[Nacionalizmi dhe fete abrahamike ; shqip english] .pdf


Document preview


[Nacionalizmi dhe fete abrahamike –
Nationalism and abrahamic religions]

-PERMBAJTJA1. Pjesa e pare: Parathenie
2. Pjesa e dyte: Islami
3. Pjesa e trete: Krishterimi

Faqe 2 |
Faqe 5 |
Faqe 12|

1. First part: Preface
2. Part two: Islam
3. Part three: Christianity

Page 4|
Page 9 |
Page 16 |

1

-PJESA E PARE: Parathenie-First part: Preface-

2

Tre fete abrahamike kane nje histori goxha interesante. Judaizmi ishte nje
fillimisht nje fe etnike qe u be universaliste me vone, edhe pse sot e kesaj
dite eshte pak veshtire te konvertohesh, dhe ata qe konsiderohen si nga linja e
Davidit kane ende njefare privilegji. Krishterimi dhe Islami jane ndryshe. Dolen
heret nga faza e fese etnike dhe u bene fe universaliste, fe qe mbeshtesin
egalitarianizmin ne nivelin shpirteror dhe deri diku ne nivelin material.
Krishterimi eshte ambivalent mbi etnonacionalizmin, por nese kushti per te
siguruar mbijetesen e vete institucionale do te ishte shkaterrimi i
etnonacionalizmit, atehere do e bente. Islami shkon edhe me tej, duke qene
haptazi kunder etnonacionalizmit dhe krenarise kombetare.
Nese ka percarje ne Shqiperi, sektet abrahamike nuk kane luajtur nje rol te
paket ne thellimin e saj. Islami po perdoret haptazi si arme politike nga
Turqia per te nenshtruar Shqiperine perseri. Greqia, si ne te kaluaren ashtu
edhe sot eshte perpjekur t’i quaje Ortodokset e Jugut si greke, dhe nuk jane te
pakte shqiptaret ordodokse qe jane helenofile apo qe edhe hiqen si greke.
Katoliket, pavaresisht rolit te rendesishem ne levizjen kombetare qe kane
luajtur dikur, jane te zhytur sot ne cinizem, cinizem mbi shqiptaret jo-katolike,
te cilet shpesh i konsiderojne si jo plotesisht shqiptare. Per te mos folur per
faktin qe Vatikani disa dekada qe luan politika globaliste. Ne kete seri do te
paraqesim hap pas hapi se cfare thirrjesh bejne keto fe kundrejt kombit,
tradites, dhe kulturave te tjera.

3

(english)
The three abrahamic religions have an interesting theory. Judaism was
originally an ethnic religion who later became universalist, although even
today it is a bit hard to convert to it, and those said to descend from the line
of David are still a bit privileged in it. Christianity and Islam are a bit
different. They came out early of their ethnic religion phase and became
universalist religions, religions who promote egalitarianism on a spiritual level
and somewhat on a material level as well. Christianity is ambiguous in
matters regarding ethno nationalism, but if the condition for its institutional
survival would be to do away with ethno nationalism, it would work towards
its destruction. Islam goes even further, being explicitly against ethno
nationalism and national pride. In this series we will showcase the arguments
for this.
If there is division in Albania, it is because of the Abrahamic sectarianism.
Islam is being openly used as a political weapon from Turkey to subdue
Albania again. Greece, in the past and in the present, has tried to Hellenize
orthodox Albanians, and many Orthodox Albanians prefer Greeks over nonorthodox Albanians. Catholics, despite their important role in furthering the
national cause, have grown very cynical regarding non-Catholic Albanians,
seeing them sometimes as even not fully Albanian. More importantly, the
Vatican has been following a globalist worldview for the last few decades. In
this series, we will show step by step what Abrahamic religions say about the
nation, tradition and other, namely European, cultures.

