PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contacthyperkiosk.ir خرید کنسول بازی ایکس باکس وان اس منطقی است یا نه .pdf


Original filename: hyperkiosk.ir-خرید کنسول بازی ایکس باکس وان اس منطقی است یا نه.pdf
Title: خرید کنسول بازی ایکس باکس وان اس منطقی است یا نه؟

This PDF 1.4 document has been generated by wkhtmltopdf 0.12.2.1 / Qt 4.8.6, and has been sent on pdf-archive.com on 07/08/2020 at 19:13, from IP address 51.83.x.x. The current document download page has been viewed 48 times.
File size: 549 KB (8 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


‫ﺧ ﺮ ﯾ ﺪ ﮐ ﻨ ﺴ ﻮ ل ﺑﺎ ز ی ا ﯾ ﮑ ﺲ ﺑﺎ ﮐ ﺲ و ا ن ا س ﻣ ﻨ ﻄ ﻘ ﯽ ا ﺳ ﺖ ﯾﺎ ﻧ ﻪ ؟‬
‫‪/hyperkiosk.ir/buy-xbox-one-s-game-console‬‬
‫‪July 23, 2020‬‬

‫در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ >>ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان اس ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟<< ﭘﺎﺳﺦ‬
‫د ﻫ ﯿ ﻢ ‪ .‬ا ﻣﺎ ﻗ ﺒ ﻞ ا ز ا ﯾ ﻨ ﮑ ﻪ ﺑ ﺨ ﻮ ا ﻫ ﯿ ﻢ ﺑ ﻪ ا ﯾ ﻦ ﺳ ﻮ ا ل ﭘﺎ ﺳ ﺦ د ﻫ ﯿ ﻢ ﺑﺎ ﯾ ﺪ ﺳ ﻌ ﯽ ﮐ ﻨ ﯿ ﻢ ﺗﺎ ﯾ ﮏ ر ا ﻫ ﻨ ﻤﺎ ی ﺧ ﺮ ﯾ ﺪ ﮐ ﻨ ﺴ ﻮ ل ﺑﺎ ز ی ا ﯾ ﮑ ﺲ ﺑﺎ ﮐ ﺲ و ا ن‬
‫ا س ﺧﺪ ﻣ ﺖ ﺷ ﻤﺎ ا ر ا ﺋ ﻪ د ﻫ ﯿ ﻢ و ﻫ ﻤ ﭽ ﻨ ﯿ ﻦ ا ﯾ ﻦ ﮐ ﻨ ﺴ ﻮ ل ﺑﺎ ز ی ر ا ﺑﺎ ﺑﻘ ﯿ ﻪ ﮐ ﻨ ﺴ ﻮ ل ﻫﺎ ی ﺑﺎ ز ی ﻣﻘﺎ ﯾ ﺴ ﻪ ﮐ ﻨ ﯿ ﻢ ‪.‬‬
‫ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان اس ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺳﺎل ‪ 2016‬در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ‪ E3‬ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ‪ 349‬دﻻر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺎ ﯾ ﮑ ﺮ و ﺳﺎ ﻓ ﺖ د ر ا ﯾ ﻦ ﮐ ﻨ ﺴ ﻮ ل ﺑﺎ ز ی ﺳ ﻌ ﯽ ﮐ ﺮد ه ا ﺳ ﺖ ﺗﺎ ا ﻧ ﺘﻘﺎد ا ﺗ ﯽ ﮐ ﻪ ﺗ ﻮ ﺳ ﻂ ﮐﺎ ر ﺑ ﺮ ا ن ﺑ ﻪ ﮐ ﻨ ﺴ ﻮ ل ﺑﺎ ز ی ا ﯾ ﮑ ﺲ ﺑﺎ ﮐ ﺲ و ا ن و ا رد ﺷﺪ ه‬
‫ا ﺳ ﺖ را ﺑ ﺮ ﻃ ﺮ ف ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫‪-1‬ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری‬

‫‪1/8‬‬

‫ا ﯾ ﻦ ﮐ ﻨ ﺴ ﻮ ل ﺑﺎ ز ی د ر ﻣ ﺸ ﺨ ﺼﺎ ت ﺳ ﺨ ﺖ ا ﻓ ﺰ ا ر ی ﻧ ﺴ ﺒ ﺖ ﺑ ﻪ ا ﯾ ﮑ ﺲ ﺑﺎ ﮐ ﺲ و ا ن ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ ی ﻧﺪ ا ﺷ ﺘ ﻪ ا ﺳ ﺖ ‪ .‬د ر و ا ﻗ ﻊ ا ﯾ ﻦ د و ﮐ ﻨ ﺴ ﻮ ل ﺑﺎ ز ی‬
‫ا ز ﻧ ﻈ ﺮ ﻗﺪ ر ت ﭘ ﺮد ا ز ﺷ ﯽ د ر ا ﺟ ﺮ ا ی ﺑﺎ ز ی ﻫﺎ ﺗﻔﺎ و ﺗ ﯽ ا ز ﺧ ﻮد ﻧ ﺸﺎ ن ﻧ ﻤ ﯽ د ﻫ ﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﻣ ﺸ ﺨ ﺼﺎ ت ﺳ ﺨ ﺖ‬
‫اﻓ ﺰا ر ی‬
‫ﭘ ﺮدا زﻧﺪه ا ﺻﻠ ﯽ‬

