Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 December at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «banku»:


Total: 80 results - 0.032 seconds

I ACa 387 16 KREDYT BANK-zwrócony do ponownego rozpoznania 100%

domagał się zasądzenie od pozwanego Banku (...) spółce akcyjnej we W.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/19/i-aca-387-16-kredyt-bank-zwr-cony-do-ponownego-rozpoznania/

19/05/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Elbląg I C 5 16 98%

klient ma prawo bezkosztowo spłacać kredyt bezpośrednio w walucie oraz żądać od banku zmiany umowy przez określenie zasad ustalania kursów walut, natomiast za okres przed 26 sierpnia 2011 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-elbl-g-i-c-5-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

I C 905 16 SO Wrocław oddal. powództwa kredytob. BZ WBK 97%

legitymującej się numerem PESEL (...) na rzecz pozwanego Banku (...) S.A z siedzibą we W.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/30/i-c-905-16-so-wroc-aw-oddal-pow-dztwa-kredytob-bz-wbk/

30/09/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Wrocław I C 188 16 95%

na rzecz strony pozwanej Banku (...) SA we W.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-wroc-aw-i-c-188-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

III C 625 15 SO Warszawa 95%

zasądza od pozwanego Banku (…) Spółki Akcyjnej w W.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/06/iii-c-625-15-so-warszawa/

06/04/2017 www.pdf-archive.com

Sygn. akt II Ca 981 2016 (I C 2535 2015 K) 94%

wnieśli o zasądzenie na ich rzecz od strony pozwanej Banku (…) S.A.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/02/sygn-akt-ii-ca-981-2016-i-c-2535-2015-k/

02/10/2016 www.pdf-archive.com

I C 478 16 SO Olsztyn 93%

w Olsztynie na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/08/i-c-478-16-so-olsztyn/

08/06/2017 www.pdf-archive.com

SR Wrocław mBank-I C 1006 14 93%

Decydując się na ofertę kredytową przedstawioną przez stronę pozwaną kierowali się faktem, iż posiadali od kilku lat rachunki bankowe w pozwanym banku, co miało przyśpieszyć procedurę kredytową oraz będzie to najkorzystniejsze, najprostsze i najtańsze rozwiązanie.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/sr-wroc-aw-mbank-i-c-1006-14/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2200 16 SO Wrocław 92%

Kwota kredytu została nominowana do waluty CHF według kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz;

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2200-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

SA Wrocław I ACa 1383 16 Eurobank BTE 91%

(obecnie D.) złożyła w pozwanym Banku wniosek o udzielenie pożyczki hipotecznej w kwocie 214.000 zł z okresem spłaty wynoszącym 240 miesięcy.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/sa-wroc-aw-i-aca-1383-16-eurobank-bte/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

Instrukcja przygotowania zdjęć - superheat 90%

W banku ..............................................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2013/01/30/instrukcja-przygotowania-zdj-superheat/

30/01/2013 www.pdf-archive.com

I C 564 16 SR Katowice - Zachód 90%

1 w/w umowy zawarto postanowienie, zgodnie z którym pozwany bank udzielił kredytu w złotych indeksowanego kursem (...) w wysokości 150.000,00 złotych, a równowartość wskazanej kwoty w walucie (...) zostanie określona na podstawie gotówkowego kursu kupna (...) Banku z dnia wypłaty pierwszej transzy (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A).

https://www.pdf-archive.com/2017/04/05/i-c-564-16-sr-katowice-zach-d/

05/04/2017 www.pdf-archive.com

II C 2078 16 (SR Wawa Wola Raiff Polbank odfrankowienie) 90%

Wniosek dotyczył kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego na kwotę złożyli również 150 000,00 zł na okres 180 mlesięc oświadczenie, że zostali zapoznani przez pracownika banku z kwestią ryzyka kursowego w przypadku udzielenia kredytu indeksowanego do waluty obcej, będąc w pełni świadomymi ryzyka kursowego, zrezygnowali z możliwości zaciągnięcia kredytu w złotych 1 dokonali wyboru zaciągnięcia kredytu Indeksowanego do waluty obcej, znane im były postanowienia regulaminu kredytu hipotecznego udzielanego przez Polbank EFG., zostali poinformowany, że aktualne wysokości kursów waluty obcej dostępne są w placówkach banku oraz że są świadomy ponoszenia ryzyka kursowego związanego z wahaniem kursów waluty, do której indeksowany jest kredyt, ryzyko kursowe ma wpływ na wysokość zobowiązania względem banku, wynikającego z umowy o kredyt oraz na wysokość rat spłat)' kredytu, kredyt zostanie wypłacony w złotych na zasadach opisanych w regulaminie, saldo zadłużenia kredytu wyrażone Jest w walude obcej, raty kredytu wyrażone są w walude obcej i podlegają spłacie w złotych na zasadach opisanych w regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/ii-c-2078-16-sr-wawa-wola-raiff-polbank-odfrankowienie/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2330 16 SO Wrocław 90%

