9/12/2019‬‬

‫ﺟدﯾدﺗرﯾن اﻧواع رﻧﮓ ﻣو ﺳﺎل ‪ 98‬ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از رﻧﮓ ﮐردن ﺑداﻧﯾد ‪ -‬رازﻣﮓ‬

‫رﻧﮓ ﻣﻮ ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻓﺮاد ﺑﻪ دوﻟﯿﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﻮی ﺧﻮد ﻣﯽ‬
‫ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﺷﺮ ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﻼص ﺷﻮﻧﺪ )آن را ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﯿﺮه در ﻣﯽ آورﻧﺪ( ﯾﺎ ﺑﺮای‬
‫ﺗﻨﻮع اﻗﺪام ﺑﻪ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬دﻟﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺮﯾﺪ ‪ ،‬ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﺮﻧﺪ رﻧﮓ‬
‫ﻣﻮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ ﺳﺒﺐ رﯾﺰش و آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﻣﻮﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از‬
‫رازﻣﮓ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع رﻧﮓ ﻣﻮی ﺳﺎل ‪ ۹۸‬ﻣﺜﻞ ﺷﮑﻼﺗﯽ ‪ ،‬ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ‪ ،‬ﮐﻨﻔﯽ و ﻫﻤﻪ ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﻣﯽ‬
‫ﭘﺮدازﯾﻢ‪.‬‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ]ﻣﺨﻔﯽ[‬

‫درﺑﺎره رﻧﮓ ﻣﻮ‬
‫ﻓﺮﯾﺐ رﻧﮓ ﻫﺎی روی ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ را ﻧﺨﻮرﯾﺪ‬
‫ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی رﻧﮕﯽ رﻧﮓ ﻣﻮ‬
‫رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻣﻮﯾﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ‬
‫‪2/26‬‬

‫‪https://razmag.ir/introducing-newest-hair-color/‬‬

‫‪9/12/2019‬‬

‫ﺟدﯾدﺗرﯾن اﻧواع رﻧﮓ ﻣو ﺳﺎل ‪ 98‬ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از رﻧﮓ ﮐردن ﺑداﻧﯾد ‪ -‬رازﻣﮓ‬

‫اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ ﻣﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد‬
‫اﻧﺘﺨﺎب درﺟﻪ رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬
‫ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻮاع رﻧﮓ ﻣﻮ‬
‫اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎ‬
‫رﻧﮓ ﻣﻮ ﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب‬
‫ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ رﻧﮓ ﻣﻮی ﻓﺎﻧﺘﺰی‬
‫اﻧﻮاع رﻧﮓ ﻣﻮ‬
‫اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺪ رﻧﮓ ﻣﻮ اﯾﺮاﻧﯽ‬
‫اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺪ رﻧﮓ ﻣﻮ ﺧﺎرﺟﯽ‬
‫ﻓﻮاﯾﺪ رﻧﮓ ﻣﻮ ﮔﯿﺎﻫﯽ‬
‫ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﻮ‬
‫ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻫﺎی رﻧﮓ ﺷﺪه‬

‫درﺑﺎره رﻧﮓ ﻣﻮ‬
‫ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻧﮓ ﻣﻮ ‪ ،‬ﯾﮑﯽ از اﺑﺰار ﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و ﻣﻬﻢ در آراﯾﺶ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺗﻨﻮع و زﯾﺒﺎﯾﯽ‬
‫ﭼﻬﺮه ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎدی دارد‪ .‬ﮔﺎﻫﺎ ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﺎژ رﻧﮓ ﺗﯿﺮه دارﻧﺪ ‪ ،‬روﺷﻦ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ‬
‫ﮔﺬاﺷﺖ و اﺳﺘﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﺟﺬاب ﺗﺮ ﮐﺮد‪ .‬در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ‪ ،‬رﻧﮓ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﻮ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﺣﻨﺎ‪ .‬اﻣﺎ در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ‪ ،‬رﻧﮓ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﯿﺮه ﺗﺎ روﺷﻦ و در‬
‫رﻧﮓ ﺑﻨﺪی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ‪ ،‬در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ ﻣﻮ ﺧﻮب ﻣﺜﻞ اﻧﺘﺨﺎب‬
‫اﮐﺴﺴﻮری ﺧﻮب و ﻟﺒﺎس ﺧﻮب و ادﮐﻠﻦ ﺧﻮب ‪ ،‬ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬
‫ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ ﻣﻮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ‪ ،‬ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ اﻧﺪام ‪ ،‬رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ‪ ،‬رﻧﮓ‬
‫ﭼﺸﻢ و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ و ﺑﻠﻨﺪی ﻣﻮ ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬در واﻗﻊ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ رﻧﮓ ﻣﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎ‬
‫ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ‪ ،‬ﻣﻮ ﻫﺎی رﻧﮓ ﺷﺪه ﺷﻤﺎ ‪ ،‬ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻻزم را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪ .‬رﻧﮓ ﻣﻮ‬
‫زﻧﺎﻧﻪ ﻧﺴﮑﺎﻓﻪ ای ‪ ،‬ﮐﺎراﻣﻠﯽ ‪ ،‬ﻋﺴﻠﯽ و ﻣﺸﮑﯽ ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﻮ ﻣﺤﺒﻮب در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﻮان ﺟﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ‬
‫در ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺘﺎﯾﻞ ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ‪.‬‬

‫‪3/26‬‬

‫‪https://razmag.ir/introducing-newest-hair-color/‬‬

‫‪9/12/2019‬‬

‫ﺟدﯾدﺗرﯾن اﻧواع رﻧﮓ ﻣو ﺳﺎل ‪ 98‬ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از رﻧﮓ ﮐردن ﺑداﻧﯾد ‪ -‬رازﻣﮓ‬

‫در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع در اﺳﺘﺎﯾﻞ‬
‫ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ‪ ،‬ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﻣﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻮع زﯾﺎدی دارد‪ .‬در ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﻣﻮ ﻧﯿﺰ ﻫﻢ‬
‫ﭼﻮن رﻧﮓ ﮐﺮدن ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﻮ ﭘﺎﯾﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻫﻼﯾﻼﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻣﻮ اوﻟﯿﻪ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻐ ﺮ زﯾﺎدی در ﭼﻬﺮه اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ‪ .‬ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﺑﻨﻔﺶ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻣﻮ ﻣﺸﮑﯽ و ﺑﻠﻮﻧﺪ و ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﻫﺎی‬
‫ﻫﻠﻮﯾﯽ و ﺑﻨﻔﺶ ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ روش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﻣﻮ ﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﺧﻮش رﻧﮓ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻓﺮﯾﺐ رﻧﮓ ﻫﺎی روی ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ را ﻧﺨﻮرﯾﺪ‬
‫رﻧﮓ روی ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻫﺎ ﺑﺎ آن ﭼﻪ ﺷﻤﺎ در ذﻫﻦ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺟﺮا روی ﺗﺎر ﻫﺎ ﻣﻮ ﺷﻤﺎ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد ‪،‬‬
‫ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻔﺎوت دارد‪ .‬رﻧﮓ ﻫﺎی روی ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻫﺎ و ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎ ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﺗﺎر ﻫﺎی ﻣﻮ دﮐﻠﺮه ﺷﺪه ﺑﻮده و اﻧﺘﻈﺎر‬
‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎر ﻣﻮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ رﻧﮓ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ روی ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ وﺟﻮد دارد ‪ ،‬ﺗﺸﺎﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻄﻌﯽ‬
‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻫﻤﺎن ﺗﻨﺎژ رﻧﮓ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﮐﻠﺮه ﺷﺪن ﺣﺮﻓﻪ ای را اﻧﺠﺎم‬
‫دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﻣﻮ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﺎر ﺳﻔﯿﺪ زﯾﺎدی دارد ‪ ،‬رﻓﻠﻪ رﻧﮕﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی رﻧﮕﯽ رﻧﮓ ﻣﻮ‬

‫‪4/26‬‬

‫‪https://razmag.ir/introducing-newest-hair-color/‬‬

‫‪9/12/2019‬‬

‫ﺟدﯾدﺗرﯾن اﻧواع رﻧﮓ ﻣو ﺳﺎل ‪ 98‬ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از رﻧﮓ ﮐردن ﺑداﻧﯾد ‪ -‬رازﻣﮓ‬

‫رﻧﮓ ﻫﺎ ‪ ،‬ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ده ﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ‪ .‬ﻋﻤﻖ رﻧﮓ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﻧﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ان‬
‫ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد‪ .‬ﺗﻦ ﻣﻮ ‪ ،‬ﺳﺎﯾﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﺗﺎر ﻣﻮ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﯿﺮﮔﯽ و روﺷﻨﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ‬
‫ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ رﻧﮕﯽ از ﺗﯿﺮه ﺑﻪ روﺷﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ‪:‬‬
‫ﻣﺸﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﺮه ﺗﺮﯾﻦ رﻧﮓ اﺳﺖ‪ -‬ﻗﻬﻮه ای ﺗﯿﺮه – ﻗﻬﻮه ای ﻣﺘﻮﺳﻂ – ﻗﻬﻮه ای روﺷﻦ – ﻗﻬﻮه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر‬
‫روﺷﻦ – ﺑﻠﻮﻧﺪ ﺗﯿﺮه – ﺑﻠﻮﻧﺪ ﻧﯿﻤﻪ روﺷﻦ – ﺑﻠﻮﻧﺪ روﺷﻦ – ﺑﻠﻮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ و ﺑﻠﻮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ ﭘﻼﺗﯿﻨﻪ‪.‬‬
‫در ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﺎﯾﻪ رﻧﮓ روی ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ و ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ ﺷﻤﺎره رﻧﮓ ‪ ،‬ﺳﻤﺖ‬
‫راﺳﺖ ﻣﻤﯿﺰ و ﭘﺎﯾﻪ رﻧﮕﯽ ‪ ،‬ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ .‬ﻣﺜﻼ ‪ A۶‬ﺑﻠﻮﻧﺪ ﺗﯿﺮه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی اﺳﺖ‪.‬‬

