PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactla miwandari.. .pdfOriginal filename: la miwandari...pdf

This PDF 1.7 document has been generated by , and has been sent on pdf-archive.com on 14/10/2019 at 10:21, from IP address 82.102.x.x. The current document download page has been viewed 54 times.
File size: 456 KB (9 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


‫داٍەزراٗەی ف٘رقاُ بۆ ڕاگەیاّذُ‬
‫پێطکەش دەکات‬

‫(ف‪ ٜ‬ض‪ٞ‬افة أٍ‪ٞ‬ر اىَؤٍْ‪)ِٞ‬‬
‫ىە ٍی٘اّذاری ئەٍیری ئیَاّذاراُ‬

‫خەىیفە‬
‫ئیبرإیٌ ـی ک٘ڕی عەٗاد‪ ٙ‬بەدری ح٘سەیْی ق٘ڕەیطی بەغذادی‬
‫اىئ بیپارێسێث‬

‫ضەعباُ ‪ ٠٤٤١ -‬ـی کۆچی‬
‫ٗٓرگێراُ ٗ ئاٍادٓمردّ‪ٚ‬‬
‫دأٍزراٗٓ‪ ٙ‬مارٗاّ‪ ٚ‬ج‪ٖٞ‬اد‬

‫س٘پاش ٗ سحایص بۆ اىئ‪ٗ ،‬ە سەاڵت ٗ سەالٍی اىئ ىەسەر پێغەٍبەری اىئ‬
‫ٗە ىەسەر ٕاٗەاڵّی ٗ ئەٗاّەش کە ض٘ێِ ڕێگاکەی کەٗجُ٘ٗ‪ ،‬ىەپاضاُ‪:‬‬
‫ىەڕاسحیذا‪ ،‬جەّگی ئیسالً ٗ ض٘ێْکەٗج٘ٗاّی ىەدژی خاچ ٗ ض٘ێْکەٗج٘ٗاّی‬
‫جەّگێک ــی درێ ــژە‪ٗ ،‬ە جەّگی باغۆز کۆجایی پێٖات‪ٗ ،‬ە جیایذا ٕەٍەجیەت ٗ‬
‫ٗەحطیگەری ئٍَ٘ەجی خاچ پٔرسحاُ دەرکەٗت بەراٍبەر بە ئٍَ٘ەجی ئیسالً‪ٗ ،‬ە‬
‫ىە ٕەٍاُ کاجذا دەرکەٗت جیایذا ئازایی ٗ خۆڕاگری ٗ بەٕێسی ئٍَ٘ەجی ئیسالً‬
‫ٗە ئەً خۆڕاگریەش دڵی خاچپەرسحاُ بۆی دەرٕات‪ ،‬ئیْجا ج٘ڕەیی ٗ ڕق‬
‫ىێبّ٘ٗەٗەیاُ ز‪ٝ‬اد‪ٝ‬نرد بۆ ئەٗ کۆٍەڵە خۆڕاگرە ىە ئٍَ٘ەجی ئیسالً‪.‬‬
‫ٗە س٘پاش ٗ سحایص بۆ اىئ‪ ،‬بەڕاسحی برایاّحاُ یەك ىەدٗای یەك بەردەٗاً بُ٘ٗ‪،‬‬
‫ىە ئەٍیرەکاُ ٗ کاربەدەسحەکاُ‪ ،‬ىەسەر ئەً بەرپرسیاریەجیە‪ ،‬جا ئەٗکاجەی اىئ‬
‫عس ٗجو ٕەڵیبژاردُ(گەڕاّذّیٔٗٓ بۆ الی خۆی)‪ ،‬ئێَە ٗا حیسابیاُ دەکەیِ ٗە‬
‫اىئ خۆی حیسابکاری ئەٗاّە…‬
‫ٗە ىەپێص ٕەٍ٘ٗیاُ براجاُ ئەب٘ عبذاىرحَِ اىعْکي‪ ٜ‬اىحَیَ‪ ٜ‬ب٘ٗ‪ٗ ،‬ە ئەٗ ىە‬
‫دٗٗرگەی ٍحَذ ـەٗە ب٘ٗ(صيی اىئ عيیٔ ٗسيٌ(‬
‫ئیْجا ىەدٗای ئەٗ براجاُ ئەب٘ ٕاجر عبذاىصَذ اىعراق‪ ٜ‬اىطاىب‪ ٜ‬ئااڵکەی گرجە‬
‫دەسث‪ٗ ،‬ە بەڕاسحی خۆی ٗ ٍاڵ ٗ ساٍاّی خۆی کردە ق٘رباّی‪ ،‬ئیْجا ىەدٗای ئەٗ‬
‫براجاُ ئەب٘ اى٘ىیذ اىسیْاٗ‪ ٛ‬ئااڵکەی گرجە دەسث‪ ،‬ئیْجا براجاُ عبذاىغْ‪ٜ‬‬
‫اىعراق‪ ٜ‬بەدٗایذا ٕات‪ٗ ،‬ە ىەکۆجایی ٕەٍ٘ٗیاُ براجاُ ئەب٘ ٍ٘صعەب اىحجاز‪ ٛ‬ب٘ٗ‬
‫ٗە ئەٗ ىە دٗٗرگەی ٍحَذ ـەٗە ب٘ٗ (صيی اىئ عيیٔ ٗسيٌ(‬