4

-Pjesa e dyte: Islami-Part two: Islam-

5

Ndryshe nga fete e tjera, Islami nuk kufizohet vetem tek diskutimet metafizike
dhe ritet fetare, por behet pjese e te gjitha sferave te jetes. Asnje fe nuk e ka
kete gje, madje dhe Krishterimi dhe Judaizmi, edhe pse e influencojne politiken,
jeten e perditshme etj. nuk jane vendimtare deri ne shkallen e Islamit. Ne
Islam, mund te jesh vetem musliman. Nuk mund te jesh musliman dhe
komunist apo musliman dhe kapitalist. Nuk mund te jesh musliman dhe
nacionalist.
Ne doktrinen islame, te gjithe njerezit vijne nga nje cift i vetem. Islami eshte
fe universale dhe pa klasa; profetet e tij nuk i perkasin vetem popujve nga te
cilet buruan, por i perkasin gjithe njerezimit.
Ne fakt, lufterat e para te Muhamedit ishin kunder fiseve te tjera te
gadishullit arabik te cilat ishin shume me tribaliste/nacionaliste.
Islami e sheh si rrezik jetik kur nje Turkmen krenohet per Cingiz Khanin, kur
nje Egjiptian krenohet per Faraonin, kur nje Pers krenohet per Dariusin dhe
Kserksin, kur nje Indian krenohet Arjunen. Islami e sheh si rrezik kur nje
Shqiptar krenohet per Gjergj Kastriotin.
Konkretisht, shqiptarit i duhet keshilluar te shikoje pertej nacionalizmit
siperfaqesor te hoxhallarve qe dalin me flamur neper ligjerime dhe bejn thirrje
nacionaliste, duke marre parasysh dhe grupin e famshem islamik qe doli me
flamurin e Gjergj Kastriotit ne Medine . Se sa e lejon Islami ngritjen e flamurit
e dine vete ata, por e verteta eshte kjo: nese doket, traditat, kultura dhe
6

historia shqiptare i kundervihen Islamit, as eliminimi i tyre nuk do shihej si i
tepert.
Shqiptari musliman do te qendroje nje dite para zgjidhjes mes Islamit dhe
Shqiperise, gjakut te tij, dhe historise se tij, histori qe eshte shume me e
vjeter se vetem keto 1400 vitet e fundit.
Po ju sjellim disa pjese nga kurani dhe vulosim faktin qe rruget mes kombit
,tradites, nacionalizmit e gjakut ne kte fe shuhen pergjithmonë.
Nga i Dërguari i All-llahut (Salall Lahu Alehi Wasalam) Nacionalizmi është
HARAM sepse Profeti Muhamed (a.s.) tha në hadithët në vijim: [Lëreni atë.
Është i kalbur]
Njerëzit duhet të heqin dorë nga krenaria e tyre në kombe sepse kjo është një
thëngjill nga qymyri i zjarrit. Nëse ata nuk e heqin dorë këtë, Allahu (xh.sh.)
do t’i konsiderojë ata më të ulët se një krimb i përulur, i cili shtyn veten e tij
përmes fekaleve. [abu Dawd dhe Tirmidhiu].Grupimi i muslimanëve në linja
fisnore është qartë i ndaluar.
Transmetohet nga Ebu Daud se i Dërguari i All-llahut (Salall Lahu Alehi
Wasalam) ka thënë: Ai nuk është njeri prej nesh që bën thirrje për ‘Asabiyah,
(nacionalizëm / tribalizëm) ose që lufton për Asabiyah ose që vdes për
Asabiyah.

7

Ju duhet të qëndroni të palëkundur në fe dhe të mos bëni percarje në të …
Q.49.13
Profeti (S) ka deklaruar në mënyrë të përsëritur se qeniet njerëzore formojnë
një Ummet të vetëm dhe nuk ka origjinalitet në epërsi territoriale ose racore.
Ai thote: “Nuk ka epërsi për arabët mbi jo-arabët, ose për jo-arabët mbi
arabët. Të gjithë janë bij të Ademit ”.
Dhe mbahuni të gjithë së bashku, në litarin e All-llahut, dhe mos u ndani
midis jush, dhe kujtoni favorizimin e All-llahut mbi ju, sepse keni qenë armiq
njeri me tjetrin, por ai iu bashkua zemrave tuaja së bashku, kështu që, me
anë të Hirit të Tij, u bëtë vëllezër (në Besimin Islam) dhe ju ishit në prag të
një grope zjarri, dhe Ai ju shpëtoi nga kjo. Kështu që All-llahu jua sqaron
Ajetin e Tij, që të udhëzoheni. Q.3: 105
Ai që emigron për Zotin nga tokat e tij, do të gjejë pasuri dhe bollëk. Q.4:100
Kur atyre u thuhet të ndjekin rrugën e Zotit e ata thonë; ne jemi të vendosur
në rrugen e etërve tanë; etërit e tyre ishin mashtrues dhe injorant. Q2: 170
Dhe nëse ne do i benim thirrje atyre , “vetëvrituni” ose “Lini shtëpitë tuaja,”
ata nuk do të bënin atë, me përjashtim të një pakice prej tyre. Por në qoftë
se ata kishin bërë atë që ata ishin udhëzuar, do të ishte më mirë për ta dhe
një pozicion më të fortë për ta në besim. Q.4:66

