PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 October at 17:04 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «assorted»:


Total: 1000 results - 0.072 seconds

new Banquet Kit English 100%

+971(0)6344010, ops.sheryl@nccauh.ae Coffee Break Menus Coffee Break “A” Assorted Mini Croissants Assorted Cookies Tea &

https://www.pdf-archive.com/2016/11/06/new-banquet-kit-english/

06/11/2016 www.pdf-archive.com

Taj India Menu 93%

Taj India Menu SHURAT Exotic Appetizers PAPADUM Three crisp lentil wafers flavored with mild spices VEGETABLE PAKORA Fresh cut mixed vegetable fritters VEGETABLE SAMOSA Two crisp turnovers stuffed with potatoes and green peas LAMB SAMOSA Two crisp turnovers stuffed with minced lamb ALOO CHAT Potatoes in a sharp and spicy chautney, served cold CHICKEN CHAT Succulent chicken pieces in a sharp and spicy sauce, served cold ONION BHAJIA Deep fried onion fritters ASSORTED TAJ TANDOORI An assortment of tandoori specialties ASSORTED TAJ VEGETARIAN An assortment of samosa, pakora and papadum CHICKEN PAKORA Delicately spiced deep fried chicken fritters PANEER PAKORA Deep fried homemade cheese fritters ALOO TIKKI Two pieces of deep fried potato patties served with garbanzo beans TANDOORI WINGS Chicken wings marinated and baked in the clay oven FISH PAKURA Delicately spiced deep fried fish fritters WAH TAJ PLATTER An assortment of lamb or chicken samosa, chicken pakora, vegetable pakora and vegetable samosa CHICKEN SAMOSA Two crisp turnovers stuffed with minced chicken 2.95 2.95 2.95

https://www.pdf-archive.com/2017/03/26/taj-india-menu/

26/03/2017 www.pdf-archive.com

10x10 catering menu 7-19 r2 93%

Pair them with freshly brewed coffee, fresh squeezed juices or assorted Greek yogurts.

https://www.pdf-archive.com/2019/07/24/10x10-catering-menu-7-19-r2/

24/07/2019 www.pdf-archive.com

menu april 2014 92%

Подается с пикантным соусом/ /assorted fish platter with tiger prawns and red caviar/ «Фиш-ка» (120/75/30) 440 /рыбная тарелка /assorted fish platter/ «Просто м-сяо» (150/50) 280 /мясная тарелка /assorted meat platter/ «Хрен бы с ним» (75/30/20) 190 /язык, хрен /beef tongue, horseradish/ «Ни рыба, ни мясо» (330) 230 /овощная тарелка /assorted vegetable platter/ «Тоска по Родине» (75/140/60) 250 /сельдь с оригинальным гарниром /herring with an original garnish/ «Бабушкин сон» (340)

https://www.pdf-archive.com/2014/04/09/menu-april-2014/

09/04/2014 www.pdf-archive.com

BHG Catering 2015 92%

Assorted Pastries, Muffins, Donuts, Bagels, Fresh Made Biscuits, Cinnamon Rolls, or Danish Continental Plus $6.50 Fresh Seasonal Fruit Salad, Assorted Fresh Baked Bagels Assorted Breakfast Pastries Energy Start $6.50 Low-Fat Yogurt, Fresh Seasonal Fruit Salad, Organic Granola, Hard-Boiled Egg Boxed Breakfast $6.25 Juice, Seasonal Whole Fruit, Yogurt Cup, Assorted Fresh Baked Bagels, Plain Cream Cheese &

https://www.pdf-archive.com/2015/04/29/bhg-catering-2015/

29/04/2015 www.pdf-archive.com

Ingallina Box Lunch Halloween Special Cookies & Gift Basket 91%

Peanut Butter Brownies, Halloween Shortbread Cookies, Pumpkin Whoopie Pies, Pumpkin Thumbprints, Chocolate, White, and Orange Cake bites, Shortbread Mummies, and assorted two-bite Cookies.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/13/ingallina-box-lunch-halloween-special-cookies-gift-basket/

13/10/2014 www.pdf-archive.com

August Month Special Gift Basket & Party Platter 85%

Call @ (206) 766-9400 www.ingallina.net August Assorted Goodie Tray Buy August Assorted Goodie Tray from Ingallina’s Box Lunch Portland;

https://www.pdf-archive.com/2016/08/23/august-month-special-gift-basket-party-platter/

23/08/2016 www.pdf-archive.com

african creche suppliers 2016 price list. pdf 81%

We reser ADHESIVES - NON-TOXIC-PRESTIK Marlin Easy Stick 100g(prestik) Bostik prestik 100g EACH APRONS Marlin Kids plastic aprons multi-purpose assorted - light Blue, Green, Red, Pink, Yellow, Dark Blue ARTIST BRUSHES Marlin Paint brushes No.8 round (PACK OF 12) Marlin Paint brushes No.10 round (PACK OF 12) Marlin Paint brushes No.12 round (PACK OF 12) Marlin Paint brushes No.14 round (PACK OF 12) Paint palette deep 6 tray Sponge roller kit-set of 3 ARTS &

https://www.pdf-archive.com/2016/04/05/african-creche-suppliers-2016-price-list-pdf/