‫جا ئەٗ برایاّە بە خۆڕاگریەکەیاُ‪ٗ ،‬ە بە بەرگەگرجْی سەخح‪ٞ‬ەکاُ‪،‬‬
‫ٗە بٔ بەٕێسیەکەیاُ ٕۆکار بُ٘ٗ بۆ خۆڕاگری ٍ٘جإیذەکاُ ٗ خۆڕاگری‬
‫خەڵکەکە(ڕەعییە) ىەٗێذا‪ ،‬سەرەڕای بچـ٘ٗکی ئەٗ پارچە خاکە‪ ،‬سەرەڕای جّ٘ذی‬
‫ئەٗ ٕێرضە خاچپەرسحیە دڕّذاّەیە‪ٗ ،‬ە سەرەڕای ئەٗ گەٍارۆ جّ٘ذە‪،‬‬
‫جا بە خۆڕاگری ئەٗ پیاٗاّە ئەٕيی ئیسالً خۆڕاگری ّ٘اّذ ىەٗ پارچە خاکە‪،‬‬
‫ٗە ىەبیر‪ّ ٙ‬اکەیِ کە باسی براکاّحاُ بکەیِ س ــ٘ارچاکاّی ڕاگەیاّــذُ‬
‫ٗە ىەپێص ٕەٍ٘ٗیاُ ئەب٘ عبذاىئ ـی ئ٘سح٘ڕاىی‪ٗ ،‬ە خەىالد اىقحطاّ‪ٗ ،ٜ‬ە ئەٗ ىە‬
‫دٗٗرگەی ٍحَذ ب٘ٗ (صيی اىئ عيیٔ ٗسيٌ(‪ٗ ،‬ە ئەب٘ جیٖادی ضیطاّی‪،‬‬
‫ٗە ئەب٘ ئەّەش فابیاّی فەڕەّسی‪ٗ ،‬ە براکەی ئەب٘ ع٘سَاُ اىئ جعاىی ڕەحَیاُ‬
‫پێ بکات‪،‬‬
‫ٗە بە ٕەٍاُ ضێ٘ە ىەبیری ّاکەیِ کە باسی پێطڕەٗی ٗ ئازایی ئەّذاٍاّی‬
‫دەسحەی ضەرعی بکەیِ‪ٗ ،‬ە ىەپێص ٕەٍ٘ٗیاُ ئەب٘ ڕەغەدی دەعجاّی‪ٗ ،‬ە ئەٗ ىە‬
‫دٗٗرگەی ٍحَذ ب٘ٗ (صيی اىئ عيیٔ ٗسيٌ(‪،‬‬
‫ٗە ىەبیری ّاکەیِ کە باسی براکاّحاُ بکەیِ‪ ،‬ئەٗاّەی کە ق٘رسحریِ باریاُ‬
‫ٕەڵگرجب٘ٗ ىەً جەّگەدا‪ ،‬ىە سەربازییەکاُ‪ ،‬ئەٍیرەکاُ ٗ سەربازەکاُ‪،‬‬
‫کەجیبە ٗ ىی٘اکاُ‪ٗ ،‬ە ئەٗاّەی کە جاقەت ٗ پێکراّی خۆیاُ بەکارٕێْا بۆ‬
‫ڕێکخسحِ ٗ بەڕێ٘ەبردّی کارٗبارەکاّیاُ‪ ،‬کە ىە جەّگەکەدا پێ٘یسحیاُ پێی‬
‫ب٘ٗ‪ٗ ،‬ە ىەپێص ٕەٍ٘ٗیاُ براجاُ ئەب٘ یاسری بەىجیکی ٗە ئەب٘ طاریقی عێڕاقی‬
‫ٗە جگە ىەٗاُ ٗ جگە ىەٍاُ ٗ زۆری جریص…‬
‫ٗە ئەگەر باسیطیاُ ّەکەیِ ئەٗا ئەٗ ضحە زیاّیاُ پێ ّاگەیەّێث‪ ،‬چّ٘کە اىئ‬
‫عس ٗجو خۆی پێیاُ زاّاجرە‪ ،‬اىئ ڕەحَیاُ پێ بکات ٗە ىێیاُ قب٘ڵ بکات‪،‬‬

