Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «druhu»:


Total: 13 results - 0.029 seconds

Dokument 100%

a) PODLE DRUHU ZKOUMANÉHO ORGANISMU 1.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/21/dokument/

21/10/2015 www.pdf-archive.com

bs mzar 83%

Efekty tohoto druhu nicméně byly pozorovatelné při přenosu lidského hlasu podmořskými kabely na vzdálenosti řádu tisíců kilometrů, v dobách, kdy se ještě nepoužívala vysokofrekvenční nosná telefonie.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/bs-mzar/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

6Sekuritizace 66%

kolaterizované úvěrové závazky (CLO) – sekuritizovanými aktivy jsou bankovní úvěry kolaterizované dluhové závazky (CDO) – totéž jako CLO syntetické CDO – jednotka na sebe nepřevede sekuritizovaná aktiva, ale pouze úvěrové riziko těchto aktiv, a to prostřednictvím úvěrového derivátu (swap), tato jednotka dále obdrženou hotovost investuje do bezrizikových dluhových CP kolaterizované dluhopisové závazky (CBO) – sekuritizovanými aktivy jsou dluhopisy kolaterizované hypoteční závazky (CMO) – vznikly jako požadavek investorů na odstranění nerovnoměrného rizika předčasného splácení u CP zajištěnými hypotékami komerční papíry zajištěné aktivy (ABCP) – CP zajištěný aktivy emitovaný v podobě komerčního papíru - obsahem sekuritizovaných produktů jsou zejména hypoteční úvěry a dále úvěry středním a malým podnikům Požadované vlastnosti sekuritizovaných aktiv - sekuritizují se aktiva, která jsou stejného druhu, protože umožňují vyšší předpověditelnost ztrát a peněžních toků, načež investoři požadují menší ochranu proti ztrátě Rizika původce - pokud se sekuritizace neprovádí obezřetně, zůstávají rizika na původním držiteli aktiv - čím složitější sekuritizace je, tím vyšší je operační a právní riziko - hlavním rizikem je, že nemusí být dosaženo skutečného prodeje a banka tak může v případě zhoršení aktiv pocítit některé nebo veškeré ztráty - dále existuje riziko, že CP není na trhu možné prodat Clean-up call - opce na zpětný odkup (clean-up call option) je opce, která dává původci právo odkoupit zpět či splatit sekuritizované expozice předtím, než budou splaceny veškeré podkladové expozice, pokud zůstatek nesplacených expozic klesl pod předem stanovenou hodnotu Úvěrové posílení - protože investoři nejsou obvykle ochotni převzít veškeré úvěrové riziko portfolia, bývají ABS spojeny s úvěrovým posílením prodávajícího, pojišťovací společnosti nebo správce - kombinuje se několik forem úvěrového posílení - úvěrové riziko se stanoví dle historických ztrát a posílení se určí jako několikanásobek historické míry selhání 2 Syntetická sekuritizace - jedná se o druh sekuritizace spočívající v převodu ztrát a úvěrového rizika určitého koše pohledávek z finanční instituce na jednotku se speciálním účelem prostřednictvím úvěrového derivátu, tzn.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/6sekuritizace/

24/01/2013 www.pdf-archive.com

navstevni-rad-cs 61%

g) vnášet do pivovaru veškeré palné, sečné a bodné zbraně, výbušniny všeho druhu, látky nebo nebezpečné předměty, které jsou schopny způsobit škodu na majetku a lidském zdraví.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/25/navstevni-rad-cs/

25/11/2016 www.pdf-archive.com

Všeobecné obchodné podmienky 56%

Spoločnosť uskutočňuje niekoľko druhov kurzov, pričom podmienky vedenia týchto kurzov sú osobitne uvedené pri každom druhu kurzu a majú prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/20/v-eobecne-obchodne-podmienky/