‫رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻣﻮﯾﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ‬
‫رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﮔﺮم اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﺮد؟ اﮐﺜﺮ رﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎ در دو دﺳﺘﻪ ﮔﺮم ﯾﺎ ﺳﺮد ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن‬
‫ﻃﻼﯾﯽ ‪ ،‬زﯾﺘﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﯿﺮه اﺳﺖ و ﭘﺸﻤﺎﻧﯽ ﻗﻬﻮه ای ﯾﺎ ﺗﯿﺮه دارﯾﺪ )اﮐﺜﺮ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻫﺎ ‪ ،‬اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ‪-‬اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ و‬
‫ﻻﺗﯿﻦ ﻫﺎ در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺟﺎی ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ( ‪ ،‬ﭘﺲ رﻧﮓ ﻣﻮﯾﺘﺎن از ﻧﻮع ﮔﺮم اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن روﺷﻦ و رﻧﮓ‬

‫‪5/26‬‬

‫‪https://razmag.ir/introducing-newest-hair-color/‬‬

‫‪9/12/2019‬‬

‫ﺟدﯾدﺗرﯾن اﻧواع رﻧﮓ ﻣو ﺳﺎل ‪ 98‬ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از رﻧﮓ ﮐردن ﺑداﻧﯾد ‪ -‬رازﻣﮓ‬

‫ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎن ﺳﺒﺰ ﯾﺎ آﺑﯽ اﺳﺖ ‪ ،‬از ﻧﻮع رﻧﮓ ﻣﻮی ﺳﺮد ﻫﺴﺘﯿﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﻧﺰه ﮐﺮدن اول ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪه و‬
‫ﻣﯽ ﺳﻮزﯾﺪ و رگ ﻫﺎی روی ﻣﭻ دﺳﺘﺘﺎن آﺑﯽ رﻧﮓ اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ ﻣﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد‬
‫‪ +‬رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ‬
‫‪ +‬رﻧﮓ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ‬
‫‪ +‬رﻧﮓ ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ‬
‫‪ +‬اﻧﺪام و ﺳﺎﯾﺰ ﻫﯿﮑﻞ ﺷﻤﺎ‬
‫‪ +‬ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻤﺎ‬
‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ ﻣﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﯾﮏ اﻣﺮ ﺷﺨﺼﯽ و ﭘﯿﺮو ﻣﺪ ﻓﺮض ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ‪،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮ ﻢ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ‬
‫‪ ،‬زﯾﺮا ﺟﻬﺎن رﻧﮓﻫﺎ آﻧﻘﺪر وﺳﻌﺖ دارد ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدن رﻧﮓ ﻣﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را‬
‫ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد‪ .‬ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻧﮓ ﻣﻮی ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﭼﻬﺮه‬
‫ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﯾﮏ رﻧﮓ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻬﺮه ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺮﺗﺮ ﯾﺎ رﻧﮓﭘﺮﯾﺪه ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد ‪ ،‬وﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬
‫ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻋﯿﻦ اﯾﺠﺎد زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ را ﻃﺒﯿﻌﯽﺗﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ‪ .‬اﮔﺮاوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ‬
‫ﻣﻮﻫﺎﯾﺘﺎن ر ا رﻧﮓ ﮐﻨﯿﺪ ‪ ،‬ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿـﺪ ﺑـﺎ رﻧـﮓ ﻣﻮی ﻣﻮﻗﺖ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬

‫اﻧﺘﺨﺎب درﺟﻪ رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬
‫اﮔﺮ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﮔﺮم اﺳﺖ ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﺎراﻣﻠﯽ و ﺑﺮﻧﺰ در ﺳﺎﯾﻪ ای ﺗﯿﺮه ﺗﺮ از رﻧﮓ‬
‫ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬رﻧﮓ ﻫﺎی ﺗﯿﺮه وﻣﺸﮑﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﺻﻮرﺗﺘﺎن را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺤﻮﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬
‫و اﮔﺮ ﻫﻢ درﺟﻪ ﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ‪ ،‬دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ روﺷﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻧﮓ‬
‫ﻣﻮﯾﺘﺎن ﻧﺎرﻧﺠﯽ از آب درآﯾﺪ‪ .‬اﮔﺮ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﺳﺮد اﺳﺖ ‪ ،‬از رﻧﮕﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺧﯽ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ‬
‫ﺟﻠﻮه ﻣﯽ دﻫﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫‪6/26‬‬

‫‪https://razmag.ir/introducing-newest-hair-color/‬‬

‫‪9/12/2019‬‬

‫ﺟدﯾدﺗرﯾن اﻧواع رﻧﮓ ﻣو ﺳﺎل ‪ 98‬ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از رﻧﮓ ﮐردن ﺑداﻧﯾد ‪ -‬رازﻣﮓ‬

‫رﻧﮓ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻃﻼﯾﯽ ‪ ،‬ﻃﻼﯾﯽ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ‪ ،‬و ﻣﺴﯽ‪ .‬ﺑﻠﻮﻧﺪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و ﻗﻬﻮه ای روﺷﻦ ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮم‬
‫ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ‪ .‬اﻓﺮادﯾﮑﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ رﻧﮓ ﻣﻮی ﺑﻠﻮﻧﺪ و ﻃﻼﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ را‬
‫ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﻣﻮی ﺑﻠﻮﻧﺪ ﺣﺘﯽ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ دارﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮﻣﯽ دارد ﺑﻠﻮﻧﺪ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﯾﺎ‬
‫ً‬
‫ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از درﺟﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ‬
‫اﮔﺮ رﻧﮓ ﻣﻮﯾﺘﺎن ﻗﻬﻮه ای اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آن را ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻧﺪ ﺗﻐ ﺮ دﻫﯿﺪ ‪ ،‬ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻠﻮﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ روﺷﻨﯽ‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﻨﯿﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ رﻧﮓ ﻣﻮ و ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو رﻧﮓ ﺧﻮب ﺟﻠﻮه‬
‫ﮐﻨﺪ ‪ ،‬ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ و ﻟﻮﻻﯾﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﺸﻤﺎن ﺳﺒﺰ و ﻗﻬﻮه ای ‪،‬‬
‫رﻧﮓ ﻣﻮی ﺗﯿﺮه ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ رﻧﮓ ﻣﻮی ﺑﻠﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ً‬
‫ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ‬
‫درﻣﻮرد رﻧﮓ ﻣﻮی ﻗﺮﻣﺰ و ﺷﺮاﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ‬
‫اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺟﻪ وﺳﺎﯾﻪ رﻧﮕﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺳﺎزﮔﺎری را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺧﺎﻧﻢ‬
‫ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺘﯽ روﺷﻦ ﯾﺎ ﺻﻮرﺗﯽ رﻧﮓ دارﻧﺪ ‪ ،‬رﻧﮓ ﻣﻮی ﻗﺮﻣﺰ و ﺷﺮاﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ‪.‬‬
‫ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ )‪ 10‬روش ‪ +‬ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ(‬

‫ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‬

‫رﻧﮓ ﮐﺮدن رﻧﮓ ﻣﻮی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﻓﺖ زﺑﺮی ﮐﻪ دارد ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﻮﻫﺎﯾﺘﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ‬
‫ﺳﻮم ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ ،‬از رﻧﮓ ﻣﻮی ﻣﻮﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﻪ از رﻧﮓ ﻣﻮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮدﺗﺎن روﺷﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ‬
‫ً‬
‫ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ آن ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫رﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﮐﻤﺘﺮ از رﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎی داﺋﻢ ﻣﻮ را ﺧﺮاب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻮﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار‬
‫ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ ،‬ﯾﮏ رﻧﮓ ﻣﻮی ﺑﻠﻮﻧﺪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻮﻫﺎﯾﺘﺎن ﻃﻼﯾﯽ و‬
‫ﺑﻠﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ‪ .‬ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮادﯾﮑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻧﮓ ﻣﻮﯾﺸﺎن را ﯾﮑﯽ دو ﭘﺮده روﺷﻨﺘﺮ ﯾﺎ ﺗﯿﺮه ﺗﺮ‬
‫ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪی ﻣﻮﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ رﻧﮓ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﻫﺎﯾﺸﺎن را رﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ً‬
‫ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻐ ﺮ‬
‫اﮔﺮ ﻣﻮﻫﺎﯾﺘﺎن ﻗﻬﻮه ای روﺷﻦ اﺳﺖ ‪ ،‬ﺑﻠﻮﻧﺪ ﺗﯿﺮه‬
‫ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺧﻮدﺗﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ آراﯾﺸﮕﺮ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ‬
‫اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن رﻧﮓ ﻗﻬﻮه ای ﺗﯿﺮه ﻣﻮﻫﺎﯾﺘﺎن را ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ ﺑﻠﻮﻧﺪ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻮاع رﻧﮓ ﻣﻮ‬
‫‪7/26‬‬