‫ٗە پاداضحی خێریاُ بذاجەٗە ىەٗەی بۆ ئٍَ٘ەجی ئیسالً کردٗٗیاّە‪ ،‬چّ٘کە‬
‫جەّگ ٗ ٍيَالّێی خاچپەرسحاّیاُ کرد ىەٗ جەّگە‪ٗ ،‬ە بەزری ٗ گەٗرەییاُ‬
‫سەىَاّذ‪ٗ ،‬ە بۆ ٕەٍ٘ٗ جیٖاُ سەىَاّذیاُ کە ٍ٘جإیذاُ زاڵحر‪ ِٝ‬دەسحیاُ ٕەیە‬
‫ىە ڕٗٗبەڕٗٗ بّ٘ٗەٗەی کافراُ‪ٗ ،‬ە خۆڕاگری ىەسەر ئەٗ حەقەی کە ئەٗاُ‬
‫ىەسەریذاُ‪.‬‬
‫ٗە س٘پاش ٗ سحایص بۆ اىئ برا ٍ٘جإیذەکاّحاُ ىە دەٗڵەجی ئیسالً‪ ،‬ىە سەرەجای‬
‫جەّگی بێجی‪ٗ ،‬ە ٍ٘سڵ‪ٗ ،‬ە سێرت‪ ،‬جاک٘ باغۆز‪ٕ ،‬ی ــچ سەرضــۆڕیاُ قبــ٘ڵ ّەکــرد‬
‫ىە دیْی خــۆیاُ‪ٗ ،‬ە ٕیچ خاکێکیاُ جەسيیٌ ّەکرد بە کافراُ‪ٍ ،‬ەگەر ىەسەر‬
‫جەرً ٗ الضەی پارچەب٘ٗیاُ ّەبێث‪ ،‬سا اىئ پاداضحی خێریاُ بذاجەٗە‪ٗ ،‬ە اىئ‬
‫عس ٗجو ىێیاُ قب٘ڵ بکات‪ ،‬جا ٕەٍ٘ٗ ئەٗاّە ٕۆکار بُ٘ٗ‪ ،‬بۆ خۆڕاگری ئەً‬
‫ئٍَ٘ەجە‪ ،‬ىەّاٗ ئەٗ پارچە خاکە بچ٘ٗکەدا‪ ،‬سا ىە اىئ عس ٗجو داٗاکاریِ کە‬
‫ک٘ژراٗەکاّیاُ بە ضەٕیذ قب٘ڵ بکات‪ٗ ،‬ە ضیفای بریْذارەکاّیاُ بذات‪،‬‬
‫ٗە گیراٗەکاّیطیاُ ئازاد بکات‪ٗ ،‬ە ئەٗەضیاُ ىێ قب٘ڵ بکات کە پێطکەضیاُ‬
‫کردٗٗە‪ٗ ،‬ە بە ئیسّی اىئ جعاىی‪ ،‬براکاّیاُ ئەً ق٘رباّیذاّەی ئەٗاُ ىەبیرّاکەُ‪،‬‬
‫ٗە ئەٗ پێطکەش کردّە‪ٗ ،‬ە ئەٗ بەخططە‪ٗ ،‬ە جۆڵەیاُ بۆ دەکەّەٗە‪ٗ ،‬ە ىەبیریاُ‬
‫ّاکەُ‪ٍ ،‬ادەً خ٘ێِ ىە جەسحەیاُ ٕاج٘چۆ بکات‪ٗ ،‬ە بە ئیسّی اىئ جعاىی ئەً‬
‫جەّگە جەّگی جری بەدٗادا دێث‪.‬‬
‫اىئ پاداضحی برایاُ بذاجەٗە بە گطحی ىە ٗیالیەجەکاُ ىەسەر ٕێرضە‬
‫یەکگرج٘ٗە پیرۆزەکەیاُ کە جۆڵەکردّەٗە ب٘ٗ بۆ برایاّیاُ ىە ضاً‪،‬‬

