جلوتر از کرونا حرکت کنیم .pdf

File information


Original filename: جلوتر از کرونا حرکت کنیم.pdf

This PDF 1.6 document has been generated by Adobe Acrobat 15.9 / Adobe Acrobat 15.9 Image Conversion Plug-in, and has been sent on pdf-archive.com on 18/03/2020 at 10:31, from IP address 149.54.x.x. The current document download page has been viewed 491 times.
File size: 7.8 MB (54 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


جلوتر از کرونا حرکت کنیم.pdf (PDF, 7.8 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


‫فهرست‬
‫آشنایی با التهاب ریوی ناشی از ابتالء به کوئید ‪ ۱۹‬در یک دقیقه‬
‫نمای کلی ویروس‬

‫‪۱‬‬
‫‪۱‬‬

‫منشاء آلودگی‬

‫‪۱‬‬

‫راههای انتقال‬

‫‪۱‬‬

‫افراد مستعد‬

‫‪۲‬‬

‫دوره نهفتگی‬

‫‪۲‬‬

‫عالئم بیماری‬

‫‪۲‬‬

‫درمان‬

‫‪۳‬‬

‫پیش آگهی‬

‫‪۳‬‬

‫نکات کلیدی در پیشگیری فردی‬

‫‪۴‬‬

‫قرنطینه خانگی ‪.......‬‬

‫ماسک ‪..................‬‬

‫هدف و اهمیت قرنطینه خانگی چیست؟‬

‫‪۴‬‬

‫چه افرادی الزم است که در قرنطینه خانگی بمانند؟‬

‫‪۵‬‬

‫چگونگی قرنطینه در خانه‬

‫‪۶‬‬

‫چه زمانی باید از ماسک استفاده شود؟‬

‫‪۹‬‬

‫از چه ماسکی باید استفاده شود؟‬

‫‪۹‬‬

‫استفاده درست از ماسک چگونه است؟‬

‫‪۱۰‬‬

‫آیا میتوان از ماسک فیلتردار استفاده نمود؟‬

‫‪۱۱‬‬

‫به چه مدت میتوان از ماسک استفاده کرد؟ آیا حتماً باید از ماسک‬
‫یکبار مصرف استفاده شود؟‬
‫ماسکی که چندبار مصرف شده را چگونه نگهداری کنیم؟‬

‫‪۱۲‬‬
‫‪۱۲‬‬

‫چگونه ماسک مصرف شده را دور بیاندازیم؟‬

‫‪۱۳‬‬

‫افراد باردار و کودکان چگونه ماسک انتخاب کنند؟‬

‫‪۱۳‬‬

‫سالمندان و بیمارانی که با ماسک زدن احساس ناراحتی میکنند‪ ،‬چه کنند؟‬

‫‪۱۳‬‬

‫دستکش ‪..............‬‬

‫در زندگی روزمره آیا نیاز به پوشیدن دستکش میباشد؟‬

‫‪۱۴‬‬

‫عینک محافظ ‪..........‬‬

‫در زندگی روزمره آیا نیاز به زدن عینک محافظ میباشد؟‬

‫‪۱۴‬‬

‫میکروب زدایی ‪......‬‬

‫روشهای ضدعفونی و ویروس زدایی کدامند؟‬

‫‪۱۵‬‬

‫روشهای ضدعفونی قابل اجرا در خانه کدامند؟‬

‫‪۱۵‬‬

‫چه زمانی دستهای خود را بشوییم؟‬

‫‪۱۷‬‬

‫شستن دست ‪........‬‬

‫سرفه ‪..................‬‬

‫انتقال از راه مدفوع‬

‫آسانسور ‪..............‬‬

‫با چه موادی دست خود را بشوییم؟‬

‫‪۱۷‬‬

‫دستها را چگونه باید شست؟‬

‫‪۱۸‬‬

‫آداب سرفه‬

‫‪۲۰‬‬

‫خود ارزیابی سرفه‬

‫‪۲۱‬‬

‫آیا کوئید ‪ ۱۹‬میتواند از طریق مدفوع منتقل شود؟‬

‫‪۲۱‬‬

‫هنگام سوار آسانسور شدن الزم است ماسک بزنیم؟‬
‫زدن دکمه آسانسور خطرناک است؟‬

‫‪۲۲‬‬

‫دستگاه تهویه هوا ‪..‬‬

‫تهویه هوا را روشن کنیم یا نه؟‬

‫‪۲۳‬‬

‫حیوان خانگی ‪.........‬‬

‫آیا ممکن است حیوانات خانگی ویروس کوئید ‪ ۱۹‬را انتقال دهند؟‬

‫‪۲۴‬‬

‫چگونگی ضد عفونی حیوانات خانگی پس از بازگشت به خانه‬

‫‪۲۴‬‬

‫بازی حیوانات خانگی بیرون از خانه مجاز است؟‬
‫اگر حیوان‪ ،‬سابقه تماس با موارد مشکوک به ابتال را داشته باشد‪ ،‬آیا‬
‫باید آن را قرنطینه کرد؟‬
‫مرتبطین نزدیک ‪.....‬‬

‫‪۲۵‬‬

‫چه کسانی مرتبطین نزدیک هستند؟‬

‫‪۲۶‬‬

‫چگونه متوجه شویم فرد مرتبط نزدیک هستیم یا خیر؟‬

‫‪۲۷‬‬

‫مرتبطین نزدیک به چه مواردی توجه کنند؟‬

‫‪۲۷‬‬

‫شیوههای پیشگیری از ابتالء به کوئید ‪ ۱۹‬در شرایط مختلف‬
‫اقامت در منزل ‪......‬‬

