PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 11 July at 06:44 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «dozwolone»:


Total: 36 results - 0.043 seconds

SKRYPT - anteny WIFI 100%

Jacek Dziennik 2012 Licencja Creative Commons Kopiowanie dozwolone za podaniem źródła:

https://www.pdf-archive.com/2012/02/10/skrypt-anteny-wifi/

10/02/2012 www.pdf-archive.com

Zawody na 1 4 mili REGULAMIN 96%

6.2 Dozwolone modyfikacje:

https://www.pdf-archive.com/2015/03/25/zawody-na-1-4-mili-regulamin/

25/03/2015 www.pdf-archive.com

test 83%

Dl Czy uważasz, że a borcja al powinna być zakazana bez żadnych wyjątków bi powinna być dozwolona tylko w przy­ padku, gdy ciąża pochodzi z przestęp­ stwa, zagraża życiu i zdrowiu matki lub płód jest uszkodzony cl powinna być dopuszczona na żądanie ciężarnej, ewentualnie po konsultacji psychologicznej fJI Czy eutanazja powinna być al całkowicie zakazana bi niekarana, jeśli będą spełnione ściśle określone warunki cl legalna i dostępna na życzenie nieule­ czalnie chorego 0 Czy uważasz, że form alne związki homoseksualne powinny być al prawnie zakazane b I zalegalizowane, ale bez prawa do adopcji dzieci cl zalegalizowane i z prawem do adopcji Czy uważasz, że metoda zapłodnie­ nia in vitro powinna być al całkowicie zakazana bi legalna i finansowana z własnych środków cl legalna i finansowana z b u d ż etu państwa H Czy uważasz, że sztuczne środki an­ tykoncepcyjne powinny al być zakazane bi być dozwolone, ale nie specjalnie pro­ pagowane i nierefu ndowane przez państwo cl być dozwolone, propagowane i refun­ dowane przez państwo (11Czy uważasz, że kara śmierci powin­ na być al dopuszczona, po usunięciu z kodeksu kary dożywocia bi dopuszczona, ale dotyczyć t y l k o w y jątkowych, n ajcięż szych zbrodni cl całkowicie zakazana POlllYKI nr 33 (2971), 12.08-19.08.2014 fJ Czy uważasz, że marihuana powinna być al całkowicie zakazana bi s t o s o w a n a t y l k o z e w z g l ę d ó w medycznych cl legalnie dostępna El Czy uważasz, że za o b razę uczuć religijnych al należy surowo karać bi należy karać tylko w wyjątkowo dra­ stycznych sytuacjach cl nie należy karać � Czy uważasz, że znaki religijne al powinny być tolerowane w przestrzeni publicznej i urzędowej bi powinny być dopuszczone tylko w wy­ jątkowych sytuacjach cl powinny być usunięte 1I!J11Czy uważasz, że homoseksualizm al jest chorobą, k tórą można i należy leczyć bi jest niedoskonałością, którą należy jednak tolerować cl jest równouprawnioną formą życia seksualnego Ili Czy e d u ka cj a s e ks u a l n a d z i ec i w szkole powi nna al być zakazana, p o w i n n i nią zająć się tylko rodzice, zgodnie z e swoim światopoglądem bi b y ć do s tępna d l a d z i e c i w s t a r­ szym wieku szkolnym, ale tylko za zgo­ dą rodziców cl być dostępna w odpow i e d n iej for­ m i e t a k ż e d l a m ł o d s z y c h d z ieci, a o jej treści powinni decydować nie­ zależni eksperci, nawet bez zgody rodziców (fi Czy uważasz, że teoria ewo l u cj i Darwina al jest tylko jedną z hipotez i powinna być nauczana na równych prawach z kreacjonizmem bi jest mocną naukową teorią, ale krea­ cjonizm, z uwagi na dominującą re- Więcej na www.ebook4all.pl ligię, także powinien być w szkołach wspominany cl jest jedyną uznaną naukową teorią tłumaczącą pochodzenia człowieka i tylko ona powinna być nauczana IIICzy nau kowcy al nie mają prawa do żadnych ekspery­ mentów na ludzkich komórkach ma­ cierzystych, bo te pochodzą najczę­ ściej z płodów bi powinni eksperymentować, ale tylko w ograniczonym zakresie cl powinni mieć prawo do wszelkich na­ ukowo uzasadnionych eksperymen­ tów służących walce z chorobami e:JllCzy uważasz, że teza o g rożącym g l obalnym ociepleniu na świecie al to niczym nieuzasadniona hipoteza, powodująca zbędne w ydatki i wpły­ wająca na pogorszenie stanu gospo­ darczego państwa bi to prawdopodobna hipoteza, którą należy poważnie brać pod uwagę, ale nie przesadzać z w ydatkami na walkę z tym zjawiskiem cl to naukowo uzasadniona teza, wyma­ gająca podjęcia energicznych kroków i poniesienia koniecznych w ydatków Ili Polowania na zwierzęta powinny al b yć dozwolone jako prastara forma aktywności mężczyzn, a także w celu dbania o równowagę w biosferze b i być dozwolone w ograniczonym stop­ niu, tylko w przypadku służb leśnych, z w ykluczeniem polowań komercyj­ nych czy hobbystycznych cl być całkowicie zabronione j ako forma znęcania się nad zwierzętami IE!I Czy uważasz, że pa rytety płci w fir­ mach, instytucjach, w pol ityce a/ to szkodliwa koncepcja, bo liczą się tylko kompetencje bi to koncepcj a, k tórą w a r to wziąć pod uwagę, ale w ograniczonym zakresie cl to słuszna koncepcja wyrównywania szans, która powinna być powszech­ nie stosowana, bo kobiety są wciąż w wielu dziedzinach dyskryminowane liJ Czy przeszczepianie organów ciała powin n o być a/ z a k a z ane, gdyż może prowadzić do nadużyć w k we s t i i orzek a n i a o zgonie b i dozwolone, ale tylko za zgodą rodziny cl dozwolone, jeśli tylko nie b yło sprze- ci wu dawcy za życia, nawet bez zgody rodziny IE!

