Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «cryptonote»:


Total: 6 results - 0.005 seconds

monerori-ben-yu 100%

CryptoNote プロトコルと RingCT 西山 慎二 ∗ shinji.nishiyama@protonmail.ch 2016 年 11 月 29 日 Monero は 2014 年 4 月 18 日にスタートした暗号通貨で、2016 年 8 月末に価 格が急騰したのを機に注目度が高まり、執筆時点では暗号通貨の時価総額ランキ ングで 5 位と、主要な暗号通貨の一つに数えられている。しかし知名度の割には、 日本の暗号通貨コミュニティにおいて Monero の技術的な側面についての理解が 十分に広がっているとは言いがたい。その主な理由の一つは、Monero の仕組みが Bitcoin のそれと比べると一見してかなり複雑だからであると思われる。Monero とは何かを正しく理解するためには、現状では英語のホワイトペーパー等をいく つも読み込まねばならない。 そこで本シリーズでは、暗号通貨についてあまり詳しくない読者でもそれほ ど苦労せず理解できることを目標に、Monero についての様々なトピックを解説 する。すべてを一度に説明しようとすると記事が長くなりすぎて読みづらくなっ てしまうので、今回は Monero の技術を理解する上で最低限知っておくべきこと だけにフォーカスする。具体的には、以下の内容を解説する:

https://www.pdf-archive.com/2016/12/07/monerori-ben-yu/

07/12/2016 www.pdf-archive.com

ge fromfe writeup (RUS) 89%

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ýòîò êîä áûë óíàñëåäîâàí îò ðàçðàáîò÷èêîâ îðèãèíàëüíîãî ïðîòîêîëà CryptoNote, êîòîðûå, áåçóñëîâíî, ÿâëÿþòñÿ ñïåöèàëèñòàìè â îáëàñòè êðèïòîãðàôèè, íî ÷åé íåäîñòàòîê çàêëþ÷àåòñÿ â íåóìåíèè îáúÿñíÿòü è êîììåíòèðîâàòü ñâîþ ðàáîòó.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/21/gefromfewriteup-rus/

21/04/2020 www.pdf-archive.com

CryptoNote exploit abclinuxu 81%

CryptoNote exploit aneb proč se musí body na Curve25519/Ed25519 validovat (pro Monero, ByteCoin...) Jak vyrobit $1M z čistého vzduchu limit_false • abclinux blog Soukromí kryptoměn ● Bitcoin – ● ledger je veřejný, každou transakci vidět CryptoNote měny (Monero, ByteCoin...) ● ring signatures, ringCT – ● „mixin“ mnoha výstupů (TXO), spending transakce neodkryje skutečný původní Pedersen commitment – skrývá, kolik se minulo (varianta homomorphic hiding) – máme n skrytých obnosů M1..Mn, ale umíme dokázat, že dávají správný součet Soukromí kryptoměn ● ZCASH – zkSNARK zero-knowledge proof protokol – používá homomorphic hiding na zakrytí skutečných hodnot v transakci – homomorphic hiding umožňuje operace jako lineární kombinace nad hodnotami – nad tím vším je „Knowledge of Coefficient Assumption“ protokol, kde se přes „blind polynomials“ počítají „Quadratic Architecture Programs“ – „commitment“ se utratí přes „nullifier“ Soukromí kryptoměn prakticky ● Bitcoin – ● mnoho free, komerčních i pro vlády určených nástrojů na sledování toků Monero – mnoho transakcí nemá žádný mixin (66% do 31.1.2017) – monerolink.com – dedukuje reálné výstupy (do 31.1.2017) – několik změn v samplingu TXO do mixinů ● uniform, triangular, „recent zone“ Soukromí kryptoměn prakticky ● Monero:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/14/cryptonote-exploit-abclinuxu/

14/02/2018 www.pdf-archive.com

whitepaper 71%

CryptoNote v 2.0 Nicolas van Saberhagen October 17, 2013 1 Introduction “Bitcoin” [1] has been a successful implementation of the concept of p2p electronic cash.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/14/whitepaper/

14/09/2016 www.pdf-archive.com

Zero-to-Monero-1-0-0 [Russian translate] 60%

1.3 Истоки криптовалюты Monero Криптовалюта Monero, которая изначально называлась BitMonero, была создана в апреле 2014 в качестве производной криптовалюты на базе протокола доказательстваконцепции CryptoNote.

https://www.pdf-archive.com/2018/09/22/zero-to-monero-1-0-0-russian-translate/

22/09/2018 www.pdf-archive.com

Eurobit Whitepaper 43%

Eurobit on the other hand, to solve this issue, we adopted the cryptonote protocol, making no two transactions linkable, and wallet history cannot be used.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/07/eurobit-whitepaper/

07/02/2018 www.pdf-archive.com