Regulamin konkursu .pdf

File information


Original filename: Regulamin konkursu.pdf
Author: Kasia

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 17/09/2019 at 08:47, from IP address 176.116.x.x. The current document download page has been viewed 138 times.
File size: 216 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Regulamin konkursu.pdf (PDF, 216 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Regulamin Konkursu
„POCZTÓWKA Z WAKACJI”
I. Wstęp
1. Poniższe warunki Konkursu pod nazwą: „POCZTÓWKA Z WAKACJI” określają zasady oraz warunki
Konkursu oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Konkursie, w tym także obowiązki
Organizatora.
2. Organizatorem Promocji „POCZTÓWKA Z WAKACJI” jest Grupa SJ Sp. z o.o. (adres miejsca
prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Rzemieślnicza 1A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska)
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 6322017593, adres poczty elektronicznej:
biuro@kinderclub.pl i numer telefonu: 572 440 064 (dalej zwany „Organizator”).
3. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem Sali Zabaw Kinder Club&Cafe, ul. A. Mickiewicza 19e, 32-060
Skawina.
4. W Konkursie mogą uczestniczyć Klienci, którzy spełniając warunków udziału w Konkursie stają się
uczestnikami Konkursu (dalej zwani: „Uczestnik Konkursu”).

II. Przedmiot i Warunki Konkursu
1. Przedmiot Konkursu stanowi możliwość udziału w Konkursie przez Uczestnika Konkursu na zasadach
określonych w Warunkach Konkursu podczas trwania Konkursu „POCZTÓWKA Z WAKACJI” poprzez
pozostawienie w lokalu Sali Zabaw Kinder Club&Cafe rysunku Dziecka przedstawiającego wakacyjne
wspomnienie.
2. Konkurs twa od 13.09.2019 r. godzina 10:00 do 30.09.2019 r. godzina 20:00 (dalej zwany: „Czas Konkursu”).
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
4. W celu udziału w Konkursie należy w Czasie Konkursu:zapoznać się i zaakceptować Warunki Promocji;
przynieść do lokalu Sali Zabaw Kinder Club&Cafe rysunek przedstawiający wakacyjne wspomnienie
lub wykonać taki rysunek podczas pobytu w Sali Zabaw w Czasie Konkursu – rysunek należy podpisać,
pozostawiając dane kontaktowe Rodzica Dziecka, w celu ewentualnego kontaktu po zakończeniu
Konkursu.

5. Po zakończeniu Konkursu, jury złożone z Animatorów Sali Zabaw Kinder Club&Cafe wybierze finałowe prace,
z pośród których zostaną wyłonione prace nagrodzone Bonem Podarunkowym uprawniającym do wejścia na
Salę Zabaw Kinder Club&Cafe.
6. Nagroda Konkursowa nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy
oraz ma charakter nieprzenoszalny.
III. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać w szczególności drogą
elektroniczną na adres: biuro@kinderclub.pl lub listownie na adres Organizatora: Grupa SJ Sp. z o.o. (adres
miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Rzemieślnicza 1A, 34-130 Kalwaria
Zebrzydowska) (dalej również: „Reklamacje”).
2. Prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub
numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację, aby zapewnić sprawne i terminowe
rozpatrzenie Reklamacji.
3. Rozpatrzenie Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
jej złożenia.
IV. Postanowienia końcowe
1. Niniejsze Warunki Konkursu są udostępnione w lokalu Sali Zabaw Kinder Club&Cafe oraz pod adresem
internetowym www.kinderclub.pl
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Konkursu obowiązuje Regulamin Sali Zabaw
Kinder Club&Cafe.


Document preview Regulamin konkursu.pdf - page 1/2

Document preview Regulamin konkursu.pdf - page 2/2

Related documents


regulamin konkursu
regulamin
regulamin konkursu wawel dzie ta ca
regulaminkonkursu
regulamin
regulaminkzb

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Regulamin konkursu.pdf