Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «dowodu»:


Total: 40 results - 0.028 seconds

Karta Zgłoszeniowa 1 100%

Seria i numer dowodu osobistego:

https://www.pdf-archive.com/2011/06/22/karta-zg-oszeniowa-1/

22/06/2011 www.pdf-archive.com

bilet 79%

3.96 PLN Dane jednego z pasażerów - te dane zostaną sprawdzone podczas kontroli biletu Rodzaj dowodu tożsamości :

https://www.pdf-archive.com/2013/04/29/bilet/

29/04/2013 www.pdf-archive.com

Karta zgłoszenia zlecenie naprawy serwis Dipol TEAM 79%

*w przypadku klienta detalicznego OPIS REKLAMOWANEGO TOWARU Nazwa towaru Data zakupu Nr seryjny Nr dowodu zakupu Opis uszkodzenia Nazwa towaru Nr seryjny Data zakupu Nr dowodu zakupu Opis uszkodzenia WYPEŁNIA DIPOL TEAM Gwarancja:

https://www.pdf-archive.com/2013/07/31/karta-zg-oszenia-zlecenie-naprawy-serwis-dipol-team/

31/07/2013 www.pdf-archive.com

wzor-umowa-o-praktyke-absolwencka-z-omowieniem 79%

imię nazwisko, miejsce zameldowania, numer dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości, PESEL) na okres od………………………..

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/wzor-umowa-o-praktyke-absolwencka-z-omowieniem/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

karta zgloszenia 2017 czestochowa 79%

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe Nr dowodu osobistego w przypadku zwiedzania Huty ISD Rezerwacja noclegu w hotelu Arche Częstochowa do 30.10.2017r.* Prosimy o bezpośredni kontakt pod nr 34 34 74 074 na hasło IPHGZ Pokój 1 osobowy -225 PLN Pokój 2 osobowy -255 PLN Należność z tytułu:

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/karta-zgloszenia-2017-czestochowa/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

Odstapienie od umowy 78%

Nazwa produktu Ilość Cenna brutto Dowód nabycia 1…………………………………….………… z dnia………………………………………………… Zwracany towar proszę dostarczyć z oryginałem dowodu sprzedaży lub z oryginałem faktury 1 a jeśli konsument ich nie posiada sprzedawca prosi o przedstawienie innego dowodu nabycia zwracanego towaru u sprzedawcy np.:

https://www.pdf-archive.com/2016/02/12/odstapienie-od-umowy/

12/02/2016 www.pdf-archive.com

ppz-regulamin 68%

1) imię i nazwisko, ◦ adres korespondencyjny, ◦ numer telefonu, ◦ skan dowodu osobistego lub paszportu potwierdzającego pełnoletniość.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/07/ppz-regulamin/

07/10/2013 www.pdf-archive.com

II Ca 2330 16 SO Wrocław 62%

Sąd oddalił wniosek powodów o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego na okoliczność jak w punkcie f) pozwu uznając go za zbędny, podzielając w tym zakresie argumentację strony pozwanej.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2330-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

FORMULARZ ZWROTU TOWARU nowy 62%

zł (słownie………………………………………………………..) przelewem bankowym na podany poniżej numer konta (kwota z dowodu zakupu bez kosztów transportu).

https://www.pdf-archive.com/2012/05/10/formularz-zwrotu-towaru-nowy-1/

10/05/2012 www.pdf-archive.com

Deklaracja-Czlonkowska-Stowarzyszenia-PRZYJAZNE 62%

Seria i numer dowodu osobistego/ PESEL:……………………………………………………………………… 6.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/22/deklaracja-czlonkowska-stowarzyszenia-przyjazne/

22/04/2015 www.pdf-archive.com

HistoriaPojazdu HONDA 20151020 223018 62%

Dokumenty Data wydania aktualnego dowodu rejestracyjnego:

https://www.pdf-archive.com/2015/10/20/historiapojazdu-honda-20151020-223018/

20/10/2015 www.pdf-archive.com

Piłkarska promocja Pepsi- zgłoszenie 62%

uprzejmie prosimy o załączenie do przesyłki dowodu zakupu (w postaci paragonów fiskalnych) produktów Pepsi w ilości zgodnej z ilością przesłanych zakrętek promocyjnych)  Zestaw 2 szklanek Pepsi Ilość:

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/pi-karska-promocja-pepsi-zg-oszenie/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

dok1 62%

(seria i nr dowodu Pełnomocnika)

https://www.pdf-archive.com/2016/05/18/dok1-1/

18/05/2016 www.pdf-archive.com

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 62%

/seria i numer dowodu osobistego rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego kandydata/ wydanym przez …………………………………………………………………………………………..