‫‪ 8‬ﻫﺴﺘﻪای ‪ AMD‬ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ ‪ Jaguar‬و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ‪ 1.75‬ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ‬

‫ﭘ ﺮدا زﻧﺪه ﮔ ﺮا ﻓﯿ ﮑ ﯽ‬

‫ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪه ‪ AMD‬ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ‪ 914‬ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از داﯾﺮﮐﺖ‬
‫اﯾﮑﺲ ‪12‬‬

‫ﺗ ﻮا ن ﭘ ﺮدا ز ﺷ ﯽ‬

‫‪ 1.4‬ﺗﺮاﻓﻼﭘﺲ‬

‫ﺣﺎ ﻓ ﻈ ﻪ ی ر م‬

‫‪ 8‬ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ‪DDR3‬‬

‫ﺣﺎ ﻓ ﻈ ﻪ ی ذ ﺧ ﯿ ﺮ ه ﺳﺎ ز ی‬

‫‪2‬ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ‪ 1،‬ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ‪ 500،‬ﮔﯿﮓ‬

‫د راﯾ ﻮ ﻧ ﻮ ر ی‬

‫‪Blu-ray / DVD-ROM‬‬

‫اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪ HDR‬ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ‪ 4K‬ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ‬
‫د ﺳ ﺘ ﮕﺎ ه ﭘ ﻮ ر ت ﮐ ﯿ ﻨ ﮑ ﺖ ﺣﺬ ف ﺷﺪ ه ا ﺳ ﺖ و ﺑﺎ ﯾﺪ ﺑ ﺮ ا ی ا ﺗ ﺼﺎ ل ﺑ ﻪ ﮐ ﯿ ﻨ ﮑ ﺖ ﺑﺎ ﯾﺪ ا ز ﯾ ﮏ ﻣ ﺒﺪ ل ا ﺳ ﺘﻔﺎد ه ﮐ ﻨ ﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﻧﮑﺘﻪ ی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی از ﺣﺎﻓﻈﻪ ی ‪ ssd‬اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫در ﻋﮑﺲ زﯾﺮ ﺗﻔﺎوت ﺣﺎﻟﺖ ‪ sdr‬و ‪ hdr‬را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد‬

‫‪2/8‬‬

‫‪-2‬ﻃﺮاﺣﯽ ﻇﺎﻫﺮی‬

‫ﺷﺎ ﯾﺪ ا ﺻ ﻠ ﯽ ﺗ ﺮ ﯾ ﻦ ﺗﻔﺎ و ت ا ﯾ ﻦ د و ﮐ ﻨ ﺴ ﻮ ل ﺑﺎ ز ی ﻧ ﺴ ﺒ ﺖ ﺑ ﻪ ﯾ ﮑﺪ ﯾ ﮕ ﺮ ﻇﺎ ﻫ ﺮ ا ﯾ ﻦ د و ﺑﺎ ﺷﺪ ‪ .‬ا ﯾ ﻦ ﮐ ﻨ ﺴ ﻮ ل ﺑﺎ ز ی ﻧ ﺴ ﺒ ﺖ ﺑ ﻪ ﻣﺪ ل ﻣ ﻌ ﻤ ﻮ ﻟ ﯽ ﺧ ﻮد‬
‫‪ 40‬درﺻﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه وﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ‬
‫ا ﺳ ﺖ ‪ .‬ﻫ ﻤ ﯿ ﻦ ﻣ ﻮ ﺿ ﻮ ع ﺑﺎ ﻋ ﺚ ﺻ ﺮ ﻓ ﻪ ﺟ ﻮ ﯾ ﯽ د ر ﻓ ﻀﺎ ﻫ ﻢ ﺷﺪ ه ا ﺳ ﺖ ‪.‬‬
‫ﻫ ﻤ ﭽ ﻨ ﯿ ﻦ ﯾ ﮏ ﭘﺎ ﯾ ﻪ ﻧ ﮕ ﻬﺪ ا ر ﻧﺪ ه ﺗ ﻮ ﺳ ﻂ ﺳﺎ ز ﻧﺪ ه د ﺳ ﺘ ﮕﺎ ه د ر ﻧ ﻈ ﺮ ﮔ ﺮ ﻓ ﺘ ﻪ ﺷﺪ ه ا ﺳ ﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ا ﯾ ﻦ ا ﺳ ﺘ ﻨﺪ ﺑ ﺘ ﻮ ا ﻧ ﯿﺪ د ﺳ ﺘ ﮕﺎ ه ﺧ ﻮد ر ا د ر ﺣﺎ ﻟ ﺖ‬
‫ا ﯾ ﺴ ﺘﺎد ه ﻗ ﺮ ا رد ﻫ ﯿﺪ ‪.‬‬