‫‪https://razmag.ir/introducing-newest-hair-color/‬‬

‫‪9/12/2019‬‬

‫ﺟدﯾدﺗرﯾن اﻧواع رﻧﮓ ﻣو ﺳﺎل ‪ 98‬ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از رﻧﮓ ﮐردن ﺑداﻧﯾد ‪ -‬رازﻣﮓ‬

‫رﻧﮓ ﻣﻮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮای آراﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺖ ﮐﺮدن‬
‫رﻧﮓ ﻣﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﮐﮋوال و ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬رﻧﮓ ﻣﻮ ‪ ،‬ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﻣﺜﻞ ﻋﻄﺮ و‬
‫ادﮐﻠﻦ و ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﯽ ﻣﺜﻞ رژ ﻟﺐ و ﭘﺮاﯾﻤﺮ و ﮐﺎﻧﺴﯿﻠﺮ و ﮐﺮم ﭘﻮدر ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ‬
‫ﻫﺎی ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻘﻠﺒﯽ ‪ ،‬ﻣﺸﮑﻼت ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ را ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد‪.‬‬
‫در ﺑﺎزار ‪ ،‬اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺑﺮﻧﺪ رﻧﮓ ﻣﻮ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ وﺟﻮد دارد و ﺟﺪﯾﺪا ﻧﯿﺰ رﻧﮓ ﻣﻮ ﮔﯿﺎﻫﯽ ‪ ،‬ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن‬
‫زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎ‬
‫ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺑﺎﺷﯿﺪ ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺎ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ! اﮐﺴﯿﺪان ‪ ،‬ﺗﺴﻬﯿﻞ‬
‫ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در رﻧﮓ ﻣﻮ ﺑﻮده و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد‪ .‬اﮐﺴﯿﺪان ﺷﻤﺎره ‪ ۱‬ﺷﺶ ﺻﺪرﺻﺪ دارد‪.‬‬
‫ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎر ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﯾﯽ ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮ از ﻧﻤﺮه ﯾﮏ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ‪ .‬اﮐﺴﯿﺪان ‪ ۲‬ﮐﻪ‬
‫‪ ۹‬درﺻﺪ اﺳﺖ ‪ ،‬ﻗﺪرت روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺗﺎر ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻪ ‪ ۵‬ﺗﺎ ‪ ۱۰‬ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر‬
‫ﻣﯽ رود‪ .‬اﮐﺴﯿﺪان ‪ ۳‬ﮐﻪ ‪ ۱۲‬درﺻﺪ اﺳﺖ ‪ ،‬ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮب اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﻧﮓ دﻫﯽ‬
‫داﺷﺘﻪ و ﺑﺮای دﮐﻠﺮه ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫رﻧﮓ ﻣﻮ ﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب‬

‫‪8/26‬‬

‫‪https://razmag.ir/introducing-newest-hair-color/‬‬

‫‪9/12/2019‬‬

‫ﺟدﯾدﺗرﯾن اﻧواع رﻧﮓ ﻣو ﺳﺎل ‪ 98‬ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از رﻧﮓ ﮐردن ﺑداﻧﯾد ‪ -‬رازﻣﮓ‬

‫ﯾﮑﯽ از رﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ‪ ،‬ﻧﺴﮑﺎﻓﻪ ای ﺑﺎ درﺟﻪ رﻧﮓ روﺷﻦ و ﺗﯿﺮه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ‬
‫ﮐﺮدن رﻧﮓ ﻧﺴﮑﺎﻓﻪ ای ﺣﺘﻤﺎ از ﺷﺎﻣﭙﻮ ﻫﺎی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﺮای درﺳﺖ ﮐﺮدن رﻧﮓ‬
‫ﻧﺴﮑﺎﻓﻪ ای ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از دو ﺳﻮم ﺗﯿﻮپ ﺑﻠﻮﻧﺪ ﺷﮑﻼﺗﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﯾﮏ ﺳﻮم ﺗﯿﻮپ ﮐﺎراﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫آن ﻫﺎ را ﺑﺎ اﮐﺴﯿﺪان ﻧﻤﺮه ‪ ۱‬ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و دﮐﻠﺮه ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺸﺖ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪.‬‬
‫) رﻧﮓ ﻧﺴﮑﺎﻓﻪ ای ﺑﺮاق و روﺷﻦ و ﺷﮑﻼﺗﯽ را در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬رﻧﮓ ﻣﻮ ﺷﮑﻼﺗﯽ ﻧﺴﮑﺎﻓﻪ ای‬
‫روﺷﻦ ‪ ،‬ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺎﻧﻮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده و ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ دوم ﺗﯿﻮپ ﺑﻠﻮﻧﺪ ﺷﮑﻼﺗﯽ ﺗﯿﺮه را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺗﯿﻮپ‬
‫ﻗﻬﻮه ای ﺷﮑﻼﺗﯽ ﺑﺎ اﮐﺴﯿﺪان ﻧﻤﺮه ﯾﮏ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ(‪.‬‬
‫رﻧﮓ ﻋﺴﻠﯽ ﺑﺮای ﺻﻮرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روﺷﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﯿﺮه و ﺳﺒﺰه ‪ ،‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ‪ .‬رﻧﮓ ﻋﺴﻠﯽ را ﻣﯽ‬
‫ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ رﻧﮓ ﺑﻠﻮﻧﺪ ﺗﯿﺮه ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ‪ .‬اﮔﺮ رﻧﮓ ﻣﻮ ﺑﻠﻮﻧﺪ و روﺷﻦ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻤﯽ ﺗﯿﺮه‬
‫ﮐﻨﯿﺪ ‪ ،‬رﻧﮓ ﻋﺴﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ رﻧﮓ ﻣﻮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ‬
‫ﭘﺎﯾﻪ رﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎری دﺷﻮار اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺤﻮه ﺻﺤﯿﺢ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﻮ ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ‬
‫زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن دﻗﺖ ﮐﺮد‪.‬‬

‫رﻧﮓ ﻣﻮ ﻋﺴﻠﯽ ﺑﺪون دﮐﻠﺮه‬

‫‪9/26‬‬

‫‪https://razmag.ir/introducing-newest-hair-color/‬‬

‫‪9/12/2019‬‬

‫ﺟدﯾدﺗرﯾن اﻧواع رﻧﮓ ﻣو ﺳﺎل ‪ 98‬ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از رﻧﮓ ﮐردن ﺑداﻧﯾد ‪ -‬رازﻣﮓ‬

‫ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪاز رﻧﮓ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ‪ ۱۲‬ﺑﺎ اﮐﺴﯿﺪان ‪ ۹‬درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ‪ ،‬از رﻧﮓ‬
‫ﻣﺪت ﺷﻤﺎره ‪ ۱۲.۸۱‬اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﭘﺲ از آن ﯾﮏ ﺗﯿﻮپ از رﻧﮓ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ‪.(۱۲/۸۹‬‬

‫رﻧﮓ ﻣﻮ ﮐﺎراﻣﻠﯽ‬
‫ﮐﺎراﻣﻠﯽ ‪ ،‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻧﻮان ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از رﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ‬
‫ﺳﺒﺰه دارﻧﺪ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻨﺪﻗﯽ و ﺑﻠﻮﻃﯽ ‪ ،‬ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ دارد‪.‬‬

‫رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺎﻧﻮان ﻻﮐﭽﺮی‬
‫ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه ای ﺧﯿﻠﯽ ﺗﯿﺮه )‪ ، (VERY DARK BROWN‬رﻧﮓ ﻗﻬﻮه ای ﺗﯿﺮه )‪DARK‬‬
‫‪ ، (BROWN‬رﻧﮓ ﻗﻬﻮه ای ﻣﺘﻮﺳﻂ )‪ ، (MEDIUM BROWN‬رﻧﮓ ﻗﻬﻮه ای روﺷﻦ )‪، (LIGHT BROWN‬‬
‫رﻧﮓ ﺑﻠﻮﻧﺪ ﺗﯿﺮه )‪ ، (DARK BLOND‬رﻧﮓ ﺑﻠﻮﻧﺪ روﺷﻦ )‪ ، (LIGHT BLOND‬رﻧﮓ ﺑﻠﻮﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ روﺷﻦ‬
‫)‪ (VERY LIGHT BLOND‬و رﻧﮓ ﻣﻮ ﺑﻠﻮﻧﺪ ﭘﻼﺗﯿﻨﻪ )‪ (PALTINIUM BLOON HAIRSTYLE‬از ﺟﻤﻠﻪ‬
‫رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺎﻧﻮان ﻻﮐﭽﺮی ﮔﺮد اﺳﺖ‪.‬‬
‫رﻧﮓ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺎ ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﻃﻼﯾﯽ‬
‫رﻧﮓ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺎ ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﻃﻼﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد و وﻗﺘﯽ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﺎر ﻣﻮ ﻫﺎ ﻣﯽ‬
‫ﺧﻮرد ‪ ،‬رﻧﮓ روﺷﻦ ﺗﺮی را ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ رﻧﮓ ﻣﻮی ﻓﺎﻧﺘﺰی‬

‫‪10/26‬‬

‫‪https://razmag.ir/introducing-newest-hair-color/‬‬

‫‪9/12/2019‬‬

‫ﺟدﯾدﺗرﯾن اﻧواع رﻧﮓ ﻣو ﺳﺎل ‪ 98‬ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از رﻧﮓ ﮐردن ﺑداﻧﯾد ‪ -‬رازﻣﮓ‬

