Search


PDF Archive search engine
Last database update: 26 November at 06:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «appetizers»:


Total: 110 results - 0.04 seconds

90MilesDineInDinnerAppetizerPackages2017 100%

2017 A TASTE OF CUBA – Two-Course $30 PER GUEST* Not available for Friday or Saturday dinner (after 4PM) at Logan Square APPETIZERS CLIENT, CHOOSE ONE Empanadas - Beef, Chicken, Mozzarella, Veggie Empanadas - Shrimp, Chorizo with Goat Cheese - plus $1 per person** Croquetas Papas Rellenas Mariquitas…on the table at your arrival!

https://www.pdf-archive.com/2017/03/09/90milesdineindinnerappetizerpackages2017/

09/03/2017 www.pdf-archive.com

OIFF 2015 Sponsorship Oppties 99%

appetizers, and screening of a Guest Feature Film) at $25 each  6 festival passes (for screenings on any or all August 10, 11, 12, 13, 14, 15) at $50 each  2 one-day tickets (for screenings on one day only:

https://www.pdf-archive.com/2014/10/18/oiff-2015-sponsorship-oppties/

18/10/2014 www.pdf-archive.com

Dinner Menu English December 2015 98%

  Tasting “à la Carte” Menu  COLD APPETIZERS the duck duck magret .

https://www.pdf-archive.com/2015/12/03/dinner-menu-english-december-2015/

03/12/2015 www.pdf-archive.com

Premium Tableware 93%

Tensile Group Enterprises Mobile Number:

https://www.pdf-archive.com/2015/09/19/premium-tableware/

19/09/2015 www.pdf-archive.com

vtb2014catering 92%

Catering Off Premises ½ tray Full tray APPETIZERS Grilled Vegetables Mixed Field Greens w/ gouda cheese Carrots and fennel Grilled Portabello mushrooms w/ Stuffed mushrooms Thyme port Ceasar salad Calamari Salad Poached Salmon w/ spinach Stuffed Mushrooms $40.00 $70.00 $25.00 $45.00 $30.00 $35.00 $20.00 $40.00 $60.00 $30.00 $55.00 $65.00 $40.00 $75.00 $110.00 $55.00 $45.00 $80.00 $60.00 $110.00 $50.00 $50.00 $100.00 $100.00 $50.00 $100.00 Chicken w/ artichoke/ sundried tomato $55.00 $95.00 Chicken w/ lemon butter Roasted Loin of Pork w/ apple/red Cabbage $55.00 $95.00 $60.00 $100.00 PASTA Farfalle pasta w/ cherry tomatoes Artichokes and fresh mozzarella Penne w/ shrimp broccoli rabe and Sundried tomatoes Rigattoni, calamari tomato, olive cream Sauce Penne Bolognese Penne w/ chicken and mushroom Cream sauce CHICKEN / PORK / BEEF Roasted Loin of pork w/ soy ginger Emulsion Filet Mignon Wellington Filet Mignon w/ peppercorn sauce ½ tray Full tray $60.00 $140.00 $140.00 $100.00 $260.00 $260.00 $70.00 $70.00 $65.00 $70.00 $140.00 $140.00 $110.00 $135.00 FISH Salmon Melanaise Sea Scallops wrapped in puff pastry Stuffed Tilapia w/ crab meat Crab Cakes ½ tray feeds 6-8 people Full tray feeds 12-14 people

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/vtb2014catering/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

