Search


PDF Archive search engine
Last database update: 26 January at 23:02 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «charakterze»:


Total: 70 results - 0.039 seconds

Klauzula o poufnosci 100%

zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim wszelkich informacji i danych o charakterze poufnym otrzymanych drogą ustną bądź pisemną od firmy ………………………..nazwa firmy, w której przeprowadzany jest audyt………………… przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji usługi audytu innowacyjnego dla firmy ……..

https://www.pdf-archive.com/2016/04/18/klauzula-o-poufnosci/

18/04/2016 www.pdf-archive.com

regulamin 92%

W Konkursie uwzględniane będą wyłącznie zgłoszenia kompletne, czytelnie, prawidłowe, zgodne z zadaniem konkursowym, a także zawierające treści zgodne z prawem, zasadami Portalu i zasadami współżycia społecznego, niezagrażające prawom osób trzecich, nienaruszające dobrych obyczajów, niedyskryminujące ze względu na rasę, płed, wiek, orientację seksualną, narodowośd, przekonania polityczne bądź religijne, niepełnosprawnośd, nienaruszające godności ludzkiej, niepropagujące przemocy lub nienawiści, a także nie zawierające treści o charakterze erotycznym, pornograficznym lub wulgarnym, nie ukazujące osób nieletnich, kobiet w ciąży, nadużywania alkoholu, prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu bądź nieodpowiedzialnych zachowao, spełniające wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/23/regulamin/

23/03/2015 www.pdf-archive.com

Kupię Sprzedam Zamienię Regulamin Grupy 90%

Na stronie grupy dopuszczalne są tylko i wyłącznie ogłoszenia o charakterze prywatnym.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/21/kupi-sprzedam-zamieni-regulamin-grupy/

21/04/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Lech Zima Final 90%

W zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi, f.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/30/regulamin-lech-zima-final/

30/11/2015 www.pdf-archive.com

ppz-regulamin 86%

▪ tekst (może być wzbogacony zdjęciem lub linkiem) o charakterze promocyjnym, podkreślającym walory Pomorza Zachodniego, • ▪ znacznik konkursowy #PoznajPomorzeZachodnie, ▪ znacznik wzmiankujący @PomZachodnie, ▪ obserwować konto @PomZachodnie.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/07/ppz-regulamin/

07/10/2013 www.pdf-archive.com

oferta poprawiona chyba 81%

Dla naszych partnerów przygotowaliśmy trzy oferty współpracy, w charakterze uczestnika targów, partnera lub partnera strategicznego.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/15/oferta-poprawiona-chyba/

15/01/2013 www.pdf-archive.com

Pismo do przychodni OŚWIADCZENIA O ODMOWIE (1 ostatnie) 75%

W każdym indywidualnym przypadku, gdy rodzice uważają, iż wobec nich zastosowano przemoc lub groźbę w celu zmuszenia do określonego działania, należy bezwzględnie zgłosić zaistniałe zdarzenie do właściwych organów ścigania.[…]” W związku z powyższym informuję, że w przypadku dalszych tego typu działań o charakterze nękania, presji psychicznej i gróźb bezprawnych w sprawie szczepień (również ewentualnych wizyt, telefonów, wezwań, etc.), zmierzających do wymuszenia na mnie nielegalnymi metodami podpisania bezprawnego oświadczenia o odmowie szczepień lub do poddania dziecka zabiegowi zaszczepienia dziecka wbrew mojej woli, będę podejmować kroki prawne przeciwko placówce medycznej, oraz personalnie wobec każdego pracownika medycznego podejmującego powyższe działania.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/11/pismo-do-przychodni-o-wiadczenia-o-odmowie-1-ostatnie/

11/05/2014 www.pdf-archive.com

OPRACOWANIE ELEKTRONIKA1 74%

celowe wprowadzanie do półprzewodnika nadmiaru dziur lub elektronów decydujących o charakterze mechanizmu przepływu prądu w tym materiale.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/19/opracowanie-elektronika1/

19/06/2011 www.pdf-archive.com

regulamin 72%

Usługa IVR/SMS CHAT polega na umożliwieniu Użytkownikowi kontaktu telefonicznego lub drogą SMS z Konsultantką w celu prowadzenia rozmów o charakterze erotycznym lub na umożliwieniu Użytkownikowi kontaktu drogą SMS z Konsultantką w celu otrzymania informacji o charakterze ezoterycznym.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/08/regulamin/

08/11/2017 www.pdf-archive.com

Deklaracja przyst pienia do klubu-1 71%

e­mail OŚWIADCZENIE Ja,   niżej   podpisany   proszę   o   przyjęcie  mojej   osoby  do   Miejskiego   Klubu   Sportowego   Polonia­Stal  Świdnica                             i wyrażenie zgody na reprezentowanie barw Klubu w charakterze członka .  Wyrażamy zgodę na umieszczenie i przechowywanie naszych danych osobowych przez MKS Polonia­ Stal   do   celów   statutowych   i   organizacyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/deklaracja-przyst-pienia-do-klubu-1/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

