Make physiology I great again.pdf


Preview of PDF document make-physiology-i-great-again.pdf

Page 1 2 34556

Text preview


Nhóm NT32
+ Sinh lý học là một ngành khoa học chức năng, nó liên quan chặt chẽ với khoa học hình thái như Giải
phẫu, Mô học. Trong quá trình tiến hóa của sinh vật, chức năng quyết định cấu trúc nhưng để hiểu được
chức năng cần hiểu được hình thái, cấu tạo và mối liên quan về giải phẫu giữa chúng.
+ Sinh lý học là môn học có liên quan chặt chẽ với Hóa sinh học và Lý sinh học: Những hiểu biết về Hóa
sinh và Lý sinh sẽ giúp chuyên ngành Sinh lý học tìm hiểu được bản chất của các hoạt động sống, hoạt
động chức năng, giải thích cơ chế hoạt động chức năng và điều hòa chức năng.
+ Sinh lý học là môn học cơ sở quan trọng trong Y học, những kiến hức trong Sinh lý học phục vụ trực
tiếp cho môn Bệnh học và là cơ sơ để giải thích, phát hiện những rối loạn chức năng trong tình trạng bệnh
lý.
d. Phương pháp nghiên cứu và học tập:
- Có 3 phương pháp nghiên cứu chủ yếu quan sát và thực nghiệm trên động vật hoặc trên chính con
người:
1. Nghiên cứu trên chính cơ thể toàn vẹn (in vivo) cần các phương tiện máy móc hỗ trợ. Ví dụ: Nghiên
cứu chức năng tim bằng cách ghi điện tim, thông tim, vv.
2. Nghiên cứu hoạt động cơ quan bằng cách tách rời một cơ quan, một bộ phận hoặc tế bào ra khỏi cơ thể,
nuôi dưỡng trong điều kiện dinh dưỡng và nhiệt độ như cơ thể bình thường (in vitro). Ví dụ: Lấy máu lấy
nước tiểu xét nghiệm. Tách rời tim ếch và nuôi trong dung dịch giống máu để nghiên cứu tác dụng của
một số chất trên tim.
3. Nghiên cứu hoạt động cơ quan bằng cách tách rời một cơ quan hay một bộ phận khỏi mối liên quan với
các phần khác (insitu). Ví dụ: Tách một đoạn ruột non đem nuôi dưỡng để nghiên cứu khả năng hấp thụ
một số chất.
- Phương pháp học tập:
+ Cần nắm được kiến thức về Giải phẫu, Mô học và có kiến thức cơ bản về Sinh học, Hóa học, Vật lý
học, đặc biệt là môn Hóa sinh học và Lý sinh học.
+ Cần có sự so sánh, liên hệ về những chức năng có liên quan với nhau và mối liên hệ giữa các cơ quan
và hệ thống cơ quan, đặt chúng trong mối quan hệ giữa cơ thể với môi trường.
+ Biết áp dụng kiến thức về Sinh lý học để giải thích các hiện tượng, triệu chứng trong bệnh lý.

Câu 2. Trình bày đặc điểm của sự sống và ứng dụng lâm sàng.
a. Đặc điểm của sự sống:
- Cơ thể là một hệ thống mở, liên quan mật thiết với môi trường. Một cơ thể sống luôn có 3 đặc điểm sau:
1. Thay đổi cũ mới:
+ Gồm 2 quá trình là quá trình đồng hóa và dị hóa:
• Quá trình đồng hóa là quá trình thu nhận vật chất, chuyển vật chất thành chất dinh dưỡng, thành thành
phần cấu tạo đặc trưng của tế bào để sinh vật tồn tại và phát triển.
• Quá trình dị hóa là quá trình phân giải vật chất, giải phóng năng lượng cho cơ thể hoạt động và thải các
sản phẩm chuyển hóa ra ngoài cơ thể.

3