‫کە ٕێرضەکە گەیطحە ّەٗەد ٗ دٗٗ چاالکی‪ ،‬ىە ٕەضث ٗاڵجذا‪ ،‬ئەٍەش ئاٍاژەیە‬
‫بۆ یەکبّ٘ٗی ڕیسی ٍ٘جإیذاُ‪ٗ ،‬ە خۆڕاگریەکەیاُ‪ٗ ،‬ە جێگەیطحْیاُ‪،‬‬
‫ٗە ٕەسث کردّیاُ بە داٗاکراٗەکاّی جەّگەکە‪ٗ ،‬ە جێگەیطحْیاُ بۆ ئەٗ‬
‫ٗاقیعەی کە جێیذا دەژیِ‪،‬‬
‫ٗە پیرۆزبایی دەکەیِ ىە براکاّحاُ ىە ىیبیا‪ ،‬خــۆڕاگریەکەیاُ‪ٗ ،‬ە ٕێــرضە‬
‫پیــرۆزەکەیاُ‪ٗ ،‬ە چــّ٘ٗیاُ بۆ ّاٗ ضارۆچکەی ف٘قەٕاء سەرەڕای کطاّەٗەیاُ ىێی‬
‫سا اىئ پاداضحی خێریاُ بذاجەٗە‪ ،‬سەىَاّذیاُ بۆ دٗژٍْەکاّیاُ کە ئەٗاُ بەٕێس‬
‫ٗ پێکراُٗ بەٗەی کە پەجی پێطذەسحەیی ٗ پێطڕەٗی بەدەسث بێِْ‪ٗ ،‬ە ئەٗاُ‬
‫دەزاِّ کە جەّگی ئەٍڕۆیاُ ىەگەڵ دٗژٍْاّیاُ بریحیە ىە جەّگی ج٘اّابڕیِ‬
‫جا ئێَە ٗەسیەت دەکەیِ بۆ ٕەٍ٘ٗیاُ کە جەّگی درێژەکێطی بکەُ ىەگەڵ‬
‫دٗژٍْەکاّیاُ‪ٗ ،‬ە ج٘اّایاُ ببڕُ ىە ٕەٍ٘ٗ ٍ٘ڵل ٗ ج٘اّاکاّیاُ‪ ،‬ىەڕٗٗی ٍرۆیی ٗ‬
‫سەربازیی ٗ ئاب٘ٗری ٗ ىۆجیسحی‪ٗ ،‬ە ىە ٕەٍ٘ٗ ضحێل‪ ،‬جا جەّگی ئەٍڕۆی ئێَە‬
‫جەّگی ج٘اّابڕ‪ ٗ ِٝ‬درێژەکێطیە بەسەر دٗژٍِ‪ٗ ،‬ە ىەسەریاّە کە بساِّ کە‬
‫جیٖاد بەردەٗاٍە جا ڕۆژی قیاٍەت‪ٗ ،‬ە اىئ عس ٗجو فەرٍاّی جیٖادی پێکردٗٗیِ‪،‬‬
‫ٗە فەرٍاّی سەرکەٗجْی پێْەکردٗٗیِ‪ ،‬جا داٗای خۆڕاگری ٗ پێناُ ٗ‬
‫سەرکەٗجِ ىە اىئ عس ٗجو دەکەیِ بۆ ئێَە ٗ برایاَّاُ‪ٗ ،‬ە داٗای ٕیذایەت ٗ‬
‫ڕاسحەڕێی دەکەیِ‪ ،‬بەڕاسحی اىئ چاکحریِ یارٍەجیذەر ٗ باضحریِ سەرخەرە‪.‬‬
‫ئەٍا سەبارەت بەٗەی کە جایبەجە بە بەیعەجی برایاّحاُ ىە بۆرکیْا فاسۆ ٗ ىە‬
‫ٍاىی‪ ،‬ســا پیــرۆزبایی ئەً بەیعەجەیاُ ىێذەکەیــِ‪ٗ ،‬ە پیــرۆزبایی خــۆگەیاّذّیاُ‬
‫ىێذەکەیــِ بە کارٗاّـی خیــالفەت‪ٗ ،‬ە ىە اىئ عس ٗجو داٗاکاریِ کە‬