‫‪۲۵‬‬

‫‪۲۸‬‬

‫در منزل چگونه از کوئید ‪ ۱۹‬جلوگیری کنیم؟‬

‫‪۲۸‬‬

‫چگونگی ویروس زدایی در خانه‬

‫‪۲۹‬‬

‫خوردن دمنوشها‪ ،‬ریشه وسمه یا بخور سرکه میتواند از ابتالء‬
‫ویروس کوئید ‪ ۱۹‬جلوگیری کند؟‬

‫‪۲۹‬‬

‫اقدامات احتیاطی برای رژیم غذایی چیست؟‬

‫‪۳۰‬‬

‫آیا محصوالت خریداری شده از سوپرمارکت نیاز به ضدعفونی دارند؟‬

‫‪۳۱‬‬

‫آیا غذای بیرون سالم و ایمن است؟ آیا به ضدعفونی احتیاج دارد؟‬

‫‪۳۱‬‬

‫چگونگی برخورد با بسته ارسالی از وو هَن و مناطق شیوع بیماری‬

‫‪۳۲‬‬

‫آیا حمام آب گرم و تعریق میتواند باعث از بین رفتن ویروس‬
‫کوئید ‪ ۱۹‬شود؟‬
‫آیا روشن کردن کولر در خانه بیخطر است؟‬
‫مشاهده بیمار در‬

‫آیا امکان وجود ویروس روی وسایل عمومی مانند نرده راه پله و سایر‬

‫مجتمع مسکونی‬

‫تجهیزات مجتمع وجود دارد؟‬
‫آیا استفاده از آسانسور سبب ابتال به بیماری میشود؟‬

‫‪۳۲‬‬
‫‪۳۳‬‬

‫‪۳۳‬‬
‫‪۳۴‬‬

‫بیرون رفتن ‪..........‬‬

‫آیا زباله تولید شده توسط بیماران توسط بیماران سبب سرایت بیماری میشود؟‬

‫‪۳۴‬‬

‫مواردی که هنگام بیرون رفتن باید به آن توجه شود کدام است؟‬

‫‪۳۵‬‬

‫هنگام خروج از خانه باید به چه چیزهایی توجه کنیم؟‬

‫‪۳۶‬‬

‫چگونگی انجام اقدامات حفاظتی هنگام ورزش در خارج از منزل‬
‫هنگام استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در شهر باید به چه‬
‫مواردی توجه کرد؟‬

‫بازگشت به محل کار‬

‫هنگام سوار شدن چند نفر در یک خودرو چگونه باید از خود مراقبت کرد؟‬
‫هنگام پرواز با هواپیما و یا استفاده از قطار باید به چه نکاتی توجه کرد؟‬

‫‪۳۸‬‬

‫در مناطقی که بیماری شیوع ندارد کارکنان میتوانند بالفاصله مشغول‬
‫به کار شوند؟ نیاز است به چه چیزهایی توجه کنند؟‬
‫بیماری را دارند‪ ،‬گونه به کار خود بازگردند؟‬

‫‪۴۰‬‬

‫آیا استفاده از آسانسور خطرناک است؟‬
‫هنگام رد و بدل کردن مدارک چه نکاتی را رعایت کنیم؟‬

‫‪۴۱‬‬

‫آیا موبایل‪ ،‬تلفن ثابت و کیبورد کامپیوتر باید ضدعفونی شوند؟‬
‫پیشگیری الزم است؟‬
‫هنگام شرکت در جلسات باید ماسک بزنیم؟‬
‫آیا میتوان در محیط اداری از سیستم تهویهی هوای مرکزی استفاده‬
‫کرد؟ در صورت استفاده‪ ،‬آیا نیاز به ضدعفونی شد دارد؟‬

‫مراجعه برای درمان‬

‫‪۳۹‬‬

‫‪۴۱‬‬

‫هنگامی که چند نفر در یک دفتر با هم کار میکنند چه اقداماتی برای‬

‫محیط عمومی ‪..........‬‬

‫‪۳۷‬‬
‫‪۳۷‬‬

‫کارکنانی که ‪ ۲‬هفته گذشته سابقه سفر و اقامت در مناطق شیوع‬

‫محل کار ‪...............‬‬

‫‪۳۶‬‬

‫‪۴۱‬‬
‫‪۴۲‬‬
‫‪۴۳‬‬
‫‪۴۴‬‬

‫در سفر کاری‪ ،‬پذیرش و همراهی بازدیدکنندگان به چه مواردی توجه کنیم؟‬

‫‪۴۵‬‬

‫الزامات پیشگیری در مکانهای خرید چیست؟‬

‫‪۴۵‬‬

‫الزامات پیشگیری در بیمارستان چیست؟‬

‫‪۴۶‬‬

‫الزامات پیشگیری در هتل و رستوران چیست؟‬

‫‪۴۶‬‬

‫در صورت ظهور عوارضی شبیه به کروئید ‪ ۱۹‬چه زمانی نیاز به درمان است؟‬

‫‪۴۶‬‬

‫هنگام مراجعه برای درمان به چه مواردی باید توجه کرد؟‬

‫‪۴۹‬‬

‫زنان باردار میتوانند به صورت عادی معاینه شوند؟‬

‫‪۵۰‬‬

‫کودکان میتوانند هنگام شیوع بیماری واکسن بزنند؟‬

‫‪۵۰‬‬


Related documents


dayi kon 2
djia gsnkevsept2013
10 ana2scriptchviii1
document2
urz heer linkedin 29may2016
mahnama nusratululoom jan2015

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file جلوتر از کرونا حرکت کنیم.pdf


Related keywords