https://www.pdf-archive.com/2014/08/13/test/

13/08/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin Zombie Walk 2017 79%

Palenie tytoniu oraz spożywanie alkoholu dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/30/regulamin-zombie-walk-2017/

30/08/2017 www.pdf-archive.com

regulamin-rozgrywek-Dnia-Sportu-WZiKS-2015 75%

Zmiany zawodników są dozwolone w każdej chwili w wyznaczonym miejscu.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/13/regulamin-rozgrywek-dnia-sportu-wziks-2015/

13/04/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN GP 2015-1 74%

6.2 Dozwolone modyfikacje:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/27/regulamin-gp-2015-1/

27/01/2015 www.pdf-archive.com

regulamin ligi(1) 73%

20) Przed rozpoczęciem nowego sezonu dozwolone są wszelkie zmiany w drużynach.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/17/regulamin-ligi-1/

17/09/2014 www.pdf-archive.com

REGULAMIN GRY TERENOWEJ 70%

Korzystanie z Internetu jest dozwolone.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/07/regulamin-gry-terenowej/

07/12/2015 www.pdf-archive.com

WOS - Podstawy prawa (wersja wstępna) 68%

wskazuje obowiązujący w danej sytuacji sposób zachowania ( co jest dozwolone, a co zakazane) - Sankcję:

https://www.pdf-archive.com/2012/03/04/wos-podstawy-prawa-wersja-wst-pna/

04/03/2012 www.pdf-archive.com

1557865393 67%

Powielanie za pomocą jakichkolwiek środków, elektronicznych lub mechanicznych, włącznie z fotokopiowaniem, rejestracją, lub za pomocą jakichkolwiek systemów informacji lub dostępu, lub wykonywanie tłumaczeń w całości lub w części, nie jest dozwolone bez uzyskania pisemnej zgody Kia Motors Corporation.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/06/1557865393/