‫بیاّپارێسێث‪ٗ ،‬ە براکەٍاُ ئەبا اى٘ىیذ اىصحراٗ‪ ٛ‬بپارێسێث‪ٗ ،‬ەسیەجیطیاُ بۆ‬
‫دەکەیِ‪ ،‬کە ىێذاُ ٗ چااڵکیەکاّیاُ زیاجر بکەُ ىەسەر فەڕەّسای خاچپەرسث‬
‫ٗ ٕاٗپەیَاّەکاّی‪ٗ ،‬ە جۆڵە بۆ برایاّیاُ بکەّەٗە ىە عێڕاق ٗ ضاً‪ٗ ،‬ە ىەسەریاّە‬
‫کە بساِّ ٍ٘سڵَاّاُ خ٘ێْیاُ یەکساّە‪ٗ ،‬ە ّسٍحریْیطیاُ ٕەٗڵی پاراسحْیاُ‬
‫دەدات‪ٗ ،‬ە ئەٗاُ دەسحێکِ ىەسەر کەساّی جری جگە ىەخۆیاُ‪ٗ ،‬ە ىەسەریاّە‬
‫کە ٕەسث بکەُ بەٗەی کە ٍ٘سڵَاُ بۆ ٍ٘سڵَاُ ٗەک٘ یەك جەسحە ٗایە کە‬
‫ئەگەر یەك ئەّذاً ئازاری ٕەب٘ٗ ئەٗا جەٗاٗی جەسحە ىەگەڵیذا بە جایە ٗ‬
‫ضەّٗخّ٘ی بۆی دەالڵێحەٗە‪.‬‬
‫ٗە بە ٕەٍاُ ضێ٘ە پێَاُ گەیطح٘ٗە کە اىئ عس ٗجو ٕیذایەجی ژٍارەیەک‬
‫کەسی داٗە‪ ،‬ئەٗاّەی کە خۆیاُ داٗەجە پاڵ ٕەّذێ ڕێکخراٗ ٗ حیسبەکاُ ىە‬
‫خ٘ڕاساُ‪ ،‬جا بەیعەجیاُ بە خیالفەجذاٗە ٗ خۆیاُ گەیاّذٗٗە بە کارٗاّی‬
‫ٍ٘جإیذاُ‪ ،‬سا داٗای خۆڕاگری ٗ پێناُ ٗ سەرکەٗجِ ىە اىئ دەکەیِ بۆ‬
‫ئەٗاُ ٗ ئێَەش‪ٗ ،‬ە داٗای بە ٗەفابُ٘ٗ ىەگەڵ پەیَاُ ىە اىئ دەکەیِ‪ٗ ،‬ە ببــِ‬
‫بە سەرخەر ٗ یارٍەجیذەر بۆ برایاّیاُ‪.‬‬
‫گــٍ٘اٌّ ٗایە ئێــ٘ەش سەرّجی ڕٗٗداّی ڕٗٗداٗەکاّحاُ دابێث‪ ،‬دٗای سەرکەٗجْی‬
‫ّاجاّیإۆ ىە حکٍ٘ەجی ج٘ٗىەکە ٗ بە ٕەٍاُ ضێ٘ە ڕٗٗداٗی ٕەرە دیار کە‬
‫بریحیە ىە کەٗجْی جاغ٘جی جەزائیر‪ٗ ،‬ە جاغ٘جی س٘داُ‪ ،‬بەاڵً بەداخەٗە ٗە ئەٗەی‬
‫کە خەٍٖێْە ئەٗەیە کە خەڵل جێْەگەیطحُ٘ٗ ٗە جا ئەً ساجەی ئێسحا‪ٝ‬ص‬
‫ئایا بۆچی دەرچُ٘ٗ؟ ٗە چیاُ دەٗێث؟ جا ئەٗەی کە جاغ٘جێکیاُ البرد ٗ‬
‫ض٘ێْەکەیاُ گۆڕی ٍەگەر ئەٗەی کە جاغ٘جێکی جر ٕاجۆجە ض٘ێْی‪ ،‬کە زیاجر‬

