Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «atypical»:


Total: 35 results - 0.017 seconds

Tables 100%

Table 1 Overview of CSA, OMA and LCA career-typologies and univariate distribution OMA % Stable entrant Less stable entrant 7.71 7.43 Job hopper CSA % N LCA % n 329 317 Starters Traditional career 15.61 7.79 615 307 Standard career 28.74 1280 4.12 176 Stable full-time career 10.84 427 Early retirement Redundancy 26.78 1193 8.10 Stable full-time 19.99 853 Transitional full-time career 3.30 130 361 Homemaker 6.96 Transitional full-time 11.86 506 Job hopper 2.41 310 95 The bridge 6.15 Stable part-time 2.18 93 Hopping career 274 1.47 58 Part-time career 6.10 Unstable part-time 9.44 91 272 Hopping unstable career 5.33 210 Stable nonparticipation 9.44 403 Career of unemployment 4.80 214 Active combination career 19.22 757 Merry widow 4.32 Unstable nonparticipation 1.41 192 60 Combination career 10.54 415 Midlife career 3.29 Unemployment 147 1.19 51 Career of unpaid activity 7.26 286 Sickness or handicap Atypical career 1.71 4.40 73 188 Atypical career Completed traditional career 0.53 3.02 21 119 Burn-out Multi-tasking 2.41 2.34 107 104 Insecure career (unemployment) 2.04 87 Completed stable full-time career 6.22 245 10.10 431 Completed transitional full-time career 6.45 254 Transitional full-time career – retirement 5.65 241 Atypical longer career - retirement 0.94 40 Total 100 3939 Total 100 3939 Standard career N Total 100 4453 Table 2 OMA career typology:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/06/tables-1/

06/02/2018 www.pdf-archive.com

Document-2 79%

A recent study found that 2 forms of breast cells, known as atypical lobular hyperplasia (ALH) and atypical ductal hyperplasia (ADH), are equally likely to develop into breast cancer.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/03/document-2/

03/02/2014 www.pdf-archive.com

JDIT-2014-1030-006 75%

For example, G1/G2 bronchial NETs (typical/atypical carcinoids) and G3 bronchial neoplasms (large cell neuroendocrine carcinoma [LCNEC] and small cell lung carcinoma [SCLC]) exhibit markedly different behavior.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/jdit-2014-1030-006/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

VAERS Results Form shu 72%

Developed hemolytic, uremic syndrome on 3/1/02. (Atypical presentation/course ) requiring emergency dialysis.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/28/vaers-results-form-shu/

28/03/2016 www.pdf-archive.com

How to Protect Ourselves from Novel Coronavirus 63%

fever, exertion, dry cough, stuffy nose, runny nose and other upper respiratory symptoms 典型症状:发热、发力、干咳、鼻塞、流涕等上呼吸道症状 Atypical symptom:

https://www.pdf-archive.com/2020/03/18/how-to-protect-ourselves-from-novel-coronavirus/

18/03/2020 www.pdf-archive.com

CBR-01 Nation and Empire 63%

 Jason  Kendall  Moore,  Universidad  de  Playa  Ancha,  Campus  San  Felipe,  Segundo  Semester  2013     The  English  have  tended  to  view  naLonalism  as   “a  kind  of  pathology,  an  all-­‐consuming  sickness   of  the  individual  and  naLonal  mind—in  George   Orwell’s  words,  ‘power-­‐hunger  tempered  by   self-­‐decepLon.’”  The  English  form  of   naLonalism  can  be  described  as  atypical  or   non-­‐naLonal  naLonalism.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/12/cbr-01-nation-and-empire-pdf/