8

(english)
Unlike other religions, Islam is not limited to metaphysical discourse or
religious rites, but it tells you what to do in all other parts of life. No other
religion has this, not even Christianity or Judaism, although they do influence
politics, everyday life etc. to some degree. Not as much as Islam, however. In
Islam, you can only be a muslim. You cannot be a muslim and a communist, a
muslim and a capitalist. You cannot be a muslim and a nationalist.
In the Islamic doctrine, all humans come from a single couple. Islam is a
universalist religion without class; its prophets do not only belong to the
people they hailed from, but to the entirety of humanity. In fact, Muhammad’s
first wars were against the other, far more nationalistic (or proto-nationalistic)
tribes of the Arabian peninsula.
Islam sees it as a danger to its own lively hood is a Turkman is proud of
Genghis Khan, when an Egyptian is proud of the Pharaoh, when a Persian is
proud of Darius and Xerxes, when an Indian is proud of Arjuna. Islam sees it
as a danger to its own lively hood when an Albanian is proud of Gjergj
Kastrioti.
Our advice to Albanians is that they should try as see beyond the superficial
nationalism of the imams, recalling the famous group that raised Skanderbeg’s
flag in Medina. Whether Islam allows the aforementioned is their own

9

business, but the truth remains: if Albanian traditions, culture and history are
against Islam, their complete annihilation is not out of the question.
The Albanian muslim will one day be obliged to choose between Islam and
Albania, his blood and his country’s history, a history far older than the last
1400 years.
We shall now list some bits from the Quran to prove our point.
The Prophet of Allah (peace be upon him) Nationalism is forbidden because the
Prophet Muhammad (pbuh) said in the following hadiths: [Abandon it. It is
rotten]
People should renounce their pride in nations for it is but an ember from a
fire’s ashes. If they do not renounce it Allah will see them as lower than a
worm who lives among feces. The grouping of muslims in tribal lines is
clearly forbidden.
It is said from Abu Dawd that the Prophet of Allah (pbuh) has said: He is not
one of us, who calls for ‘Asabiyah (nationalism/tribalism) or that fights for
Asabiyah or that dies for Asabiyah.
Stay steadfast in your religion and do not create divisions in it … Q.49.13

10

The Prophet (pbuh) kas declared that all human beings form one single
Ummah, and that there is no superiority in terms of territory or racial origin.
He says: “There is no superiority from Arabs over non-Arabs, or of non-Arabs
over Arabs. All are sons of Adem.”
And remain all together, attached to the cord of Allah, do not divide
yourselves, and remember
Allah’s favor upon you, for you used to be enemies, but he united your hearts,
so with His Grace, you became brothers (in the Islamic Faith) and you were
on the brink of a fiery hole, and he saved you from it. So Allah declares in
His Verse, so that you are instructed. Q.3.105
He who migrates from his land for God, will find wealth and abundance.
Q.4.100
When they are told to follow God’s path, and they say: we are set in the way
of our fathers, their fathers were deceivers and ignorant. Q.2.170
And if we call onto them to kill themselves or to abandon their homes, they
would not do it, with the exception of a few. But if they would do as told, it
would be good for them and it would give them a more prestigious position in
the faith. Q.4.66

11

-Pjesa e trete: Krishterimi-Part three: Christianity-

[ Photo: Ferizaj ; Kosovo (Albania) ]