mon cafe 2015 89%

Cold appetizers ê³éÁ ËáñïÇÏÝ»ñ ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊÓÑÊÈ ØëÇ ï»ë³Ï³ÝÇ Ìÿñíîå àññîðòè Meat assorted åÇϳÝï, ßåÇÏ, ë³É³ÙÇ, Ïáõɳï»ÉÉá ïèêàíò, øïèê, ñàëÿìè, êóëàòåëëî piquant, speck, salami, culatello 4600 ä³ÝñÇ ï»ë³Ï³ÝÇ Ñûðíîå àññîðòè Cheese assorted ¹áñ µÉÛáõ, ϳٳٵ»ñ, ÇÉÉ»ñï³ÛÉ»ñ, å³ÝÇñ ÁÝÏáõÛ½áí, Ù»Õñ äîð áëþ, êàìàìáåð, èëëåðòàéëåð, ñûð ñ îðåõàìè, ìåä dor blu, camambert, illertaler, cheese with nuts, honey 4800 ³ñÙ µ³Ýç³ñ»Õ»Ý Ñâåæèå îâîùè Fresh vegetables í³ñáõÝ·, åÕå»Õ, ·³½³ñ, ϳñáë, µñáÏÏáÉÇ îãóðöû, ïåðåö, ìîðêîâü, ñåëüäåðåé, áðîêêîëè cucumbers, pepper, carrot, celery, broccoli 2000 Service charge 10% Cold appetizers ê³éÁ ËáñïÇÏÝ»ñ ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊÓÑÊÈ Î³ñå³ãá Ùëáí Êàðïà÷î ñ ìÿñîì Carpaccio with meat ï³í³ñÇ ÙÇë, å³ñÙ»½³Ý, ëáõÝÏ ãîâÿäèíà, ïàðìåçàí, ãðèáû beef, parmesan, mushrooms 2000 γñå³ãá óáõÏÇÝÇáí Êàðïà÷î ñ öóêèíè Carpaccio with zucchini óáõÏÇÝÇ, å³ñÙ»½³Ý, ëáõÝÏ öóêèíè, ïàðìåçàí, ãðèáû zucchini, parmesan, mushrooms 1500 îáñïÇÉÛ³ ë³Éë³ ëááõëáí Òîðòèëüÿ ñ ñîóñîì ñàëüñà Tortilla with salsa sauce 1200 Service charge 10% Cold appetizers ê³éÁ ËáñïÇÏÝ»ñ ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊÓÑÊÈ ´ñáõëÏ»ïï³ ë³ÕÙáÝáí »õ ϳñÙÇñ ÓÏÝÏÇÃáí Áðóñêåòòà ñ ñåìãîé è êðàñíîé èêðîé Bruschetta with salmon and red roe 5000 ´ñáõëÏ»ïï³ ÉáÉÇÏáí Áðóñêåòòà ñ ïîìèäîðàìè Bruschetta with tomatoes 1800 éáÉÉ µ»ÏáÝáí Ðîëë ñ áåêîíîì Roll with bacon 1650 ¶³½³ñ ÏÇïñáÝáí Ìîðêîâü ñ ëèìîíîì Carrot with lemon 900 Service charge 10% Salads ²Ôò²Üܺð ÑÀËÀÒÛ ØáÝ Î³ý» Ìîí Êàôå Mon Cafe µáõÉÕ³ñ³Ï³Ý åÕå»Õ, ·³½³ñ, ϳñïáýÇÉ, ËÝÓáñ, Ù»Õñ áîëãàðñêèé ïåðåö, ìîðêîâü, êàðòîôåëü, ÿáëîêè, ìåä bell pepper, carrot, potatoes, apple, honey 1600 λë³ñ Öåçàðü Caesar ѳíÇ ÏñÍù³ÙÇë, ѳ½³ñ, å³ÝÇñ, ã»ññÇ ÉáÉÇÏ êóðèíàÿ ãðóäèíêà, ëàòóê, ñûð, ïîìèäîðû ÷åððè chicken brisket, lettuce, cheese, cherry tomatoes 2800 ÐáõÝ³Ï³Ý Ãðå÷åñêèé Greek ÉáÉÇÏ, í³ñáõÝ·, ÓÇóåïáõÕ, ý»ï³, åÕå»Õ, ѳ½³ñ ïîìèäîðû, îãóðöû, ìàñëèíû, ôåòà, ïåðåö, ëàòóê tomatoes, cucumbers, olives, feta, pepper, lettuce 2400 Service charge 10% γåñ»½» Êàïðåçå Caprese ÉáÉÇÏ, Ùáó³ñ»Éɳ, å»ëïá, ѳ½³ñ ïîìèäîðû, ìîöàðåëëà, ïåñòî, ëàòóê tomatoes, mozzarella, pesto, lettuce 2900 سÝñ³Íáí³Ë»ó·»ïÝáí Èç êðåâåòîê Shrimp Ù³Ýñ³Íáí³Ë»ó·»ïÇÝ, ëáõÝÏ, å³ñÙ»½³Ý, ѳ½³ñ êðåâåòêè, ãðèáû, ïàðìåçàí, ëàòóê shrimps, mushrooms, parmesan, lettuce 3200 ÂÛáõÝÝáëáí Èç òóíöà Tuna ÃÛáõÝÝáë, ѳ½³ñ,»·Çåï³óáñ»Ý, ã»ññÇ ÉáÉÇÏ òóíåö, ëàòóê, êóêóðóçà, ïîìèäîðû ÷åððè tuna, lettuce, corn, cherry tomatoes 2600 Service charge 10%

