Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «16c34»:


Total: 2 results - 0.01 seconds

4 100%

08.09.2015 Citroën - C4 [04-11] - 2005 Ʉɨɞɵ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ Ⱦɢɡɟɥɶ (9HZ (VIN 6-8 = ɤɨɞ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ) - Bosch EDC 16C34 - MT/AT) DTC Ɉɩɢɫɚɧɢɟ P1351 - ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ ɰɟɩɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɥɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬ.-ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɧɚɝɪɟɜɚ - ɧɟ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧ P0341 - Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ/ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɩɢ ɞɚɬɱɢɤɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɚɥɚ P0193 - ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜ ɰɟɩɢ ɞɚɬɱɢɤɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɬɨɩɥɢɜɨɩɪɨɜɨɞɚ P1352 - ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ ɰɟɩɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɥɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬ.-ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɧɚɝɪɟɜɚ - ɧɟ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧ P0113 - ɐɟɩɶ ɞɚɬɱɢɤɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚ ɜɩɭɫɤɟ - ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɡɚɦɵɤɚɧɢɟ ɧɚ "+"

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/4/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

ktag-vehicle-list 72%

TYPE BRAND ECU ECU_TYPE K-TAG Car FORD BOSCH EDC 16C34-2.20 1060 Car FIAT BOSCH EDC 16C39 1070 Car SEAT BOSCH EDC16 1002 Car SKODA BOSCH EDC16 1002 Car VOLKSWAGEN BOSCH EDC16 1002 Car Mercedes BOSCH EDC16 C2 1004 Car BMW BOSCH EDC16 C31 1003 Car Mercedes BOSCH EDC16 C31 1004 Truck Mitsubishi Fuso BOSCH EDC16 C31 1043 Car BMW BOSCH EDC16 C31 1065 Car Volvo BOSCH EDC16 C31 1068 Car Mercedes BOSCH EDC16 C31 1071 Car Mitsubishi BOSCH EDC16 C31 1077 Car BMW BOSCH EDC16 C35 1003 Car BMW BOSCH EDC16 C35 1065 Car Kia BOSCH EDC16 C39 1061 Car MAHINDRA BOSCH EDC16 C8 1021 Car JEEP BOSCH EDC16 C-C2 1014 Car Mercedes BOSCH EDC16 CP31 1071 Car BMW BOSCH EDC16 CP35 1065 Car Mercedes BOSCH EDC16 CP36 1071 Car HYUNDAI BOSCH EDC16+ 1061 Car LANCIA BOSCH EDC16+ 1070 Car FORD BOSCH EDC16+ C34 1060 Car MAZDA BOSCH EDC16+ C34 1060 Car PEUGEOT BOSCH EDC16+ C34 1060 Car FORD BOSCH EDC16+ C34/5.95 1060 Car CITROEN BOSCH EDC16+ C34/C39 1060 Car PEUGEOT BOSCH EDC16+ C34/C39 1060 Car MINI BOSCH EDC16+ C35 1065 Car BUICK BOSCH EDC16+ C39 1074 Car CHEVROLET BOSCH EDC16+ C39 1074 Car GM DAEWOO BOSCH EDC16+ C39 1074 Car HOLDEN BOSCH EDC16+ C39 1074 Car OPEL GM BOSCH EDC16+ C39 1074 Car SAAB BOSCH EDC16+ C39 1074 Car SATURN BOSCH EDC16+ C39 1074 Car SUBARU BOSCH EDC16+ C39 1074 Car VAUXHALL BOSCH EDC16+ C39 1074 Car GWM BOSCH EDC16+ C39 1084 Truck IVECO TRUCKS BOSCH EDC16+ C39 1140 Car SUZUKI BOSCH EDC16+ C39 1212 Car CHRYSLER