06/11/2013 www.pdf-archive.com

Zasady gry 28.10.2014 66%

Rozpraszanie drużyny przeciwnej podczas rzutu jest jak najbardziej dozwolone (jebać Picka co ma małego bicka).

https://www.pdf-archive.com/2014/10/28/zasady-gry-28-10-2014/

28/10/2014 www.pdf-archive.com

Ledecka 65%

Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/17/ledecka/

17/02/2018 www.pdf-archive.com

MS All - oferta ICG Sp. z o.o. 64%

Rozpowszechnianie jakichkolwiek informacji zawartych w ofercie jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/22/ms-all-oferta-icg-sp-z-o-o/

22/07/2015 www.pdf-archive.com

miłość narzeczeńska 63%

 Jeśli nie posiada się środków materialnych wystarczających do utrzymania rodziny, wówczas należy hamować uczucie (żeby nie zaślepiło) i nie pozwalać sobie na zbytnią poufałość (żeby nie doszło do czegoś, co jest dozwolone tylko w małżeństwie).

https://www.pdf-archive.com/2016/04/03/mi-o-narzecze-ska/

03/04/2016 www.pdf-archive.com

Konkurs wersja ostatnia 61%

Wszystkie chwyty dozwolone ☺ • Energię – zdjęcie musi być po prostu kozackie.

https://www.pdf-archive.com/2018/09/27/konkurswersjaostatnia/

27/09/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin Turnieju PL 61%

Konfiguracja wykraczająca poza standardowe oraz dozwolone normy wskazane w Regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/23/regulamin-turnieju-pl/

23/07/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin-Turnieju1 61%

Konfiguracja wykraczająca poza standardowe oraz dozwolone normy wskazane w Regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/15/regulamin-turnieju1/

15/07/2014 www.pdf-archive.com

Serial Opowieść Podręcznej S01E01 Lektor PL CDA 60%

jeśli popkultura jest papierkiem lakmusowym zbiorowej podświadomości, znaczyłoby owo, iż obawiamy się uniwersalnie totalitaryzmu a faszyzmu (faszystowską wersję Ameryki niedawno jest dozwolone było przypatrzeć się w adaptacji „Człowieka spośród Wysokiego Zamku” Philipa Dicka).

https://www.pdf-archive.com/2018/07/28/serial-opowie-podrcznej-s01e01-lektor-pl-cda/

28/07/2018 www.pdf-archive.com

Mechanika-word 58%

-Ze środków pirotechnicznych dozwolone są atrapy granatów i race dymne.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/02/mechanika-word/

02/06/2017 www.pdf-archive.com

turniej 53%

W wh znajduja sie wszystkie dozwolone itemy.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/14/turniej/

14/04/2018 www.pdf-archive.com

referat-informatyka 52%

Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w jego oryginalnej postaci – tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/14/referat-informatyka/

14/01/2018 www.pdf-archive.com

raport wsi 52%

określała dozwolone formy działalności operacyjnej, wiążąc je w każdym przypadku z realizacją ustawowych zadań tych służb.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/04/raport-wsi/

04/06/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN MAQ ACTION #1 51%

W tej strefie dozwolone jest użycie pirotechniki, jest to otwarty teren, na którym nie występują materiały palne.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/10/regulamin-maq-action-1/

10/07/2016 www.pdf-archive.com

navstevni-rad-pl 49%

5) Zwiedzanie browaru obejmujące wizytę w pomieszczeniach produkcyjnych dla gości indywidualnych w wieku poniżej 18 lat jest dozwolone wyłącznie za zgodą i pod stałym nadzorem ze strony rodziców lub innego opiekuna w wieku powyżej 18 lat posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/25/navstevni-rad-pl/

25/11/2016 www.pdf-archive.com

Prawo-gospodarcze-kazusy 48%

Oczywiście w prawie jest to zakazane, ale jeśli papierosy i piwo zamienimy na chipsy i coca-colę, to już jest to dozwolone, mimo, że są to tylko dzieci.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/19/prawo-gospodarcze-kazusy/

19/01/2016 www.pdf-archive.com