Wzór umowy spółki z o.o. .pdf

File information


Original filename: Wzór umowy spółki z o.o..pdf
Title: Umowa spółki z o.o. - wzór.docx
Author: dom

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice 4.1.7, and has been sent on pdf-archive.com on 07/12/2019 at 14:07, from IP address 2.49.x.x. The current document download page has been viewed 137 times.
File size: 74 KB (5 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Wzór umowy spółki z o.o..pdf (PDF, 74 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Akt notarialny

Dnia siódmego grudnia dwutysięcznego dziewiętnastego roku przed Andrzejem Nowakiem notariuszem
Biura Notarialnego w Warszawie stawili się:
1/ Katarzyna Radmore
zamieszkała/ły w Warszawie
PESEL 93121212121
NIP 123456789
2/ Anna Kowalska
zamieszkała w Warszawie
PESEL 93030303030
NIP 987654321

Tożsamość stawającego notariusz ustalił na podstawie dowodów osobistych:
1/ AUB123456

2/ AUH123456

UMOWA
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z dnia 07.12.2019 r.
§1
Stawający
1/ Katarzyna Radmore
2/ Anna Kowalska
oświadczają,

że

na

podstawie

niniejszej

umowy

zawiązują

spółkę

z

odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części umowy “Spółką”.

§2
1. Firma Spółki brzmi: Spaceonthetruck Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

ograniczoną

2. Spółka może używać w obrocie skrótu: Spaceonthetruck spółka z o.o. lub Spaceonthetruck
sp. z o.o.
§3
1. Siedzibą Spółki jest 1 Maja 1/2 Warszawa
(adres)

2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
§4
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) PKD 47.91.Z

§5
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 418000 zł (słownie:czterysta osiemnaście tysięcy
złotych) i dzieli się na 2 (słownie: dwoje) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną
209000zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy złotych).
§6
Udziały w Spółce obejmują:
1) wspólnik Katarzyna Radmore obejmuje 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) udziałów o
łącznej wartości nominalnej 209000 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy złotych);
2) wspólnik Anna Kowalska obejmuje 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) udziałów o łącznej
wartości nominalnej 209000 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy złotych);

§7
1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden

udział.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.
3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.
§8
Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.
§9
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§ 10
Podział zysków i kwestia pokrycia strat wynikających z rocznego bilansu należy do kompetencji
Zarządu.
§ 11
Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.
§ 12
1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli
zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada
wystarczające środki na wypłatę
§ 13
Organami Spółki są:
1/ Zarząd;
2/ Zgromadzenie Wspólników.

§ 14
1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą
wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 lat.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu,
śmierci albo rezygnacji.
§ 15
W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu.
W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej ilości osób do składania
oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo
jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 16
1. Niniejszy akt stanowi jednocześnie protokół pierwszego Zgromadzenia Wspólników, na
którym jednogłośnie powołano Zarząd.
2. W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują:
1) Katarzyna Radmore – funkcja: Prezes Zarządu
2) Anna Kowalska – funkcja: Vice-prezes Zarządu

§ 17
1. Stawający ustala, że w przypadku gdyby Spółka miała zostać rozszerzona o nowych
Wspólników to:
1/ Wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach Spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
2/ Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

§ 18

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie
przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały
wspólników.
§ 19
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2020 roku.

§ 20
Pobrano:
- opłaty notarialnej 160zł
- taksy skarbowej .1600zł


Document preview Wzór umowy spółki z o.o..pdf - page 1/5

Document preview Wzór umowy spółki z o.o..pdf - page 2/5
Document preview Wzór umowy spółki z o.o..pdf - page 3/5
Document preview Wzór umowy spółki z o.o..pdf - page 4/5
Document preview Wzór umowy spółki z o.o..pdf - page 5/5

Related documents


wzor umowy spoki z oo
brd
has o dumel wyniki
ochroniarz marzec2014
tabela minera w
regulamin

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Wzór umowy spółki z o.o..pdf