Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 January at 18:59 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ankiet»:


Total: 9 results - 0.024 seconds

Dokumentacja1.2 100%

System umożliwia studentom wypełnianie ankiet dotyczących oceny kursów na PWr zapewniając im anonimowość i jednocześnie możliwość weryfikacji, czy student jest zapisany na dany kurs.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/17/dokumentacja1-2/

17/12/2014 www.pdf-archive.com

oferta2014 54%

ankiet z opiniami na temat naszego magazynu.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/17/oferta2014/

17/07/2014 www.pdf-archive.com

ZS3 Krasnik - 0. Ogłoszenie o projekcie popr 43%

Obowiązkowa frekwencja na poziomie 80%,  podpisania umowy o staż,  uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych przed wyjazdem na staż oraz zajęciach przygotowania językowego o pedagogiczno-kulturowego,  odbycia stażu zgodnie z jego programem,  przestrzegania poleceń opiekuna stażu zawodowego,  uczestnictwa w realizacji programu kulturowego realizowanego podczas pobytu za granicą,  uczestnictwa w spotkaniu podsumowującym po zakończeniu pobytu za granicą,  wypełnienia ankiet ewaluacyjnych i udostępnienia danych do monitoringu,  złożenia raportu końcowego z uczestnictwa w Projekcie w systemie Mobility Tool,  sporządzenia prezentacji multimedialnej i zaprezentowanie efektów mobilności w ramach upowszechniania,  wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby projektu.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/zs3-krasnik-0-og-oszenie-o-projekcie-popr/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

PCM - Ogłoszenie o projekcie 43%

Obowiązkowa frekwencja na poziomie 80%,  podpisania umowy o staż,  uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych przed wyjazdem na staż oraz zajęciach przygotowania językowego o pedagogiczno-kulturowego,  odbycia stażu zgodnie z jego programem,  przestrzegania poleceń opiekuna stażu zawodowego,  uczestnictwa w realizacji programu kulturowego realizowanego podczas pobytu za granicą,  uczestnictwa w spotkaniu podsumowującym po zakończeniu pobytu za granicą,  wypełnienia ankiet ewaluacyjnych i udostępnienia danych do monitoringu,  złożenia raportu końcowego z uczestnictwa w Projekcie w systemie Mobility Tool,  sporządzenia prezentacji multimedialnej i zaprezentowanie efektów mobilności w ramach upowszechniania,  wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby projektu.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/21/pcm-og-oszenie-o-projekcie/

21/08/2017 www.pdf-archive.com

od alicji 42%

ankiet, wywiady i targi.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/29/od-alicji/

29/01/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin CrossFit Czestochowa 30%

ankiet, z tym jednak zastrzeżeniem, iż udzielanie na nie odpowiedzi pozostawione jest do wyłącznej woli Członka Zarządu, a także informacji związanych z konkursami organizowanymi przez CrossFit Częstochowa Sp.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/02/regulamin-crossfit-czestochowa/

02/02/2017 www.pdf-archive.com

Umowa-Gurmet-20 30%

W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania Usługi lub nieterminowego przesyłania lub nieprzesyłania przez Zleceniobiorcę należycie wypełnionego Raportu Pracy w każdej jego formie, raportów do systemu informatycznego bądź ankiet, umyślnego zniszczenia lub zdekompletowania wyposażenia otrzymanego do wykonania Usługi, Zleceniodawca ma prawo do odmowy zapłaty wynagrodzenia Zleceniobiorcy, według swojego uznania w całości lub w części.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/umowa-gurmet-20/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

sciaga (1) 26%

1) Zdefiniuj i krótko scharakteryzuj pojęcia:

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/sciaga-1/

24/12/2015 www.pdf-archive.com