BOSCH EDC16+ CP31 1077 Car JEEP BOSCH EDC16+ CP31 1077 Car DODGE BOSCH EDC16+ CP31 1080 Car SMART BOSCH EDC16+ CP32 1077 Car VOLKSWAGEN BOSCH EDC16+ CP34 1067 Car LAND ROVER BOSCH EDC16+ CP39-6.40 1120 Car SEAT BOSCH EDC16+ U31/U34 1067 Car SKODA BOSCH EDC16+ U31/U34 1067 Car VOLKSWAGEN BOSCH EDC16+ U31/U34 1067 Tractor LINDE AG BOSCH EDC16+ U31/U34 1067 Car SMART BOSCH EDC16+C31 1077 Car NISSAN BOSCH EDC16+C36 1029 Car OPEL GM BOSCH EDC16+C36 1029 Car RENAULT BOSCH EDC16+C36 1029 Car CITROEN BOSCH EDC16C0/C3 1005 Car PEUGEOT BOSCH EDC16C0/C3 1005 Car NISSAN BOSCH EDC16C0/C3 1006 Car OPEL GM BOSCH EDC16C0/C3 1006 Car RENAULT BOSCH EDC16C0/C3 1006 Car SUZUKI BOSCH EDC16C0/C3 1016 Car HONDA BOSCH EDC16C1-7 1012 Car FORD BOSCH EDC16C3 1011 Car MAZDA BOSCH EDC16C3 1011 Car FORD BOSCH EDC16C34 1060 Car FIAT BOSCH EDC16C39 1060 Car Alfa Romeo BOSCH EDC16C39 1070 Car FIAT BOSCH EDC16C39 1070 Car LANCIA BOSCH EDC16C39 1070 Car FORD BOSCH EDC16C7-7 1011 Car MAZDA BOSCH EDC16C7-7 1011 Car Alfa Romeo BOSCH EDC16C8 1001 Car FIAT BOSCH EDC16C8 1001 Car LANCIA BOSCH EDC16C8 1001 Truck IVECO TRUCKS BOSCH EDC16C8 1130 Car FIAT BOSCH EDC16C9 1001 Car HOLDEN BOSCH EDC16C9 1007 Car OPEL GM BOSCH EDC16C9 1007 Car SAAB BOSCH EDC16C9 1007 Car SATURN BOSCH EDC16C9 1007 Car SUBARU BOSCH EDC16C9 1007 Car VAUXHALL BOSCH EDC16C9 1007 Car CHEVROLET BOSCH EDC16C9 1017 Car Audi BOSCH EDC16CP34 1067 Car Audi BOSCH EDC16CP34 V8 M&S 1067 Car Audi BOSCH EDC16U 1002 Car Audi BOSCH EDC16U31 1067 Car SKODA BOSCH EDC16U31 1067 Car Audi BOSCH EDC16U34 1067 Truck FORD TRUCKS BOSCH EDC7 1031 Truck VOLVO TRUCKS BOSCH EDC7 C1 1059 Truck MAN TRUCKS BOSCH EDC7/C 1135 Truck MAN TRUCKS BOSCH EDC7+/C32 1139 Truck AGRALE TRUCKS BOSCH EDC7C1 1383 Truck FORD TRUCKS BOSCH EDC7C1/C2 1031 Truck VOLKSWAGEN TRUCKS BOSCH EDC7C1/C2 1058 Tractor CASE TRACTORS BOSCH EDC7C1/C2 1129 Tractor NEW HOLLAND BOSCH EDC7C1/C2 1129 Truck IVECO TRUCKS BOSCH EDC7C1/C2 1129 Tractor LEXEA BOSCH EDC7C1/C2 1134 Truck AGRALE TRUCKS BOSCH EDC7C1/C2 1134 Truck ASTRA TRUCKS BOSCH EDC7U31 1137 Truck IVECO TRUCKS BOSCH EDC7U31 1137 Tractor AGCO TRACTORS BOSCH EDC7UC31 1089 Tractor CASE TRACTORS BOSCH EDC7UC31 1089 Tractor FENDT TRACTORS BOSCH EDC7UC31 1089 Tractor MASSEY FERGUSON BOSCH EDC7UC31 1089 Tractor VALTRA TRACTORS BOSCH EDC7UC31 1089 Tractor FENDT TRACTORS BOSCH EDC7UC31 1160 Tractor NEW HOLLAND BOSCH EDC7UC31/EDC16U40 1143 Tractor DEUTZ BOSCH EDC7UC31/EDC16U40 1144 Tractor FENDT TRACTORS BOSCH EDC7UC31/EDC16U40 1160 Tractor LAMBORGHINI TRACTORS BOSCH EDC7UC31/EDC16U40 1160 Car FORD BOSCH ME9 1076 Car Volvo BOSCH ME9.0 1073 Car BMW BOSCH ME9.2 1019 Car VOLKSWAGEN BOSCH ME9.5 FSI 1064 Car OPEL GM BOSCH ME9.6 1225 Car OPEL GM BOSCH ME9.6.1 1225 Car Mercedes BOSCH ME9.7 1102 Car FERRARI BOSCH MED 9.6.11 1335 Car Audi BOSCH MED9.1.1 1064 Car Audi BOSCH MED9.1.5 1064 Car Audi BOSCH MED9.5.10 1064 Car BMW BOSCH MEV946 1019 Car BMW BOSCH MEV946 1103 Car SSANGYONG DELPHI DCM 1022 