12

Krishterimi eshte disi me ambivalent se Islami per sa i perket nacionalizmit.
Edhe pse fjala “komb” perdoret shpesh ne Bibel, dhe kombi konsiderohet si nje
grup etnik, jo njesi territoriale, ai ka rendesi dytesore. Ajo cka karakterizon
Krishterimin eshte maredhenia e nje kombi me Kishen, dhe nenshtrimi i tij
ndaj Kishes.
Asgjekundi ne Bibel nuk i vihet rendesi paresore grupit etnik. Izraeli i
Testamentit te Vjeter permbante grupe te tjera etnike te konvertuar ne fene e
Abrahamit dhe Moisiut. Testamenti i Ri humbet edhe nacionalizmin civik te
Testamentit te Vjeter. Ideja e Krishterimit eshte kjo: njeriu eshte mekatar prej
natyre dhe ne menyre qe te ri-lidhet me Zotin, ai duhet te pendohet per
mekatet dhe te besoje se Jezusi eshte Biri i Perendise, midis gjerave te tjera.
Ne varesi te deges se Krishterimit, mund te duhet dhe ta ndjekesh shembullin
e Jezu Krishtit sa me afer te jete e mundur. Etnia dhe nacionalizmi nuk hyjne
kurrkund ketu. Njeriu duhet te fokusohet tek pastertia shpirterore. Madje etnia
konsiderohet si dicka e ulet dhe materiale, sic shpjegohet tek historia e Kulles
se Babelit.
Historia shkon keshtu: njerezimi i bashkuar u perpoq te ndertonte nje kulle qe
do ta bente te barabarte me Zotin, dhe Zoti e shkaterroi ate, dhe si denim, i
ndau njerezit sipas vijave gjuhesore. Nga keto etni, ai zgjodhi etnine qe do
lindte prej Abrahamit dhe historia vazhdon. Sidoqofte, pluralizmi gjuhesor,
etnik dhe kulturor i njerezimit eshte pasoje negative e renies se ketij.
Etnia nuk ka qene kurre ne plan te pare per Krishterimin. Kjo duhet dhe ne
histori. Politika e Kishes Katolike ne Ameriken Latine promovonte perzierjen
13

raciale mes Evropianeve dhe Ameri-indianeve, dhe konvertimin e ketyre te
fundit ne katolicizem. Politika te tilla vazhdojne edhe sot. Evropes i ka ardhur
ne maje te hundes nga Krishterimi. Kjo, kombinuar me lindjet e uleta ne
Kontinentin e Vjeter, ka bere qe Vatikani te hedhe syte nga Afrika subSaharane, me lindjet e larta dhe sensin e tyre te fetarizimit. Vatikani sot e
kesaj dite po promovon aktivisht ardhjen e popujve jo-evropiane por katolike
ne Evrope, ne menyre qe te rekuperoje pushtetin e humbur.
Kisha ortodokse, edhe pse ne fakt eshte me e orientuar ndaj nacionalizmit, ne
leter e ka shpallur filetizmin (etnocentrizmin) si herezi. Eshte e vertete qe
shume greke, serbe, malazeze etj jane si shume nacionaliste, ashtu edhe shume
te krishtere, por jane te krishtere kulturore. Pervec kesaj, kur Kisha Ukrainase
u nda nga Kisha Ruse, kjo e fundit u pergjigj me thirrje se si Krishterimi nuk
ka nevoje per nacionalizmin.
Nga Protestantizmi kane buruar ideologjite e liberalizmit klasik dhe
kapitalizmit, te dyja egalitariane dhe anti-etnocentriste.
Disa rreshta per te mbeshtetur cka thame me lart:
Galatasve 3:28
Nuk ka as hebre as grek, nuk ka as skllav as të lirë, nuk ka mashkull dhe
femër, sepse ju të gjithë jeni një në Krishtin Jezus.
Zanafilla 12:1
14