‫‪3/8‬‬

‫اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی دررﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ)‪ (Robot white‬اراﺋﻪ ﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ‬
‫ز ﯾ ﺒﺎ ﯾ ﯽ ا ﯾ ﻦ د ﺳ ﺘ ﮕﺎ ه ﻫ ﻤ ﯿ ﻦ ر ﻧ ﮓ ز ﯾ ﺒﺎ ی ا ن ﻣ ﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ‬
‫ﻣ ﺸ ﺨ ﺼﺎ ت ﻓ ﯿ ﺰ ﯾ ﮑ ﯽ ا ﯾ ﮑ ﺲ‬
‫ﺑﺎ ﮐ ﺲ و ا ن‬

‫ﻣ ﺸ ﺨ ﺼﺎ ت ﻓ ﯿ ﺰ ﯾ ﮑ ﯽ ا ﯾ ﮑ ﺲ ﺑﺎ ﮐ ﺲ‬
‫وا ن ا س‬
‫ا ﺑ ﻌﺎد‬

‫‪295 × 230 × 64‬‬
‫ﻣﯿﻠ ﯽﻣﺘ ﺮ‬

‫ا ﺑ ﻌﺎد‬

‫‪332 × 274 × 78‬‬
‫ﻣﯿﻠ ﯽﻣﺘ ﺮ‬

‫وزن‬

‫‪ 2.9‬ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم‬

‫وزن‬

‫‪ 3.53‬ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم‬

‫رﻧ ﮓ‬

‫ﺳﻔﯿﺪ‬

‫رﻧ ﮓ‬

‫ﻣ ﺸ ﮑ ﯽ ‪ ،‬ﺳﻔﯿﺪ‬

‫د ر ﻋ ﮑ ﺲ ز ﯾ ﺮ ﺗﻔﺎ و ت ﻓ ﯿ ﺰ ﯾ ﮑ ﯽ ا ﯾ ﻦ د و ﮐ ﻨ ﺴ ﻮ ل ﺑﺎ ز ی ر ا ﻣ ﺸﺎ ﻫﺪ ه ﻣ ﯽ ﮐ ﻨ ﯿﺪ‬

‫‪-3‬ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ‬

‫‪4/8‬‬

‫ﻣ ﺸ ﺨ ﺼﺎ ت ﻓ ﻨ ﯽ د ﺳ ﺘ ﻪ ﺑﺎ ز ی ا ﯾ ﮑ ﺲ ﺑﺎ ﮐ ﺲ وا ن ا س‬
‫ﻣ ﺸ ﺨ ﺼﺎ ت ﻓ ﯿ ﺰ ﯾ ﮑ ﯽ‬
‫وزن‪ 232 :‬ﮔﺮم‬

