Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «dodao»:


Total: 5 results - 0.007 seconds

4.1.2006 100%

Na ovo je upozorio `upnik ove `upe Ilija Arlovi}, koji je dodao kako su neka sela potpuno ostala bez svojih stanovnika.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/4-1-2006/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

26.07.2006 91%

"Za taj zlo~in jo{ niko nije odgovarao pred Ha{kim tribunalom, iako se zna ko je odgovoran za masakr u Bri{evu, jer je na tom podru~ju djelovala [esta sanska brigada pod zapovjedni{tvom pukovnika Branka Basare", rekao je biskup Komarica i dodao da "politi~ari neotkrivanjem onih koji su zlo ~inili ubijaju istinu i pravdu".

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2006/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

komšić 54%

Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH je jo{ dodao i da ima jo{ mnogo `rtava koje nisu prona|ene, te previ{e porodica kojenisuna{le ni u tom smisluneki svoj smiraj.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/kom-i/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 4 52%

kazao jc S\ eti Otac i dodao kako je svjcstan daJc to naporan Zivot i da:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-4/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

3523nap05 43%

Vrlo je va`no da na lokalu prvo „uve`emo” centre za socijalni rad i policiju, a potom tu`ila{tvo, {kolstvo, zdravstvene ustanove i jedinice lokalne samouprave - dodao je on.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/06/3523nap05/

06/11/2016 www.pdf-archive.com