05/04/2016 www.pdf-archive.com

XGB pack tutorial 80%

2- sheets ¼” MDF wood 2’x4’ (*Plywood can be substituted for MDF) HD 1- sheet 1/8” MDF wood 2’x4’ HD 1- 10’ length of ½” PVC pipe (grey) HD 5- ½” PVC 90 degree elbows (white) HD 6- ½” PVC T’s (white) HD 1- 4’ length of 3” PVC pipe (white) HD 1- sheet ¾” MDF wood 2’x2’ HD 1- 4’ length ½” copper pipe HD 5- ½” copper 90 degree elbows HD 2- feet ¼” OD Red vinyl hose W 1- rubber bicycle grip W 1- 2’ length of ¾” PVC pipe (grey) HD 1- ¾” PVC 45 degree elbow (white) HD 1- ¾” PVC coupling (white) HD 1- lid from Tide laundry soap (for gun tip) W 1 – ¾” female coupling to male threaded coupler PVC (white) HD 1- Plastic project box 5”x2.5”x2.5” (or close to it) RS 1- 6” piece of 1.5” ABS pipe (black) HD 1- 3” to 1.5” ABS reducer coupling HD Assorted plastic bottle caps and lids from peanut butter jars (plastic) W 1- 3’ piece of ¾” wire loom (black) RS Assorted plastic knobs for gun RS 1-6’ length of 2” wide nylon webbing for pack straps or straps from an Alice pack HD 2- 2” wide quick release buckles HD/W 6- plastic sink strainers (plumbing section) W 1- 2’ piece of ¼”x1/4” basswood trim HD/W Supplies:

https://www.pdf-archive.com/2016/08/19/xgb-pack-tutorial/

19/08/2016 www.pdf-archive.com

Chinese dinner set menu 550 A 80%

Chinese dinner set menu 550 A CHINESE DINNER SET MENU A  精美六位碟 Combination of six cold platter ~~~~~~ 沙律什果大明虾 Assorted fruits with mayonnaise sauce and prawns ~~~~~~ 宫爆鲜贝 Stir-fried fresh scallop with spicy sauce ~~~~~~ 脆奶拼椒盐骨 Deep-fried pork spare ribs with crispy milk rolls ~~~~~~ 美颜碧绿海皇羹 Assorted seafood soup with vegetables ~~~~~~ 清蒸石斑鱼 Steamed grouper fish with light soy sauce ~~~~~~ 蜜椒牛柳条 Sautéed beef tenderloin with honey and pepper sauce ~~~~~~ 栗子扒津白 Stir-fried Chinese cabbage with chestnuts ~~~~~~ 金菇瑶柱焖伊面 Braised E-fu noodle with dried scallops and enoki mushroom ~~~~~~ 红枣绿茶汤丸 Rice dumpling with red date and green tea soup ~~~~~~ 时令果盘 Fresh seasonal fruits RMB 550 + 15% surcharge per guest Our Chefs will be delighted to assist with any dietary requirement

https://www.pdf-archive.com/2014/05/21/chinese-dinner-set-menu-550-a/

21/05/2014 www.pdf-archive.com

Chinese lunch set menu 320 A 80%

Chinese lunch set menu 320 A CHINESE LUNCH SET MENU A  锦绣大拼盘 Combination of barbecued meat platter (叉烧, 咸鸡, 牛展) ~~~~~~ XO 酱花枝凤片 Wok-fried cuttlefish and chicken with XO sauce ~~~~~~ 椒盐基围虾 Live shrimps with salt and Chinese spice ~~~~~~ 海鲜酸辣汤 Hot and sour seafood soup ~~~~~~ 什果咕咾肉 Sweet and sour pork with assorted fruits ~~~~~~ 北京片皮鸭 Roasted Beijing duck ~~~~~~ 清蒸活桂鱼 Steamed mandarin fish with light soy sauce ~~~~~~ 罗汉烩上素 Stir-fried assorted mushroom and vegetables ~~~~~~ 海鲜炒饭 Seafood fried rice ~~~~~~ 美点双辉 Selection of Chinese petites fours ~~~~~~ 时令果盘 Fresh seasonal fruits RMB 320 + 15% surcharge per guest Our Chefs will be delighted to assist with any dietary requirement

https://www.pdf-archive.com/2014/05/21/chinese-lunch-set-menu-320-a/

21/05/2014 www.pdf-archive.com

West End Park Cafe Xmas Catering Deals 2015 80%

West End Park Cafe Xmas Catering Deals 2015 Descriptions Below ALL OUR MEALS ARE FRESHLY BAKED OR MADE IN-HOUSE BY OUR CHEF Pack 1 - $15 per person (Min 6 people) • • • Gourmet Sandwich Platter Mini Quiche Platter Anti-Pasto Platter Pack 2 - $17 per person (Min 6 people) • • • • Mini Assorted Muffins Gourmet Sandwich Platter Frittata Bites with Turkey, Cranberry and Feta Fruit Platter Pack 3 - $19 per person person (Min 8 people) • • • • House Backed Lemon Tartlets Roast Chicken Platter Frittata Bites with Turkey, Cranberry and Feta Fruit Platter AddAdd-On Pack s - Mini Assorted Muffins (Freshly Baked In-house) - Box of 16, - $30 - Gourmet Sandwiches - $45 - Fruit Platter - $60 - Anti-Pasto Platter - $60