Car Kia DELPHI DCM3.2 1112 Car SSANGYONG DELPHI DCM3.2 1112 Truck DAF TRUCKS DELPHI DMCI 1142 Car FORD DELPHI MPC 555 1020 Car JAGUAR DELPHI MPC 555 1020 Car OPEL GM MARELLI MAREL0100 Z13DTJ 1107 Car CHEVROLET MARELLI MARELLI+ 6O203D 1107 Car HOLDEN MARELLI MARELLI+ 6O203D 1107 Car OPEL GM MARELLI MARELLI+ 6O203D 1107 Car SATURN MARELLI MARELLI+ 6O203D 1107 Car SUZUKI MARELLI MARELLI+ 6O203D 1107 Car VAUXHALL MARELLI MARELLI+ 6O203D 1107 Car Alfa Romeo MARELLI MJD6F3 1085 Car FIAT MARELLI MJD6F3 MPC563 1085 Car LANCIA MARELLI MJD6F3 MPC563 1085 Car FIAT MARELLI MJT 1300 1008 Car LANCIA MARELLI MJT 1300 1008 Car SUZUKI MARELLI MJT 1300 1009 Car CHEVROLET MARELLI MJT 1300 1010 Car HOLDEN MARELLI MJT 1300 1010 Car OPEL GM MARELLI MJT 1300 1010 Car VAUXHALL MARELLI MJT 1300 1010 Truck VOLKSWAGEN TRUCKS MOTOROLA CM850 1093 Tractor CASE TRACTORS MOTOROLA CM850 1124 Tractor MC CORMICK MOTOROLA CM850 1124 Tractor NEW HOLLAND MOTOROLA CM850 1124 Truck DAF TRUCKS MOTOROLA CM850 1125 Tractor HYUNDAI TRACTORS MOTOROLA CM850 1169 Tractor John Deere MOTOROLA CM850 1190 Tractor JCB TRACTORS MOTOROLA CM850 1191 Tractor John Deere PHOENIX L3-4-6-9-11-12-14-15-16 1123 Tractor CLAAS TRACTORS PHOENIX 1123 Tractor CMI PHOENIX 1123 Car BMW SIEMENS MS45 1018 Car BMW SIEMENS MSS70 1110 Car BMW SIEMENS MSV70 1110 Car Audi SIEMENS PPD1.2 1075 Car VOLKSWAGEN SIEMENS PPD1.5 1075 Car SEAT SIEMENS PPD1.XX 1075 Car SKODA SIEMENS PPD1.XX 1075 Car VOLKSWAGEN SIEMENS PPD1.XX 1075 Car LAND ROVER SIEMENS SID 201-203-204 1098 Car Volvo SIEMENS SID 206 1082 Car JAGUAR SIEMENS SID 20X 1105 Car NISSAN SIEMENS SID 301 1081 Car RENAULT SIEMENS SID 301 1081 Car Volvo SIEMENS SID 803 1032 Car Volvo SIEMENS SID 803A 1078 Car PEUGEOT SIEMENS SID201 1104 Car FORD SIEMENS SID206 1082 Car MAZDA SIEMENS SID206 1082 Car CITROEN SIEMENS SID803 1032 Car PEUGEOT SIEMENS SID803 1032 Car CITROEN SIEMENS SID803A 1078 Car FORD SIEMENS SID803A 1078 Car PEUGEOT SIEMENS SID803A 1078 Car FIAT SIEMENS SID803A 1083 Car LANCIA SIEMENS SID803A 1083 Car Kia SIEMENS SIM2K 1194 Car Audi SIEMENS SIMOS 6.2/6.3 1174 Truck RENAULT TRUCKS TRW TRW EMS2 1138 Truck VOLVO TRUCKS TRW TRW EMS2 1138 Truck RENAULT TRUCKS TRW TRW EMS2 DXI12 1138 J-TAG NEXUS MPC5xx TYPE BRAND ECU ECU_TYPE K-TAG Car CITROEN DELPHI DCM3.5 244 Car FORD DELPHI DCM3.5 244 Car Mercedes DELPHI DCM3.5 248 Car JEEP DELPHI DCM3.5 - CRD2 248 Car FIAT MARELLI 7GF 247 Car SUZUKI MARELLI 8DS 364 Car Abarth MARELLI 8GMF 243 Car Alfa Romeo MARELLI 8GMF 243 Car FIAT MARELLI 8GMF 243 Car FIAT MARELLI 8GSF 243 Car LANCIA MARELLI 8GSF 243 Car Alfa Romeo MARELLI MJ8DF 303 Car CITROEN MARELLI MJ8DF 303 Car FIAT MARELLI MJ8DF 303 Car LANCIA MARELLI MJ8DF 303 Car PEUGEOT MARELLI MJ8DF 303 Car Fiat MARELLI MJ8F3 382 Truck VOLVO TRUCKS TRW TRW EMS2 246 J-TAG RENESAS SH705x TYPE BRAND ECU ECU_TYPE K-TAG Car CITROEN DELPHI DCM3.4 257

https://www.pdf-archive.com/2017/08/11/ktag-vehicle-list/

11/08/2017 www.pdf-archive.com