portfolio elzbieta szurpicka stypendium białystok .pdf
File information

This PDF 1.4 document has been generated by Adobe InDesign CC 2015 (Macintosh) / Adobe PDF Library 15.0, and has been sent on pdf-archive.com on 14/02/2020 at 21:39, from IP address 89.64.x.x. The current document download page has been viewed 331 times.
File size: 22.74 MB (21 pages).
Privacy: public file
Document preview


PORTFOLIO

Elżbieta Szurpicka

Urodziny Muzeum
Museum Anniversary
Wystawa w 133. rocznicę powstania Muzeum Narodowego w Krakowie
Exhibition celebrating 133rd Anniversary of the National Museum in Krakow

Józef Ignacy Kraszewski podczas pracy we wnętrzu gabinetu drezdeńskiego Drezno, Zakład M. Scherer i H. Engler
Józef Ignacy Kraszewski at work in his Dresden study Dresden, M. Scherer and H. Engler’s Studio

Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
Józef Ignacy Kraszewski w 200. rocznicę
urodzin
Director of the National Museum in Krakow

Józef Ignacy Kraszewski on Two Hundredth Anniversary of His Birth
Zofia Gołubiew

12 X – 16 XII 2012

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach – „malarnia”

ma zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy

Gallery of 19th-Century Polish Art in theisSukiennice
honoured to invite you to the opening of the exhibition
”temporary

exhibition room”

Józef Ignacy Kraszewski
w 200. rocznicę urodzin
Józef Ignacy Kraszewski on Two
Hundredth Anniversary of His Birth
Mecenas Galerii Sztuki
Polskiej XIX wieku
w Sukiennicach

Sponsor Galerii Sztuki
Polskiej XIX wieku
w Sukiennicach

w czwartek 11 października 2012 roku o godzinie 18.00
w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
to be held on Thursday, October 11, 2012 at 6:00 pm
in the Gallery of 19th-Century Polish Art in the Sukiennice
Rynek Główny 1–3

JUBILEUSZ JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO
I 133. ROCZNICA POWSTANIA MUZEUM NARODOWEGOW KRAKOWIE
W 1879 ROKU W SUKIENNICACH
ARANŻACJA WYSTAWY / IDENTYFIKACJA GRAFICZNA
MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE, 2012

ARTYŚCI- ŚWIADKOWIE POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1863 ROKU
ARANŻACJA WYSTAWY
SUKIENNICE, MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE, 2013

CZERWIEŃ – GRÓD MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM
ARANŻACJA WYSTAWY
PAŁAC BISKUPA ERAZMA CIOŁKA, MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE, 2013

MODNA I JUŻ!
ARANŻACJA WYSTAWY
GMACH GŁÓWNY, MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE, 2015

MODNA I JUŻ!

MODNA I JUŻ!

MODNA I JUŻ!

BIJINGA - PIĘKNO, SIŁA, EKSTAZA
ARANŻACJA I PROJEKT IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ WYSTAWY
GMACH GŁÓWNY, MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE, 2017, ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE 2018

BIJINGA - PIĘKNO, SIŁA, EKSTAZA

MATTA - CZŁOWIEK I WSZECHŚWIAT
ARANŻACJA WYSTAWY WE WSPÓŁPRACY Z RAFAŁEM BARTKOWICZEM
GMACH GŁÓWNY, MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE, 2013

REKLAMA ROSSMAN
SCENOGRAFIA I KOSTIUMY
REŻ. ARKADIUSZ BIEDRZYCKI, PAPAYA YOUNG DIRECTORS, 2016

REKLAMA ROSSMAN

TEATR TELEWIZJI PT. SŁABI
KOSTIUMY
REŻYSERIA ARKADIUSZ BIEDRZYCKI, WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH, 2018

TEATR TELEWIZJI PT. SŁABI

! #$& Elfriede Jelinek %DEHO
)%(Karolina Bikont
 %& # & " &
!$'!  &'#$%$+& " %'()%$ "#
*'#" Maja Kleczewska
 " #$%' Katarzyna Borkowska
#'#$$%""$%"( Magda Kupryjanowicz II WDR
#'#$"*'#" Jacek Baïa III WDR, Lucyna Sosnowska II WDR, Paweï ¥wiÈtek III WDR
#'#$$%"# "( Aleksandra ¿urawska ASP
# Maria Dejmek, Marcin Kowalczyk, Maciej Nawrocki,
Dawid Ogrodnik, Lidia Olszak, Hubert Podgórski, Patrycja Pulit,
Piotr Stramowski, Daniel Szczypa, Krystian Wojtarowicz, Joanna Woěnicka
""%$ 
Prawa autorskie do sztuki E. Jelinek %DEHO reprezentuje w Polsce Agencja Dramatu i Teatru ADiT.