12/10/2016 www.pdf-archive.com

Text (Official) 59%

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 1 Անունը, հայրանունը, ազգանունը (եթե փոխել եք Ձեր անունը հայրանունը կամ ազգանունը, ապա նշեք բոլոր անունները, հայրանունները, ազգանունները և փոխելու պատճառները) 2 Ծննդյան օրը, ամիսը և տարեթիվը 3 Ծննդյան վայրի լրիվ անվանունը 4 Ազգությունը (եթե փոխել եք երբ, պատճառները) 5 Քաղաքացիությունը (հպատակությունը) 6 Եթե ունեք այլ պետության քաղաքացիություն, նշեք թե, որ պետության քաղաքացի եք 7 Բնակվել եք այլ պետություններում (երբ և որտեղ) 8 Ընտանեկան դրությունը (ամուսնացած, ամուսնալուծված, չամուսնացած, այրի) 9 Կրթությունը և մասնագիտությունը (երբ և որ ուսումնական հաստատությունն եք ավարտել) 10 Ունեք արդյոք գիտական աստիճան և գիտական կոչում 11 Ունեք արդյոք գիտական աշխատանքներ և հայտնագործություններ 12 Ընտրվել եք ներկայացուցչական մարմիններում (երբ և որտեղ) 13 Ենթարկվել եք արդյոք քրեական կամ վարչական պատասխանատվության (երբ և ինչի համար) Տառապում եք արդյոք նշված հիվանդություններով ( եթե այո նշեք որով) 14 - Ժանտախտ (թոքային ձև)/plague (lung form) - Խոլերա/cholera - Շնչառական օրգանների ակտիվ տուբերկուլոզ (հարուցչի արտազատման բոլոր ձևերը)/active tuberculose of respiratory organs (all forms with pathogen release) - Արևադարձային մալարիա/tropical malaria - Ատիպիկ թոքաբորբ/atypical pneumonia - Թռչնագրիպ/avail flue - ՄԻԱՎ/AIDS Ունեցել եք արդյոք, մասնակցություն ռազմական գործողությունների, եթե այո` նշեք 15 մասնակցության երկիրը, գործողությունների ժամանակը, զբաղեցրած պաշտոնը:

https://www.pdf-archive.com/2016/05/02/text-official/

02/05/2016 www.pdf-archive.com

hystero newsletter eng 56%

Individualized aspect of multiple buds with sharp edges and atypical vascularization.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/19/hystero-newsletter-eng/

19/01/2015 www.pdf-archive.com

Allow copy 56%

The results achieved by the author, or any other persons mentioned, may be considered atypical;

https://www.pdf-archive.com/2016/01/13/allow-copy/

13/01/2016 www.pdf-archive.com

investigation into the soil 55%

The mutilation inference subsequently the elasticity whereas pensive the atypical loftiness affronted fender-bender spine the exploit.

https://www.pdf-archive.com/2012/11/12/investigation-into-the-soil/

12/11/2012 www.pdf-archive.com

Window Service Calendar October 2016 (1) 55%

• This event is atypical in that a lot of the time spent is quiet, diligent work.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/30/window-service-calendar-october-2016-1/

30/09/2016 www.pdf-archive.com

JDIT-2014-1113-008 53%

atypical parkinsonian syndromes;

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/jdit-2014-1113-008/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

FINAL POSTER FOR FRIDAY 52%

• Parents may adopt directive parenting styles to compensate for their child’s difficulties, but contribute to an increasingly atypical developmental trajectory Wan et al (2012).

https://www.pdf-archive.com/2017/09/05/final-poster-for-friday/

05/09/2017 www.pdf-archive.com

ASD POSTER pdf tester 52%

Interactions between parents and children with and without Autism Spectrum Disorder BACKGROUND • Symptoms of Autism Spectrum Disorder (ASD) may challenge parents when trying to effectively support their child’s learning • Parents may adopt directive parenting styles to compensate for their child’s difficulties, but contribute to an increasingly atypical developmental trajectory Wan et al (2012).

https://www.pdf-archive.com/2017/09/01/asd-poster-pdf-tester-1/

01/09/2017 www.pdf-archive.com

Most Commonly Prescribed Medications 49%

Second Generation (atypical) Antipsychotics This class of drugs is used to treat psychotic conditions such as schizophrenia.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/19/most-commonly-prescribed-medications/

19/02/2015 www.pdf-archive.com

Large Celiac IBS Brochure 49%

features of malabsorption, fully developed villous atrophy, and GI symptoms • Atypical:

https://www.pdf-archive.com/2017/08/15/large-celiac-ibs-brochure/

15/08/2017 www.pdf-archive.com

Accessibility Handbook 12 48%

Autism Spectrum Disorder (ASD) is defined as a developmental disability recognised at the early stages of a child’s development.2 Individuals diagnosed with ASD experience specific atypical patterns of communication.3 This can affect the person to varying degrees.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/30/accessibility-handbook-12/

30/09/2015 www.pdf-archive.com

KACW Brochure 2017 2 pdf digital 48%

Before his superstar girlfriend left, World Love stories of 5 different persons in Vienti- Tennis Champion Don Sri-Chang was a lucky ane reflect nuanced and atypical relation- man both in career and love.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/22/kacw-brochure-2017-2-pdf-digital/

