Search


PDF Archive search engine
Last database update: 08 May at 12:02 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «cilat»:


Total: 11 results - 0.018 seconds

Termetet 100%

→ Çdo herë afër duhet të keni llambë dore me bateri dhe tranzitor me bateri rezervë, pulse telefonike ose të kombinuara / pulse – digjitale të cilat mund të funksionojnë edhe kur objekti nuk ka rrymë elektrike → Menjëherë shkyçni të gjitha burimet e energjisë elektrike, gazin dhe ujin.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/14/termetet/

14/09/2016 www.pdf-archive.com

Detyre kursi-Videoteka(Baza e te dhenave) 94%

2-Videoteka është e ndarë në zona për të cilat ruhet:

https://www.pdf-archive.com/2016/07/21/detyre-kursi-videoteka-baza-e-te-dhenave/

21/07/2016 www.pdf-archive.com

Broshura Festivali 2016 WEB 77%

Repertori barok ende sot ofron shumë hapësira për zbulime e thellime, të cilat do të manifestohen nga interpretuesit midis të tjerash mes shëmbujve të gjuhës e gjestualitetit barok.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/01/broshura-festivali-2016-web/

30/06/2016 www.pdf-archive.com

Popullsia e Shqipërisë 1941 71%

Mbretëria Shqiptare në dhjetor të vitit 1941 përpiloi dhe tabelat e para përmbledhëse të popullsisë, të cilat pasqyronin ndryshimet e mëdha demografike në vend.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/06/popullsia-e-shqiperise-1941/

06/05/2018 www.pdf-archive.com

udhezimet 67%

e "Duke filluar nga aiti 2074-2015 e nd oazhdim, mi:suesit qd plotdsojnd kiteret e pikis 2, kand td drejtd td aplikojnd pdr td fituar kategorind e kualifikimit, ndse knnd kryer td paktdn 3 ditd trajnimi nii ait, td cilat jand tiibarasolershme me 78 ord trajnimi tit pasqyruara me 7 kredit".

https://www.pdf-archive.com/2015/02/19/udhezimet/

19/02/2015 www.pdf-archive.com

Veprimtarija 2009 2014 65%

Sallah Januzi, u përqendrua në veprimtaritë e shumta të autorit, por protagonisti i veprës Hajdar Sadrija është për ti bërë komplimente se si i ka ruajtur me xhelozi gjithë këto materiale të cilat janë një shembull i mirë si duhet me i shërbyer të tashmes dhe të vërtetës historike për Kosovën.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/21/veprimtarija-2009-2014/

21/04/2017 www.pdf-archive.com

DEPOZITE BASHKEEMERORE20170208144632.PDF 64%

Kjo kontratë përpilohet në 2 (dy) kopje origjinale, njërën nga të cilat e marrin klientët, ndërsa tjetra qëndron në Bankë.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/07/depozite-bashkeemerore20170208144632/

07/03/2017 www.pdf-archive.com

Broshura-Modifikim-FINAL 60%

Ndërtimi i qarkores në rrugën që shpie drejt fshatit Lubin, si dhe shumë qarkore të vogla të cilat janë të nevojshme në shumë rrugë që lidhin fshatrat e Sarajit.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/10/broshura-modifikim-final/

10/10/2017 www.pdf-archive.com

Raporti - Vëzhgimi i zgjedhjeve parlamentare 2016 54%

Procesi zgjedhor në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve u ndoq edhe përmes prononcimeve tona, të cilat u realizuan në orë të caktuara, edhe atë:

https://www.pdf-archive.com/2017/01/08/raporti-vezhgimi-i-zgjedhjeve-parlamentare-2016/

08/01/2017 www.pdf-archive.com

Rregullorja e Shoqatës Pallçishti 48%

4.8 Në qoftëse Ktryesia e Shoqates në bazë të fakteve krijon një bindje se sponzorizimi ka prapavij dhe qëllime të ndryshme nga ato për të cilat jepet, Kryesia obligohet që ta shqyrtoj çështjen, të pauzojë sponzorizimin dhe ti paraqitet kjo çështje Këshillit të Përgjithshëm dhe të meren masat paraprake.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/14/rregullorja-e-shoqates-pallcishti/

14/03/2018 www.pdf-archive.com

1359536594-vendim Astrit Frakulla gjykata apelit - Copy 46%

-Nuk provohet asnje nga elementet e vepres penale per te cilat jam deklaruar fajtor.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/21/1359536594-vendim-astrit-frakulla-gjykata-apelit-copy/

21/10/2015 www.pdf-archive.com