Het morele pleidooi voor fossiele brandstoffen .pdf

File information


Original filename: Het morele pleidooi voor fossiele brandstoffen.pdf

Download original PDF file


Het morele pleidooi voor fossiele brandstoffen.pdf (PDF, 96 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


** Onofficiële Nederlandse vertaling. Eigendom van inhoud ligt bij oorspronkelijke auteur.

Het morele pleidooi voor fossiele brandstoffen
Wat is het en waarom is het van belang
Door Alex Epstein, oprichter, Center for Industrial Progress

Hoe te denken over onze energietoekomst
Is het continue - en groeiende - gebruik van fossiele brandstoffen door de mensheid een morele keuze of immorele keuze? Om
die vraag te beantwoorden, dienen we eerst helder te zijn over onze ​standaardwaarde - onze meting van goed of slecht -​ in
energie- en milieukwesties.
Bij het Center for Industrial Progress, wijzen wij de veelgebruikte standaard van het “​minimaliseren van de menselijke impact”
af. Onze standaardwaarde is: het​ maximaliseren van bloei van de mensheid​.
Om er achter te komen wat bloei van de mensheid zal maximaliseren, dienen we te kijken naar de ​volledige context ​- we
moeten zorgvuldig kijken naar de voordelen, risico’s en bijwerkingen van al onze alternatieven. We wijzen de gebruikelijke
methode van denken ​geïsoleerd van context​ af.
Zodoende, wanneer we fossiele brandstoffen overwegen, schrijven we ze niet meteen af als slecht, enkel omdat ze in enige
mate bijdragen aan door de mens veroorzaakte CO2 en enigszins in door de mens veroorzaakte opwarming. We kijken
zorgvuldig naar de complete context van hun potentiële invloeden op de bloei van de mensheid nu en in de toekomst.

Fossiele brandstoffen en bloei van de mensheid: ​de voordelen
De onverzadigbare behoefte aan goedkope, overvloedige, betrouwbare energie:

Er zijn 7 miljard mensen in de wereld die goedkope, overvloedige, betrouwbare energie nodig hebben. Zo’n 3 miljard
hebben vrijwel geen toegang tot energie naar onze standaarden, wat betekent dat we enorm veel meer energie nodig
hebben.

Het is extreem moeilijk goedkope, overvloedige, betrouwbare energie te produceren. In de gehele menselijke
geschiedenis zijn slechts drie industrieën hierin op elke denkbare schaal geslaagd: de koolwaterstof (fossiele
brandstoffen) industrie, de nucleaire industrie en de waterkracht industrie.
Het unieke vermogen van de fossiele brandstoffen industrie om te voldoen aan onze energiebehoefte:

De fossiele brandstoffen industrie produceert meer dan 80% van alle energie in de wereld, omdat het de enige
industrie is die ontdekt heeft hoe goedkope, overvloedige, betrouwbare energie te produceren voor elektriciteit,
transport en verwarming/verhitting op een schaal van miljarden.

Aangezien de energie industrie de industrie is die elke andere industrie aandrijft, verhoogt de fossiele brandstoffen
industrie de productiviteit en welvaart in elk onderdeel van het leven; van landbouw (door diesel gedreven boerderij
machines) tot ziekenhuizen (24/7 elektriciteitsvoorziening).

De enige industrieën die fossiele brandstoffen energie zinvol kunnen aanvullen, zijn de nucleaire en waterkracht
industrieën, welke op wijde tegenstand van milieuactivisten stuiten. Zelfs zonder deze oppositie zouden fossiele
brandstoffen nog steeds decennia lang onvervangbaar zijn. Waterkracht is beperkt door een gebrek aan geschikte
locaties. Nucleair heeft de lange termijn potentie om behoorlijke te groeien, maar is nog vele tientallen jaren
verwijderd van opschaling naar het niveau van miljarden.

Om deze redenen zou elke mate van restrictie op het gebruik van fossiele brandstoffen verwoestende schade
aanrichten. Hier moet rekening mee gehouden worden in alle beleidsdebatten over beperking van fossiele
brandstoffen ter reducering van CO2 en andere bijproducten.

Over de auteur:​ Alex Epstein, oprichter van the Center for Industrial Progress, is een humanistische philosoof die tracht de
volle context van industriële en milieu controversies te identificeren. Zijn New York Times bestseller “The Moral Case for Fossil
Fuels” wordt wijd geprezen als het meest overtuigende argument ooit gemaakt tegen klimaat catastrofisme, en dit leidde tot het
benoemen van Epstein tot de meest originele denker van 2014 door The McLaughlin Group.

Fossiele brandstoffen en bloei van de mensheid: zorgen over het milieu
Nummer Eén zorg over het milieu: invloeden op het klimaat.

Om de klimaatgerelateerde invloeden van fossiele brandstoffen gebruik te beoordelen, moeten we zorgvuldig de
consequenties op de bloei van de mensheid beoordelen van 1) de invloed van CO2 op de opwarming, 2) het
voedende effect van CO2, 3) het beschermende effect van betaalbare energie tegen alle gevaren van het klimaat.

