Search


PDF Archive search engine
Last database update: 25 October at 15:41 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «dokumentacji»:


Total: 25 results - 0.044 seconds

Chlodnica 100%

Chłodnica Liebiga z osprzętem UWAGA:Czerpanie korzyści z rozpowszechniania dokumentacji kategorycznie zabronione.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/29/chlodnica/

29/10/2015 www.pdf-archive.com

Bojler 50l 98%

Bojler 50l z osprzetem UWAGA:Czerpanie korzyści z rozpowszechniania dokumentacji kategorycznie zabronione.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/26/bojler-50l/

26/11/2015 www.pdf-archive.com

list referencyjny Bruno Muschalik ŚRFP 87%

• ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsi^biorstw, analiza branz, ocena wartosc zabezpieczen, analiza dokumentacji dostarczonej przez bank oraz klienta;

https://www.pdf-archive.com/2014/07/05/list-referencyjny-bruno-muschalik-rfp/

05/07/2014 www.pdf-archive.com

Zasady dokumentacji 87%

Zasady dokumentacji Sacrum Profanum 2016:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/02/zasady-dokumentacji/

02/10/2016 www.pdf-archive.com

Pismo do przychodni OŚWIADCZENIA O ODMOWIE (1 ostatnie) 83%

Powyższe żądania zostały mi przekazane przez panią …………………………………………… Na podstawie obowiązujących przepisów lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną ma obowiązek odnotować w dokumentacji medycznej fakt poinformowania rodzica o szczepieniach obowiązkowych i zalecanych, i na dopełnieniu tego obowiązku wyczerpują się kompetencje lekarza i placówki medycznej w stosunku do pacjenta i opiekunów prawnych.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/11/pismo-do-przychodni-o-wiadczenia-o-odmowie-1-ostatnie/

11/05/2014 www.pdf-archive.com

Dokumentacja powykonawcza Agata Czuła 83%

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/29/dokumentacja-powykonawcza-agata-czu-a/

29/11/2016 www.pdf-archive.com

PZP 31.03.2015 r. 82%

Wprowadzone zmiany, wymagają po stronie zamawiającego dokonania szeregu zmian w dokumentacji z postępowania, zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeniach o zamówieniu.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/08/pzp-31-03-2015-r/

08/03/2015 www.pdf-archive.com

Informacja - kryteria rekrutacja(1) 78%

Punkty 10 Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej placówki 8 Oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania 7 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu pracy 6 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata wspierających rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej placówki 4 2.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/informacja-kryteria-rekrutacja-1/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

Eula bentley 69%

Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego na oprogramowanie firmy Bentley („Umowa”) jest umową między Państwem (jako osobą fizyczną albo jednostką organizacyjną) a Bentley Systems International Limited, jeżeli znajdują się Państwo poza granicami geograficznymi Stanów Zjednoczonych lub Kanady, lub Bentley Systems Incorporated, jeżeli znajdują się Państwo w granicach geograficznych Stanów Zjednoczonych lub Kanady („Bentley”), dotyczącą oprogramowania Bentley oraz powiązanej z nim dokumentacji dołączonej do niniejszej Umowy, włączając w to powiązany z nim nośnik oraz usługi firmy Bentley oparte na sieci Internet („Oprogramowanie”).

https://www.pdf-archive.com/2015/06/15/eula-bentley/

15/06/2015 www.pdf-archive.com

CV Michael Cargillia 68%

Umiejętność czytania dokumentacji, pisania zaświadczeń oraz posługiwania się bronią w terenie.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/05/cv-michael-cargillia/

05/12/2013 www.pdf-archive.com

Curriculum Vitae - Daniel Lapczyk 68%

Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej m.in.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/26/curriculum-vitae-daniel-lapczyk-1/

26/04/2014 www.pdf-archive.com

1 68%

Dyspozycyjność Zaangażowanie i odpowiedzialność Dokładność i sumienność Umiejętność czytania dokumentacji technicznej Podstawowa wiedza z zakresu technik lutowniczych Umiejętność pracy w zespole Oferujemy:

https://www.pdf-archive.com/2015/04/27/1/

27/04/2015 www.pdf-archive.com

Operator Produkcji.PDF 68%

Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaną pracą.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/12/operator-produkcji/

12/07/2016 www.pdf-archive.com

Radzionków - wycieczka 68%

Ciekawe historie z koło poczty na dworcu kolejowym dawnych lat , piękne i zapomniane zabytki - wizyta w Centrum Dokumentacji i Deportacji Górnoślązaków do ZSRR ( zwiedzanie muzeum ) - wizyta w Domie Chleba w Radzionkowie ( miejsce pozwala poznad wszystkie tajniki tradycyjnego wypieku chleba, opowiada historię wypieku chleba oraz możliwośd samemu stworzenia i skonsumowania własnego wypieku ) - kopiec wyzwolenia w Piekarach Śląskich ( bez wchodzenia ) - czas wolny na kawę i herbatę w Piekarach Śląskich - powrót ok.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/25/radzionk-w-wycieczka/

24/01/2017 www.pdf-archive.com

edited wniosek spoza obwod1819 68%

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania i innych czynności wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/15/edited-wniosek-spoza-obwod1819/

15/02/2018 www.pdf-archive.com

Umowa-Gurmet-20 64%

W związku z zawarciem niniejszej Umowy Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę, jako płatnika składek, do składania w imieniu Zleceniobiorcy wszelkiej wymaganej prawem dokumentacji i dokumentów rozliczeniowych do właściwych organów i urzędów (US, ZUS, GUS, itp.).