‫ىە جاغ٘جەکەی جر جاٗاّبارجر ٗ ئەضکەّجەی زیاجرە بەراٍبەر ٍ٘سڵَاّاُ‪،‬‬
‫ٗە ئێَە پێیاُ دەڵێیِ ٗە بیریاُ دەٕێْیْەٗە بەٗەی کە جاکە ڕێگە س٘د‬
‫بگەیەّێث بەراٍبەر بەٗ جاغ٘جاّە بریحیە ىە جیٖاد ىەپێْاٗی اىئ چــّ٘کە‬
‫بە جیٖ ــاد جاغــ٘جەکاُ ئەدرێِ بە زٓٗ‪ٝ‬ذا‪ٗ ،‬ە بە جیٖ ــاد‪ ،‬کەڕاٍەت ٗ سەربەرزی‬
‫بەدەسث دەٕێْرێث‪ ،‬چــّ٘کە ئەٗ جاغــ٘جاّە ٕیــچ ضحێل ســ٘د ّاگەیەّێ ىەگەڵیاُ‬
‫جگە ىە ضَطێر‪ ،‬بـۆیە ىەسەریاّە کە بگەڕێْەٗە بۆ الی اىئ عس ٗجو‪ٗ ،‬ە ڕێگە‬
‫ضەرعیەکاُ بگرّە بەر بۆ گۆڕیْی ڕژێَٔماُ ٗ جاغ٘جەکاُ‪ٗ ،‬ە دیــِ ٕەٍ٘ٗی بۆ‬
‫اىئ بێث‪.‬‬
‫ٗە ئەٍا برایاّحاُ ىە ســریالّکا‪ ،‬بەڕاسحی فێْکاییاّذا بە دڵی ٍ٘ەحیذاُ‪ ،‬بە‬
‫کردەٗە ئیْغیَاسیەکاّیاُ‪ ،‬کە چ٘ٗ بۆ ّێ٘ جێگەکاّی ّ٘سحْی خاچپەرسحاُ‬
‫ىە جەژّی قیاٍەجەکەیاُ‪ ،‬ئەٍەش بە جۆڵەکردّەٗە بۆ برایاّیاُ ىە باغۆز‬
‫ٗە بەڕاسحی ژٍارەی ق٘رباّیاّی خاچپەرسحاُ گەیطحە ٕەزار یاخ٘د زیاجر ىەّێ٘اُ‬
‫ک٘ژراٗ ٗ بریْذار‪ٗ ،‬ە ئەٍەش بەضێکە ىە جۆڵە کە چاٗەڕێی خاچپەرسحاُ ٗ‬
‫کيکەکاّیاُ دەکات بە ئیسّی اىئ جعاىی‪ٗ ،‬ە س٘پاش بۆ اىئ ىەّێ٘اُ‬
‫جیاچ٘ٗەکاُ ئەٍریکی ٗ ئەٗڕٗپی ٕەبُ٘ٗ‪ٗ ،‬ە ٕەرٗەٕا پیرۆزبایی ىە ٍ٘ەحیذاّی‬
‫سریالّکا دەکەیِ بە بەیعەجذاُ ٗ خۆ گەیاّذّیاُ بە کارٗاّی خیالفەت‪،‬‬
‫ٗە ٗەسیەجیاُ دەکەیِ بە دەسحگرجِ بە پەجی بەٕێسی اىئ‪ٗ ،‬ە یەکحایی ڕیس ٗ‬
‫ٗجە‪ٗ ،‬ە ببِ بە دڕکێل ىە دڵی خاچپەرسحاُ‪ ،‬ىە اىئ داٗاکاریِ کە برا‬
‫ئیْغیَاسیەکاَّاُ ىەڕیسی ضەٕیذەکاُ قب٘ڵ بکات‪ٗ ،‬ە براکاّیاُ سەربخات بۆ‬
‫جەٗاٗکردّی ڕێگا پیرۆزەکە کە دەسحیاُ پێکردٗٗە‪.‬‬