‫در اداﻣﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﻣﺪل ﻫﺎی رﻧﮓ ﻣﻮی ﻓﺎﻧﺘﺰی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ رﻧﮓ‬
‫ﻣﻮﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن رﻧﮓ ﻣﻮ ﻓﺎﻧﺘﺰی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ رﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ‬
‫وارﯾﺎﺳﯿﻮن و اﮐﺴﯿﺪان ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﺎ ﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﮑﺚ رﻧﮓ ﻣﻮ را از روی ﻣﻮﻫﺎﯾﺘﺎن‬
‫ﺑﺸﻮ ﺪ و ﻣﻮﻫﺎ را ﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬

‫‪ – ۱‬رﻧﮓ ﻣﻮی ﻫﻠﻮﯾﯽ‬
‫رﻧﮓ ﻣﻮ ﺷﻤﺎره ‪۸.۸‬‬
‫رﻧﮓ ﻣﻮ ‪C10.1‬‬
‫وارﯾﺎﺳﯿﻮن ﺑﻨﻔﺶ‬
‫ﭘﺎﯾﻪ ‪ ۸‬دﮐﻠﺮه‬
‫ﻣﮑﺚ رﻧﮓ ﻣﻮ ‪ ۲۰ :‬ﺗﺎ ‪ ۳۰‬دﻗﯿﻘﻪ‬
‫‪ – ۲‬رﻧﮓ ﻣﻮ ﻓﺎﻧﺘﺰی ﯾﺨﯽ آﺑﯽ‬

‫‪11/26‬‬

‫‪https://razmag.ir/introducing-newest-hair-color/‬‬

‫‪9/12/2019‬‬

‫ﺟدﯾدﺗرﯾن اﻧواع رﻧﮓ ﻣو ﺳﺎل ‪ 98‬ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از رﻧﮓ ﮐردن ﺑداﻧﯾد ‪ -‬رازﻣﮓ‬

‫ﺑﺮای اﯾﻦ رﻧﮓ ﻣﻮ اﺑﺘﺪا ﻣﻮﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ درﺟﻪ دﮐﻠﺮه ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎی زﯾﺮ‬
‫ﻣﻮﻫﺎﯾﺘﺎن را رﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ‪.‬‬
‫رﻧﮓ ﻣﻮ ‪C10‬‬
‫روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪه ‪ : E20 0.00‬ﺑﻪ اﻧﺪازه ‪۱/۳‬‬
‫وارﯾﺎﺳﯿﻮن آﺑﯽ ‪ : E14‬ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﻪ ﺳﺎﻧﺖ‬
‫اﮐﺴﯿﺪان ﺷﻤﺎره دو ‪ :‬ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم‬
‫‪ – ۳‬رﻧﮓ ﻣﻮی ﻓﺸﻦ ﻗﺮﻣﺰ‬
‫اﺑﺘﺪا ﻣﻮﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ‪ ۷‬دﮐﻠﺮه ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ و ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﭘﺎ ﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻫﺎﯾﺘﺎن‬
‫را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ‪ ۸‬دﮐﻠﺮه ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ‪.‬‬
‫رﻧﮓ ﻣﻮی ﺷﻤﺎره ‪ ۵‬ﻗﺮﻣﺰ آﺗﺸﯿﻦ‬
‫وارﯾﺎﺳﯿﻮن ﻗﺮﻣﺰ‬
‫اﮐﺴﯿﺪان ﺷﻤﺎره ‪۲۰‬‬
‫ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧﮓ ﻣﻮ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻪ ‪ ۸‬دﮐﻠﺮه‬
‫‪ – ۴‬رﻧﮓ ﻣﻮی ﻓﺎﻧﺘﺰی آﺑﯽ ﻧﻘﺮه ای‬
‫ﭘﻮدر دﮐﻠﺮه‬
‫رﻧﮓ ﻣﻮی ﺑﻠﻮﻧﺪ دودی روﺷﻦ‬
‫اﮐﺴﯿﺪان‬
‫رﻧﮓ ﻣﻮی اﺻﻠﯽ ‪ :‬رﻧﮓ ﻣﻮ ‪ N7‬ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ‬
‫رﻧﮓ ﻣﻮ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮ ‪ :‬رﻧﮓ ‪N10‬‬
‫رﻧﮓ ﻣﻮ آﺑﯽ‬
‫روش رﻧﮓ زدن ﻣﻮﻫﺎ‬

‫‪12/26‬‬

‫‪https://razmag.ir/introducing-newest-hair-color/‬‬

‫‪9/12/2019‬‬

‫ﺟدﯾدﺗرﯾن اﻧواع رﻧﮓ ﻣو ﺳﺎل ‪ 98‬ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از رﻧﮓ ﮐردن ﺑداﻧﯾد ‪ -‬رازﻣﮓ‬

‫اﺑﺘﺪا ﻣﻮﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ‪ ۱۰‬دﮐﻠﺮه ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و رﻧﮓ ﻣﻮی ﺑﻠﻮﻧﺪ دودی و اﮐﺴﯿﺪان را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﺎ ﺪ‬
‫و روی ﻣﻮﻫﺎ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ‪ ۱۰‬دﻗﯿﻪ ﻣﻮﻫﺎ را ﺑﺸﻮ ﺪ و ﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬رﻧﮓ ﻣﻮی ‪ N7‬را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ‬
‫رﯾﺸﻪ ﻣﻮﻫﺎ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رﻧﮓ ﻣﻮی ‪ N10‬رﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ ۱۵‬دﻗﯿﻘﻪ ﻣﮑﺚ ﮐﻨﯿﺪ و‬
‫ﻣﻮﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺸﻮ ﺪ و ﻣﺎﺳﮏ ﻣﻮ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﻮﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﺸﻮار ﺧﺸﮏ ﻧﻤﺎ ﺪ‪.‬‬
‫‪ – ۵‬رﻧﮓ ﻣﻮی ﯾﺎﺳﯽ‬
‫وارﯾﺎﺳﯿﻮن ﻧﻘﺮه ای ‪ :‬دو ﺳﺎﻧﺖ‬
‫رﻧﮓ ﻣﻮ ﺷﻤﺎره ‪۱۰.۱‬‬
‫وارﯾﺎﺳﯿﻮن ﺑﻨﻔﺶ‬
‫ﭘﺎﯾﻪ دﮐﻠﺮه ‪۱۰‬‬
‫رﻧﮓ ﻣﻮ ﯾﺎﺳﯽ‬
‫‪ – ۶‬رﻧﮓ ﻣﻮی ﺻﻮرﺗﯽ‬
‫رﻧﮓ ﻣﻮ ﺻﻮرﺗﯽ از اﻧﻮاع رﻧﮓ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﮐﻠﺮه روی ﺳﻄﺢ ﻣﻮﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن‬
‫اﯾﻦ رﻧﮓ زﯾﺒﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻫﺎﯾﺘﺎن را اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ‪ ۹‬دﮐﻠﺮه ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ‪.‬‬
‫ﭘﻮدر دﮐﻠﺮه ﺻﻮرﺗﯽ ‪ ۱/۲ +‬ﺗﯿﻮپ ﻣﺎﮔﻤﺎ دﻧﯽ وان‬
‫وارﯾﺎﺳﯿﻮن ‪ ۱ :‬ﺑﻨﺪ اﻧﮕﺸﺖ‬
‫اﮐﺴﯿﺪان ‪ ۶‬درﺻﺪ ‪ ۲ :‬ﺑﺮاﺑﺮ رﻧﮓ ﻣﻮ‬
‫‪ – ۷‬رﻧﮓ ﻣﻮی ﺷﺮاﺑﯽ ﺑﻨﻔﺶ‬
‫رﻧﮓ ﻣﻮی ﺷﺮاﺑﯽ ﺑﻨﻔﺶ از اﻧﻮاع رﻧﮓ ﻫﺎی ﺷﯿﮏ و ﺧﺎص اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐ ﺮات‬
‫ﻣﺜﺒﺖ در رﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮد از اﯾﻦ رﻧﮓ زﯾﺒﺎ و ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎ ﺪ‪.‬‬
‫‪ ۲/۳‬ﺗﯿﻮپ از رﻧﮓ ﻣﻮ ﺷﻤﺎره ‪V2‬‬
‫‪ ۱/۳‬ﺗﯿﻮپ از رﻧﮓ ﻣﻮ ﺷﻤﺎره ‪۳.۶‬‬
‫اﮐﺴﯿﺪان ‪ ۹‬درﺻﺪ‬
‫آﯾﺎ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﮋه ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ؟ )ﻧﮕﺎﻫﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ روش ﮐﺎﺷﺖ‬
‫ﻣﮋه(‬
‫‪13/26‬‬

‫ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‬

‫‪https://razmag.ir/introducing-newest-hair-color/‬‬

‫‪9/12/2019‬‬

‫ﺟدﯾدﺗرﯾن اﻧواع رﻧﮓ ﻣو ﺳﺎل ‪ 98‬ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از رﻧﮓ ﮐردن ﺑداﻧﯾد ‪ -‬رازﻣﮓ‬

‫اﻧﻮاع رﻧﮓ ﻣﻮ‬

‫‪ – ۱‬ﻓﺮﻣﻮل رﻧﮓ ﮐﻨﻔﯽ‬
‫ﺑﻠﻮﻧﺪ زﯾﺘﻮﻧﯽ ﭘﻼﺗﯿﻨﻪ ‪ +‬ﺑﻠﻮﻧﺪﻃﻼﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ روﺷﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ ﻋﻼوه دوﺳﺎﻧﺖ وارﯾﺎﺳﯿﻮن ‪+‬‬
‫ﺷﻤﺎره اﮐﺴﯿﺪان ‪۶)۱‬درﺻﺪ(‬

