Search


PDF Archive search engine
Last database update: 18 April at 03:42 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «dokumentet»:


Total: 10 results - 0.027 seconds

Gr7B 100%

Dokumentet jeg sitter på ble delvis unntatt offentligheten etter er skriftlig klage fra min side.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/05/gr7b/

05/11/2016 www.pdf-archive.com

orientering om prosjekt - hele 85%

(Finnes også som vedlegg til dette dokumentet.) 3.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/09/orientering-om-prosjekt-hele/

09/10/2017 www.pdf-archive.com

IV 80%

Paraqitja e dokumenteve zgjatw prej datws 08.07.2016 deri me 14.07.2016 ne ora 16:00 (dokumentet pranohen cdo ditw me pwrjashtim tw dielave).

https://www.pdf-archive.com/2016/06/30/iv/

29/06/2016 www.pdf-archive.com

SpetsaTedestrandmetoden(1) 66%

Avslutningsvis måste dokumentet vara tydligt och begripligt.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/12/spetsatedestrandmetoden-1/

12/08/2015 www.pdf-archive.com

Internationell Kompetens 65%

Fyll i dokumentet och klicka sedan på Arkiv spara som PDF i menyraden.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/13/internationell-kompetens/

13/04/2013 www.pdf-archive.com

Internationell Kompetens 65%

Fyll i dokumentet och klicka sedan på Arkiv spara som PDF i menyraden.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/13/internationell-kompetens-1/

13/04/2013 www.pdf-archive.com

Internationell Kompetens 65%

Fyll i dokumentet och klicka sedan på Arkiv spara som PDF i menyraden.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/22/internationell-kompetens/

22/04/2013 www.pdf-archive.com

Internationell Kompetens 65%

Fyll i dokumentet och klicka sedan på Arkiv spara som PDF i menyraden.

https://www.pdf-archive.com/2013/05/06/internationell-kompetens/

06/05/2013 www.pdf-archive.com

Dokumente mbi Masakrën e Bihorit 48%

Këtu, kemi vendosur ta sjellim si është regjistruar në dokumentet zyrtare të kohës, ruajtur në Arkivin Qëndron të Shtetit, dhe në shtypin e kohës, pa komente të mëtejshme, duke lënë çdo gjë tjetër në ndërgjegjen e njeriut, si të tillë, e jo kafshës ekonomike.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/11/dokumente-mbi-masakren-e-bihorit/

11/01/2020 www.pdf-archive.com

Statuti salicekaj com 43%

7.2.7 KRYESIA KA PËR OBLIGIM TË PËRPILOJ BILANCIN VJETOR DHE PROPOZIMIN E BUXHETIT 7.2.8 ËSHTË E NDALUAR PËR ANTARET E KRYESIS QË NË EMËR TË SHOQATËS TË VEPROJNË PËR INTERESA PERSONALE 7.2.9 ARKATARI NËNSHKRUAN AKTET FINANCIARE NË EMËR TË SHOQATËS NENI 8 SEKRETARIATI 8.1. SEKRETARIATI PËRBËHET NGA: KRYETARI, ZËVENDËSKRYETARI DHE SEKRETARI 8.2. SEKRETARIATI I KRYEN TË GJITHA VEPRIMET QË I BESOHEN NGA KRYESIA SI DHE UDHËHEQ  KORESPONDENCËN,PROTOKOLLET FTESAT PËR MBLEDHJE DHE PUNËT TJERA ADMINISTRATIVE NENI 9 KOMISIONI STATUTAR 9.1.KOMISIONI STATUTAR ANALIZON DHE MBIKQYRË ZBATIMIN E STATUTI TË SHOQATËS SI DHE SHQYRTON ANKESAT PËR  SHKELJE STATUTARE NENI 10 KOMISIONI VERIFIKUES (REVIZIONI) 10.1 KY KOMISION ZGJEDHET NGA KUVENDI PËR NJË MANDAT ZGJEDHOR DHE PËRBËHET PREJ MË SË PAKU 3 ANTARËVE 10.2 ANTARET E KËTIJ KOMISIONI NUK MUND TË JENË ANËTARË TË KRYESISË DHE NUK I NËNSHTROHEN ASNJE LLOJ MBIKQYRJE  NGA SHOQATA. UDHËHEQSI I KËTIJ KOMISIONI KA TË DREJTË TË MARRË PJESË NË MBLEDHJET E KRYESISË 10.3 DETYRË E KËTIJ KOMISIONI ËSHTË KONTROLLI I VAZHDUESHËM I ARKËS, KONTOS DHE DOKUMENTEVE TJERA FINANCIARE  10.4 PAS PËRFUNDIMIT TË VITIT LLOGARITËS(KALENDARIK) KY KOMISION VERIFIKON KOMPLET FINANCAT DHE DOKUMENTET  TJERA ME KARAKTER TË TILLË DHE PERPILON RAPORTIN VJETOR QË PARAQITET NË KUVEND PËR APROVIM.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/21/statuti-salicekaj-com/

21/04/2017 www.pdf-archive.com