20/09/2017 www.pdf-archive.com

5Derivátový trh 53%

prodávající v okamžiku sjednání opce obdrží od kupujícího opční prémii Kategorie derivátů - dle druhu rizik a kategorií tržního rizika - úrokový derivát – finanční nástroj skládající se z dvou či více podkladových úrokových nástrojů, které jsou ve stejné měně a jehož reálná hodnota není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu - měnový derivát – finanční nástroj skládající se z dvou či více podkladových úrokových nástrojů, které jsou alespoň ve dvou měnách a jehož reálná hodnota není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu - akciový derivát – finanční nástroj skládající se alespoň z jednoho podkladového akciového nástroje, případně také z jednoho či více podkladových úrokových nástrojů a jehož reálná hodnota není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu - komoditní derivát – finanční nástroj skládající se alespoň z jednoho podkladového komoditního nástroje, případně také z jednoho či více podkladových úrokových či akciových nástrojů a jehož reálná hodnota není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu - úvěrový derivát – finanční nástroj skládající se alespoň z jednoho podkladového úrokového nástroje, případně také z jednoho či více podkladových akciových či komoditních nástrojů a jehož reálná hodnota je ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu 1 Forwardy Úrokový forward - jedná se o forward na výměnu pevné částky hotovosti za dosud neznámou částku hotovosti či za úvěr, vklad, půjčku dluhový CP či pohledávku, a to ve stejné měně - úrokový forward je tedy sázkou na budoucí spotovou bezrizikovou míru - dle způsobu vypořádání nabývá podoby jednoho ze tří kontraktů Dohoda o forwardové úrokové míře (FRA) - úrokový forward na výměnu pevné částky hotovosti za dosud neznámou pevnou částku hotovosti odvozenou od určité referenční úrokové míry (LIBOR, PRIBOR apod.), a to v téže měně a s čistým vypořádáním hotovostí Forwardový termínový vklad, úvěr či půjčka - úrokový forward na výměnu pevné částky hotovosti za vklad, úvěr či půjčku, a to v téže měně s hrubým vypořádáním hotovosti Forwardová koupě či prodej dluhových cenných papírů - úrokový forward na výměnu pevné částky hotovosti za dluhový cenný papír, a to v téže měně s hrubým vypořádáním hotovosti a cenného papíru Měnový forward - jedná se o forward na výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti v jiné měně k určitému datu v budoucnosti - je tedy primárně sázkou na budoucí spotový měnový kurs a sekundárně na budoucí spotové bezrizikové IR obou měn - dohodnutý měnový kurs se nazývá forwardový měnový kurs Akciový forward - jedná se o forward na výměnu pevné částky hotovosti za akciový nástroj k určitému datu v budoucnosti - je tedy primárně sázkou na budoucí cenu akciového nástroje a sekundárně na budoucí spotový měnový kurs a na budoucí spotové bezrizikové IR - dohodnutá cena se označuje jako forwardová cena Komoditní forward - jedná se o forward na výměnu pevné částky hotovosti za komoditní nástroj k určitému datu v budoucnosti - dohodnutá cena se označuje jako forwardová cena - je tedy sázkou na budoucí cenu komoditního nástroje a sekundárně na budoucí spotový měnový kurs a na budoucí spotové bezrizikové IR 2 Futures - Úrokový futures jedná se o futures na výměnu pevné částky hotovosti za dosud neznámou částku hotovosti či za dluhový CP či pohledávku, a to ve stejné měně neznámá částka v hotovosti závisí na budoucí spotové bezrizikové IR a nezávisí na rizikové úrokové míře kteréhokoliv subjektu je tedy sázkou na budoucí spotovou bezrizikovou IR dle způsobu vypořádání nabývá podoby jednoho ze dvou kontraktů Futures na úrokovou míru - úrokový futures na výměnu pevné částky hotovosti za dosud neznámou částku hotovosti v budoucnosti odvozenou od určité referenční IR (např.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/5deriv-tov-trh/

24/01/2013 www.pdf-archive.com

A. i B. Strugacki - Piknik na uzbicci 52%

Naperedodni stojimo ce my z nym u schovyš i — vže vve eri, zalyšaje sia ti ky specivky poskydaty, i možna zakotytysia u «Borž », pryjniaty v organizm kraplynu-druhu micnoho.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/15/a-i-b-strugacki-piknik-na-uzbicci/

15/02/2017 www.pdf-archive.com

Akciove trhy a investovani 44%

Upisovatelé, kteří upsali akcie v zakladatelské smlouvě (30 %), musí se splatit nejpozději do zahájení ustavující valné hromady(schvaluje stanovy a orgány).(jinak se jí nemohou účastnit) Zatímní list- nahrazuje všechny upisovatelem upsané a nesplacené akcie jednoho druhu.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/06/akciove-trhy-a-investovani/

06/01/2013 www.pdf-archive.com

91 42%

Preventivní opatření proti kouření dětí musí reagovat na ohrožení dvojího druhu:

https://www.pdf-archive.com/2013/06/19/91/

19/06/2013 www.pdf-archive.com

7ukoly 41%

Jeho výše se pohybuje obvykle mezi 0,5 až 1,2 % z částky transakce a liší se podle typu karty (VISA, American Express a podobně), druhu karty (debetní, kreditní) a země.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/7ukoly/

24/01/2013 www.pdf-archive.com

SRS10-19 26%

Pokud jsou stejného druhu a mají spoleènou mezní (v tomto pøípadì dìlicí) frekvenci, takže jejich amplitudové charakteristiky jsou podle této frekvence zrcadlovì sdružené, mají oba na mezní frekvenci útlum stejný a jejich amplitudové charakteristiky se zde protínají.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs10-19/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS1-9 Stavíme reprosustavy 25%

U tìch a zejména pak u reproduktorù basových však existují ještì omezení jiného druhu, daná spíše mechanickou konstrukcí.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs1-9-stav-me-reprosustavy/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS40-48 21%

s pøímìsí vláken rùzného druhu.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs40-48/

06/09/2014 www.pdf-archive.com