Informacja prawna (PDF)
File information


Author: PC

This PDF 1.7 document has been generated by sejda.com (4.0.4) / SAMBox 2.1.11 (www.sejda.org), and has been sent on pdf-archive.com on 14/03/2020 at 22:54, from IP address 77.252.x.x. The current document download page has been viewed 253 times.
File size: 84.58 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


P.H.U. Cortex

7 czerwca 2017

Krystian Piekarz
ul. Daszyńskiego 36 32-400
Myślenice
NIP 681-208-01-04

Informacja prawna
Oświadczam, że sprzedaż spełnia warunki określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych.
Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 3 Lipca 2012r. w sprawie C-128/11 art. 4 ust. 2
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
ochrony prawnej programów komputerowych należy rozumieć w taki sposób, że drugi nabywca
licencji, podobnie jak każdy następny, mogą się powołać na przewidziane w art.4 ust. 2 tej dyrektywy
wyczerpanie prawa do rozpowszechniania, a w konsekwencji są uprawnionymi nabywcami kopii
programu komputerowego. Bez znaczenia jest to, czy ta kopia programu komputerowego została
udostępniona klientowi przez podmiot praw autorskich w drodze pobrania jej z jego strony
internetowej czy też za pomocą materialnego nośnika takiego jak CD-ROM czy DVD. Z motywów 4 i 5
dyrektywy 2009/24, wydanej na podstawie art. 95 WE, wynika że ma ona na celu wyeliminowanie
różnic istniejących w prawodawstwie państw członkowskich, które istotnie naruszają
funkcjonowanie rynku wewnętrznego w zakresie dotyczącym programów komputerowych. Jednolita
wykładnia pojęcia "sprzedaży" jest konieczna do tego, aby uniknąć sytuacji, w której przyznana w tej
dyrektywie ochrona podmiotów praw autorskich może różnić się w zależności od mającego
zastosowanie prawa krajowego. W konsekwencji autor oprogramowania nie może sprzeciwić się
odsprzedaży swych "używanych" licencji umożliwiających korzystanie z jego pobranych z Internetu
programów. Wyłączne prawo do rozpowszechniania kopii programu komputerowego objętej taką
licencją zostaje wyczerpane wraz z jej pierwszą sprzedażą. Odesłanie prejudycjalne pozwala sądom
państw członkowskich, w ramach rozpatrywanego przez nie sporu, zwrócić się do Trybunału z
pytaniem o wykładnię prawa Unii lub o ocenę ważności aktu Unii. Trybunał nie rozpoznaje sporu
krajowego. Do sądu krajowego należy rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z orzeczeniem Trybunału.
Orzeczenie to wiąże w ten sposób inne sądy krajowe, które spotkają się z podobnym problemem.

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/cp120094pl.pdf

W przedmiocie licencji OEM na system operacyjny Windows. Zgodnie z aktualnymi orzeczeniami
Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego w Warszawie licencja typu OEM umożliwia
ponowną instalację programu komputerowego będącego jej przedmiotem na innym urządzeniu.
Nadto postanowienia licencji taką możliwość wyłączające są niezgodne z obowiązującym prawem, a
co za tym idzie bezskuteczne. Zobowiązanie się do dystrybucji oprogramowania OEM tylko łącznie ze
sprzętem nie jest skuteczne na potrzeby wyczerpania prawa, a zatem naruszenie tego warunku (i
wprowadzenie do obrotu samego oprogramowania) jest legalne zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Więcej informacji dostarczy lektura tych powszechnie dostępnych orzeczeń:
https://www.saos.org.pl/judgments/201789 https://www.saos.org.pl/judgments/191257

Również taką możliwość dają : wyrok [Niemieckiego] Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2001 r. I ZR
244/97, Sądu Niemieckiego OLG Frankfurt, 18.12.2012 – 11 U 68/11, wyrok BGH w sprawie modelu
licencyjnego Adobe z 11.12.2014 (I ZR 8/13, GRUR 2015, s. 772), art. 4 ust. 2 dyrektywy 2001/29/WE
oraz art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zatwierdził:
Doradca Restrukturyzacyjny
Adwokat Krzysztof Ossowski

Adres kancelarii:
Zieliński & Ossowski Kancelaria Adwokacka
Aleja Kasztanowa 3a
53-125 Wrocław
NIP: 6921308463
REGON: 021781107


Download Informacja prawnaInformacja prawna.pdf (PDF, 84.58 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Informacja prawna.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0001937240.
Report illicit content