‫ﻣ ﺸ ﺨ ﺼﺎ ت ﻓ ﻨ ﯽ‬
‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‪xbox One S :‬‬
‫ا ﻣ ﮑﺎ ﻧﺎ ت ﺳ ﺨ ﺖ ا ﻓ ﺰ ا ر ی ‪ :‬ﻗﺎ ﺑ ﻠ ﯿ ﺖ ﻟ ﺮ ز ش‬
‫ﮐﺎ ر ﺑ ﺮد ﻫﺎ ‪ :‬ﮐ ﻨ ﺘ ﺮ ل ﺑﺎ ز ی‬
‫ﻗﺎ ﺑ ﻠ ﯿ ﺖ ﺷﺎ ر ژ ﺷﺪ ن ‪ :‬د ا رد‬
‫ﻧﻮع ﺑﺎﺗﺮی‪ :‬دو ﻋﺪد ‪AA‬‬
‫ﻧ ﻮ ع ا ﺗ ﺼﺎ ل ‪ :‬ﺑﺎ ﺳ ﯿ ﻢ – ﺑ ﯽ ﺳ ﯿ ﻢ‬
‫ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ‪ :‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﮏ ‪ 3.5‬ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی‬
‫ﮐ ﻨ ﺘ ﺮ ﻟ ﺮ ا ﯾ ﻦ ﮐ ﻨ ﺴ ﻮ ل ﺑﺎ ز ی ا ز ﻧ ﻈ ﺮ ﻇﺎ ﻫ ﺮ ی ﺗﻔﺎ و ت ز ﯾﺎد ی ﻧ ﺴ ﺒ ﺖ ﺑ ﻪ ا ﯾ ﮑ ﺲ ﺑﺎ ﮐ ﺲ و ا ن ﻧﺪ ا رد ا ﻣﺎ ا ﻣ ﮑﺎ ﻧﺎ ت ﺟﺎ ﻟ ﺒ ﯽ ﺑ ﻪ ا ن ا ﺿﺎ ﻓ ﻪ ﺷﺪ ه‬
‫ا ﺳ ﺖ‪.‬‬
‫ﯾ ﮑ ﯽ ا ز ﺟﺎ ﻟ ﺐ ﺗ ﺮ ﯾ ﻦ ا ﯾ ﻦ ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ ا ت ر ﻧ ﮓ ﺳﻔ ﯿﺪ ا ﯾ ﻦ ﮐ ﻨ ﺘ ﺮ ﻟ ﺮ ا ﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﻫ ﻢ ر ﻧ ﮓ ﮐ ﻨ ﺴ ﻮ ل ﺑﺎ ز ی ا ر ا ﺋ ﻪ ﺷﺪ ه و ﺑ ﺴ ﯿﺎ ر ی ا ز ﮐﺎ ر ﺑ ﺮ ا ن ر ا‬
‫ﻫ ﯿ ﺠﺎ ن زد ه ﮐ ﺮد ه ا ﺳ ﺖ ا ز د ﯾ ﮕ ﺮ ﺗ ﻐ ﯿ ﯿ ﺮ ا ت ا ﯾ ﻦ ﮐ ﻨ ﺘ ﺮ ﻟ ﺮ ﺑ ﺮد ا ن ا ﺳ ﺖ ﮐ ﻪ د و ﺑ ﺮ ا ﺑ ﺮ ﺷﺪ ه ا ﺳ ﺖ ‪ .‬ﺑ ﺮ ا ی ا ﺷﺎ ر ه ﺑ ﻪ د ﯾ ﮕ ﺮ ﻗﺎ ﺑ ﻠ ﯿ ﺖ ﻫﺎ ی ا ﯾ ﻦ‬
‫ﮐﻨﺴﻮل‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻫﻤﺎن آﻧﺎﻟﻮگ ​اﺳﺘﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ردﯾﻒ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﻢ‪ .‬ﺑﻪﻋﻼوهی ‪ ،D-Pad‬ﭼﻬﺎر‬
‫دﮐﻤﻪی ﻋﻤﻠﮑﺮدی‪ ،‬دو دﮐﻤﻪی وﺳﻂ و اﻟﺒﺘﻪ‪ ،‬دﮐﻤﻪی ‪ .Xbox Home‬آن دو دﮐﻤﻪی وﺳﻂ‪ ،‬دﯾﮕﺮ ‪ Start‬و ‪ Back‬ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و‬
‫ﺗﻨﻬﺎ ‪ Menu‬و ‪ View‬را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ دو ﭼﻪ در ﺑﺎزی و ﭼﻪ در ﺑﯿﺮون از آن‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی زﯾﺎد و ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ‬
‫د ا ﺷ ﺘ ﻪ ﺑﺎ ﺷ ﻨﺪ ‪ .‬ر و ی آ ﻧﺎ ﻟ ﻮ گ ا ﺳ ﺘ ﯿ ﮏ ﻫﺎ ﻫ ﻢ ﺗ ﻼ ش ز ﯾﺎد ی ا ﻧ ﺠﺎ م ﮔ ﺮ ﻓ ﺘ ﻪ ﺗﺎ ا ﺣ ﺘ ﻤﺎ ل ﻟ ﻐ ﺰ ش ا ﻧ ﮕ ﺸ ﺖ ر ا ﮐﺎ ﻫ ﺶ د ﻫﺪ ‪ .‬ﺑﺪ ﯾ ﻦ ﺗ ﺮ ﺗ ﯿ ﺐ ﮐ ﻪ ﻟ ﺒ ﻪ ﻫﺎ‬
‫ﻋ ﻼ و ه ﺑ ﺮ ﻣﻘ ﻌ ﺮ ﺑ ﻮد ن ‪ ،‬ا ز ﻻ ﺳ ﺘ ﯿ ﮏ ز ﺑ ﺮ و ﻃ ﺮ حد ا ر ﺳﺎ ﺧ ﺘ ﻪ ﺷﺪ ه ا ﻧﺪ ﮐ ﻪ و ا ﻗ ﻌﺎ ﺧ ﻮ ب ا ﺳ ﺖ ‪ .‬ﻋ ﻤ ﻠ ﮑ ﺮد ا ﺳ ﺘ ﯿ ﮏ ﻫﺎ ﻧ ﯿ ﺰ ﻋﺎ ﻟ ﯽ ا ﺳ ﺖ ‪ .‬ﺧ ﻮد‬
‫اﺳﺘﯿﮏﻫﺎ ﺣﺮﮐﺘﯽ روان دارﻧﺪ‪ .‬دﮐﻤﻪﻫﺎی ‪ D-Pad‬ﮐﻠﯿﮏﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﻧﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻋﺎﻟﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ‬
‫‪5/8‬‬

