Search


PDF Archive search engine
Last database update: 02 December at 14:45 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «djecu»:


Total: 9 results - 0.019 seconds

statut 100%

- Redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaitite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predikolske dobi koji su prilagodeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogudnostima i sposobnostima, - Programi za djecu rane i predSkolske dobi s te5koiama u razvoju, - Drograrni za darovitu djecu rane i predikolske dobi, Programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Ftogrami predikole, Programi ranog utenja stranih jezika i drugi programi umjetnidkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadrZaja elanak 16.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/12/statut/

12/01/2018 www.pdf-archive.com

predstave 92%

Marijana Nola 6+ Kazališnu udrugu za djecu Virko vodi poznati dramski pisac i scenarist iz Šibenika Sergej Mioč, a mladi glumci Virka redovito bivaju nagrađivani za svoj rad na raznim festivalima.

https://www.pdf-archive.com/2011/07/06/predstave/

06/07/2011 www.pdf-archive.com

Godišnji izvještaj 2015 CINAZ 74%

Osnovni cilj projekta CARE-A-NET je bio promicanje zapošljavanja, socijalnog uključivanja i unapređenja kvalitete života mladih koji izlaze iz alternativne skrbi – domova za djecu i mladež, odgojnih domova i udomiteljskih obitelji.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/godi-nji-izvje-taj-2015-cinaz/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Program stranke VOD 69%

OBAVEZNO USTROJITI MINISTARSTVO USELJENIŠTVA I DEMOGRAFSKE OBNOVE (u djelokrugu rada i ljudskih potencijala hrvatskog iseljeništva)     majkama s troje i više djece osigurati primanja u visini prosječne mjesečne plaće i sva prava iz radnog odnosa za svu djecu osigurati smještaj u vrtiću svim učenicima i studentima osigurati besplatno školovanje … 10.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/27/program-stranke-vod/

27/03/2018 www.pdf-archive.com

Program-prvog-festivala-psihologije 64%

PET Vrijeme Medjunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo Mjesto održavanja 10.00-12.00 Filozofski fakultet Filozofski fakultet Filozofski fakultet 12.00 Filozofski fakultet 14.00 Zvornička 7 , Sarajevo 14.00 Filozofski fakultet 16.00 Filozofski fakultet 18.00 Filozofski fakultet Zatvaranje * potrebna prijava zbog ograničenog broja učesnika Mržnja je...

https://www.pdf-archive.com/2015/09/11/program-prvog-festivala-psihologije/

11/09/2015 www.pdf-archive.com

26.06.2009 49%

(Srna) Mnogi od novinara koji su govorili jezikom mr`nje danas na va`nim mjestima Primarni cilj bezbjednost djece BA NJA LU KA - Bez bje dna zajednica je ona u kojoj bezbjednost djece podrazumi je va omo gu }en pris tup zdra voj hra ni, spre ~a va nje povreda, bezbjednost u saobra }a ju, ade kva tnu zdrav stve nu za {ti tu i za {ti tu od svih oblika nasilja, ocijenila je Nada Grahovac, ombudsman za djecu RS.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-06-2009/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

ivo i ana barišić 46%

Kako ka`u u ovom vrti}u, postoji veliki broj zainteresovanih roditelja koji svoju djecu `ele uklju~iti u ovaj program, koji }e uskoro po~eti s radom.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/ivo-i-ana-bari-i/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

FERTIG-STATUT-SAVEZA-05102015MF (2) 35%

 die Bereitstellung eines breiten interdisziplinären Bildungsangebotes in Form von Vorträgen, Vorlesungen und Seminaren, die auch dem Abbau von Vorurteilen und Missverständnissen zwischen den Religionsgemeinschaften und der Förderung des 2 von 44 kulturama  osnivanje i vodjenje svrsishodnih institucija koje sluze ranom odgoju, obrazovanju i razvoju djece  osnivanje i direktno upravljanje razlicitim obrazovnim ustanovama i savjetovalistima, djecjim vrticima, domovima za djecu i omladinu.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/27/fertig-statut-saveza-05102015mf-2/

27/05/2016 www.pdf-archive.com

Alternativno poljodjelstvo 31%

Sjećam se jednog vinogradara početnika koji je bio jako oduševljen tim novim dostignućima kemijske industrije, sve dok mu nisu prvi grozdovi dozorili i dok nije sav ponosan doveo djecu na grožđe.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/01/alternativno-poljodjelstvo/

01/10/2012 www.pdf-archive.com