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/west-end-park-cafe-xmas-catering-deals-2015/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

mon cafe 2015 80%

mon cafe 2015 Cold appetizers ê³éÁ ËáñïÇÏÝ»ñ ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊÓÑÊÈ ØëÇ ï»ë³Ï³ÝÇ Ìÿñíîå àññîðòè Meat assorted åÇϳÝï, ßåÇÏ, ë³É³ÙÇ, Ïáõɳï»ÉÉá ïèêàíò, øïèê, ñàëÿìè, êóëàòåëëî piquant, speck, salami, culatello 4600 ä³ÝñÇ ï»ë³Ï³ÝÇ Ñûðíîå àññîðòè Cheese assorted ¹áñ µÉÛáõ, ϳٳٵ»ñ, ÇÉÉ»ñï³ÛÉ»ñ, å³ÝÇñ ÁÝÏáõÛ½áí, Ù»Õñ äîð áëþ, êàìàìáåð, èëëåðòàéëåð, ñûð ñ îðåõàìè, ìåä dor blu, camambert, illertaler, cheese with nuts, honey 4800 ³ñÙ µ³Ýç³ñ»Õ»Ý Ñâåæèå îâîùè Fresh vegetables í³ñáõÝ·, åÕå»Õ, ·³½³ñ, ϳñáë, µñáÏÏáÉÇ îãóðöû, ïåðåö, ìîðêîâü, ñåëüäåðåé, áðîêêîëè cucumbers, pepper, carrot, celery, broccoli 2000 Service charge 10% Cold appetizers ê³éÁ ËáñïÇÏÝ»ñ ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊÓÑÊÈ Î³ñå³ãá Ùëáí Êàðïà÷î ñ ìÿñîì

https://www.pdf-archive.com/2016/11/28/mon-cafe-2015/

28/11/2016 www.pdf-archive.com

OTK Mailer relaunch 80%

OTK Mailer relaunch Promex Chocomex 900g Tarik-Tarik Creamer/ Evaporated Creamer 390g - 500g RM999 RM1 Mondo Spaghetti 500g 99 Pesta Biscuits and Crackers Assorted 800g - 900g RM599 RM239 Tip-Top Noodles Assorted 5 x 68g Mukbi Bahulu 430g RM279 Double Swallow Sardines 425g RM899 RM299 Sumu Dishwash Paste 800g

https://www.pdf-archive.com/2019/04/18/otkmailerrelaunch/

18/04/2019 www.pdf-archive.com

OTK Mailer July2019 Haji Digital 80%

OTK Mailer July2019 Haji Digital Promosi hari raya haji 26.7.2019 - 18.8.2019 PROMOSI 3 HARI (26.7.2019 - 28.7.2019) Chicken Whole Leg /kg Dutch Lady Gum Assorted 900g RM1099 BUY 2 @ RM39 99 Bawal Hitam 200/300g /pc RM549 Maggi Curry 5 x 79g Kacang Buncis /kg Nescafe Blend &

https://www.pdf-archive.com/2019/07/27/otkmailerjuly2019hajidigital/

27/07/2019 www.pdf-archive.com

AFRICAN CRECHE SUPPLIERS pdf file sample 77%

500g-bucket-R35.00 assorted colours 1KG-bucket-R54.00 assorted colours 5KG-bucket-R215.00 assorted colours PRODUCT DESCRIPTION PROJECT BOARD A2(594X420MM)

https://www.pdf-archive.com/2016/03/22/african-creche-suppliers-pdf-file-sample/

22/03/2016 www.pdf-archive.com

Assorted Earring Collection pdf 76%

Assorted Earring Collection pdf Assorted Earrings Collection From Zomint Small r Studs The Earring is made in 18 Kt Yellow with total weight of 1.6 Gms.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/23/assorted-earring-collection-pdf/

23/06/2016 www.pdf-archive.com

Christmas Day Breakfast at Aqua Restaurant 76%

COLD SELECTIONS Danish pastries, croissants, Christmas cakes, ginger bread cookie, fruit mince pies and muffins A variety of sliced breads, preserves and selection of cereals Natural yoghurt with assorted toppings Smoothies and fruit compotes Bircher muesli Variety of poached fruits Array of tropical whole fruit Seasonal fruit platter HOT SELECTIONS Streaky bacon rashers Golden hash browns Baked parmesan herb tomatoes Assorted chipolatas Grilled steaks Scrambled eggs Sautéed mushrooms Baked beans Eggs benedict with smoked ham Mixed berry pancakes C ARVERY Brandy and maple glazed leg ham C O O K I N G STAT I O N Poached or fried eggs cooked to your liking Omelettes of your choice Subject to availability, change and cancellation.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/20/christmas-day-breakfast-at-aqua-restaurant/

20/10/2016 www.pdf-archive.com