Tani Zoti i tha Abramit: “largohu nga vendi yt, nga familja jote dhe nga
shtëpia e atit tënd në tokën që do t’ju tregoj.
Lluka 14:26
“Nëse dikush vjen tek unë dhe nuk e urren babanë e vet, nënën dhe gruan,
fëmijët dhe vëllezërit dhe motrat, po, dhe madje edhe jetën e tij, ai nuk mund
të jetë dishepulli im.
Filipianëve 3:20
Por shtetësia jonë është në parajsë, dhe prej saj presim një Shpëtimtar, Zotin
Jezu Krisht.
Levitiku 19: 33-34
Kur një i huaj banon me ju në vendin tuaj, ju nuk duhet ti beni keq atij. Do
të trajtosh të huajin që banon me ty si vendas midis jush dhe do ta duash si
veten tënde, sepse ke qenë i huaj në vendin e Egjiptit: Unë jam Zoti, Perëndia
yt.
Numrat 15:16
Unë jam Zoti dhe i konsideroj të gjithë njerëzit njësoj, qoftë ata izraelitë apo
të huaj që jetojnë midis jush.

15

(english)
Christianity is a bit more ambiguous than Islam as far as nationalism is
concerned. Although the word “nation” is used often in the Bible, and by that
what is meant is an ethnic group, rather than a territorial unit; nationalism
still is of secondary importance. What characterizes Christianity is a nation’s
relation to the Church , and its submission to the Church.
Nowhere in the Bible does the ethnic group take primary importance. The
Israelite nation of the Old Testament contained non-Hebrew ethnic groups who
converted to the religion of Abraham and Moses. The New Testament loses
even the civic nationalism of the Old one. The general idea of Christianity is
the following: man is a sinner by nature and in order to re-connect to God, he
should repent for his sins and to believe that Jesus is the Son of God, among
other things. Depending on the branch of Christianity, it is also obligatory to
follow Jesus’ example to the best of your ability. Ethnicity and nationalism are
nowhere to be found. Man should focus on his own spiritual purity. Ethnicity
can even be seen as something low and material, as explained in the story of
the Tower of Babel.
It goes like this: united humanity attempted to build a tower that would make
it equal to God. As punishment, God destroyed the tower and divided people in
different language and ethnic groups. From all these, he picked Abraham’s
group and so the story of the Bible continues. Either way, linguistic, ethnic,
and cultural pluralism is seen as a negative side effect of humanity’s fall.

16

Ethnicity has never been in the foreground of Christianity’s focus. This is seen
in history as well. The policy of the Catholic Church in Latin America
promoted the racial mixing of Europeans and native Americans along with the
conversion of the latter to Catholicism. Such policies continue to this day.
Europe has grown disillusioned with Christianity. This, combined with the low
fertility of the Old Continent has made that the Vatican focus on sub-Saharan
Africa, with its high fertility and high religiousness. The Vatican is openly
promoting the coming of non-Europeans but Catholic peoples to Europe so that
it may regain its lost power.
The Orthodox Church, although it is de facto more nation oriented, de jure it
has made phyletism (ethnocentrism) a heresy. It is true that many Greeks,
Serbs, Montenegrins etc. are very nationalistic and very Christian, but they
are also cultural Christians rather than actual ones. Aside from that, when the
Ukrainian Church separated itself from the Russian one, the latter claimed that
Christianity has no need for such shows of nationalism.
The egalitarian and anti-ethnocentrist ideologies of capitalism and classical
liberalism were born from Protestantism.
A few verses to support our point above:
Galatians 3:28
There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and
female, for you are all one in Christ Jesus.
17

Genesis 12:1
The Lord had said to Abram, “Go from your country, your people and your
father’s household to the land I will show you.
Luke 14:26
If anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and
children, brothers and sisters—yes, even their own life—such a person
cannot be my disciple.
Philippians 3:20
But our citizenship is in heaven. And we eagerly await a Savior from there,
the Lord Jesus Christ.
Leviticus 19:33-34
When a foreigner resides among you in your land, do not mistreat them. 34
The foreigner residing among you must be treated as your native-born. Love
them as yourself, for you were foreigners in Egypt. I am the Lord your God.
Numbers 15:16
The same laws and regulations will apply both to you and to the foreigner
residing among you.

18Download original PDF file

[Nacionalizmi dhe fete abrahamike ; shqip-english].pdf (PDF, 950.46 KB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file [Nacionalizmi dhe fete abrahamike ; shqip-english].pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0001937611.
Report illicit content