22/09/2017 www.pdf-archive.com

SA COG 47%

Atypical Protocol Utilization and Online Medical Direction ........................................CS 01 Cancellation or Alteration of Response .....................................................................CS 02 Child Abuse Recognition and Reporting ....................................................................CS 03 System Performance Improvement and Performance Management.........................CS 04 Crime Scene ..............................................................................................................CS 05 Criteria for Death or Withholding Resuscitation .........................................................CS 06 Definition of a Patient ................................................................................................CS 07 Discontinuation of Prehospital Resuscitation ............................................................CS 08 DNR/Advanced Directives .........................................................................................CS 09 Documentation of Patient Care Report ......................................................................CS 10 Documentation of Vital Signs ....................................................................................CS 11 Domestic Violence (Partner and/or Elder Abuse) Recognition and Reporting ..........CS 12 Emergency Medical Dispatch ....................................................................................CS 13 BLS Attended Transport Patients ..............................................................................CS 14 Hospital Diversion ......................................................................................................CS 15 Identification Badges .................................................................................................CS 16 Infant Abandonment ..................................................................................................CS 17 Inter-Facility Transfers ...............................................................................................CS 18 Memorandum of Transfer ..........................................................................................CS 19 Minimum Equipment to Patient ..................................................................................CS 20 On-scene Authority for Patient Care ..........................................................................CS 21 Patients with Special Healthcare Needs ....................................................................CS 22 Physician on Scene ...................................................................................................CS 23 Office of the Medical Director Credential Audits ........................................................CS 24 Provider Credentialing ...............................................................................................CS 25 Provider Qualifications ...............................................................................................CS 26 Refusal of Treatment and/or Transport......................................................................CS 27 Safe Transport of Patients .........................................................................................CS 28 OMD Modification or Revocation of Credential to Practice........................................CS 29 System Design ..........................................................................................................CS 30 Transport Destination Decision .................................................................................CS 31 Transfer of Care to Provider of Lesser Credentials ...................................................CS 32 STEMI Alert Criteria………………………………………………………………………..CS 33 Stroke Alert Criteria………………………………………………………………………...CS 34 911 Caller from designated Medical Facilities…………………………………………..CS 35 National Registry Renewal Guidelines………………………………………………… ..CS 36 Clinical Events Reporting (Removed 02.04.15 MD 14-09)….…………………………CS 37 Updated 08.31.15 Version 020415 (MD 14-09) Chapter 2 Clinical Protocols Documents:

https://www.pdf-archive.com/2018/01/12/sa-cog-1/

12/01/2018 www.pdf-archive.com

social wanting dysfunction autism asd 41%

If ‘wanting’ is compromised in ASD we would expect to see 1) aberrant brain responses in the VS, 2) atypical event-related brain potentials (ERPs) and EEG patterns associated with the anticipatory aspect of reward, and (3) disrupted dopamine function.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/17/social-wanting-dysfunction-autism-asd/

17/10/2017 www.pdf-archive.com

10-Aam Suryatman, Sukma Nuswantara 39%

tingkat subjektifitas dan hasil positif palsu yang tinggi, banyaknya hasil yang diklasifikasikan ASCUS (Atypical Cell of Undetermined Significance) atau kondisi sel skuamosa atipik yang tidak dapat ditentukan artinya (65%-75%).

https://www.pdf-archive.com/2011/12/05/10-aam-suryatman-sukma-nuswantara/

05/12/2011 www.pdf-archive.com

ADE-Booklet-2016 39%

Along with Diplo, Skrillex collaborated with Justin Bieber on the anthemic Where Are Ü Now, a track so atypical and unexpected that it helped to redefine and reinvigorate Bieber’s then flailing public image.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/24/ade-booklet-2016/

24/10/2016 www.pdf-archive.com

Wei Wu 38%

While the names maychoices, vary, an accent atypical manner of speaking, bizarre fashion the way the mentor works is flashy consistent.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/02/wei-wu/

02/09/2014 www.pdf-archive.com

Chapter 6 - Was it nostalgia 38%

As she stepped out of the pub that posed as the disguise to the CIA quarters, rain started pouring and she started to laugh, what a serene moment for it to start to rain In fact it was atypical for her to finally be having a normal life, spending time with her dad, having fun, enjoying herself, and then have something like this happen… something to ruin this.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/18/chapter-6-was-it-nostalgia/

18/04/2017 www.pdf-archive.com