Search


PDF Archive search engine
Last database update: 03 August at 12:36 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «czytelny»:


Total: 41 results - 0.039 seconds

16027477010 100%

Opakowanie niedostateczne / wadliwe Towar posiada uszkodzenia połamanie stłuczenie wgniecenie zabrudzenie ( opis ) Czytelny podpis kuriera doręczającego przesyłkę oraz potwierdzenie odbioru kwoty pobrania Umowa zł gr MPK Nr Checked:

https://www.pdf-archive.com/2016/11/25/16027477010/

25/11/2016 www.pdf-archive.com

List przewozowy 99%

0 0 gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr Towar posiada uszkodzenia połamanie stłuczenie wgniecenie zabrudzenie ( opis ) Czytelny podpis kuriera doręczającego przesyłkę oraz potwierdzenie odbioru kwoty pobrania zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr Zawartość 5000.00 Elektronika (XC) POBRANIE ZA TOWAR Kwota:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/list-przewozowy/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

List przewozowy 98%

ARMII KRAJOWEJ 61 50-541 WROCŁAW OPŁATA NETTO MPK zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr Czytelny podpis kuriera doręczającego przesyłkę oraz potwierdzenie odbioru kwoty pobrania zł gr Potwierdzam odbiór przesyłki bez zastrzeżeń zł gr zł gr zł gr Elektronika POBRANIE ZA TOWAR Kwota:

https://www.pdf-archive.com/2015/08/16/list-przewozowy/

16/08/2015 www.pdf-archive.com

lp 16365996083 94%

725466856 PAKIET TERMIOWY SOBOTA OPŁATA BRUTTO zł gr II zł gr Deklaracja wartości zł gr Nr kuriera 1500.00 zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr Czytelny podpis kuriera doręczającego przesyłkę oraz potwierdzenie odbioru kwoty pobrania zł gr Potwierdzam odbiór przesyłki bez zastrzeżeń zł gr zł gr zł gr POBRANIE ZA TOWAR Kwota:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/31/lp-16365996083/

31/03/2017 www.pdf-archive.com

wkpp regulamin 2017 89%

631 ze zmianami), bez ograniczeń co do czasu i ilości.* Data Czytelny podpis Opiekuna / Rodzica • Ja niżej podpisany oświadczam że wiem o udziale Harcerza którego jestem zwierzchnikiem w Wędrowniczym Kursie Pierwszej Pomocy organizowanym przez Hufiec ZHP Sochaczew, na zasadach opisanych w regulaminie kursu.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/27/wkpp-regulamin-2017/

27/09/2017 www.pdf-archive.com

kwestionariusz-osobowy-ucznia 2016 88%

Oświadczenie Data i czytelny podpis rodzica Data i czytelny podpis ucznia Załączniki:

https://www.pdf-archive.com/2016/06/12/kwestionariusz-osobowy-ucznia-2016/

12/06/2016 www.pdf-archive.com

Umowa-Gurmet-20 73%

Podpis w imieniu Zleceniodawcy Czytelny podpis Zleceniobiorcy DANE PERSONALNE WYKONAWCY/ 2017 WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI I KOMPLETNIE 1.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/umowa-gurmet-20/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

Lista9ABC 69%

- dodawanie macierzy [1 p.] - mnożenie macierzy *1 p.+ - wyliczanie wyznacznika macierzy [1 p.] - sprawdzenie czy macierz jest diagonalna, jeżeli tak to wyliczenie sumy i iloczynu elementów na przekątnej *2 p.+ - mnożenie macierzy przez skalar *1 p.+ - potęga macierzy (mnożenie przez samą siebie) *1 p.+ - transpozycja macierzy [1 p.] - wyświetlenie macierzy w czytelny sposób *1 p.+ Zabezpieczenie modułu (z wyjaśnieniem) – 1 punkt.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/12/lista9abc/

12/12/2011 www.pdf-archive.com

Formularz reklamacyjny 69%

(czytelny podpis Klienta) Do przesyłki prosimy dołączyć dowód zakupu oraz wypełniony i podpisany niniejszy formularz.

https://www.pdf-archive.com/2013/02/23/formularz-reklamacyjny/

22/02/2013 www.pdf-archive.com

Formularz reklamacyjny 69%

(czytelny podpis Klienta) Do przesyłki prosimy dołączyć dowód zakupu oraz wypełniony i podpisany niniejszy formularz.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/26/formularz-reklamacyjny/

26/03/2013 www.pdf-archive.com

Return form Sinella 69%

Czytelny podpis zwracającego

https://www.pdf-archive.com/2015/01/07/return-form-sinella/

07/01/2015 www.pdf-archive.com

Formularz zwrotu 69%

.................................................................................... (czytelny podpis Klienta)

https://www.pdf-archive.com/2015/07/25/formularz-zwrotu-pdf/

25/07/2015 www.pdf-archive.com

OŚWIADCZENIEzgoda 69%

– ponoszę pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podopiecznego – jestem świadomy stanu zdrowia Podopiecznego i pozwala mu on na aktywny udział w zawodach kolarskich na rowerach górskich ze wszystkimi tego konsekwencjami, za co biorę pełną i wyłączną odpowiedzialność – jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych i psychicznych jakie wiążą się z jazdą na rowerze górskim i nie będę rościć wobec Organizatora pretensji w przypadku ewentualnego uszczerbku na zdrowiu lub życiu Podopiecznego – jeżeli tylko stan zdrowia Podopiecznego pogorszy się, zaprzestanie on aktywnego uczestnictwa w zawodach, nawet jeżeli wiedza o jego aktualnym stanie zdrowia nie będzie poparta diagnozą lekarską – wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku Podopiecznego w trakcie zawodów oraz w czasie, kiedy przebywa on w miejscu ich rozgrywania, za pomocą filmu, obrazu, dźwięku, słowa, oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie go za pośrednictwem wszelkich mediów dla celów informacyjnych oraz promocyjnych wyścigu – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania Podopiecznego ……………………………..……………………………………………… /data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej/

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/o-wiadczeniezgoda/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

OŚWIADCZENIEzgodaRodzica 69%

……………………………..……………………………………………… /data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej/

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/o-wiadczeniezgodarodzica/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

kartaZgłoszenia 69%

czytelny podpis zawodnika

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/kartazg-oszenia/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

FORMULARZ REKLAMACYJNY 69%

(czytelny podpis Klienta)

https://www.pdf-archive.com/2016/06/07/formularz-reklamacyjny/

07/06/2016 www.pdf-archive.com

FORMULARZ ZWROTU PRODUKTU 69%

(czytelny podpis Klienta)

https://www.pdf-archive.com/2016/06/07/formularz-zwrotu-produktu/

07/06/2016 www.pdf-archive.com

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 69%

/data/ /czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego kandydata/ *Zgodnie z art.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/za-cznik-nr-4-do-uchwa-y-nr/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 69%

/data/ /czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego kandydata/ Zgodnie z art.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/za-cznik-nr-5-do-uchwa-y-nr/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Oświadczenie uczestnika zlotu Meeting of Japanese Toys 69%

Czytelny podpis Wszelkie dane osobowe zawarte w oświadczeniu są niezbędne dla Organizatora zlotu i nie będą przekazane osobom trzecim lub innym podmiotom.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/o-wiadczenie-uczestnika-zlotu-meeting-of-japanese-toys/

21/06/2016 www.pdf-archive.com