Search


PDF Archive search engine
Last database update: 06 December at 09:18 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «badawczych»:


Total: 15 results - 0.032 seconds

sciaga (1) 100%

Ze wzgledu na kolejnosc czynnosci badawczych metody badawcze dzieli sie na:

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/sciaga-1/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

ciąga 92%

Ze wzgledu na kolejnosc czynnosci badawczych metody badawcze dzieli sie na:

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/ci-ga/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

Praca na proseminarium - Patryk Bieńkowski 88%

Pomyślnymi rezultatami badawczych prac 1Urban, S., Ładoński, W., Jak napisać dobrą pracę magisterską?, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994, s.182.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/07/praca-na-proseminarium-patryk-bie-kowski/

07/01/2014 www.pdf-archive.com

Praca na proseminarium 1cz 82%

Wyniki prac badawczych stanowią rozwiązanie lub próbę rozwiązania pewnego problemu naukowego w postaci nowych prawd o rzeczywi-stości, nowych konstrukcji pojęciowych i technicznych.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/07/praca-na-proseminarium-1cz/

07/01/2014 www.pdf-archive.com

Biuletyn PTA 2019 79%

Profesora Antoniego Janusza cechowała zdolność do łączenia własnych koncepcji badawczych z jednoczesnym rozwojem naukowym współpracowników.

https://www.pdf-archive.com/2019/12/24/biuletynpta2019/

24/12/2019 www.pdf-archive.com

Stypendium doktoranckie- Regulamin i wniosek 71%

c) projektów badawczych (finansowanych z NCN, NCBiR, NPRH i innych źródeł):

https://www.pdf-archive.com/2016/10/15/stypendium-doktoranckie-regulamin-i-wniosek/

15/10/2016 www.pdf-archive.com

Metodologia pracy doktorskiej 66%

Nieporozumienie niekiedy polega na pomieszaniu pojęć, problemów badawczych, to jest konkretnych tez czy też pytań problemowych z przedmiotem badań, to znaczy obiektami badań czy też zjawiskami, o jakich w odpowiedzi na sformułowane tezy (pytania problemowe) formułuje się twierdzenia (daje się odpowiedzi na postawione pytania).

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/metodologia-pracy-doktorskiej/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

Podmieńcy według teorii Michała Richtera 62%

Klony miały służyć w celach farmaceutyczno-badawczych .

https://www.pdf-archive.com/2016/06/30/podmie-cy-wed-ug-teorii-micha-a-richtera/

30/06/2016 www.pdf-archive.com

Konrad Rudnicki - praca magisterska 62%

Charakterystyka grup badawczych ............................................... 41 Rozdział 10.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/06/konrad-rudnicki-praca-magisterska/

06/02/2015 www.pdf-archive.com

Zalacznik do arkusza i wykazu zmian danych ewidencyjnych 55%

 budynki mieszkalne jednorodzinne - 1110  budynki o dwóch mieszkaniach - 1121  budynki o trzech i więcej mieszkaniach - 1122  budynki zbiorowego zamieszkania - 1130  budynki hoteli - 1211  budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałe - 1212  budynki biurowe - 1220  budynki handlowo-usługowe - 1230  budynki łączności, dworców i terminali - 1241  budynki garaży - 1242  budynki przemysłowe - 1251  zbiorniki, silosy i budynki magazynowe - 1252  ogólnodostępne obiekty kulturalne - 1261  budynki muzeów i bibliotek - 1262  budynki szkół i instytucji badawczych - 1263  budynki szpitali i zakładów opieki medycznej - 1264  budynki kultury fizycznej - 1265  budynki gospodarstw rolnych - 1271  budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych - 1272  obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte  indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome,  archeologiczne dobra kultury - 1273  pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione - 1274 Główna funkcja budynku oraz inne funkcje budynku(FSB)lub(IFS):

https://www.pdf-archive.com/2015/08/25/zalacznik-do-arkusza-i-wykazu-zmian-danych-ewidencyjnych/

25/08/2015 www.pdf-archive.com

slowniczek pojec bibliografia 51%

Słowniczek pojęć używanych w działaniu 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Aparatura naukowo – badawcza - zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych).

https://www.pdf-archive.com/2015/05/17/slowniczek-pojec-bibliografia/

17/05/2015 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi na pytania Metadologia badań naukowych 47%

Ze wzgledu na kolejnosc czynnosci badawczych metody badawcze dzieli sie na:

https://www.pdf-archive.com/2015/12/01/odpowiedzi-na-pytania-metadologia-bada-naukowych/

01/12/2015 www.pdf-archive.com

noc muzeów 2011 Śląsk 44%

Poprzez połączenie internetowe z laboratorium FRK będzie można sterować na odległość wybranymi funkcjami urządzeń stanowisk badawczych.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/13/noc-muze-w-2011-l-sk/

13/05/2011 www.pdf-archive.com

Elfen Lied. Jak ofiary stają się katami 36%

Jesteśmy w jednym z japońskich ośrodków badawczych.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/elfen-lied-jak-ofiary-staj-si-katami/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Tragedia Hiroszimy. Animowane wizje zagłady 34%

Wielu z nich uczestniczyło w amerykańskich pracach badawczych, tylko po to, żeby przekazywać zdobyte informacje Sowietom.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/tragedia-hiroszimy-animowane-wizje-zag-ady/

08/10/2016 www.pdf-archive.com