Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «bcccabbaaa»:


Total: 1 results - 0.001 seconds

mtahan nəticə vərəqi (2-ci sinif) 100%

Həyat bilgisi BCCCABBAAA -+++++++++ BAL 262,5 YER 3 BACABCBACB İnformatika BACCBCBACB +++-++++++ Azərbaycan dili Riyaziyyat Həyat bilgisi İnformatika CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 40 DOĞRU 8 10 9 9 36 SƏHV 2 0 1 1 4 XALİS 7,5 10 8,75 8,75 35 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/04/06/mtahan-n-tic-v-r-qi-2-ci-sinif/

06/04/2016 www.pdf-archive.com