Ausschreibung KAS SK .pdf

File information


Original filename: Ausschreibung KAS_SK.pdf
Author: Bernd Göbel

This PDF 1.5 document has been generated by Acrobat PDFMaker 11 for Word / Adobe PDF Library 11.0, and has been sent on pdf-archive.com on 04/01/2020 at 14:57, from IP address 188.167.x.x. The current document download page has been viewed 241 times.
File size: 104 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Ausschreibung KAS_SK.pdf (PDF, 104 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Vypísanie štipendií
KAS-Ausländerförderung

Štipendiá pre magisterské a

Strana 1/2

doktorandské štúdium v Nemecku
Uzávierka pre prijímanie žiadostí je 15. februára 2020.

Nemecká nadácia Konrad-Adenauer-Stiftung vypisuje štipendiá pre magisterské a doktorandské
štúdium a pre výskumné pobyty v minimálnej dĺžke 3 semestre na univerzitách a vysokých
školách v Nemecku.
Hľadáme spoločensky a politicky angažovaných študentov a absolventov všetkých odborov 1 vo
veku do 30 rokov, ktorí ovládajú nemecký jazyk minimálne na úrovni B2 európskeho
referenčného rámca, dosahujú veľmi dobré študijné výsledky a vážia si hodnoty demokracie,
pluralizmus a ľudské práva.
Okrem finančnej podpory ponúkame našim štipendistom tiež


možnosť zapojiť sa do medzinárodnej siete štipendistov a absolventov štipendií KonradAdenauer-Stiftung, do ktorej dnes patrí už 14 000 osôb,sprievodný program seminárov a možnosť organizovať vlastné semináre a akcie,individuálnu podporu pri štúdiu a plánovaní budúcej kariéry zo strany referentov pre
podporu zahraničných študentov a docentov na univerzitách a vysokých školách.

Vaše žiadosti o udelenie štipendia so všetkými prílohami zasielajte na e-mailovú adresu
info.bratislava@kas.de do 15. februára 2020.
Prehľad všetkých potrebných podkladov k žiadosti o udelenie štipendia nájdete na druhej
strane a na https://www.kas.de/web/slowakei/statische-inhalte-detail/-/content/stipendien-3
Kontakt: Agáta Pešková, Agata.Peskova@kas.de, Tel: +421 2 5441 9438, Konrad-AdenauerStiftung, Zastúpenie na Slovensku.

1 Podporujeme študentov všetkých odborov vysokých škôl a univerzít. Tieto štipendiá nie je možné využiť na získanie
druhého magisterského titulu, získanie druhého doktorského titulu a ďalšie vzdelávanie v medicínskych odboroch.
Štipendijný program Konrad-Adenauer-Stiftung je financovaný z prostriedkov Spolkovej republiky Nemecko.

www.kas.de

Vypísanie štipendií
KAS-Ausländerförderung

Podklady k žiadosti o udelenie štipendia

Strana 2/2

Štipendium pre magisterské štúdium
K žiadosti o udelenie štipendia pre magisterské štúdium je nutné priložiť nasledujúce podklady:


vyplnený a podpísaný formulár,
motivačný list so zdôvodnením žiadosti (max. 1,5 strany),
štruktúrovaný životopis v nemeckom jazyku,
kópiu vysokoškolského diplomu (ak je k dispozícii), výpis z indexu a tiež nemecký preklad
týchto dokumentov2,
odporúčanie vysokoškolského pedagóga o odbornej kvalifikácii uchádzača o štipendium,
odporúčanie o osobných kvalitách uchádzača o štipendium (toto odporúčanie nesmie byť
vystavené rovnakou osobou ako predošlé odporúčanie ),
potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti,
potvrdenie o znalosti nemeckého jazyka,
fotografiu novšieho dáta.

Štipendium pre doktorandské štúdium
K žiadosti o štipendium pre doktorandské štúdium je okrem vyššie uvedených dokumentov
nutné priložiť ešte nasledujúce podklady:


podrobné zdôvodnenie zámeru dizertačnej práce (náčrt výskumnej otázky, údaje
k plánovanému metodickému postupu, pracovný a časový plán) v nemeckom alebo
anglickom jazyku,
odporúčanie vysokoškolského pedagóga, ktorý zhodnotí zámer dizertačnej práce,
vedeckú kvalifikáciu uchádzača o štipendium a jeho osobnú spôsobilosť (pokiaľ máte už
potvrdenie o prijatí na príslušnú vysokú školu či univerzitu, musí byť toto odporúčanie
podpísane vedúcim diplomovej práce),
odporúčanie ďalšieho vysokoškolského pedagóga, ktorý zhodnotí vedeckú kvalifikáciu
žiadateľa (pri žiadosti o štipendium pre doktorandské štúdium nie je potrebné predkladať
odporúčanie o osobných kvalitách uchádzača),
potvrdenie fakulty, prípadne katedry o prijatí na doktorandské štúdium bez toho, aby sa
vyžadovalo splnenie akýchkoľvek ďalších podmienok (pokiaľ je už k dispozícii).

Dokumenty v anglickom jazyku nemusia byť prekladané. V prípade udelenia štipendia musia byť vysokoškolský
diplom a prehľad absolvovaných kurzov úradne overené. Originály vysvedčení a ich preklad zostávajú žiadateľovi.
2

Štipendijný program Konrad-Adenauer-Stiftung je financovaný z prostriedkov Spolkovej republiky Nemecko.

www.kas.de


Document preview Ausschreibung KAS_SK.pdf - page 1/2

Document preview Ausschreibung KAS_SK.pdf - page 2/2

Related documents


ausschreibung kassk
ausschreibung kasde
anz hbs stw fh 2016
einladung die kirche und ihre finanzen
einladung d kol forum 2013 bayreuth
enactus tunisie communique de presse nc 2016

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Ausschreibung KAS_SK.pdf