https://www.pdf-archive.com/2016/11/28/mon-cafe-2015/

28/11/2016 www.pdf-archive.com

SF Private Proposal 8-30 88%

A COLLECTION OF EXPERIENCES Each 4-course progressive meal starts with appetizers, then an entree and finally dessert with each course served at a different restaurant.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/10/sf-private-proposal-8-30/

10/03/2017 www.pdf-archive.com

General-Event-Information 83%

Appetizers will be served for all attendees.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/11/general-event-information/

10/02/2017 www.pdf-archive.com

Elizabeth Dinner 82%

(919) 775-1051 Mon-Sat 11am to 10:30pm Sun Noon to 10pm “We Guarantee Quality and Freshness” www.elizabethspizza.com Antipasta (Appetizers) Antipasta Elizabeth’s …….…… 6.60 Prepared with salami, provolone, ham, lettuce, green olives, tomato, giardiniera, onions &

https://www.pdf-archive.com/2014/01/10/elizabeth-dinner/

10/01/2014 www.pdf-archive.com

App Me Kitchen's Menu 81%

APPETIZERS 前菜與開胃菜 ===== ALL HAND-CHOPPED POTATO SALAD 全手切馬鈴薯沙拉 *mayonnaise may contain egg {A potato lover?

https://www.pdf-archive.com/2020/05/24/app-me-kitchens-menu/

24/05/2020 www.pdf-archive.com

menù-primavera2017 76%

Antipasti Antipasti Appetizers | Entrées | Vorspeisen Appetizers | Entrées | Vorspeisen I I Antipasto misto di pesce Mix fish appetizer Hors d’oeuvre de poisson Gemischte meeresfrüchte vorspeise € 22,00 Filetto di sgombro in saor e dadolata di mela verde con polentina morbida mackerel fish in onion marinated with vinegar and green apple served with soft polenta Maquerau marinées à l’oignon et vinaigre avec pomme vert servi avec polenta Makrele mit zwiebeln und essig mariniert mit grunen apfel serviert mit polenta € 15,00 Bigné nero con baccalà mantecato e crema di porri Cod fish served in a black bigne with leeks cream Bigne noir avec brandade de morue servi avec creme de poireaux Baccala’ mit lauch creme serviert € 15,00 Gamberi avvolti nella pancetta con crema di zucchine fave e involtino di zucchina alla spuma di caprino Grilled prawns with bacon served with zucchini cream string beans and caprino cheese Gambas grillè avec bacon creme de courgette feves et mousse de fromage de chevre Gegrillt garnelen mit zucchini kreme saubohnen und kase mousse € 15,00 Pesce del giorno marinato servito con insalata riccia lime e mandorle tostate Fish of the day marinated served with salad lime and toasted almonds Poisson du jour marinè servis avec salad citron vert et amandes Noci di capesante su specchio di carote e curcuma con granella di pistacchio Grilled scallops on carrots cream and turmeric with pistachios Coquilles saint-jacques sur creme de carottes e curcuma avec pistaches Jakobsmuscheln mit karoten und kurkuma creme und pistazien € 20,00 Saltata di cozze e vongole Sauteed mussels and clams Moules et les palourdes sautées Sautierte miesmuscheln und muscheln € 15,00 Burratina con insalata di asparagi e tuorlo affumicato Burrata with asparagus and smoked egg yolk Burrata avec asperge et jaune d ‘œuf fume Burrata mit spargel und eigelb gerauchert € 15,00 Carpaccio di vitello, citronette e valeriana con salsa tartara Veal carpaccio with tartara sauce Carpaccio de veau avec citronette salad e sauce tartara Kalbs carpaccio mit tartara sauce € 18,00 Marinierten fisch des tages mit salat limette und mandel € 15,00 Pane e coperto | Bread and cover | Pain et couvert | Brot und gedeck € 2.00 Pane e coperto | Bread and cover | Pain et couvert | Brot und gedeck € 2.00 Primi Piatti Primi Piatti First courses | Premiers cours | Vorspeisen First courses | Premiers cours | Vorspeisen II II Spaghettoni fatti in casa con seppie al nero Gnocchi di patate e noci fatti in casa con ragu d’anatra in bianco Home made spaghetti with cuttlefish in black sauce Walnutsgnocchi with duck ragu Spaghetti maison avec seiches noir Gnocchi de patate et noix avec ragout de canard Spaghetti mit tintenfische in schwarz sause Walnussegnocchi mit ente ragu € 15.00 € 15.00 Tagliatelle nere fatte in casa con asparagi bianchi e verdi e cappesante Pasticcio del giorno Taglietelle with scallops and asparagus Lasagna of the day Tagliatelle avec asperge et coquille saint jacque Lasagne de la journée Tagliatelle mit jacobsmuscheln und spargel Lasagne des tages € 16.00 € 15.00 Reginette fatte in casa alle verdurine di stagione e ricotta salata Zuppa del giorno Reginette with mixed vegetable and dry ricotta Soup of the day Reginette avec legumes et ricotta salè Soupe du jour Reginette mit gemuse und gesalzen ricotta Tages suppe € 15.00 € 13.00 Risi bisi e scampi (min per due persone) Ravioli del giorno Risotto with schrimps and peas (min per 2 person) Homemade ravioli of the day Risotto avec crevettes et petits pois (min pour 2 personne) Ravioli maison du jour Risotto mit scampi und erbsen (min fur 2 personen) Tages ravioli € 17.00 Per pers.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/16/menu-primavera2017/

16/05/2017 www.pdf-archive.com

Online menu 75%

Kokino Kreas (red meats) Bifteki Oretika (appetizers) Saganaki Filo Feta $8.00 (Σαγανάκι) Torched greek cheese, brought to your table flaming.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/20/online-menu/

20/03/2018 www.pdf-archive.com

LB Menu-cmprsd 75%

Dew Sierra Mist Peach Iced Tea Apple Juice Appetizers Tea 2.5 Green, Genmai Marble Soda 3 Various Flavors Mixed Soft Drinks 3 Shirley Temple, Roy Rogers, Strawberry Lemonade, Cabernet-Merlot Pinot Noir Asahi Black Asahi Dry Kirin Ichiban Sapporo Premium Gyoza GLASS BTL 5 18 6 22 White Chardonnay Pinot Gris Riesling GLASS BTL 6 22 5.5 20 5.5 20 Draft Sake Hana Fuji Apple Momokawa Pearl 8 Japanese dumplings filled with chicken and vegetables, served either fried or steamed with a side of gyoza sauce.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/12/lb-menu-cmprsd/

12/06/2016 www.pdf-archive.com

Gmail - GEA Formal Information 74%

There will be plenty to do!!  There will be a DJ for dancing (song requests recommended).  A photo booth and props to take goofy photos.  A “red carpet” backdrop to take professional individual/group shots.  All photos will be available through the photographer’s website following formal and will be shared on GEA’s Facebook page after the event for you to see, share, and tag yourself/others.  There will be complimentary appetizers and desserts to snack on.  It is highly recommended that you eat dinner beforehand.  There will be a cash bar to purchase alcoholic beverages.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/24/gmail-gea-formal-information/