‫ﺑ ﻬ ﺘ ﺮ ا ﺳ ﺖ ﮐ ﻪ د ر ﺑﺎ ز ی ﻫﺎ ی ا ﻣ ﺮ و ز ی ‪ ،‬د ﯾ ﮕ ﺮ ا ز ا ﯾ ﻦ د ﮐ ﻤ ﻪ ﻫﺎ ﺑ ﺮ ا ی ﻫﺪ ا ﯾ ﺖ ﮐﺎ ر ا ﮐ ﺘ ﺮ ا ﺳ ﺘﻔﺎد ه ﻧ ﮑ ﻨ ﯿﺪ و ا ز ﻫ ﻤﺎ ن ا ﺳ ﺘ ﯿ ﮏ ﻫﺎ ﺑ ﻬ ﺮ ه‬
‫ﺑﺒﺮﯾﺪ‪ Impulse Triggers .‬ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ روی دﮐﻤﻪﻫﺎی ﺗﺮﯾﮕﺮ ﮔﯿﻢ ﭘﺪ ‪ Xbox One‬ﻧﻬﺎده اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ‬
‫دﮐﻤﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ دارای ﻟﺮزاﻧﻨﺪه‪ ،‬ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬درواﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ “ﺗﺎچﭘﺪ”‪ ،‬وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺜﺒﺖ ‪Dual‬‬
‫‪ Shock 4‬ﺑﻮد‪ ،‬ﻗﻄﻌﺎ “اﯾﻤﭙﺎﻟﺲ ﺗﺮﯾﮕﺮ”‪ ،‬وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﯿﻢﭘﺪ اﯾﮑﺲﺑﺎﮐﺲوان اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯿﺰان ﮐﺎرآﻣﺪی آنﻫﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﺸﮑﻞ‬
‫ا ﺳ ﺖ ‪ ،‬و ا ﻗ ﻌﺎ ﺑﺎ ﯾﺪ ا ﻣ ﺘ ﺤﺎ ن ﮐ ﻨ ﯿﺪ ﺗﺎ ا ﺣ ﺴﺎ س و ا ﻗ ﻌ ﯽ آ ن ر ا د ر ﯾﺎ ﺑ ﯿﺪ ؛ ﻫ ﻤ ﭽ ﻨ ﯿ ﻦ ﺑ ﻪ ﻟ ﻄ ﻒ ﻻ ﺳ ﺘ ﯿ ﮑ ﯽ ﮐ ﻪ ﺑ ﯿ ﻦ ﺗ ﺮ ﯾ ﮕ ﺮ ﻫﺎ و ﺑﺪ ﻧ ﻪ ﻗ ﺮ ا ر ﮔ ﺮ ﻓ ﺘ ﻪ ‪،‬‬
‫ﺻﺪای ﻓﺸﺮدهﺷﺪن ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺷﺎرژدﻫﯽ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺮژی از ﻃﺮﯾﻖ دو ﻋﺪد ﺑﺎﺗﺮی ‪AA‬‬
‫ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ‪ .‬درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺧﻮﺑﯽاش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﮔﯿﻢﭘﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺑﻞ ﻣﯿﮑﺮو ‪ USB‬ﺑﻪ ﭘﻮرت ‪USB‬‬
‫ﮐ ﻨ ﺴ ﻮ ل ﻣ ﯽ ﺗ ﻮ ا ﻧ ﯿﺪ آ ن ﻫﺎ ر ا ﺷﺎ ر ژ ﮐ ﻨ ﯿﺪ ‪.‬‬

‫ﺳﺎ ﯾ ﺮ ا ﻣ ﮑﺎ ﻧﺎ ت ﮐ ﻨ ﺴ ﻮ ل ﺑﺎ ز ی‬
‫ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ‪) 4K :‬ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﭘﺨﺶ ﻓﯿﻠﻢ(‬
‫ﺧﺮوﺟﯽ ﺻﺪا‪ :‬ﺻﺪای داﻟﺒﯽ اﺗﻤﺲ و ‪ DTS‬ﻓﺮاﮔﯿﺮ ‪ 7.1‬ﮐﺎﻧﺎل‬
‫ا ﻗ ﻼ م ﻣ ﻮ ﺟ ﻮد د ر ﺟ ﻌﺒ ﻪ ‪:‬‬
‫– ﯾ ﮏ د ﺳﺘ ﻪ‬
‫– ﮐﺎﺑﻞ ‪HDMI‬‬
‫– آداﭘﺘ ﻮ ر ﺑ ﺮ ق‬
‫– ا ﺳ ﺘ ﻨﺪ ﻗ ﺮ ا ر ﮔ ﯿ ﺮ ی ﻋ ﻤ ﻮد ی د ﺳ ﺘ ﮕﺎ ه‬
‫ا ﻗ ﻼ م ا ﺿﺎ ﻓ ﯽ ﻗﺎ ﺑ ﻞ ﺳﻔﺎ ر ش ‪:‬‬
‫– د ﺳ ﺘ ﻪ ی ا ﺿﺎ ﻓ ﯽ‬
‫– ﮐﯿﻨ ﮑ ﺖ‬
‫– ﭼ ﻨﺪ ﯾ ﻦ ﻋ ﻨ ﻮ ا ن ﺑﺎ ز ی‬
‫– رﯾﻤﻮ ت ﮐﻨﺘ ﺮ ل‬
‫– ﺷﺎ ر ژ ر و ﺑﺎ ﺗ ﺮ ی ﻣ ﺨ ﺼ ﻮ ص د ﺳ ﺘ ﻪ‬
‫– ﻫﺪ ﺳ ﺖ ا ﺳﺘ ﺮﯾ ﻮ‬
‫– ﻫﺪ ﺳ ﺖ ﻣ ﺨ ﺼ ﻮ ص ﭼ ﺖ آﻧ ﻼﯾ ﻦ‬
‫– ﮐﯿﺒ ﻮ رد ﻣ ﺨ ﺼ ﻮ ص ﭼ ﺖ‬
‫– ﺗﯿ ﻮﻧ ﺮ ﺗﻠ ﻮﯾ ﺰﯾ ﻮ ن‬
‫ﺳﺎ ﯾ ﺮ ا ﻣ ﮑﺎ ﻧﺎ ت ‪:‬‬
‫– ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ‪HDR‬‬
‫– ﺳﺎ ز ﮔﺎ ر ﺑﺎ ﮐ ﯿ ﻨ ﮑ ﺖ ) ﺑ ﻪ ﮐ ﻤ ﮏ ﻣ ﺒﺪ ل (‬
‫– ﭘ ﺸ ﺘ ﯿ ﺒﺎ ﻧ ﯽ ا ز د ﺳ ﺘ ﻮ ر ا ن ﺻ ﻮ ﺗ ﯽ‬
‫– ﻣ ﺠ ﻬ ﺰ ﺑ ﻪ ﺳ ﻨ ﺴ ﻮ ر ﻣﺎد و ن ﻗ ﺮ ﻣ ﺰ‬