TPEOEXTVSKVEQ 1EM/PIG^I[WOMIN ć&EFIPĆ8IEXV4;78/VEO´[
BABEL4VSNIOXMHIRX]JMOEGNMKVEJMG^RINWTIOXEOPY
2
IDENTYFIKACJ WIZUALNA SPEKTAKLU
REŻYSERIA MAJA KLECZEWSKA, TEATR PWST, KRAKÓW, 2009

Elfriede Jelinek we wczesnym eseju &KFÚ E\Ê Sï\WND (1983) sformuïowaïa TH]\ GOD WH
DWUX, w których przeciwstawia siÚ mimetycznemu charakterowi teatru. Logos przestaje byÊ
w jej tekstach przejawem jednolitej podmiotowoĂci. Pisarka odrzuca takĝe aktora reprezentujÈcego konkretnÈ postaÊ, mówiÈcÈ przypisanym jej jÚzykiem.
%DEHO to anty-tekst dla teatru, pozbawiony wszystkich tradycyjnych komponentów dramatu:
postaci, dialogów, didaskaliów. To, co pozostaïo, to wielogïos konkurujÈcych ze sobÈ ğgur
jÚzykowych, które tylko na chwilÚ zyskujÈ moĝliwe do zidentyğkowania toĝsamoĂci.
&]XMÚ EH]SRĂUHGQLR F]XMÚ ZV]\VWNLH URG]DMH RNUXFLHñVWZD QD ZïDVQHM VNöU]H QLH PXV]ÈF
LFKZV]DNĝHRGF]XZDÊQLJG\7RRNUXWQHPXVLHÊZ\REUDĝDÊVRELHRNUXFLHñVWZRļironizuje
w sztuce Jelinek. A nastÚpnie prezentuje odbiorcy powszechnÈ historiÚ ludzkiego bestialstwa,
w której skargi obdzieranego ze skóry mitologicznego Marsjasza przeplatajÈ siÚ z krzykiem
amerykañskiego ĝoïnierza powieszonego w 2004 roku na moĂcie w Faludĝy. W sztuce dopuszczone sÈ do gïosu milczÈce trupy, oğary wojennej przemocy oraz opïakujÈcy je ludzie.
W spektaklu Mai Kleczewskiej pierwotny strumieñ tekstu ulegï rozbiorowi. Zapis ekstremalnego doĂwiadczenia wykorzystany zostaï przez zespóï jako materiaï wyjĂciowy,
z którego aktorzy intuicyjnie wybierali fragmenty tekstu lub pojedyncze zdania, by nastÚpnie instalowaÊ je w swobodnie kreowanych przez siebie sytuacjach. PowielajÈc afabularny gest Jelinek, aktorzy tworzyli efemeryczne postacie, powstajÈce jedynie na chwilÚ,
po to, by daÊ Ăwiadectwo wïasnego cierpienia, a nastÚpnie rozpaĂÊ siÚ lub zmieniÊ toĝsamoĂÊ. DziÚki takiemu zabiegowi odlegïy temat wojny powróciï w nowej kodzie historii intymnych, rodzinnych. Powstaï zbiorowy portret ludzi bezradnych wobec spotykajÈcej ich przemocy i tym mocniej wybrzmiaïy gorzki opis kondycji oğary oraz pytanie
o zasadnoĂÊ cierpienia.

ŚWIĘTO POLSKIEJ ANIMACJI DLA DZIECI

4VSNIOXMHIRX]JMOEGNM[M^YEPRINćé[MÊXETSPWOMINERMQEGNMHPEH^MIGMĆ

)DENTYFIKACJA a&ESTIWALU ANIMACJI DLA DZIECIq DLA AGENCJI REKLAMOWEJ 9/(/

IDENTYFIKACJ WIZUALNA

AGENCJA REKLAMOWA YOHO, 2008

POZDRAIWAM
IDENTYFIKACJ WIZUALNA SPEKTAKLU
REŻYSERIA LUCYNA SOSNOWSKA, TEATR LUDOWY, KRAKÓW, 2017

MOVE MÓZG

PORTRET DAMY

LABORANCI

IDENTYFIKACJ WIZUALNA WYDAŻENIA

IDENTYFIKACJ WIZUALNA SPEKTAKLU

IDENTYFIKACJ WIZUALNA SPEKTAKLU

BARKA, KRAKÓW, 2017

REŻYSERIA EWELINA MARCINIAK,

REŻYSERIA TOMASZ WĘGORZEWSKI,

TEATR WYBRZEŻE, GDYNIA, 2014

TEATR IM. KAMILA NORWIDA W JELENIEJ GÓRZEDownload original PDF file

portfolio_elzbieta_szurpicka_stypendium_biaÅ‚ystok.pdf (PDF, 22.74 MB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file portfolio_elzbieta_szurpicka_stypendium_białystok.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0001936308.
Report illicit content