‫‪ – ۲‬ﺷﺮاﺑﯽ ﺷﮑﻼﺗﯽ ﺑﻠﻮﻃﯽ‬
‫ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺮاﺑﯽ روﺷﻦ ‪ ۱۰‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬ﺷﮑﻼﺗﯽ روﺷﻦ ‪ ۷۰‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬ﺑﻠﻮﻃﯽ روﺷﻦ ‪ ۴۰‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬دودی ‪ ۴۰ ۶‬ﻣﯿﻞ ‪+‬‬
‫وارﯾﺎﺳﯿﻮن ﻧﻘﺮه ای ‪ ۱۰‬ﺳﺎﻧﺖ ‪ +‬وارﯾﺎﺳﯿﻮن ﻗﺮﻣﺰ ‪ ۲‬ﺳﺎﻧﺖ ‪ +‬اﮐﺴﯿﺪان ‪۲٫‬‬

‫‪ – ۳‬رﻧﮓ ﻣﻮی ﺑﺎرﺑﯽ‬
‫‪14/26‬‬

‫‪https://razmag.ir/introducing-newest-hair-color/‬‬

‫‪9/12/2019‬‬

‫ﺟدﯾدﺗرﯾن اﻧواع رﻧﮓ ﻣو ﺳﺎل ‪ 98‬ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از رﻧﮓ ﮐردن ﺑداﻧﯾد ‪ -‬رازﻣﮓ‬

‫زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ دودی ‪ ۵۰ ۶‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬زﯾﺘﻮﻧﯽ ‪ ۸۰ ۶‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬وارﯾﺎﺳﯿﻮن ﻧﻘﺮه ای ‪ ۱۰‬ﺳﺎﻧﺖ ‪ +‬وارﯾﺎﺳﯿﻮن ﺳﺒﺰ ‪۱۰‬‬
‫ﺳﺎﻧﺖ ‪ +‬اﮐﺴﯿﺪان ‪ ۱‬و ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﺳﻮزﻧﯽ ‪ %۹۰‬ﭘﺎﯾﻪ ی ‪ ۸‬ﺗﺮﮐﯿﺐ دودی ‪ ۵۰ ۸‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬دودی ‪ ۱۰ ۷‬ﻣﯿﻞ ‪+‬‬
‫زﯾﺘﻮﻧﯽ ‪ ۱۰ ۶‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬وارﯾﺎﺳﯿﻮن ﻧﻘﺮه ای ‪ ۴‬ﺳﺎﻧﺖ ‪ +‬اﮐﺴﯿﺪان ‪ ۱٫‬ﻓﺮﻣﻮل رﻧﮓ ﻣﻮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ‬

‫‪ – ۴‬رﻧﮓ ﻗﻮه اﯾﯽ ﺗﯿﺮه ی دودی‬
‫ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧﮓ ﻣﻮی اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ ‪ ۵۰ ۳‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ‪ ۵۰ ۳‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬دودی ‪ ۳۰ ۴‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬وارﯾﺎﺳﯿﻮن‬
‫ﻧﻘﺮه ای ‪ ۵‬ﺳﺎﻧﺖ ‪ +‬وارﯾﺎﺳﯿﻮن دودی ‪ ۲‬ﺳﺎﻧﺖ ‪ +‬اﮐﺴﯿﺪان ‪ ۱‬ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار رﻧﮓ‪.‬‬

‫‪ – ۵‬ﺷﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻫﺎﮔﻮﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ روﺷﻦ ﺑﺎ ﻫﺎﯾﻼت‬
‫زﻣﯿﻨﻪ ﺷﮑﻼﺗﯽ ‪ ۴۰‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬ﻃﺒﯿﻌﯽ ‪ ۴۰ ۶‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬ﻣﺎﻫﮕﻮﻧﯽ روﺷﻦ ‪ ۲۰‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬وارﯾﺎﺳﯿﻮن ﻧﻘﺮه ای ‪ ۵‬ﺳﺎﻧﺖ ‪+‬‬
‫اﮐﺴﯿﺪان ‪ ۲٫‬و ﻫﯿﻼﯾﺖ ﭘﺎﯾﻪ ی ‪ ۸‬ﺗﺮﮐﯿﺐ دودی ‪ ۵۰ ۸‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬ﻃﺒﯿﻌﯽ ‪ ۲۰ ۸‬ﺳﺎﻧﺖ ‪ +‬وارﯾﺎﺳﯿﻮن ﻧﻘﺮه ای ‪۱‬‬
‫ﺳﺎﻧﺖ ‪ +‬وارﯾﺎﺳﯿﻮن دودی ‪ ۱‬ﺳﺎﻧﺖ ‪ +‬اﮐﺴﯿﺪان ‪۱‬‬

‫‪ – ۶‬رﻧﮓ ﻣﺴﯽ ﺑﻠﻮﻧﺪرﻧﮓ ﻣﺴﯽ ﺑﻠﻮﻧﺪ‬
‫ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ رﻧﮓ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ ی ﻣﻮ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ی ‪ ۶‬ﺑﺮﺳﻮﻧﯽ و ﺑﻌﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺴﯽ روﺷﻦ ‪ ۶۰‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬ﻣﺴﯽ‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ‪ ۲۰‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬ﺷﺮاﺑﯽ ‪ ۵‬ﺳﺎﻧﺖ ‪ +‬ﻃﺒﯿﻌﯽ ‪ ۳۰ ۷‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬ﺑﻠﻮﻧﺪ ﻧﺎرﻧﺠﯽ ‪ ۲۰‬ﺳﺎﻧﺖ ‪ +‬اﮐﺴﯿﺪان ‪ ۲‬ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ‬
‫ﻣﻘﺪار رﻧﮓ و ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﭘﺎﯾﻪ ی ‪ ۸‬ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻃﺒﯿﻌﯽ ‪ ۴۰ ۸‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬ﻣﺴﯽ روﺷﻦ ‪ ۲۰‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬وارﯾﺎﺳﯿﻮن ﻧﻘﺮه ای ‪۵‬‬
‫ﺳﺎﻧﺖ ‪ +‬اﮐﺴﯿﺪان ‪۱‬‬

‫‪ – ۷‬رﻧﮓ ﺑﮋ دودی روﺷﻦ‬

‫‪15/26‬‬

‫‪https://razmag.ir/introducing-newest-hair-color/‬‬

‫‪9/12/2019‬‬

‫ﺟدﯾدﺗرﯾن اﻧواع رﻧﮓ ﻣو ﺳﺎل ‪ 98‬ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از رﻧﮓ ﮐردن ﺑداﻧﯾد ‪ -‬رازﻣﮓ‬

‫ﭘﺎﯾﻪ ی‪ ۷‬ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﮋ ﻣﺘﻮﺳﻂ ‪ ۴۰‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬ﺑﮋ روﺷﻦ ‪ ۳۰‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬زﯾﺘﻮﻧﯽ ‪ ۳۰ ۷‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬دودی ‪ ۲۰ ۶‬ﻣﯿﻞ ‪+‬‬
‫وارﯾﺎﺳﯿﻮن ﻧﻘﺮه ای ‪ ۴‬ﺳﺎﻧﺖ ‪ +‬اﮐﺴﯿﺪان‪ ۱‬و ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﭘﺎﯾﻪ ی ‪ ۱۰‬ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻃﺒﯿﻌﯽ ‪ ۴۰ ۱۰‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬ﻃﻼﯾﯽ ‪۱۰ ۱۰‬‬
‫ﻣﯿﻞ ‪ +‬اﮐﺴﯿﺪان ‪۲٫‬‬

‫‪ – ۸‬ﺷﮑﻼﺗﯽ ﺷﺎه ﺑﻠﻮﻃﯽ‬
‫ﺷﮑﻼﺗﯽ ﺷﺎه ﺑﻠﻮﻃﯽ‪ :‬ﭘﺎﯾﻪ ی ‪ ۵‬و ‪۳۰ ۶‬ﻣﯿﻞ ﺑﻠﻮﻧﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﯿﺮه ‪ ۷۰ +‬ﻣﯿﻞ ﻗﻬﻮه ای ﺷﮑﻼﺗﯽ روﺷﻦ ‪ +‬وارﯾﺎﺳﯿﻮن‬
‫ﻧﻘﺮه ای‪ ۱۰‬ﺳﺎﻧﺖ ‪ +‬اﮐﺴﯿﺪان ‪% ۹‬ﺑﺮاﺑﺮ رﻧﮓ‬

‫‪ – ۹‬رﻧﮓ ﺷﺮاﺑﯽ ﺑﺎدﻣﺠﻮﻧﯽ‬
‫ﭘﺎﯾﻪ ی ‪ ۶‬ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺮاﺑﯽ روﺷﻦ ‪ ۶۰‬ﻣﯿﻞ ‪+‬ﺑﺎدﻣﺠﺎﻧﯽ روﺷﻦ ‪ ۳۰‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬آﻟﺒﺎﻟﻮﯾﯽ ‪ ۳۰‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬دودی ‪ ۴۰‬ﻣﺒﻞ ‪+‬‬
‫اﮐﺴﯿﺪان ‪ ۲‬ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار رﻧﮓ‪.‬‬