‫ﭘ ﺮ ﺳ ﺶ و ﭘﺎ ﺳ ﺦ ﻫﺎ ی ﻣ ﺘ ﺪا و ل د ر ﺑﺎ ر ه ﺧ ﺮ ﯾ ﺪ ﮐ ﻨ ﺴ ﻮ ل ﺑﺎ ز ی ا ﯾ ﮑ ﺲ ﺑﺎ ﮐ ﺲ وا ن ا س‬
‫ﺳﻼم ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪوﻧﻢ ﺑﺎزی ﮐﺮدن اﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل راﺣﺖ ﺗﺮه ﯾﺎ ‪ ps4‬؟ ﻣﺜﻼ ﺑﺎزی ﻓﯿﻔﺎ‪.‬ﻓﻘﻂ ﻣﯿﮕﻢ ﭼﻮن ﻣﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ‬
‫ﻣ ﺸ ﮑ ﻠ ﯽ ﺑ ﺮ ا ﻣ ﻮ ن ﭘ ﯿ ﺶ ﻧ ﻤ ﯿﺎد و ر ا ﺣ ﺖ ﻣ ﯿ ﺘ ﻮ ﻧ ﯿ ﻢ ﺑﺎ ز ی ﮐ ﻨ ﯿ ﻢ ؟‬