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/umowa-gurmet-20/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

Niżnik 64%

Zwalniam lekarzy leczących ubezpieczonych w kraju i za granicą z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz zezwalam na udostępnienie Ubezpieczycielowi dokumentacji z przebiegu leczenia.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/17/ni-nik/

17/05/2014 www.pdf-archive.com

slowniczek pojec bibliografia 63%

a) tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i usług pod warunkiem, że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych, b) opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych w przypadkach, gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych (dowodowych) jest zbyt kosztowna;

https://www.pdf-archive.com/2015/05/17/slowniczek-pojec-bibliografia/

17/05/2015 www.pdf-archive.com

Tramwaj do Dworca PKP 59%

• naniesienia dokonane przez gestorów uzbrojenia podziemnego oraz podane przez nich warunki techniczne, • inwentaryzacje budynków kolidujących z projektowaną trasą oraz szaty roślinnej (drzew i krzewów), • wstępne rozpoznanie warunków geotechnicznych oraz istniejących nawierzchni torowisk, jezdni i chodników, • uzgodnienia dokonywane z Inwestorem na bieżąco w trakcie opracowywania dokumentacji, • ustalenia dokonane ze służbami zarządzającymi infrastrukturą kolejową, • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r zawarte w Dz.U Nr 63 Poz.735 w sprawie warunków technicznych jakim powinny od powiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie • Prawo Budowlane.

https://www.pdf-archive.com/2012/01/16/tramwaj-do-dworca-pkp/

16/01/2012 www.pdf-archive.com

Tom III-Przedmiary 58%

ryczałt x 6 Utrzymanie w okresie budowy tablic informacyjnych i zabezpieczenie placu budowy miesiąc 30,00 7 Projekt organizacji ruchu na czas budowy ryczałt x x 8 Wybudowanie objazdów i przejazdów ryczałt x x 9 Utrzymanie objazdów i przejazdów w okresie budowy miesiąc 30,00 10 Likwidacja objazdów i przejazdów ryczałt x x 11 Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji projektowej ryczałt x x 12 Koszt zapewnienia wymaganych ubezpieczeń ryczałt x x 13 Nadzór środowiskowy ryczałt x x 14 Zabezpieczenie nasypu drogowego w miejscu przebiegu drogi S7 przez teren składowiska odpadów paleniskowych ECŁeg ryczałt x x x x x x DM.00.00.02.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/05/tom-iii-przedmiary/

05/02/2014 www.pdf-archive.com

T 0225 2014 58%

Na potrzeby właściciela pojazdu Opinię wykonano na podstawie przeprowadzonych oględzin przedmiotowego pojazdu w dniu 01.10.2014r., w obecności właściciela pojazdu Pana Bartosza Nowaka w miejscowości Kalinówka 86 oraz na podstawie dokumentacji zdjęciowej otrzymanej droga elektroniczną od firmy „Garaż Szymona” i kopii zlecenia o nr 2126/2011 z dnia 22 stycznia 2014r., dołączonej do opinii.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/13/t-0225-2014/

13/10/2014 www.pdf-archive.com

Dokument bez nazwy 55%

Koń trojański – może udawać dowolny program, pożyteczne narzędzie lub uaktualnienie do niego, który zawiera kod realizujący inne funkcje niż te, o których mowa jest w załączonej dokumentacji.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/11/dokument-bez-nazwy/

11/03/2017 www.pdf-archive.com

Gorsi niż Mengele. Diabły z Jednostki 731 35%

Generał Douglas MacArthur zaproponował japońskim pseudomedykom, że zapewni im nietykalność w zamian za udostępnienie odpowiedniej dokumentacji.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/gorsi-ni-mengele-diab-y-z-jednostki-731/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

SO Warszawa II C 495 16 BTE mBank 31%

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie okoliczności niespornych pomiędzy stronami oraz powołanych wyżej dowodów z dokumentów /głównie dokumentacji bankowej, w tym regulaminów kart kredytowych oraz tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów, jak również umów zawartych z pozwaną na okoliczność ich treści/, które ostatecznie nie były kwestionowane przez żadną ze stron co do ich autentyczności i prawdziwości, a w wypadku kserokopii – co do ich zgodności z oryginałem.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/12/so-warszawa-ii-c-495-16-bte-mbank/

12/05/2017 www.pdf-archive.com

Beton1 30%

W miarę przybywania dokumentacji do redakcji będziemy określać ich tematykę i je redagować.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/15/beton1/

15/08/2014 www.pdf-archive.com