‫‪ – ۱۰‬رﻧﮓ ﻣﺴﯽ ﺷﮑﻼﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺶ ﻓﻨﺪﻗﯽ ﮐﺎراﻣﻠﯿﺮﻧﮓ ﻣﻮی ﮐﺎراﻣﻠﯽ‬
‫ﭘﺎﯾﻪ ی ‪ ۶‬ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎرﻧﺠﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺴﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ‪ ۶۰‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬ﺷﮑﻼﺗﯽ ‪ ۵۰‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬ﻓﻨﺪوﻗﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ‪+ ۳۰‬‬
‫اﮐﺴﯿﺪان ‪ ۱۵۰ ، ۲‬ﻣﯿﻞ و ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﭘﺎﯾﻪ ی ‪ ۸‬ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻃﻼﯾﯽ ‪ ۲۰ ۸‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬ﮐﺎراﻣﻠﯽ ‪ ۳۰‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬ﺷﮑﻼﺗﯽ ‪ ۱۰‬ﻣﯿﻞ ‪+‬‬
‫اﮐﺴﯿﺪان ‪ ۱‬ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار رﻧﮓ‪.‬‬

‫‪ – ۱۱‬ﻣﺶ ﻧﻘﺮه اﯾﯽ روی ﻗﻬﻮه اﯾﯽ دودی ﺗﯿﺮه‬
‫ﻣﺶ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ی ‪ ۱۰‬ﺑﺮﺳﻪ ﺗﺎ اون رﻧﮓ ﻧﻘﺮه ای در ﺑﯿﺎد ‪ .‬ﻣﺶ ﻫﺎ ﺗﯿﮑﻪ ای ﭘﺎﯾﻪ ‪ ۱۰‬و رﻧﮓ دودی ‪ ۹‬و‬
‫وارﯾﺎﺳﯿﻮن ﻧﻘﺮه ای اﺳﺖ ‪.‬‬

‫‪ – ۱۲‬رﻧﮓ ﻣﺴﯽ ﺑﻠﻮﻧﺪ‬
‫‪16/26‬‬

‫‪https://razmag.ir/introducing-newest-hair-color/‬‬

‫‪9/12/2019‬‬

‫ﺟدﯾدﺗرﯾن اﻧواع رﻧﮓ ﻣو ﺳﺎل ‪ 98‬ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از رﻧﮓ ﮐردن ﺑداﻧﯾد ‪ -‬رازﻣﮓ‬

‫اول ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻫﺎت رو ﺑﺎ رﻧﮓ و اﮐﺴﯿﺪان ‪ ۳‬ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ی ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺑﺮﺳﻮﻧﯽ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻃﻼﯾﯽ ‪ ۴۰ ۷‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬ﻣﺴﯽ‬
‫روﺷﻦ ‪ ۶۰‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬ﺑﮋ ﻣﺘﻮﺳﻂ ‪ ۳۰‬ﻣﯿﻞ دودی ‪ ۳۰ ۷‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬اﮐﺴﯿﺪان ‪ ۱۵۰ ۲‬ﻣﯿﻞ‪.‬‬

‫‪ – ۱۳‬رﻧﮓ ﺷﮑﻼﺗﯽ دودی روﺷﻦ‬
‫ﺷﮑﻼﺗﯽ دودی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﮑﻼﺗﯽ روﺷﻦ ‪ ۶۰‬ﻣﯿﻞ ‪+‬دودی ‪ ۴۰ ۶‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬زﯾﺘﻮﻧﯽ ‪ ۲۰ ۶‬ﻣﯿﻞ ‪ +‬وارﯾﺎﺳﯿﻮن ﻧﻘﺮه ای‬
‫‪ ۲‬ﺳﺎﻧﺖ‪+‬اﮐﺴﯿﺪان ‪۲٫‬‬

‫اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺪ رﻧﮓ ﻣﻮ اﯾﺮاﻧﯽ‬

‫رﻧﮓ ﻣﻮ دوﺑﯿﻨﺎ ﺣﺎوی روﻏﻦ ﻧﺎرﮔﯿﻞ و زﯾﺘﻮن ‪ :‬رﻧﮓ ﻣﻮ دوﺑﯿﻨﺎ ﺣﺎوی روﻏﻦ ﻧﺎرﮔﯿﻞ و زﯾﺘﻮن ﺑﻮده و در‬
‫ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن آن از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ‪ C‬اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺗﻮﺻﯿﻪ‬
‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪17/26‬‬

‫‪https://razmag.ir/introducing-newest-hair-color/‬‬

‫‪9/12/2019‬‬

‫ﺟدﯾدﺗرﯾن اﻧواع رﻧﮓ ﻣو ﺳﺎل ‪ 98‬ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از رﻧﮓ ﮐردن ﺑداﻧﯾد ‪ -‬رازﻣﮓ‬

‫رﻧﮓ ﻣﻮ آﻟﺒﻮرا ‪ :‬از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯽ رﻧﮓ ﻣﻮ آﻟﺒﻮرا ﺗﺤﺖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ‪ CARASA‬اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫رﻧﮓ ﻣﻮ ﺑﻠﮕﺎ ﺣﺎوی ﮐﺮاﺗﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ ‪ :‬رﻧﮓ ﻣﻮ ﺑﻠﮕﺎ ﺣﺎوی ﮐﺮاﺗﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ‪.‬‬

‫رﻧﮓ ﻣﻮ ‪ BIOL‬ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ‪ ۴۰‬ﻃﯿﻒ رﻧﮕﯽ ‪ :‬رﻧﮓ ﻣﻮ ‪ BIOL‬ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ‬
‫ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ‪ ۴۰‬ﻃﯿﻒ رﻧﮕﯽ دارد‪ .‬رﻧﮓ ﻣﻮ ﺑﯿﻮل از ﺑﻠﻮﻧﺪ ﺑﯿﺴﮑﻮ ﺘﯽ ﺗﺎ ﺑﻠﻮﻧﺪ ﺟﮕﺮی‪.‬‬

‫رﻧﮓ ﻣﻮ ﻟﻮﭘﯿﻨﺎ ‪ :‬رﻧﮓ ﻣﻮ ﻟﻮﭘﯿﻨﺎ از دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺗﯿﺮه‬
‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫رﻧﮓ ﻣﻮ ﻓﺎﻧﺘﺰی ﻣﺎرال ‪ :‬رﻧﮓ ﻣﻮ ﻓﺎﻧﺘﺰی ﻣﺎرال از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ‪ B۵‬ﺑﻮده و‬
‫ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺟﻠﺒﮏ درﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ آن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫رﻧﮓ ﻣﻮ ﻣﺪﯾﺎ )‪ : (MEDIA‬رﻧﮓ ﻣﻮ ﻣﺪﯾﺎ )‪ (MEDIA‬از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن‬
‫ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﺷﺪه از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ‪ C‬و رﻧﮓ داﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد‪.‬‬

‫رﻧﮓ ﻣﻮ ژﯾﻨﻮ )‪ (JINO‬ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ‪ : C‬رﻧﮓ ﻣﻮ ژﯾﻨﻮ )‪ (JINO‬ﻣﺤﺼﻮل اﯾﺮان ﺑﻮده و در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن‬
‫آن از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ‪ C‬و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫رﻧﮓ ﻣﻮ ﭘﺎدﯾﻨﺎ ‪ :‬ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﻦ رﻧﮓ ﻣﻮ اﯾﺮاﻧﯽ ‪ ،‬ﭘﺎدﯾﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی رﻧﮓ از ﺳﺮی ‪ N‬ﺗﺎ‬
‫ﺳﺮی ‪ G‬ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد‪.‬‬
‫‪18/26‬‬

‫‪https://razmag.ir/introducing-newest-hair-color/‬‬

‫‪9/12/2019‬‬

‫ﺟدﯾدﺗرﯾن اﻧواع رﻧﮓ ﻣو ﺳﺎل ‪ 98‬ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از رﻧﮓ ﮐردن ﺑداﻧﯾد ‪ -‬رازﻣﮓ‬

‫رﻧﮓ ﻣﻮ آﺗﻮﺳﺎ ‪ :‬ﻏﻠﻈﺖ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻی رﻧﮕﺪاﻧﻪ دارد‪.‬‬

‫رﻧﮓ ﻣﻮ ﮐﻤﻨﺪ ‪ :‬از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺪﯾﻤﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه ﻗﻮی ﺑﺮای ﻣﻮ ﻫﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫رﻧﮓ ﻣﻮ ﺳﯿﻠﮏ ‪ :‬ﺣﺎوی ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ‪ C‬اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺪ رﻧﮓ ﻣﻮ ﺧﺎرﺟﯽ‬

‫از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد ‪:‬‬

‫ﻻﮐﻤﻪ‬
‫ﻓﺮاﻣﺴﯽ‬

‫‪19/26‬‬

‫‪https://razmag.ir/introducing-newest-hair-color/‬‬

‫‪9/12/2019‬‬

‫ﺟدﯾدﺗرﯾن اﻧواع رﻧﮓ ﻣو ﺳﺎل ‪ 98‬ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از رﻧﮓ ﮐردن ﺑداﻧﯾد ‪ -‬رازﻣﮓ‬

‫رﯾﺘﻮن‬
‫اورال‬
‫ﺳﯿﻠﮑﯽ‬
‫ﻟﯿﺰاپ‬
‫ﻣﯿﻼﻧﻮ‬

‫ﻓﻮاﯾﺪ رﻧﮓ ﻣﻮ ﮔﯿﺎﻫﯽ‬

‫ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ‪ ،‬رﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ‬
‫ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻣﻮ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎر ﻫﺎ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻣﻮرد ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮ از‬
‫ﻣﻮارد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎردارد‪ .‬ﺣﻔﻆ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ رﻧﮓ روی ﺗﺎر ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر‬
‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺗﺎر ﻫﺎی ﻣﻮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﻮع ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮای رﻧﮓ آﻣﯿﺰی و‬
‫ﻫﺎﯾﻼت ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬

‫‪20/26‬‬

‫‪https://razmag.ir/introducing-newest-hair-color/‬‬

‫‪9/12/2019‬‬

‫ﺟدﯾدﺗرﯾن اﻧواع رﻧﮓ ﻣو ﺳﺎل ‪ 98‬ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از رﻧﮓ ﮐردن ﺑداﻧﯾد ‪ -‬رازﻣﮓ‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه آﻗﻄﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﻮع ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺟﻬﺖ رﻧﮓ آﻣﯿﺰ ﻣﻮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﻋﺼﺎر آﻗﻄﯽ را ﻣﯽ‬
‫ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﭘﺲ از وﻟﺮم ﺷﺪن ‪ ،‬روی ﻣﻮ ﻫﺎ رﯾﺨﺘﻪ و ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﯿﺪ و اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ‬
‫ﻣﺎده ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮ روی ﻣﻮ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ‪ .‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﻫﻢ‬
‫ﺑﺮای رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﻣﻮ ﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ ﯾﺎ ﻗﻬﻮه ای ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﮔﻞ رﯾﻮاس و ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺮای رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺗﺎر ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﮔﺎﻫﺎ دﯾﺪه‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻧﻮان از ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻫﻢ ﺑﺮای رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬رز ﻣﺎری ﻫﻢ‬
‫ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﻮ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ رﻧﮓ ﻣﻮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ‪ ،‬ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﺎﻟﺮ ﻧﭽﺮال ﮔﺎرﻧﯿﻪ ‪COLOR NATURALIZE‬‬
‫‪ GARNIE‬اﺳﺖ‬
‫اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ از ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﺷﺪه و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻤﯽ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن آن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ‬
‫دو ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری و دوام روی ﺗﺎر ﻫﺎی ﻣﻮ دارد‪ .‬ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪،‬‬
‫اﮔﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ رﺳﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺎر ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪ ،‬اﺳﺘﺤﮑﺎم آن ﻫﺎ را در دراز ﻣﺪت ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻤﺎ‬
‫ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫ﺷﯽ ﺑﺎﺗﺮ ‪ ،‬روﻏﻦ زﯾﺘﻮن و آووﮐﺎدو ‪ ،‬اﮔﺮ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﺳﺒﺐ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﺎر ﻫﺎ ﺷﺪه و‬
‫ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻟﺮ ﻧﭽﺮاﻻﯾﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬روﻏﻦ زﯾﺘﻮن در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﯿﺎﻫﯽ‬
‫‪ ،‬اﮐﺴﯿﺮ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ اﺳﯿﺪ اوﻟﺌﯿﮏ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ‪ E‬ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﺎر ﻫﺎ را دارد‪ .‬ﻋﺼﺎره ﻫﺎی آوودﮐﺎدو ﻧﯿﺰ در‬
‫ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﯿﺎﻫﯽ ‪ ،‬وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ‪ A-E‬ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺎداﺑﯽ و درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﺗﺎر ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫ﻣﺎﺳﮏ ﻣﻮ ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﺳﮏ ﻣﻮی ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺪاﻣﻨﺪ )راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎﻣﻞ(‬

‫ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‬

‫اﻧﻮاع رﻧﮓ ﻣﻮ ﻣﻮﻗﺖ و اﺳﭙﺮی ﻫﺎ )رﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ داﺋﻢ (‬
‫ﺑﺨﺸﯽ از رﻧﮓ ﻣﻮ ﻫﺎ ‪ ،‬رﻧﮓ ﻣﻮ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮﻗﺖ داﺷﺘﻪ و ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﺎ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ از ﺑﯿﻦ‬
‫ﻣﯽ روﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت دارﯾﺪ ‪ ،‬از رﻧﮓ ﻣﻮ ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽ ﻫﺎی‬
‫ﺳﯿﻨﻤﺎ ‪ ،‬ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻮﻧﺖ ‪ ،‬ﻣﻮ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ اوﻟﯿﻪ‬
‫ﺑﺎز ﮔﺮدد‪ .‬رﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ‪ ،‬اﺳﺎﺳﺎ رﻧﮓ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮ را روﺷﻦ و درﺧﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از ﺗﻨﺪی‬
‫ﺳﻔﯿﺪی ﻣﻮ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ و ﺳﺒﺐ راه راه و ﻣﺶ ﺷﺪن ﻣﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪21/26‬‬

‫‪https://razmag.ir/introducing-newest-hair-color/‬‬

‫‪9/12/2019‬‬

‫ﺟدﯾدﺗرﯾن اﻧواع رﻧﮓ ﻣو ﺳﺎل ‪ 98‬ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از رﻧﮓ ﮐردن ﺑداﻧﯾد ‪ -‬رازﻣﮓ‬

‫اﮔﺮ از اﯾﻦ ﻧﻮع رﻧﮓ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ‪ ،‬ﺗﻐ ﺮ ﺷﺪﯾﺪی در رﻧﮓ ﻣﻮ ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر‬
‫ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود‪ .‬ﻧﻮع ﻣﻮﻗﺖ آن دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ‪:‬‬
‫رﻧﮓ ﻣﻮ رﻗﯿﻖ‬
‫ﻏﻠﯿﻆ‬
‫رﻧﮓ ﻣﻮ رﻗﯿﻖ ‪ ،‬ﻣﻮ را ﺧﯿﻠﯽ روﺷﻨﺘﺮ رﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ ،‬رﻧﮓ ﻣﻮ ﻏﻠﯿﻆ ‪ ،‬رﻧﮓ ﺗﯿﺮه ﺗﺮی ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ‬
‫ﮔﺬارد‪ .‬رﻧﮓ ﻣﻮ ﻣﻮﻗﺖ رﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﺑﮑﺸﯽ ﻣﻮ ﺑﺮای رﻧﮓ دﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬ﻋﻠﺖ آن اﺳﺖ‬
‫ﮐﻪ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن آن ﻫﺎ از رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻫﻤﺎن رﻧﮓ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در‬
‫ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫اﺳﯿﺪ ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻔﯽ ﮐﻪ در رﻧﮓ ﻣﻮ رﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ‪ ،‬ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺟﺬب رﻧﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫اﺳﭙﺮی ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺑﺰار آراﯾﺸﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻋﺠﻮﻻن ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ از اﺳﭙﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﺪ ‪ ،‬ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ‬
‫رﻧﮓ ﻣﻮ ﻏﻠﯿﻆ ﺳﺒﺐ رﻧﮓ دادن ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺶ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻫﺎ ﻣﺎﻟﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫رﻧﮓ ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ داﺋﻢ‬
‫رﻧﮓ ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ داﺋﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ ،‬ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﯿﺶ ﺗﺮی از ﻧﻮع ﻣﻮﻗﺖ دارد و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺷﺴﺖ‬
‫و ﺷﻮ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود‪ .‬اﯾﻦ رﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﯿﻤﻪ داﺋﻢ ‪ ،‬ﭼﻮن اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن داﺋﻤﯽ ﻧﺪارد ‪ ،‬آﻟﺮژی ﮐﻢ‬
‫ﺗﺮی اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رﻧﮓ روﺷﻦ ﺗﺮ از رﻧﮓ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد‪ .‬ﻣﺼﺮف رﻧﮓ‬
‫ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ داﺋﻢ آﺳﺎن ﺗﺮ ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻮ زد و ﻣﺜﻞ ﺷﺎﻣﭙﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد‪.‬‬
‫رﻧﮓ دﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻼﻓﻪ و ﺑﺎﻟﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﻮ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻮ‬
‫ﮐﺎرﺑﺮد دارد‪ .‬رﻧﮓ ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ داﺋﻢ را ﻃﯿﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از رﻧﮓ ﻫﺎ از ﺑﻠﻮﻧﺪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺗﺎ ﻣﺸﮑﯽ در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﮐﻢ ﺗﺮ از ‪ ۴۰‬درﺻﺪ ﻣﻮ ﺷﻤﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه و ﻫﻨﻮز ﺟﻮ ﮔﻨﺪﻣﯽ اﺳﺖ ‪ ،‬ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ و‬
‫ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﻧﮓ دﻫﯽ ‪ ،‬از رﻧﮓ ﻣﻮ ﻧﯿﻤﻪ داﺋﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﻮ‬

‫‪22/26‬‬

‫‪https://razmag.ir/introducing-newest-hair-color/‬‬

‫‪9/12/2019‬‬

‫ﺟدﯾدﺗرﯾن اﻧواع رﻧﮓ ﻣو ﺳﺎل ‪ 98‬ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از رﻧﮓ ﮐردن ﺑداﻧﯾد ‪ -‬رازﻣﮓ‬