‫‪6/8‬‬

‫ﺑﺎ ﺳ ﻼ م ا ﺣ ﺘ ﺮ ا ﻣﺎ‬
‫ﺑﺮای ﺑﺎزی آﻧﻼﯾﻦ ‪ ps4‬ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺑ ﺮ ا ی ﺑﺎ ز ی آ ﻧ ﻼ ﯾ ﻦ ﺗ ﺤ ﺮ ﯾ ﻢ ﻫﺎ ا ﺛ ﺮ ﺧﺎ ﺻ ﯽ ﻧﺪ ا رد ﻣ ﮕ ﺮ ا ﯾ ﻨ ﮑ ﻪ ﮐ ﻤ ﭙﺎ ﻧ ﯽ ﻧﺎ ﺷ ﺮ ﺑﺎ ز ی ﺧ ﻮد ا ﯾ ﺮ ا ن ر ا د ر ﻟ ﯿ ﺴ ﺖ ﺗ ﺤ ﺮ ﯾ ﻤ ﯽ ﻗ ﺮ ا ر د اد ه ﺑﺎ ﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﺳ ﻼ م ا ﯾ ﮑ ﺲ ﺑﺎ ﮐ ﺲ و ا ن ا س ﺑﺎ ز ی ا ﯾ ﮑ ﺲ ﺑﺎ ﮐ ﺲ و ا ن ا ﯾ ﮑ ﺲ ر و ﺑﺎ ز ﻣ ﯿ ﮑ ﻨ ﻪ ؟‬
‫ﺳﻼم ﺑﻠﻪ ﭼﻮن ﮐﻼ ﺑﺎزﯾﻬﺎ ﺑﺮای ‪ xbox one‬ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ‪ xbox one , xbox one s , xbox one x‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا‬
‫دا رﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺳ ﻼ م ﻣ ﻦ ﻣ ﯿ ﺨ ﻮ ا ﺳ ﺘ ﻢ ﺑﺪ و ﻧ ﻢ ﭼ ﻪ ﮐﺎ ر ﻫﺎ ﯾ ﯽ ر و ﻧ ﺒﺎ ﯾﺪ ا ﻧ ﺠﺎ م ﺑﺪ م ﺗﺎ ﮐ ﻨ ﺴ ﻮ ل ﻏ ﯿ ﺮ ﻗﺎ ﺑ ﻞ ا ﺳ ﺘﻔﺎد ه ﺑ ﺸ ﻪ ﻟ ﻄﻔﺎ ؟ ﺟ ﻮ ا ب ﺑﺪ ﯾ ﻦ‬
‫ﺑﺎ ﺳ ﻼ م‬
‫ا ﮔ ﺮ ﺑﺎ ز ی ﻫ ﮑ ﯽ د ا ﺧ ﻞ د ﺳ ﺘ ﮕﺎ ه ﻫ ﺴ ﺖ ﯾﺎ ا ﮐﺎ ﻧ ﺖ ا ﻓ ﻼ ﯾ ﻦ د ا ر ﯾﺪ ﻧ ﺒﺎ ﯾﺪ ﺑ ﻪ ا ﯾ ﻨ ﺘ ﺮ ﻧ ﺖ و ﺻ ﻞ ﺑ ﺸ ﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﺳﻼم ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪوﻧﻢ در ﮐﻞ از ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺎز دﺳﺘﮕﺎه و ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯿﻦ ‪ ps4‬و ‪ Xbox One s‬ﮐﺪوم ﺑﻬﺘﺮه؟ و ﻣﯽ‬
‫ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪوﻧﻢ ﻫﻤﻮن اول ﮐﺎر ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ‪ Xbox One s‬ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺎزه؟و در ﻃﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ‬
‫آ ﭘﺪ ﯾ ﺖ د ا ر ه ﯾﺎ ﻧ ﻪ ؟‬
‫ﺑﺎ ﺳ ﻼ م‬
‫‪ .1‬از ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺎز دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ‪ ps4‬ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد‪.‬‬
‫‪.2‬ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان اس وﻗﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه رو ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﻪ روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﭘﺪﯾﺖ دارد‪ ،‬ﺣﺪ‬
‫اﮐﺜﺮ ‪.1gb‬‬
‫‪.3‬ﺑﺮای ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﺪ‪ ،‬ﻣﮕﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ‪ Multiplayer‬ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ‪،‬ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ‬
‫‪ Need for Speed‬ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺸﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎزی ﮐﺮد‪.‬‬
‫‪.4‬اﮔﺮ ﯾﻪ ﺑﺎزی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﭘﺪﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ آﭘﺪﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ‬
‫ﮐ ﻨ ﺴ ﻮ ل ر و آ ﻓ ﻼ ﯾ ﻦ ﮐ ﻨ ﯿﺪ و ر ا ﺣ ﺖ ﺑﺪ و ن آ ﭘﺪ ﯾ ﺖ ﺑﺎ ز ی ﮐ ﻨ ﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪه ﺳﻼم ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮام ﺑﺪوﻧﻢ ﺗﻮاﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﯿﺸﻪ ﻣﺜﻞ ‪ ps4‬اﮐﺎﻧﺖ ﺿﺮﻓﯿﺘﯽ رﯾﺨﺖ و اﻓﻼﯾﻦ و ﻫﻢ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎزی‬
‫ﮐ ﺮد؟‬
‫ﺳ ﻼ م ﺧ ﯿ ﺮ ا ﻣ ﮑﺎ ﻧ ﺶ و ﺟ ﻮد ﻧﺪ ا ر ه ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی رو ﺧﺮﯾﺪم واﻗﻌﺎ ﻋﺎﻟﯿﻪ اﻣﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺘﻮن ﻣﯿﮕﻪ‪ (1 :‬ﺑﺮای آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎزی ﮐﺮدن‬
‫ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ زﯾﺎدی روی دﺳﺘﺘﻮن ﻣﯿﺬاره ‪ (2‬از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪ و دﺳﺘﻪ و از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ‬
‫ﺑﺎ ز ی ﻫﺎ ﺑ ﺮ ﺗ ﺮ ا ز ﻫ ﺮ ﮐ ﻨ ﺴ ﻮ ل د ﯾ ﮕ ﻪ ا ی ﻫ ﺴ ﺖ ‪ ( 3‬ﺑﺎ ز ی ﻫﺎ ی ا ﺷ ﺘ ﺮ ا ﮐ ﯽ ﺟﺬ ا ب ز ﯾﺎد ی د ا ر ه ا ﻣﺎ ﺑﺎ ز ی ﻫﺎ ی ا ﻧ ﺤ ﺼﺎ ر ی ﮐ ﻢ‬
‫و ﺧ ﯿ ﻠ ﯽ ﺟﺬ ا ب ﻧ ﯿ ﺴ ﺘ ﻦ ‪ ( 4‬ﭘ ﺸ ﺘ ﯿ ﺒﺎ ﻧ ﯽ ا ز ﺑﺎ ز ی ﻫﺎ ی ﻧ ﺴ ﻞ ﻗ ﺒ ﻞ ‪ ،‬ﻫ ﻤ ﯿ ﻨ ﻄ ﻮ ر ﭘ ﺸ ﺘ ﯿ ﺒﺎ ﻧ ﯽ ا ز ﺑﺎ ز ی ﻫﺎ ی ﺟﺪ ﯾﺪ ﺣ ﺘ ﯽ ﺑﺎ و ﺟ ﻮد ا و ﻣﺪ ن‬
‫ﮐ ﻨ ﺴ ﻮ ل ﺟﺪ ﯾﺪ ﺗ ﺮ د ر ﯾ ﮏ ﮐ ﻼ م ا ﮔ ﺮ ﭘ ﻠ ﯿ ﺮ آ ﻧ ﻼ ﯾ ﻦ ﻧ ﯿ ﺴ ﺘ ﯿ ﻦ ‪،‬د ر ﺧ ﺮ ﯾﺪ ﮐ ﻨ ﺴ ﻮ ل ﺑﺎ ز ی ا ﯾ ﮑ ﺲ ﺑﺎ ﮐ ﺲ و ا ن ا س ﺷ ﮏ ﻧ ﮑ ﻨ ﯿﺪ ‪ ،‬ﺳﺎ ﯾ ﺮ‬
‫ﮐﻨﺴﻮل ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ و ‪ PC‬رو ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد‪.‬‬
‫ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان اس رو ﺣﺘﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﻢ دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﺧﻮدم ‪ xbox one s‬دارم و ﺑﻪ‬
‫ﻧ ﻈ ﺮ م و ا ﻗ ﻌﺎ ﻋﺎ ﻟ ﯿ ﻪ ﺑ ﻨﺪ ه ﺧ ﻮد م ‪ 2‬ﻣﺎ ﻫ ﻪ ﺧ ﺮ ﯾﺪ م و ﻫ ﯿ ﭻ ا ﯾ ﺮ اد ی ﻧﺪ ﯾﺪ م و ﻣ ﻦ ﺧ ﻮد م ﭼ ﻨﺪ و ﻗ ﺖ ﭘ ﯿ ﺶ ﺳ ﺮد ر ﮔ ﻢ ﺑ ﻮد م و ا ز د ﯾﺪ ﮔﺎ ه‬
‫دﯾﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم و ﺧﺮﯾﺪم و اﻣﯿﺪوارم ﭼﯿﺰاﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻪ‪ .‬ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ‪-1‬داﺷﺘﻦ ﻓﻦ در ﺑﺎﻻی‬
‫دﺳﺘﮕﺎه و ﭘﺸﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ و ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ ‪-2‬ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﻮرزا‬
‫‪-3‬ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺪل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ ‪-4‬ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ‪-5‬ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺻﺪا ‪-6‬ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺑﺴﯿﺎر‬
‫ز ﯾ ﺒﺎ و ﺧ ﻮ ش د ﺳ ﺖ‬

