Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 January at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «bankowy»:


Total: 42 results - 0.021 seconds

DZIAŁALNOŚĆ W CZECHACH 29.05.2015 100%

orientacją w obciążeniach fiskalnych, środowiskiem biznesowym (różnice kulturowe, podstawy prawne, system podatkowy, system bankowy), warunkami administracyjnymi.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/05/dzia-alno-w-czechach-29-05-2015/

05/05/2015 www.pdf-archive.com

Formularz zwrotu 100%

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/25/formularz-zwrotu-pdf/

25/07/2015 www.pdf-archive.com

III C 625 15 SO Warszawa 92%

pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy, stanowiący bankowy tytuł egzekucyjny nr (…) wystawiony przez Bank (…) Spółkę Akcyjną z siedzibą w W.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/06/iii-c-625-15-so-warszawa/

06/04/2017 www.pdf-archive.com

umowa 90%

Rachunek Pożyczkodawcy oznacza rachunek bankowy Pożyczkodawcy, znajdujący się w spisie rachunków bankowych zamieszczonym na Stronie internetowej Pożyczkodawcy.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/umowa/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

SO Warszawa II C 495 16 BTE mBank 87%

Powodowie wpłacali na rachunek bankowy, założony do obsługi kredytu, kwoty pieniężne w różnej wysokości, w zależności od ich aktualnych możliwości finansowych /zeznania powodów R.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/12/so-warszawa-ii-c-495-16-bte-mbank/

12/05/2017 www.pdf-archive.com

Formularz reklamacyjny 78%

(kwota) (słownie) Na rachunek bankowy …………………………………………………...……………………………………………….

https://www.pdf-archive.com/2013/02/23/formularz-reklamacyjny/

23/02/2013 www.pdf-archive.com

Formularz reklamacyjny 78%

Na rachunek bankowy …………………………………………………...…………………………………………………………………………….….

https://www.pdf-archive.com/2013/03/26/formularz-reklamacyjny/

26/03/2013 www.pdf-archive.com

Przelew Jednorazowy 140210 165018 78%

Bankowy 2, 00-095 Warszawa właściciel :

https://www.pdf-archive.com/2014/02/10/przelew-jednorazowy-140210-165018/

10/02/2014 www.pdf-archive.com

U-2014-001-A&A-REGULAMIN SKLEPU odstąpienie od umowy 78%

....................................................., bądź na rachunek bankowy nr:

https://www.pdf-archive.com/2014/04/11/u-2014-001-a-a-regulamin-sklepu-odst-pienie-od-umowy/

11/04/2014 www.pdf-archive.com

Potwierdzenie Transakcji 141024 183637 78%

Bankowy 2, 00-095 Warszawa właściciel :

https://www.pdf-archive.com/2014/10/24/potwierdzenie-transakcji-141024-183637/

24/10/2014 www.pdf-archive.com

wezwanie-do-zaplaty 78%

……………….….., dnia ………….……  (miejscowość, data)  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………          (dane wierzyciela)      …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………            (dane dłużnika)      W E Z W A N I E   D O   Z A P Ł A T Y    W  związku   z  nieuregulowaniem  przez  Państwa  płatności  wynikających   z  ……………..  …………………………………………………………………………………………....…………..  (okoliczności powodujące powstanie zobowiązania po stronie kontrahenta)    wzywam  do  zapłaty  kwoty  wynikającej  z  w/w  dokumentu/ów  tj. …………….. zł w terminie …..…  dni od otrzymania wezwania.    Proszę  o  przelanie  powyższej  kwoty  na  rachunek  bankowy  o  numerze:  …………………………………………………………………………………………………....………..    W  przypadku  nieuregulowania  długu  w  wyznaczonym  terminie  zostaną  naliczone  odsetki,  a  sprawa  zostanie  skierowana  do  sądu,  jednocześnie  narażając  Państwa  na  dodatkowe  koszty  związane z postępowaniem procesowym.    Z poważaniem    ……………………..………………..  (imię i nazwisko wysyłającego wezwanie)    ………………………  (podpis) 

https://www.pdf-archive.com/2016/05/23/wezwanie-do-zaplaty/

23/05/2016 www.pdf-archive.com

FORMULARZ REKLAMACYJNY 78%

1)WYMIANA CZĘŚCI NA NOWĄ lub 2)ZWROT GOTÓWKI NA RACHUNEK BANKOWY NAZWA BANKU............................................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2016/06/07/formularz-reklamacyjny/

07/06/2016 www.pdf-archive.com

FORMULARZ ZWROTU PRODUKTU 78%

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy NAZWA BANKU............................................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2016/06/07/formularz-zwrotu-produktu/

07/06/2016 www.pdf-archive.com

umowa-świetlica 2016 74%

na rachunek bankowy 05 8345 1029 0203 9969 2000 0001 zgodnie z poniższym wzorem:

https://www.pdf-archive.com/2016/07/22/umowa-wietlica-2016/

22/07/2016 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Elbląg I C 5 16 74%

wystawił bankowy tytuł egzekucyjny nr (...) przeciwko S.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-elbl-g-i-c-5-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

TermsAndCondition.PDF 73%

W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia uznania.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/03/termsandcondition/

03/02/2014 www.pdf-archive.com

I ACa 387 16 KREDYT BANK-zwrócony do ponownego rozpoznania 72%

pierwsza transza na rachunek bankowy sprzedającego wskazany w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości, natomiast druga i trzecia transza na rachunek bankowy kredytobiorców.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/19/i-aca-387-16-kredyt-bank-zwr-cony-do-ponownego-rozpoznania/

19/05/2017 www.pdf-archive.com

Umowa zawodnika 72%

Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się uiszczać opłatę z góry, do 10-go dnia każdego pierwszego miesiąca kwartału Opłatę należy wnosić na rachunek bankowy Klubu:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/umowa-zawodnika/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

List pozegnalny 70%

List pożegnalny śp.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/13/list-pozegnalny/

13/05/2012 www.pdf-archive.com

Regulamin zaj sportowych 62%

Opłatę należy wnosić na rachunek bankowy Klubu wskazany w umowie.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/regulamin-zaj-sportowych/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

SKOPOS-REGULAMIN WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ 59%

Kwota należności przekazywana jest przez Klienta przelewem na rachunek bankowy SKOPOS:

https://www.pdf-archive.com/2011/07/31/skopos-regulamin-wsp-pracy-w-zakresie-t-umacze/

31/07/2011 www.pdf-archive.com