Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «charakteristiky»:


Total: 9 results - 0.049 seconds

111936-312892777 100%

Parametry a charakteristiky reproduktorů .....................................................................

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/111936-312892777/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS30-39 93%

Mimochodem, z tvaru charakteristiky pro 2500 Hz je dobøe vidìt, že malý èinitel smìrovosti neznamená nìco jako široký vyzaøovací „lalok“ v ose soustavy - spíše jde o to, že se velká èást energie vyzáøí mimo osu soustavy.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs30-39/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS10-19 81%

I na té se lze dost vyøádit - mùžeme mìnit mezní kmitoèty jednotlivých vìtví (a tím i dìlicí kmitoèet), mùžeme kompenzovat impedanèní charakteristiky reproduktorù a vyrovnávat rozdíly citlivostí mìnièù.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs10-19/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

BP prace Sykora JanFINAL 1 69%

Každý výstup je ještě doplněn o 3 třetinooktávové filtry, které slouží pro případné vyrovnání charakteristiky reproduktoru.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/bp-prace-sykora-janfinal-1/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

diplomka 69%

Měření frekvenční amplitudové charakteristiky mikrofonu a měření útlumu odražených vln při použití panelu Flexi screen lite, umístěného před mikrofon.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/diplomka/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

Teorie vědy - podpůrné poznámky 56%

„Lípa má listy.“ – k tomu nepotřebuju vidět živou lípu) o metoda vědy – postupujeme metodicky, zjištění ověřujeme empiricky (na základě zkušenosti) Metoda vědy, metoda vědeckého poznání  aby poznání bylo vědecké, musí splňovat následující charakteristiky o věda postupuje systematicky (vytyčí cíl) a metodicky (stanoví přesné kroky k jeho dosažení) o věda se opírá o empirické poznání (fakta zjišťuje na základě zkušenosti) o věda se opírá o indukci – postup, kdy z jednotlivě získaných informací vyvozuje obecný závěr o věda zjištěné verifikuje = ověřuje pravdivost __________________________________________________________________________________ POJETÍ VĚDY V DĚJINÁCH Otázky:

https://www.pdf-archive.com/2014/10/12/teorie-v-dy-podp-rne-pozn-mky/

12/10/2014 www.pdf-archive.com

SRS20-29 50%

Známe jejich amplitudové charakteristiky, takže dokážeme (přinejmenším přibližně) stanovit dělicí frekvence.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs20-29/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS40-48 41%

tehdy, když konstrukce basreflexu zpùsobuje nežádoucí pøevýšení amplitudové charakteristiky u „vyšších basù“.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs40-48/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS1-9 Stavíme reprosustavy 20%

Ve skuteènosti je však impedance reproduktorové soustavy fyzikální velièina, která se matematicky popisuje velmi komplikovanì a pouze díky nìkterým zjednodušujícím trikùm se pøesný popis dá nahradit popisem s pomocí èehosi jako kmitoètové charakteristiky, pøesnìji øeèeno závislosti komplexní impedance na kmitoètu.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs1-9-stav-me-reprosustavy/

06/09/2014 www.pdf-archive.com