‫بە ٕەٍاُ ضێ٘ە ىەبیری ّاکەیِ چااڵکیە پیرۆزەکەی براکاّحاُ ىە دٗٗرگەی‬
‫ٍحَذ(صيی اىئ عيیٔ ٗسيٌ) ىە زٗىفی‪ٗ ،‬ە ىە اىئ داٗاکاریِ کە ئەٗەی دٗای‬
‫ئەٗ چااڵکیە دێث بۆ ئەٗ بێث (چاالم‪ ٚ‬جر‪ ٙ‬بٔدٗابێث) ‪ٗ ،‬ە ٗەسیەجی براکاّیاُ‬
‫دەکەیِ کە جۆڵەی ٍ٘ەحیذاُ بکەّەٗە ىە دٗٗرگەی ٍحَذ (صيی اىئ عيیٔ‬
‫ٗسيٌ) ‪ٗ ،‬ە ٕەٗڵی زۆر بذەُ بۆ بەردەٗاٍیذاُ بە ڕێگەی جیٖاد ىەدژی جاغ٘جەکاّی‬
‫ئاىی سەى٘ه اىئ ڕٗٗیاُ ڕەضبکات‪.‬‬

‫داٍەزراٗەی ف٘رقاُ‬
‫بۆ ڕاگەیاّذُ ‪ -‬ضەعباُ ‪ ٠٤٤١ -‬ـی کۆچی‬

‫ٗٓرگێراُ ئاٍادٓمردّ‪ٚ‬‬
‫دأٍزراٗٓ‪ ٙ‬مارٗاّ‪ ٚ‬ج‪ٖٞ‬اد‬


Related documents


karl marx el trabajo enajenado
la conquista militar y espiritual de la patagonia
ley de puertos generalitat valenciana
pdf kristen callihan la partita vincente ebook
luz en la filosofi a
karl marx manuscritos de econom a y filosof a


Related keywords