‫‪7/8‬‬

‫ﺑﺎ ﺗ ﻮ ﺟ ﻪ ﺑ ﻪ ﻣ ﻮ ا رد ﮔﻔ ﺘ ﻪ ﺷﺪ ه د ر ﺑﺎ ﻻ ا ﮔ ﺮ ﮐ ﻨ ﺴ ﻮ ل ﺑﺎ ز ی ا ﯾ ﮑ ﺲ ﺑﺎ ﮐ ﺲ و ا ن ﯾﺎ ﭘ ﻠ ﯽ ا ﺳ ﺘ ﯿ ﺸ ﻦ ‪ 4‬ر ا د ا ر ﯾﺪ ﻧ ﯿﺎ ز ی ﺑ ﻪ ﺧ ﺮ ﯾﺪ ﮐ ﻨ ﺴ ﻮ ل ﺑﺎ ز ی‬
‫ا ﯾ ﮑ ﺲ ﺑﺎ ﮐ ﺲ و ا ن ا س ﻧﺪ ا ر ﯾﺪ ا ﻣﺎ ا ﮔ ﺮ ﺑ ﻪ ﺗﺎ ز ﮔ ﯽ ﻗ ﺼﺪ ﺧ ﺮ ﯾﺪ ﯾ ﮏ ﮐ ﻨ ﺴ ﻮ ل ﺑﺎ ز ی ر ا د ا ر ﯾﺪ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮ ا ﻧ ﯿﺪ ﺑﺎ ﺧ ﺮ ﯾﺪ ﮐ ﻨ ﺴ ﻮ ل ﺑﺎ ز ی ا ﯾ ﮑ ﺲ‬
‫ﺑﺎ ﮐ ﺲ و ا ن ا س ﻟ ﺤ ﻈﺎ ت ﺟﺬ ا ﺑ ﯽ ر ا ﺑ ﺮ ا ی ﺧ ﻮد ر ﻗ ﻢ ﺑ ﺰ ﻧ ﯿﺪ ‪.‬‬

‫‪8/8‬‬


Related documents


download titanfall1853
rear window control modifications
untitled pdf document 1
ge diy w9200 copy
the last of us to be the next playstation 3 exclusive
fiber optical rotary joint


Related keywords