PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactRegulamin konkursu .pdf


Original filename: Regulamin konkursu.pdf
Author: Kasia

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 17/09/2019 at 08:47, from IP address 176.116.x.x. The current document download page has been viewed 121 times.
File size: 216 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Regulamin Konkursu
„POCZTÓWKA Z WAKACJI”
I. Wstęp
1. Poniższe warunki Konkursu pod nazwą: „POCZTÓWKA Z WAKACJI” określają zasady oraz warunki
Konkursu oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Konkursie, w tym także obowiązki
Organizatora.
2. Organizatorem Promocji „POCZTÓWKA Z WAKACJI” jest Grupa SJ Sp. z o.o. (adres miejsca
prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Rzemieślnicza 1A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska)
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 6322017593, adres poczty elektronicznej:
biuro@kinderclub.pl i numer telefonu: 572 440 064 (dalej zwany „Organizator”).
3. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem Sali Zabaw Kinder Club&Cafe, ul. A. Mickiewicza 19e, 32-060
Skawina.
4. W Konkursie mogą uczestniczyć Klienci, którzy spełniając warunków udziału w Konkursie stają się
uczestnikami Konkursu (dalej zwani: „Uczestnik Konkursu”).

II. Przedmiot i Warunki Konkursu
1. Przedmiot Konkursu stanowi możliwość udziału w Konkursie przez Uczestnika Konkursu na zasadach
określonych w Warunkach Konkursu podczas trwania Konkursu „POCZTÓWKA Z WAKACJI” poprzez
pozostawienie w lokalu Sali Zabaw Kinder Club&Cafe rysunku Dziecka przedstawiającego wakacyjne
wspomnienie.
2. Konkurs twa od 13.09.2019 r. godzina 10:00 do 30.09.2019 r. godzina 20:00 (dalej zwany: „Czas Konkursu”).
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
4. W celu udziału w Konkursie należy w Czasie Konkursu:zapoznać się i zaakceptować Warunki Promocji;
przynieść do lokalu Sali Zabaw Kinder Club&Cafe rysunek przedstawiający wakacyjne wspomnienie
lub wykonać taki rysunek podczas pobytu w Sali Zabaw w Czasie Konkursu – rysunek należy podpisać,
pozostawiając dane kontaktowe Rodzica Dziecka, w celu ewentualnego kontaktu po zakończeniu
Konkursu.

5. Po zakończeniu Konkursu, jury złożone z Animatorów Sali Zabaw Kinder Club&Cafe wybierze finałowe prace,
z pośród których zostaną wyłonione prace nagrodzone Bonem Podarunkowym uprawniającym do wejścia na
Salę Zabaw Kinder Club&Cafe.
6. Nagroda Konkursowa nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy
oraz ma charakter nieprzenoszalny.
III. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać w szczególności drogą
elektroniczną na adres: biuro@kinderclub.pl lub listownie na adres Organizatora: Grupa SJ Sp. z o.o. (adres
miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Rzemieślnicza 1A, 34-130 Kalwaria
Zebrzydowska) (dalej również: „Reklamacje”).
2. Prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub
numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację, aby zapewnić sprawne i terminowe
rozpatrzenie Reklamacji.
3. Rozpatrzenie Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
jej złożenia.
IV. Postanowienia końcowe
1. Niniejsze Warunki Konkursu są udostępnione w lokalu Sali Zabaw Kinder Club&Cafe oraz pod adresem
internetowym www.kinderclub.pl
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Konkursu obowiązuje Regulamin Sali Zabaw
Kinder Club&Cafe.


Regulamin konkursu.pdf - page 1/2
Regulamin konkursu.pdf - page 2/2

Related documents


regulamin konkursu
regulamin
regulamin konkursu wawel dzie ta ca
regulaminkonkursu
regulamin
regulaminkzb


Related keywords