Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «cleverlearn»:


Total: 1 results - 0.004 seconds

3000TuAnhthôngdụng 100%

Vậy hãy cùng Cleverlearn đón đọc Bí Quyết 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng từ Oxford mà cả một đời ngừời Bản Ngữ hiếm khi dùng quá 3000 từ này abandon (v) /ə'bændən/ bỏ, từ bỏ abandoned (adj) /ə'bændənd/ bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ ability (n) /ə'biliti/ khả năng, năng lực able (adj) /'eibl/ có năng lực, có tài unable (adj) /'ʌn'eibl/ không có năng lực, không có tài about (adv)., prep.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/28/3000tuanhthongd-ng/

28/09/2014 www.pdf-archive.com