Kwota kredytu została nominowana do waluty CHF według kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz;

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2330-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

XXV C 1005-15 wyrok i uzasadnienie-1 90%

Podpisane dokumenty pośrednik odesłał do banku (zeznania G.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/30/xxv-c-1005-15-wyrok-i-uzasadnienie-1/

30/03/2016 www.pdf-archive.com

3b65e79d84a08c8a56c1ded95bdffd15 90%

Podaj nazwy funkcji banku centralnego na podstawie poniższych opisów.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/16/3b65e79d84a08c8a56c1ded95bdffd15/

16/12/2013 www.pdf-archive.com

SO Warszawa II C 495 16 BTE mBank 90%

Wedle Banku, nie był on zobowiązywany do podejmowana jakichkolwiek działań upominawczych, jednakże mimo to, przed definitywnym wypowiedzeniem umowy, podjął w stosunku do powodów szereg czynności o takim charakterze, wskazując, iż od lutego 2013 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/12/so-warszawa-ii-c-495-16-bte-mbank/

12/05/2017 www.pdf-archive.com

regulamin-2018 87%

Do zadań Organizatora należy bieżące nadzorowanie, czy w związku z przebiegiem Promocji nie powstaje zagrożenie wystąpienia konfliktów interesów pomiędzy Bankiem a pracownikami Banku lub Klientami Banku.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/10/regulamin-2018/

10/01/2018 www.pdf-archive.com

SO Wawa XXIV C 109 16 Pozew zbiorowy postanowienie PKO BP 86%

o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym z powództwa Krzysztofa Gocala reprezentującego grupę „Kredytobiorców Banku PKO BP” przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/so-wawa-xxiv-c-109-16-pozew-zbiorowy-postanowienie-pko-bp/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

SO W Włocławku sygn. I C 152 16 86%

- w § 2 pkt 1 umowy, zgodnie z którym Bank udziela kredytu w kwocie 61 187,03 PLN nominowanej do waluty CHF wg kursu kupna waluty dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz, albowiem jest ono nieweryfikowalne, jednostronnie korzystne dla powodowego banku i przyznaje mu dowolność w zakresie kształtowania kursu CHF w celu wyliczenia i wypłaty kwoty kredytu i kwoty odsetek kapitałowych, co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco narusza ich interesy jako konsumentów;

https://www.pdf-archive.com/2017/02/01/so-w-w-oc-awku-sygn-i-c-152-16/

01/02/2017 www.pdf-archive.com

I C 3694 15 SR Warszawa kredyt waloryzowany 86%

(2) w związku z ubieganiem się kredyt hipoteczny indeksowany kursem waluty obcej oświadczyli, że zostali zapoznani przez pracownika banku z kwestią ryzyka kursowego w przypadku udzielenia kredytu indeksowanego do waluty obcej oraz że:

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/i-c-3694-15-sr-warszawa-kredyt-waloryzowany/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

regulamin-promocji---doladowania-plus 6 grudnia 85%

 IKO – aplikacja mobilna PKO Banku Polskiego S.A.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/08/regulamin-promocji-doladowania-plus-6-grudnia/

08/12/2015 www.pdf-archive.com

I C 113 16 SR Warszawa Śródmieście 84%

złożyła oświadczenia, w których wskazała m.in., że została zapoznana z kwestią ryzyka kursowego w przypadku udzielenia kredytu indeksowanego do waluty obcej, nadto że będąc w pełni świadoma ryzyka, rezygnuje z możliwości zaciągnięcia kredytu w złotych, znane są jej postanowienia „Regulaminu kredytu hipotecznego udzielanego przez (...) w odniesieniu do kredytów indeksowanych do waluty obcej i została poinformowana, że aktualna wysokość kursów waluty obcej dostępna jest w placówkach banku.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-113-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 3575 16 SR Warszawa UNW mBank 84%

USD / EUR / CHF / GBP według tabeli kursowej ----------------------- Banku S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/i-c-3575-16-sr-warszawa-unw-mbank/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 2500 16 84%

strony podpisały aneks nr (...) do Umowy, na mocy którego strony ustaliły, że oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym wynosi 2,83 plus 1,00 punku procentowego w okresie ubezpieczenia kredytu, a marża banku wynosi 2,30% zaś wysokość zmiennej stopy procentowej równa jest stawce bazowej LIBOR 3M z dnia 29 stycznia 2009 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-2500-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com