Deklaracja-Czlonkowska-Stowarzyszenia-PRZYJAZNE 71%

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA NADBUŻAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ‘’PRZYJAZNE MIERZWICE’’ Proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Nadbużańskiego Stowarzyszenia ‘’Przyjazne Mierzwice’’ z siedzibą w Starych Mierzwicach, w charakterze członka zwyczajnego.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/22/deklaracja-czlonkowska-stowarzyszenia-przyjazne/

22/04/2015 www.pdf-archive.com

Deklaracja-klub 71%

e-mail OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany proszę o przyjęcie mojej osoby do Miejskiego Klubu Sportowego Polonia-Stal Świdnica i wyrażenie zgody na reprezentowanie barw Klubu w charakterze członka .

https://www.pdf-archive.com/2017/09/07/deklaracja-klub/

07/09/2017 www.pdf-archive.com

1 70%

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy utwór, zdefiniowany przez ustawodawcę jako „każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/1/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

REGULAMIN SMYK NAJLEPSZY PREZENT 70%

Zakazane są Zgłoszenia Konkursowe naruszające dobre obyczaje, w tym w szczególności o charakterze wulgarnym, pornograficznym, propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym, narodowym czy wyznaniowym.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/15/regulaminsmyknajlepszy-prezent/

15/05/2018 www.pdf-archive.com

słownik terminów prawnych KDK 70%

Chuligański charakter przestępstwa Występkiem o charakterze chuligańskim jest występek polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną do użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/15/s-ownik-termin-w-prawnych-kdk/

15/03/2018 www.pdf-archive.com

innowacje po barczewsku NIK 69%

„………chcemy wykorzystać wiedzę i doświadczenie menedżerów, którzy będą potrafili ( ) Oceniamy, że główną przyczyną wolnego tempa budowy dróg i autostrad w Polsce przez ostatnich kilkanaście lat były bariery prawne i proceduralne, brak decyzyjności poszczególnych urzędników odpowiedzialnych za te inwestycje i brak ciągłości prowadzonych działań, niewydolne, złe zarządzanie, często o stricte biurokratycznym charakterze, i z reguły zbyt skromny budżet na budowę i remonty.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/17/innowacje-po-barczewsku-nik/

17/12/2013 www.pdf-archive.com

oskarżyciel publiczny, posiłkowy oraz pokrzywdzony 69%

Aby stad się oskarżycielem posiłkowym, pokrzywdzony musi złożyd oświadczenie do sądu, w którym będzie toczyd się sprawa, iż będzie działał w takim właśnie charakterze.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/05/oskar-yciel-publiczny-posi-kowy-oraz-pokrzywdzony/

05/03/2014 www.pdf-archive.com

pit28 68%

Z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze 4.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/26/pit28/

26/08/2013 www.pdf-archive.com

Wojciech Połowniak 68%

Dzięki temu każda osoba zainteresowana stworzeniem lokalnej inicjatywy w charakterze robotyki i automatyzacji nie będzie musiała zaczynać od zera.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/wojciech-po-owniak/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

Funeralia Gniez-Ledn komunikat-1 67%

Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie Wyzwaniem współczesnej nauki są badania o charakterze interdyscyplinarnym.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/12/funeralia-gniez-lednkomunikat-1/

12/03/2020 www.pdf-archive.com

polski synteza 2 66%

Hymn (z greckiego hýmnos – pieśń pochwalna) – uroczysta i podniosła pieśń pochwalna o apostroficznym charakterze wypowiedzi, komponowana na cześć bóstwa, szczególnej osoby, wydarzenia, ojczyzny (kraju), a także idei.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/08/polski-synteza-2/

08/02/2017 www.pdf-archive.com

OWU PZU NNW 63%

2)  bójkę – starcie trzech albo więcej osób wzajemnie zadających sobie razy, z których każda występuje w podwójnym charakterze – jako napadnięty i napastnik;

https://www.pdf-archive.com/2016/06/28/owu-pzu-nnw/

28/06/2016 www.pdf-archive.com

przemocwdomu 63%

Jego przesłuchanie w charakterze świadka odbędzie się w warunkach określonych w art.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/18/przemocwdomu/

18/04/2012 www.pdf-archive.com

KM 12954 14 P 0419.PDF 61%

dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/27/km-12954-14-p-0419/

27/01/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 61%

Oferta kierowana jest do osób fizycznych występujących w charakterze konsumenta zgodnie z art.22 Kodeksu cywilnego.

https://www.pdf-archive.com/2020/09/07/regulamin/

07/09/2020 www.pdf-archive.com