Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «cbbcbcc»:


Total: 1 results - 0.002 seconds

İmtahan nəticə vərəqi (2-ci sinif) 100%

A Həyat bilgisi AB CBBCBCC ++ +++++++ BAL 270 YER 1 CACBABACAB İnformatika CACBAACCAB +++++--+++ Azərbaycan dili Riyaziyyat Həyat bilgisi İnformatika CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 40 DOĞRU 9 10 9 8 36 SƏHV 1 0 0 2 3 XALİS 8,75 10 9 7,5 35,25 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/31/mtahan-n-tic-v-r-qi-2-ci-sinif/

31/10/2016 www.pdf-archive.com