PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactInformacja prawna .pdf


Original filename: Informacja prawna.pdf
Author: PC

This PDF 1.7 document has been generated by sejda.com (4.0.4) / SAMBox 2.1.11 (www.sejda.org), and has been sent on pdf-archive.com on 14/03/2020 at 22:54, from IP address 77.252.x.x. The current document download page has been viewed 139 times.
File size: 83 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


P.H.U. Cortex

7 czerwca 2017

Krystian Piekarz
ul. Daszyńskiego 36 32-400
Myślenice
NIP 681-208-01-04

Informacja prawna
Oświadczam, że sprzedaż spełnia warunki określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych.
Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 3 Lipca 2012r. w sprawie C-128/11 art. 4 ust. 2
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
ochrony prawnej programów komputerowych należy rozumieć w taki sposób, że drugi nabywca
licencji, podobnie jak każdy następny, mogą się powołać na przewidziane w art.4 ust. 2 tej dyrektywy
wyczerpanie prawa do rozpowszechniania, a w konsekwencji są uprawnionymi nabywcami kopii
programu komputerowego. Bez znaczenia jest to, czy ta kopia programu komputerowego została
udostępniona klientowi przez podmiot praw autorskich w drodze pobrania jej z jego strony
internetowej czy też za pomocą materialnego nośnika takiego jak CD-ROM czy DVD. Z motywów 4 i 5
dyrektywy 2009/24, wydanej na podstawie art. 95 WE, wynika że ma ona na celu wyeliminowanie
różnic istniejących w prawodawstwie państw członkowskich, które istotnie naruszają
funkcjonowanie rynku wewnętrznego w zakresie dotyczącym programów komputerowych. Jednolita
wykładnia pojęcia "sprzedaży" jest konieczna do tego, aby uniknąć sytuacji, w której przyznana w tej
dyrektywie ochrona podmiotów praw autorskich może różnić się w zależności od mającego
zastosowanie prawa krajowego. W konsekwencji autor oprogramowania nie może sprzeciwić się
odsprzedaży swych "używanych" licencji umożliwiających korzystanie z jego pobranych z Internetu
programów. Wyłączne prawo do rozpowszechniania kopii programu komputerowego objętej taką
licencją zostaje wyczerpane wraz z jej pierwszą sprzedażą. Odesłanie prejudycjalne pozwala sądom
państw członkowskich, w ramach rozpatrywanego przez nie sporu, zwrócić się do Trybunału z
pytaniem o wykładnię prawa Unii lub o ocenę ważności aktu Unii. Trybunał nie rozpoznaje sporu
krajowego. Do sądu krajowego należy rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z orzeczeniem Trybunału.
Orzeczenie to wiąże w ten sposób inne sądy krajowe, które spotkają się z podobnym problemem.

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/cp120094pl.pdf

W przedmiocie licencji OEM na system operacyjny Windows. Zgodnie z aktualnymi orzeczeniami
Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego w Warszawie licencja typu OEM umożliwia
ponowną instalację programu komputerowego będącego jej przedmiotem na innym urządzeniu.
Nadto postanowienia licencji taką możliwość wyłączające są niezgodne z obowiązującym prawem, a
co za tym idzie bezskuteczne. Zobowiązanie się do dystrybucji oprogramowania OEM tylko łącznie ze
sprzętem nie jest skuteczne na potrzeby wyczerpania prawa, a zatem naruszenie tego warunku (i
wprowadzenie do obrotu samego oprogramowania) jest legalne zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Więcej informacji dostarczy lektura tych powszechnie dostępnych orzeczeń:
https://www.saos.org.pl/judgments/201789 https://www.saos.org.pl/judgments/191257

Również taką możliwość dają : wyrok [Niemieckiego] Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2001 r. I ZR
244/97, Sądu Niemieckiego OLG Frankfurt, 18.12.2012 – 11 U 68/11, wyrok BGH w sprawie modelu
licencyjnego Adobe z 11.12.2014 (I ZR 8/13, GRUR 2015, s. 772), art. 4 ust. 2 dyrektywy 2001/29/WE
oraz art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zatwierdził:
Doradca Restrukturyzacyjny
Adwokat Krzysztof Ossowski

Adres kancelarii:
Zieliński & Ossowski Kancelaria Adwokacka
Aleja Kasztanowa 3a
53-125 Wrocław
NIP: 6921308463
REGON: 021781107


Informacja prawna.pdf - page 1/2
Informacja prawna.pdf - page 2/2

Related documents


informacja prawna
ewmapa
eula bentley
odpowiedzi do testu z ochr
referat informatyka
regulamin konkursu poprawiony


Related keywords