Search


PDF Archive search engine
Last database update: 25 October at 15:41 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «definicja»:


Total: 20 results - 0.036 seconds

Plan zajęć KrDzFR 2015 16 100%

Definicja funkcji cyklometrycznych.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/10/plan-zaj-krdzfr-2015-16/

10/10/2015 www.pdf-archive.com

Metody prob 2 97%

K.Lubnauer Czêœã 2 Zmienna losowa Teoria Definicja 1 Niech , F, P  bêdzie przestrzeni¹ probabilistyczn¹.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/24/metody-prob-2/

24/05/2017 www.pdf-archive.com

Metody prob 1 97%

Definicja 1 Rodzina zbiorów F nazywamy  -ciaùem na zbiorze  je¿eli speùnia nastêpuj¹ce warunki:

https://www.pdf-archive.com/2017/05/24/metody-prob-1/

24/05/2017 www.pdf-archive.com

Mathcad-Przewodnik 92%

Jest to definicja zmiennej lokalnej, która obowiązuje od miejsca, w którym została zdefiniowana do końca dokumentu (na prawo i w dół).

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/mathcad-przewodnik/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

praca1 79%

Definicja przekroju 4.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/10/praca1/

10/05/2011 www.pdf-archive.com

gowno (1) 67%

Wstęp -Definicja utopii i antyutopii -Podział RozwinięcieŚ kolejno ć prezentowanych argumentów.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/14/gowno-1/

14/05/2014 www.pdf-archive.com

pm w4 prezentacja 67%

Sensory I Wstęp Budowa i rodzaje sensorów Definicja Czujnik jest urządzeniem, w którym wielkość fizyczna na wejściu jest przetwarzana na elektryczną wielkość na wyjściu.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/11/pm-w4-prezentacja/

11/06/2016 www.pdf-archive.com

karty d1 d2 67%

OWATROL ® ZASTRZEśONY ZNAK HANDLOWY DEKS OLJE D1 Produkt DEKS OLJE D1 Definicja DEKS OLJE D1 jest środkiem nasycającym do drewna egzotycznego, na bazie dyspersji rozpuszczalnikowej Ŝywicy alkidowej.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/15/karty-d1-d2/

15/10/2015 www.pdf-archive.com

PDOP ZOZ 28.04.2015 65%

Definicja kosztu – związek poniesienia wydatków z przychodami (zachowanie źródła przychodu) • Zasada potrącalności kosztów w czasie • Koszty pośrednie i bezpośrednie • Koszty klasyfikowane metodą kasową • Zasady dokumentowania kosztów • Koszty pracownicze • Reklama, działalność marketingowa, sponsoring • Odszkodowania i kary umowne • Koszty związane z działalnością finansową w tym pożyczki, obligacje • Wydatki nie stanowiące kosztów • Koszty nieściągalnych wierzytelności • Zaniechane inwestycje.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/12/pdop-zoz-28-04-2015/

12/04/2015 www.pdf-archive.com

Józef Różański - podręcznikowy przykład sadysty 64%

Nowak] DSM-III (1980) | Pierwsza poważna definicja sadyzmu “(1) wobec niedobrowolnego partnera, jednostka wielokrotnie umyślnie zadawała psychiczne lub fizyczne cierpienie w celu wywołania [u siebie - przypis NJN] podniecenia seksualnego (2) z dobrowolnym partnerem, wielokrotnie preferowany lub wyłączny tryb osiągania podniecenia seksualnego łączy upokorzenie z symulowanym lub łagodnie szkodliwym cierpieniem cielesnym (3) wobec dobrowolnego partnera, zranienie cielesne, które jest rozległe, trwałe lub potencjalnie śmiertelne, zadawane jest w celu osiągnięcia podniecenia seksualnego” [Z angielskiego przełożyła N.J.Nowak] DSM-5 (2013) | Współczesna definicja sadyzmu “Na przestrzeni co najmniej 6 miesięcy, powracające, intensywne, pobudzające seksualnie fantazje, popędy seksualne lub zachowania obejmujące akty (realne, nie symulowane), w których psychiczne lub fizyczne cierpienie (w tym upokorzenie) ofiary jest seksualnie podniecające dla osoby.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/02/j-zef-r-a-ski-podr-cznikowy-przyk-ad-sadysty/

02/12/2016 www.pdf-archive.com

0000 YPLON PIANKA DO DYWANÓW CLP PL 61%

STEL : Ceiling : Definicja : ... Definicja : Kryteria :

https://www.pdf-archive.com/2017/02/09/0000-yplon-pianka-do-dywan-w-clp-pl/

09/02/2017 www.pdf-archive.com

Konrad Rudnicki - praca magisterska 60%

23 5.1 Definicja i pomiar pobudzenia fizjologicznego .......................................................

https://www.pdf-archive.com/2015/02/06/konrad-rudnicki-praca-magisterska/

06/02/2015 www.pdf-archive.com

1 59%

1. Definicja Systemu Ekspertowego:

https://www.pdf-archive.com/2015/09/22/1/

22/09/2015 www.pdf-archive.com

5dynamika 59%

1 Uwaga – szersza definicja pojęcia siły została przedstawiona we wprowadzeniu do mechaniki (rozdz.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/02/5dynamika/

02/06/2014 www.pdf-archive.com

Co to jest AI 52%

Definicja inteligencji wg. Newella.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/22/co-to-jest-ai/

22/06/2017 www.pdf-archive.com

PZP 08-09.06.2015 r. 50%

Przedmiot zamówienia w tym opis przedmiotu zamówienia, definicja roboty budowlanej, dokumentacja projektowa, przedmiary, normy, aprobaty, oferty równoważne.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/18/pzp-08-09-06-2015-r/

18/05/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin2017 48%

Definicja PKP - Punktu Kontroli Przejazdu:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/01/regulamin2017/

01/03/2017 www.pdf-archive.com

SR Wrocław mBank-I C 1006 14 33%

definicja pojęcia „wkład wymagany”, sposób jego obliczania, daty jego wymagalności, sposób liczeni ryzyka spłaty części kredytu związanego z niskim wkładem i kursu waluty.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/sr-wroc-aw-mbank-i-c-1006-14/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

Rock gotycki od strony językoznawczej 31%

Ten rozdział „Metaforyki...” jeszcze bardziej upodabnia publikację zielonogórzanki do standardowej pracy dyplomowej (obowiązkowa definicja analizowanego zagadnienia).

https://www.pdf-archive.com/2017/10/30/rock-gotycki-od-strony-j-zykoznawczej/

30/10/2017 www.pdf-archive.com