Pages de 230 OPANAF 147 2020 .pdf

File information


Original filename: Pages de 230_OPANAF_147_2020.pdf
Title: Anexa 2 Formular 230 Cerere 3,5% 26112019
Author: 25206313

This PDF 1.6 document has been generated by PDFCreator Free 3.4.1, and has been sent on pdf-archive.com on 27/01/2020 at 18:22, from IP address 86.121.x.x. The current document download page has been viewed 420 times.
File size: 205 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Pages de 230_OPANAF_147_2020.pdf (PDF, 205 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Anexa nr.2

230

CERERE
PRIVIND DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND
PÂNĂ LA 3,5 % DIN IMPOZITUL ANUAL DATORAT*)
Anul

2 0 1 9

I. Date de identificare a contribuabilului
Cod numeric personal / Număr de identificare fiscală

Iniţiala
tatălui

Nume
Prenume

E-mail
Stradă
Bloc

Număr
Scară

Etaj

Telefon

Judeţ/Sector

Ap.

Localitate

Fax

Cod poştal

II. Destinaţia sumei reprezentând până la 3,5 % din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care
se înfiinţează și funcţionează în condiţiile legii și a unităţilor de cult, precum și pentru acordarea de burse
private, conform legii
1. Bursa privată
Contract nr./data
Documente de plată nr./data

Sumă plătită (lei)
2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult

x

Opţiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani **)
Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit / unităţii de cult
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult
Cont bancar (IBAN)

x

19122963

SFANTUL PIUS DIN PIETRELCINA

RO31RNCB0114064389990001

Suma (lei)

III. Date de identificare a împuternicitului
Cod de identificare fiscală

Nume, prenume/Denumire
Număr

Stradă
Judeţ/Sector

Localitate

Telefon

Fax

Anexele nr.

-

Bloc

Scară

Etaj

Ap.

Cod poştal
E-mail

fac parte integrantă din prezenta cerere (se înscrie, dacă este cazul, numărul anexelor completate).

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Semnătură contribuabil

Semnătură împuternicit

*) Cererea se completează de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, pensii, activităţi independente / activităţi agricole impuse
pe bază de normă de venit, activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se reţine la sursă, drepturi de proprietate
intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real, cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se determină pe baza cotelor
forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.
**) Distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat poate fi solicitată prin cerere pentru aceiaşi beneficiari pentru o perioadă de cel mult
2 ani şi va putea fi reînnoită după expirarea perioadei respective.

Loc rezervat organului fiscal

Nr. înregistrare:

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
Cod 14.13.04.13

Data:


Document preview Pages de 230_OPANAF_147_2020.pdf - page 1/1


Related documents


pages de 230opanaf1472020
declaratia230
kronstadt pub boys 2
formular230 aqua crisius 1
fisa 2 impozit davidut
omfp 74 2012

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Pages de 230_OPANAF_147_2020.pdf