24/04/2017 www.pdf-archive.com

Autumn Blessing3 73%

Appetizers 2. ... Appetizers Corn Dip 1 (8 oz.) pkg.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/23/autumn-blessing3/

23/09/2014 www.pdf-archive.com

Autumn Blessing1 73%

Appetizers 2. ... Appetizers Corn Dip 1 (8 oz.) pkg.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/22/autumn-blessing1/

22/09/2014 www.pdf-archive.com

2011 - HSWT.Menu.1.1 72%

Summer 2011Menu MENU 1.1 G C C     A HAVE SPIT WILL TRAVEL @. S All Appetizers, and Salads are made from scratch and come in pan size, which feeds 50 guests.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/04/2011-hswt-menu-1-1/

04/05/2011 www.pdf-archive.com

Petit Paris menu lato 2017 72%

Przystawki zimne Cold appetizers Różowe krewetki, awokado, czerwony grejpfrut, sos koktajlowy 26 PLN Pink shrimps, avocado, red grapefruit, coctail sauce Tatar z czerwonego tuńczyka, zielone oliwki, suszone pomidory, rukola, szalotka 28 PLN Red tuna tartar, green olives, sun dried tomatoes, rucot, shallot Carpaccio z wołowiny à la Petit Paris 28 PLN Beef carpaccio à la Petit Paris Sałaty Salads Roszponka, kozi ser, granat, prażone orzechy, chipsy z boczku, sos winegret 24 PLN Lamb’s lettuce, goat cheese, pomegranate, roasted nuts, bacon chips, vinaigrette sauce Sałatka Cesar:

https://www.pdf-archive.com/2017/05/08/petit-paris-menu-lato-2017/

08/05/2017 www.pdf-archive.com

Rays montvale 66%

Bottles ................................................................2.00 2 Liter ............................................................................3.00 Fountain Soda ..............................................................1.75 Espresso........................................................................2.50 Cappuccino....................................................................4.00 Appetizers Small Large 25.00 40.00 35.00 35.00 40.00 75.00 60.00 65.00 Small Large House Ceasar Greek Chef 20.00 20.00 30.00 40.00 Veal Parmigiana Veal Francese Veal Marsala WRAPS Dine In • Take-Out Delivery • Catering 35.00 35.00 45.00 70.00 Small Large Sausage and Peppers Eggplant Rollatine Fried Mozzarella Chicken Fingers Salads 35.00 40.00 30.00 35.00 Small Large Caprese Antipasto Arugula 35.00 40.00 25.00 Veal Entrees Small Large 60.00 100.00 65.00 105.00 65.00 105.00 Small Large 80.00 80.00 85.00 Small Large Baked Ziti Ravioli Penne Vodka Penne Martino 20.00 25.00 30.00 35.00 45.00 50.00 65.00 70.00 Small Large Chicken Sorrentino Chicken Doria Chicken Parmigiana 45.00 45.00 35.00 85.00 85.00 75.00 Small Large Tilapia Francese Seafood Roberto Calamari Marinara Bowtie Gabriella Pasta Primavera Cappelini Puttanesca Lasagna 65.00 120.00 75.00 130.00 45.00 85.00 Small Large We make everything to order even if you don’t see it on this menu!

https://www.pdf-archive.com/2015/10/22/rays-montvale/

22/10/2015 www.pdf-archive.com

Yo Sushi menu 64%

Sashimi 12.95 PLATTER APPETIZERS Small Party Platter (serves 2-4 people) 42.00 California, spicy tuna, super California, crunchy, shrimp tempura, Tekka, kappa, crispy Large Party Platter (serves 6-8 people) 67.00 California, spicy tuna, super California, crunchy, shrimp tempura, Tekka, kappa, crispy, lion king, dragon, rock' n' roll, Fairfield 6 pes.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/05/yo-sushi-menu/

05/09/2017 www.pdf-archive.com