Make physiology I great again.pdf


Preview of PDF document make-physiology-i-great-again.pdf

Page 12356

Text preview


Nhóm NT32

MAKE PHYSIOLOGY I GREAT AGAIN!
Doctor Luois

Nội dung:
Câu 1. Sinh lý học là gì? Đối tượng, vị trí, phương pháp học tập và nghiên cứu Sinh lý học? ...................... 2
Câu 2. Trình bày đặc điểm của sự sống và ứng dụng lâm sàng. ................................................................... 3
Câu 3. Nội môi, cân bằng nội môi và ứng dụng lâm sàng. ............................................................................ 4
Câu 4. Các cơ chế điều hòa hoạt động của cơ thể, cho các ví dụ minh họa và ứng dụng lâm sàng. ............ 6
Câu 5. Các hình thức vận chuyển thụ động qua màng và ứng dụng lâm sàng. .......................................... 11
Câu 6. Các hình thức vận chuyển tích cực qua màng và ứng dụng lâm sàng. ............................................ 13
Câu 7. Các chức năng tổng quát của máu và ứng dụng lâm sàng............................................................... 15
Câu 8. Cấu trúc, chức năng, hoạt động chức năng của hồng cầu và ứng dụng lâm sàng. .......................... 16
Câu 9. Các cơ chế điều hòa số lượng hồng cầu trong máu ngoại vi và ứng dụng lâm sàng. ...................... 18
Câu 10. Chức năng, hoạt động chức năng, điều hòa hoạt động chức năng của các loại bạch cầu hạt và
ứng dụng lâm sàng ...................................................................................................................................... 20
Câu 11. Nơi sản sinh, biệt hóa, chức năng, hoạt động chức năng, điều hòa hoạt động chức năng của bạch
cầu lympho B và ứng dụng lâm sàng. ......................................................................................................... 21
Câu 12. Nơi sản sinh, biệt hóa, chức năng, điều hòa hoạt động chức năng của bạch cầu lympho T và ứng
dụng lâm sàng. ............................................................................................................................................ 23
Câu 13. Nhóm máu ABO: Cơ sở phân loại, kháng nguyên, kháng thể, quy tắc truyền máu và ứng dụng
lâm sàng. ..................................................................................................................................................... 24
Câu 14. Nhóm máu Rh: Cơ sở phân loại, kháng nguyên, kháng thể, cơ chế miễn dịch và ứng dụng lâm
sàng. ............................................................................................................................................................ 26
Câu 15. Các giai đoạn của quá trình cầm máu, vẽ sơ đồ đông máu và ứng dụng lâm sàng. ...................... 27
Câu 16. Chuyển hóa cơ sở: Định nghĩa, các yếu tố ảnh hưởng, nguyên tắc đo và ứng dụng lâm sàng. .... 30
Câu 17. Các nguyên nhân gây tiêu hao năng lượng của cơ thể và ứng dụng lâm sàng. ............................. 32
Câu 18. Các phương thức sinh nhiệt, tỏa nhiệt và ứng dụng lâm sàng. ..................................................... 33
Câu 19. Cơ chế chống nóng, cơ chế chống lạnh và ứng dụng lâm sàng. .................................................... 35
Câu 20. Lọc ở cầu thận: Định nghĩa, cơ chế, lưu lượng lọc, các yếu tố ảnh hưởng và ứng dụng lâm sàng.
.................................................................................................................................................................... 37
Câu 21. Quá trình tái hấp thu các chất ở ống lượn gần, qua Henle và ứng dụng lâm sàng. ...................... 39
Câu 22. Quá trình tái hấp thu, bài tiết các chất ở ống lượn xa, ống góp và ứng dụng lâm sàng. ............... 42
Câu 23. Các chức năng cơ bản của hệ thần kinh, cho ví dụ minh họa và ứng dụng lâm sàng.................... 45
Câu 24. Các loại phản xạ tủy, cho ví dụ minh họa và ứng dụng lâm sàng. ................................................. 46
1