Search


PDF Archive search engine
Last database update: 26 January at 23:02 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «detyruar»:


Total: 4 results - 0.011 seconds

AL-TESTE B kat - me përgjigje 100%

3 4 6 Kryqëzim i rrugëve me rëndësi të njëjtë Kryqëzim me rrugë dytësore nën kënd të drejtë Përparësi kalimi në raport me automjetet nga kahja e kundërt Kahe e detyruar Rrugë me komunikacion në një kahe Përparësi kalimi për mjetet nga kahja e kundërt 8 pika 4.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/03/al-teste-b-kat-me-pergjigje/

03/09/2016 www.pdf-archive.com

KUFRI-I-QEVERISË-SAUDITE 70%

Muslimani nuk është i detyruar që t’i bindet një sundimtari të tillë, përkundrazi, ai është i detyruar ta shkarkoj atë ose të bëjë përpjekje për të punuar për ta hequr atë (1) dhe për ta vendosur një sundimtar i cili është musliman.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/30/kufri-i-qeverisE-saudite/

30/04/2017 www.pdf-archive.com

Rregullorja e Shoqatës Pallçishti 47%

4.4 Dhënësi dhe pranuesi i sponsorizimit janë të detyruar të përgatisin raport për sponsorizimin e dhënë dhe të pranuar.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/14/rregullorja-e-shoqates-pallcishti/

14/03/2018 www.pdf-archive.com

raca shqiptare 45%

Për të mundur të konsultojë sa më shumë nga studimet e autorvet të huaj që janë marrë me anthropologjin e me çështje të tjera shqiptare, kam qënë i detyruar t'ë marrë hua libra nëpër miq, të çqetsojë ndokënd që të më përkthejë ndonjë vepër prej gjermanishtes e të kërkojë këshilla nga ata që janë më të zotë se unë.

https://www.pdf-archive.com/2020/06/27/raca-shqiptare/

27/06/2020 www.pdf-archive.com