Het opwarmende effect van CO2 is mild and mogelijk zelfs positief -- in geen geval rechtvaardigt het de beperking
van het gebruik van fossiele brandstoffen hoe dan ook.

Het is een bewezen, maar weinig bekend feit, dat het broeikaseffect van CO2 een afvlakkend, logaritmisch
effect is; elke molecuul aan CO2 verwarmt minder dan de laatste.

Het geloof dat toenames van CO2 op hol geslagen opwarming zal veroorzaken, zijn gebaseerd op
speculatieve klimaat dynamieken, gerepresenteerd in modellen die enorm gefaald hebben in
klimaatvoorspellingen.

Wereldwijde gemiddelde temperaturen en CO2 niveaus zijn in de buurt van historische dieptepunten vanuit
een geologisch perspectief; hedendaagse CO2 niveaus zijn naar schatting 1/20ste van hun historische
hoogtepunt (een zeer vruchtbare periode).

Opwarming is bijna universeel gewenst door burgers, met kou gerelateerde overlijdens dramatisch hoger
dan warmte gerelateerde overlijdens. In het algemeen, onder warmere omstandigheden gedijt leven.

Het breed genegeerde voedende effect van CO2 is aanzienlijk en positief, doch genegeerd; een degelijke discussie
over energie en milieu dient dit in overweging te nemen.

Toename in CO2 niveaus is een bewezen drijfkracht voor plantengroei, dit is ook waarom broeikassen 3
keer meer CO2 bevatten dan onze atmospheer.

Satelliet data laat aanzienlijke toenames van plantengroei zien in onbewoonde gebieden naarmate CO2
niveaus zijn gestegen over de afgelopen decennia.

Toegenomen CO2 heeft ook significant bijgedragen aan de oogstopbrengsten en miljoenen geholpen om
ondervoeding and voedsel sterfte te vermijden.

Het breed genegeerde beschermende effect van fossiele brandstoffen is spectaculair positief; het heeft ons geholpen
om het inherent gevaarlijke klimaat aan te kunnen en het veiliger maken dan het ooit tevoren is geweest.

Terwijl het klimaatdebat het wereldwijde klimaat systeem behandelt als van nature stabiel en veilig, is het in
feite van nature volatiel en kwaadaardig. Klimaatveiligheid vereist klimaatbescherming bij wijze van
ontwikkeling en technologie -- welke beiden worden gedreven door betaalbare energie.

De internationale rampen database, welke klimaatgerelateerde doden volgt -- waaronder doden van
overstromingen, droogtes, extreme hitte, extreme koude, stormen en wilde branden -- laat een daling zien
van 98% in het aantal klimaatgerelateerde doden sinds de aanzienlijke CO2 emissies 80 jaar geleden
begonnen.

Gebruik van fossiele brandstoffen maakt een veilig klimaat niet gevaarlijk, het maakt een gevaarlijk klimaat
veilig.
Voor een volledige analyse van de invloeden op het milieu door fossiele brandstoffen, inclusief lucht, water en de impact op
bronnen, zie het boek “​The Moral Case for Fossil Fuels”​ .

Help de conversatie veranderen
Als we eerlijk kijken naar fossiele brandstoffen energie tegen de standaard van bloei van de mensheid, dan ontdekken we dat
het niet een immoreel product is dat beperkt dient te worden, maar een moreel product dat we moeten bevrijden -- net zoals we
andere vervolgde bronnen van energie, zoals nucleaire kracht en waterkracht. Het gebrek in onze samenleving aan een
heldere, pro-mensheid, volle context denkkader over energie leidt tot desastreuze, anti-fossiele brandstoffen, anti-nucleaire,
anti-waterkracht beleidsbeslissingen die nu al miljoenen mensen beschadigen en miljarden zullen gaan beschadigen. Een
snelle, makkelijke manier om een impact te maken, is door dit document te delen met vrienden, familie, collega’s, favoriete
commentatoren en verkozen functionarissen. Ga naar ​IndustrialProgress.com/fossilfuels​ om een PDF te krijgen die met
anderen gedeeld kan worden.
Meer info:
Engelstalige versie: ​https://industrialprogress.com/wp-content/uploads/2017/03/MCFF-two_sheet_20170315.pdf
Engelstalige website, incl. blog, van Industrial Progress: ​https://industrialprogress.com/
Engelstalige boek, The Moral Case for Fossil Fuels:
https://www.bol.com/nl/p/the-moral-case-for-fossil-fuels/9200000025548322/?s2a=#productTitle
Bronnen en data gebruikt in het boek: ​http://www.moralcaseforfossilfuels.com/data/


Document preview Het morele pleidooi voor fossiele brandstoffen.pdf - page 1/2

Document preview Het morele pleidooi voor fossiele brandstoffen.pdf - page 2/2

Related documents


het morele pleidooi voor fossiele brandstoffen
emissie inventarisatie strijbosch 2016
huijboom feiten klimaat parool januari 2018
amity guide
magazine straal nr 4
werkcollege1opdracht

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Het morele pleidooi voor fossiele brandstoffen.pdf