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/za-cznik-nr-4-do-uchwa-y-nr/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 62%

/ adres zamieszkania rodzica (prawnego opiekuna) kandydata / legitymujący (-a) się dowodem osobistym ……………………………………………………………… /seria i numer dowodu osobistego rodzica (prawnego opiekuna) / wydanym przez …………………………………………………………………………………..……… oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko ……….………………………………………………… /imię i nazwisko kandydata/ Jestem świadomy (-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/za-cznik-nr-5-do-uchwa-y-nr/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Oświadczenie uczestnika zlotu Meeting of Japanese Toys 62%

NR DOWODU TOŻSAMOŚCI ...........................................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/o-wiadczenie-uczestnika-zlotu-meeting-of-japanese-toys/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Ulaskawienie1 62%

…………………………………… (miejscowość i data) …………………………… (imię i nazwisko) …………………………… (adres) …………………………… (PESEL) …………………………… (seria i nr dowodu) Szanowny Pan Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej PROŚBA O UŁASKAWIENIE IN BLANCO Szanowny Panie Prezydencie, zwracam się z uprzejmą prośbą o skorzystanie z przysługującego Panu prawa łaski i ułaskawienie mnie niżej podpisanego jeszcze przed popełnieniem przestępstwa umyślnego.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/04/ulaskawienie1/

04/06/2017 www.pdf-archive.com

Kwestionariusz Zleceniobiorcy 62%

Seria i nr dowodu osobistego …………………………………..…………………............................…….

https://www.pdf-archive.com/2018/05/16/kwestionariusz-zleceniobiorcy/

16/05/2018 www.pdf-archive.com

II CZ 59 17 mBank 60%

Sąd Okręgowy dostrzegł, że powódka, którą obciążał ciężar wykazania powyższej okoliczności wniosła o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu bankowości lub ekonomii na okoliczności wskazane w pozwie oraz w piśmie procesowym z 4 lutego 2016 r., a ten wniosek dowodowy Sąd Rejonowy bezzasadnie pominął, jako niemający znaczenia dla rozstrzygnięcia.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/ii-cz-59-17-mbank/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

Dzierżawa 59%

Dzierżawca, ma obowiązek dostarczyć wydzierżawiającemu kopie dowodu osobistego oraz podpisany regulamin dzierżawy, drogą pocztową.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/04/dzier-awa/

04/10/2015 www.pdf-archive.com

I C 3694 15 SR Warszawa kredyt waloryzowany 57%

372 – 382) W dalszej kolejności pełnomocnik powodów złożył wniosek o przeprowadzenie dowodu z kolejnych dokumentów na okoliczność, że kredyty oprocentowane są stawką WIBOR, a konstrukcja kredytu indeksowanego wykracza poza naturę instytucji kredytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/i-c-3694-15-sr-warszawa-kredyt-waloryzowany/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

SO Warszwa XXVII Ca 3360 16 56%

Sąd Rejonowy oddalił wniosek strony pozwanej o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków A.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/so-warszwa-xxvii-ca-3360-16/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

2013 08 27 ulotka PolishPath 54%

O kazanie dowodu wpłaty pracownikowi BPZ stanowi warunek rozpoczęcia nauki.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/05/2013-08-27-ulotka-polishpath/

05/09/2013 www.pdf-archive.com

Testament Volmera fragment opracowania 54%

„Do Prześwietnego Trybunału Cywilnego w Kaliszu przez Sąd Królewsko-Pruski Ziemiańsko-Miejski w Międzyrzeczu w sprawie testamentowej śp.Volmera kupca tutejszego o łaskawe wręczenie załączonego tu rozporządzenia sukcesorom do rąk kupca Meyssnera w Zgierzu jego kosztem i zwrot dowodu wręczenia do akt testamentowych”.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/15/testament-volmera-fragment-opracowania/

15/03/2016 www.pdf-archive.com

T 0225 2014 52%

- marka i typ pojazdu - numer nadwozia - numer rejestracyjny - rodzaj pojazdu - rok produkcji - dopuszczalna masa całkowita - masa własna T/0225/2014 - Pontiac Grand Prix - 2J37Y92505436 - LU95A - osobowy - 1979 - 2215 kg - 1715kg 1/16 - rodzaj silnika - pojemność silnika/moc - data pierwszej rejestracji - barwa i rodzaj lakieru - wskazanie drogomierza - właściciel pojazdu - o zapłonie iskrowym - 4885cm3 /355kW (według dowodu rejestracyjnego - 2010.07.14 - czarna, jednowarstwowa uni - 14785 km - Bartosz Nowak ul.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/13/t-0225-2014/

13/10/2014 www.pdf-archive.com