‫رﻧﮓ ﭼﺸﻢ و ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ‪ ،‬ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﯾﺎ دﮐﻠﺮه دارد‪ .‬ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ‬
‫اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎ ‪ ،‬ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ و ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ .‬ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ‪ ،‬دارای ﺗﻨﺎژ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و رﻧﮓ ﭼﺸﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ‬
‫ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪی دارﯾﺪ ‪ ،‬ﺣﺘﻤﺎ از ﺗﻨﺎﻟﯿﺘﻪ ﻫﺎی روﺷﻦ ﺑﺮای رﻧﮓ زدن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭼﻬﺮه ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ‬
‫ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻫﻤﻮاره ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﺎر ‪ ،‬ﺗﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ آورده و از ﻣﺸﺎور ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ .‬اﮔﺮ رگ ﻣﭻ دﺳﺖ‬
‫ﺷﻤﺎ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ ‪ ،‬ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮﻣﯽ دارﯾﺪ و اﮔﺮ آﺑﯽ اﺳﺖ ‪ ،‬ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﺮد اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻠﻮﻧﺪ و روﺷﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد‬
‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﭘﻮﺳﺖ روﺷﻦ و ﭼﺸﻢ ﻋﺴﻠﯽ دارﯾﺪ ‪ ،‬ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ‬
‫ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻠﻮﻃﯽ و ﻗﻬﻮه ای ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻨﻮع در رﻧﮓ ﺑﻨﺪی ﻣﻮ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ ‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اول آن را ﻗﻬﻮه ای ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ‬
‫آن را ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ روﺷﻦ ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﭘﻮﺳﺖ روﺷﻦ و رﻧﮓ ﭼﺸﻢ ﻗﻬﻮه ای دارﯾﺪ ‪ ،‬ﺣﺘﻤﺎ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﺒﯿﻌﯽ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬رﻧﮓ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺎ ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ رﻧﮓ ﻫﺎی ﺳﺮد‬
‫ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ‪.‬‬

‫‪23/26‬‬

‫‪https://razmag.ir/introducing-newest-hair-color/‬‬

‫‪9/12/2019‬‬

‫ﺟدﯾدﺗرﯾن اﻧواع رﻧﮓ ﻣو ﺳﺎل ‪ 98‬ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از رﻧﮓ ﮐردن ﺑداﻧﯾد ‪ -‬رازﻣﮓ‬

‫اﮔﺮ ﭘﻮﺳﺖ روﺷﻦ دارﯾﺪ ‪ ،‬از رﻧﮓ ﻫﺎی ﺑﻠﻮﻧﺪ ﻃﻼﯾﯽ روﺷﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﻪ‬
‫ﭼﻬﺮه ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎی ﻗﻬﻮه ای ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻧﺪارﯾﺪ ‪ ،‬از ﻗﻬﻮه ای ﺣﻨﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﭘﺎﯾﻪ رﻧﮓ ﻣﻮ ﺷﻤﺎ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی در رﻧﮓ ﮐﺮدن و ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ دارد‪ .‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪ‬
‫دارﯾﺪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺶ ﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﻮ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﯾﻪ ‪ ۶‬اﺳﺖ ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮ ﺧﻮد را ﺑﺎ رﻧﮓ ﺷﻤﺎره ‪ ۶‬رﻧﮓ‬
‫ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﻮ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ‪ ،‬از رﻧﮓ ﻣﻮ ﻏﻠﯿﻆ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و اﮐﺴﯿﺪان ﺷﺶ درﺻﺪ‪.‬‬
‫رﻧﮓ زدن ﺟﻠﻮ ﺳﺮ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ ،‬دﻗﺖ ﺑﯿﺶ ﺗﺮی ﻧﯿﺎز دارد ﭼﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺳﺮ ﻣﺮدان‬
‫‪ ،‬ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺗﺎر ﻣﻮ ﺷﻤﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ ،‬از ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ رﻧﮓ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ‬
‫درﺻﺪ رﻧﮓ ﻣﻮ ﻓﺎﻧﺘﺰی ﺑﺮای ﻣﻮ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﺑﺮای رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺗﺎر ﻫﺎ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺎﻧﺘﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﺪ ‪ ،‬ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻔﺖ ﺗﺎ‬
‫ده روز ﭘﺲ از آن ‪ ،‬آن ﻫﺎ را رﻧﮕﺴﺎژ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ رﻧﮓ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد‪ .‬اﻣﺎ ﭘﺲ از دو ﻫﻔﺘﻪ ‪ ،‬رﻧﮕﺴﺎژ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽ دﻫﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮای رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﻣﻮ ‪ ،‬ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺗﺎزﮔﯽ را روی ﺗﺎر ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﻧﯿﺎز‬
‫ﺑﻪ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﻣﮑﺮر ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﻧﯿﻤﯽ از ﺗﺎر ﻣﻮ ﺷﻤﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ ،‬از ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ رﻧﮓ اﺻﻠﯽ و ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ رﻧﮓ ﻓﺎﻧﺘﺰی‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ ﺗﺎر ﻣﻮ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ ،‬از ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ رﻧﮓ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه‬
‫ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ رﻧﮓ ﻓﺎﻧﺘﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻧﮓ ﻣﻮ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻔﯿﺪی ﻣﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫رﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و زﯾﺘﻮﻧﯽ ﺑﺮای رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺗﺎر ﻣﻮ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺮداﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪ زﯾﺎدی دارﯾﺪ ‪ ،‬ﻫﻤﻮاره ﭘﯿﺶ از رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ‪ ۱۰ ،‬دﻗﯿﻘﻪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﮐﺴﯿﺪان ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﯿﺪ‬
‫ﺳﭙﺲ از رﻧﮓ ﻣﻮ داﺋﻤﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺳﻔﯿﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻤﺮه‪ ۴‬و ‪ ۵‬از ﮔﺮوه ‪ ، N‬ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻬﺘﺮی‬
‫را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد‪.‬‬
‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﻮ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ‬
‫‪،‬ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪24/26‬‬

‫‪https://razmag.ir/introducing-newest-hair-color/‬‬

‫‪9/12/2019‬‬

‫ﺟدﯾدﺗرﯾن اﻧواع رﻧﮓ ﻣو ﺳﺎل ‪ 98‬ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از رﻧﮓ ﮐردن ﺑداﻧﯾد ‪ -‬رازﻣﮓ‬

‫ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ‪ ،‬دﮐﻠﺮه ﻗﻮی ﺑﻮده و از ﻗﺴﻤﺖ رﯾﺸﻪ ﺗﺎ ﻧﻮک ﻣﻮ ﻫﺎ را رﻧﮓ ﻣﯿﮑﻨﺪ و‬
‫ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ‪.‬‬

‫ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻫﺎی رﻧﮓ ﺷﺪه‬
‫‪ – ۱‬در روزﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ‪ ،‬از ﻛﻼه ‪ ،‬روﺳﺮی و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺿﺪآﻓﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻫﺎیﺗﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﺧﺸﻚ‬
‫ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﻮﺳﺖﺗﺎن ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ ﻧﺒﯿﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ – ۲‬از ﻧﺮمﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖﻛﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﯿﺪ ﺗﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﻫﺎیﺗﺎن ﺣﻔﻆ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ – ۳‬ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣﻮﻫﺎ ‪ ،‬ﺣﻮﻟﻪ را ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ روی ﻣﻮﻫﺎیﺗﺎن ﺑﻜﺸﯿﺪ‪.‬‬
‫‪ – ۴‬ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﻫﻨﮕﺎم ﺧﯿﺲ ﺑﻮدن ﺷﺎﻧﻪ ﻧﺰﻧﯿﺪ‪.‬‬
‫‪ – ۵‬ﺑﺮای ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣﻮﻫﺎ زﯾﺎد از ﺳﺸﻮار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ‪ ،‬زﻣﺎن آن را ﻛﺎﻫﺶ داده و‬
‫ﺳﺸﻮار را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺳﺮ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ‪.‬‬
‫‪ – ۶‬ﻣﻮﻫﺎی ﻧﺎزك آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺗﺮ و ﺣﺴﺎسﺗﺮ از ﻣﻮﻫﺎی ﺿﺨﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ – ۷‬در دوران ﺑﺎرداری ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ از رﻧﮓ ﻛﺮدن ﻣﻮﻫﺎ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻨﺒﻊ ‪ :‬اﯾﺮان ﺑﺎﻧﻮ ‪ ،‬ﭘﺎرﺳﯽ ﻧﻮ ‪ ،‬ﺑﯿﺘﻮﺗﻪ ‪ ،‬آرﮔﺎﻣﮓ ‪ ،‬ﻟﻮﮐﺲ ﺗﻬﺮان‬

‫‪0  0‬‬

‫‪25/26‬‬

‫‪‬‬

‫‪https://razmag.ir/introducing-newest-hair-color/‬‬

‫ﺟدﯾدﺗرﯾن اﻧواع رﻧﮓ ﻣو ﺳﺎل ‪ 98‬ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از رﻧﮓ ﮐردن ﺑداﻧﯾد ‪ -‬رازﻣﮓ‬

‫ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎ ‪:‬‬
‫رﻧﮓ ﻣﻮ‬

‫اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺪ رﻧﮓ ﻣﻮ اﯾﺮاﻧﯽ‬
‫رﻧﮓ ﻣﻮ اورال‬

‫رﻧﮓ ﻣﻮ ﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب‬

‫اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺪ رﻧﮓ ﻣﻮ ﺧﺎرﺟﯽ‬

‫رﻧﮓ ﻣﻮ ﺧﺎرﺟﯽ‬

‫‪9/12/2019‬‬

‫اﻧﻮاع رﻧﮓ ﻣﻮ‬

‫رﻧﮓ ﻣﻮ ﻋﺴﻠﯽ ﺑﺪون دﮐﻠﺮه‬

‫اﻧﻮاع رﻧﮓ ﻣﻮ ﻣﻮﻗﺖ‬

‫رﻧﮓ ﻣﻮ ﮐﺎراﻣﻠﯽ‬

‫ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ رﻧﮓ ﻣﻮی‬

‫ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺮآرا‬

‫آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ‬
‫‪26/26‬‬

‫‪https://razmag.ir/introducing-newest-hair-color/‬‬


Related documents


color contacts for different colored eyes
spring 2014 kitchen space remodeling1465
the redhead
adding volume and length to1557
tips for the perfect eye makeup 11
history fringe aryanism thule maria orsitsch


Related keywords